Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Millennium

Här finns frågor, svar och lägesbeskrivningar av ett antal större frågor kopplat till Millennium som system och designarbetet under 2020-2021. Klicka på respektive länk för att komma direkt till frågan.

Vårdsystem som ska ersättas
Utdata och rapporter
Överföring till kvalitetsregister
Avvikelserapportering
Prehospital vård
Verksamheter med särskilda behov
Ögonsjukvård
Operationsplanering
Läkemedelsprocessen

Vilka vårdsystem ska ersättas av Millennium?
Journalsystemen Melior, AsynjaVisph och Obstetrix, det vårdadministrativa systemet Elvis och operationsplaneringssystemet Orbit kommer att bytas ut mot Millennium, plus ytterligare uppskattningsvis 35-40 system. Vilka det blir beslutas i dialog med hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Millennium ska bara ersätta system om det innebär en likvärdig eller förbättrad funktionalitet. De system som blir kvar ska integreras med Millennium så att du kan nå dem genom samma inloggning, med reservation för att det kan bli några undantag av tekniska skäl.

Hur fungerar det med utdata och rapporter i Millennium?
Det ingår ett rapportverktyg som kan leverera data och rapporter på ett bättre och snabbare sätt än idag. Millennium kommer också att kunna stötta i den dagliga styrningen av vården med hjälp av information som uppdateras i realtid. En modul kan ta fram olika urval för uppföljning av exempelvis en viss patientgrupp eller från en viss vårdenhet. Millennium kan även ta emot data från andra system. Det är viktigt att tänka igenom vilken information som matas in i systemet - där kommer våra gemensamma processer in i bilden.

Hur fungerar överföringen av information till kvalitetsregister?
Millennium kan lämna ifrån sig information, men kvalitetsregistren behöver i vissa fall moderniseras så att de kan ta emot den. Idag lägger vi i VGR mycket tid på att samla ihop information och skicka till de olika kvalitetsregistren. På sikt är målet att registren själva ska hämta information från systemet.

Vi behöver underlätta för det i det kommande arbetet med att sätta våra gemensamma processer, så att vi säkerställer att Millennium plockar fram det som registren behöver. Kvalitetsregistren skulle också behöva genomföra ett visst standardiseringsarbete sinsemellan.

Hur stödjer Millennium arbetet med avvikelser?
Millennium ersätter inte befintliga avvikelsehanteringssystem. Systemet är tydligt patientcentrerat och hanterar därför inte andra typer av avvikelser. Däremot kommer Millennium att kunna agera på det som dokumenteras. I förberedelsearbetet ingår att skapa regler för hur Millennium ska reagera på olika typer av uppgifter. Det ska då kunna generera en automatisk rapport som kan exporteras till det avvikelsehanteringssystem som används idag.

Det viktigaste är dock att Millennium kommer att bidra till att avvikelser inte uppstår. Eftersom alla kommer att använda samma system slipper vi brister i informationsöverföring. Informationen finns tillgänglig när den behövs och man behöver oftast inte leta efter den. Millennium kommer också att kunna påminna om aktiviteter som ska göras, eller ge rekommendationer att inte göras, beroende på patientens behov.

Hur ser stödet ut för prehospital vård i Millennium?
I avtalet mellan VGR och leverantören Cerner om Millennium ingår funktionalitet för prehospital verksamhet. Det ger ett sammanhållet informationsflöde från ambulanserna in till akutmottagningarna och andra vårdinstanser, vilket underlättar arbetet för alla berörda i en vårdkedja och ökar patientsäkerheten. 

Flera tekniska och juridiska frågor har dock först behövt lösas av Cerner innan designen av funktionalitet för ambulansvården kan påbörjas. Det är nu (våren 2021) klart och designarbetet startar under hösten. På sikt ska hela vårdkedjan från samtal till 1177 Vårdguiden, larm till SOS Alarm, kommunal hemsjukvård och annat som sker utanför de fysiska vårdinrättningarna ingå, men första steget blir att omhänderta ambulanssjukvårdens behov.   

Det finns många verksamheter med särskilda behov. Hur är det omhändertaget?
Hela upphandlingsprocessen har haft en bred förankring i hälso- och sjukvården, genom att ungefär 1500 medarbetare var delaktiga i att ställa krav och utvärdera olika system. Specialister inom respektive område kommer att utvärdera Millenniums funktionalitet enligt en programgemensam process, och bedömer om det behövs kompletterande system. Utvecklingen i hälso- och sjukvården går snabbt och nya IT-lösningar behöver fortlöpande kunna anslutas.

Läs mer på sidan om klinisk förankring

Millennium uppfyller inte ögonsjukvårdens behov. Hur ska det lösas?
Ögonsjukvården är ett exempel på ett specialistområde där det behövs ytterligare utredning. Programmet FVM har i samråd med ögonklinikerna frågat Cerner hur Millennium stödjer ögonsjukvårdens arbete. Många andra kunder kompletterar med andra system.

Detta är därmed ett område där ytterligare analyser behöver göras för att förstå de speciella kraven i ögonsjukvården och vad som kan vara en lämplig lösning. FVM:s styrgrupp koncernledning hälso- och sjukvård kommer att besluta om åtgärder efter utredning av chefssamrådet, kunskapsorganisationen och projektet Standardisering och kliniskt innehåll (Soki) som designar Millennium.

Läs mer på sidan om specialistverksamheternas behov generellt

Millennium har inte tillräckligt stöd för operationsplanering. Hur ska det lösas med tanke på att Orbit ska ersättas?
I Millennium ingår funktionalitet som ska ge stöd vid planering av operationer och som ska ersätta dagens system Orbit. VGR har uppmärksammat ett antal brister som behöver åtgärdas innan operationsplaneringsmodulen i Millennium kan användas säkert och effektivt.

FVM Klinisk ledning beslutade i april 2021 att VGR ska avvakta med införandet av Millenniums operationsplaneringssystem. Istället kommer Orbit att vara kvar tills dess att Cerners nya funktionalitet för operationsplanering är klar - vilket beräknas till slutet av 2022 - och har anpassats efter regionens behov på samma sätt som med övrig design av Millennium.

I beslutet ingår att utreda hur Orbit och Millennium på bästa sätt ska kopplas ihop tekniskt fram tills det att VGR kan gå över till modulen för operationsplanering i Millennium. I utredningen ingår också att ta ställning till vilken information och vilka funktioner som ska hanteras i vilket system på det mest säkra sättet ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Läkemedelsmodulen i Millennium är inte tillräckligt utvecklad för svenska behov. Vad gör programmet FVM åt denna fråga?
En av de främsta nyttorna med den nya vårdinformationsmiljön är målet om en säker, enhetlig och sammanhållen läkemedelsinformation i hela vårdkedjan runt patienten. VGR har identifierat ett antal områden där processerna i Millennium skiljer sig från svenska arbetssätt och där utveckling krävs. Bristerna finns väl beskrivna i en rapport av deltagarna i arbetsströmmen läkemedel.

Denna rapport har varit underlag för VGR:s och Cerners pågående arbete med åtgärder för att uppfylla de krav som ingår i avtalet. Som ytterligare underlag har VGR i februari 2021 initierat en sammanhållen riskanalys för läkemedelsflödet. FVM:s styrgrupp koncernledning hälso- och sjukvård kommer utifrån resultatet att besluta om åtgärder.

 

Senast uppdaterad: 2021-05-25 16:46