Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beskrivning av optionerna

Här hittar du filmer och dokumentation som ger dig en introduktion till vad som ingår i de tre kommunala optionerna. Filmerna visar de olika optionernas funktionalitet.

För bästa förståelse av funktionerna i de olika optionerna, se först introduktionsfilmen om Cerner, leverantör av Millennium. Filmerna är gjorda av Cerner Sverige AB 2019. Utöver filmerna finns också mallar och bilagor som fanns att tillgå inför avropen av optionerna 2020.

Det övergripande dokumentet ”Beskrivning av de tre kommunala optionerna” beskriver funktionaliteten i de tre optionerna och är ett komplement till filmerna. De tre optionerna; informationsutbyte mellan vårdgivare, journalsystem för elevhälsa och journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård beskrivs i korthet för en översiktlig bild av innehållet gällande:

  • funktionalitet i Millennium
  • hur arbetet förenklas för medarbetaren
  • hur invånaren med en patientportal blir delaktig i sin egen vård
  • hur verksamheten kan följas upp med utdata och rapporter.

Beskrivning av de tre kommunala optionerna

Film: Introduktion till Cerner och Millenium (cirka 16 min)

Filmen ger en kort introduktion till Cerner, deras vision och tekniska lösningar som tillsammans skapar en helhet för invånare och medarbetare i hälso- och sjukvården. Filmen ger en övergripande introduktion till de separata filmerna om de tre kommunala optionerna.

Utifrån ett urval av patientscenarier visas hur Millennium kan användas för processtöd, beslutsstöd, kunskapsstöd, strukturerad dokumentation, anpassning till roller, hantering av vårdbegäran, meddelanden samt mobilitet, analys, befolkningshälsa och prevention, uppkoppling till medicinteknisk utrustning med mera.

Film om option 1: IT-stöd för informationsutbyte (cirka 38 min)

Filmen beskriver hur man kan arbeta verksamhetsöverskridande för patienter/elever som har insatser från flera aktörer. Den visar också hur man kan dela information med olika tekniker. Filmen visar funktionaliteter som för medarbetare

  • förenklar kommunikationen med invånaren via patientportalen i Millennium,
  • ger tillgång till aktuella läkemedelsordinationer,
  • skapar förbättrad funktionalitet för vårdbegäran till och från kommunen och
  • ger tillgång till journaldokumentation skapad av andra användare av Millennium inom Västra Götaland.

Filmen beskriver också hur Millennium ger tillgång till information som ger en mer heltäckande bild av invånaren eftersom den finns tillgänglig när man behöver den.

Vi får också se hur det inbyggda beslutsstödet kan förenkla det dagliga arbetet, till exempel vid in- och utskrivning eller planering tillsammans med den enskilde i hemmet. Slutligen visar filmen hur informationen i Millennium kan ge stöd till uppföljning av verksamheten.

Film om option 2: Journalsystem för elevhälsa (cirka 49 min)

Filmen beskriver hur elevhälsoteam kommer att få en gemensam samarbetsyta. Den blir ett stöd för gemensamt arbetssätt som sätter eleven i fokus och förenklar samarbetet mellan alla inblandade aktörer, inom såväl som utanför skolan. Sammanhållen journalföring ger tillgång till all information om en elev, oavsett den är skapad vid en vårdkontakt i Västra Götalandsregionen (VGR) eller inom elevhälsan.

Filmen visar också hur informationen delas upp i en medicinsk del och en icke medicinsk del. Vi ser hur elevhälsoteamet får förenklad kommunikation inom den egna verksamheten, med andra kommuner och VGR. Skolsköterskors arbete underlättas bland annat vid förberedelser inför ett nytt läsår och vid kallelser till vaccinationer. Slutligen visas hur Millennium kan användas som stöd för uppföljning av verksamheten.

Film om option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård (cirka 53 min)

Filmen beskriver ett patientscenario genom hela vårdkedjan. Vi får följa Svea från primärvårdsläkaren till besök på akuten på grund av akut benbrott, inläggning på vårdavdelning och slutligen hemgång då Svea får vård av kommunens hemsjukvård.

Ofta är flera aktörer inblandade runt patienten. Här visas hur vi kan få en samlad bild och en koordinerad plan genom att alla aktörer, även patienten själv, har tillgång till, kan dokumentera i och följa upp planen.

Vi får också se hur beslutstöd med formulär, checklistor och mallar kan användas för bedömningar och hur beslutstödet kan generera förslag på åtgärder. Vi ser också hur Millennium kan stötta med standardiserade frastexter som förenklar dokumentationen.

Cerner - Uppdaterade estimat av implementeringsersättning (kommunala optioner)
Cerner - Strategi för att beräkna implementeringskostnad, faktorer (kommunala optioner)

Mall avrop - Kommunal option

Refererade bilagor

För att få åtkomst till de lösenordskyddade dokumenten, kontakta fvm@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:16