Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering april 2018 Framtidens vårdinformationsmiljö FVM

Förfrågningsunderlaget ska vara klart 15 maj

Nu pågår ett intensivt arbete med att ställa samman alla kravställningar på vårdens nya kärnsystem. Många hundra medarbetare från verksamheterna har varit med och bidragit till förfrågningsunderlaget som ska vara klart den 15 maj. Därefter skickas det till anbudsgivarna som skriver sina anbud under sommaren.

500 medarbetare utvärderar vårdens nya kärnsystem i augusti

I slutet av sommaren är det dags att utvärdera anbuden. Även då involveras många medarbetare från vården. Under vecka 34 hålls utvärderingsmöten där totalt 500 medarbetare får ta del av demonstrationer av olika kärnsystem. Demonstrationerna utgår från förutbestämda scenarier hämtade från vanliga situationer i hälso- och sjukvården. Medarbetarna bidrar genom att bedöma de olika lösningarna. Deras bedömning kommer att vägas in i det slutliga valet av leverantör. Ledningen i varje hälso- och sjukvårdsförvaltning har fått i uppdrag att utse sina representanter till utvärderingsmötena. Det finns en kontaktperson utsedd för detta i varje förvaltning. Enskilda medarbetare kan alltså inte anmäla sig till utvärderingsmötena direkt till programmet utan alla anmälningar görs via kontaktpersonerna.

Informationstillfällen under våren

Under maj och juni kommer programmet FVM att arrangera öppna informationsmöten för medarbetare och chefer på åtta olika platser runtom i Västra Götaland. Alla medarbetare inom hälso- och sjukvården kommer att bli direkt berörda av det nya IT-stödet och de förändrade arbetssätten som krävs. Syftet med informationsmötena är att ge en första information om det kommande arbetet med FVM och vad det kommer innebära för medarbetare och patienter. Mötena vänder sig till alla anställda i VGR:s hälso- och sjukvård, inom både länssjukvård, Närhälsan och Habilitering och hälsa med flera. Totalt finns 24 mötestillfällen att välja mellan.

Dialog med verksamheterna

Under vintern och våren har representanter för FVM besökt alla hälso- och sjukvårdens förvaltningsledningar, de regionala funktionsgrupperna, FoU-rådet och andra grupperingar för att förankra FVM. Där har man fört dialog kring vad FVM kommer att innebära och hur man tillsammans säkerställer samarbetsformerna för det omfattande förändringsarbetet som väntar.

Gemensamma arbetssätt, termer och begrepp

Det ligger nära till hands att tänka på FVM som bara ett IT-projekt, men det handlar minst lika mycket om verksamhetsutveckling för att enas om regiongemensamma arbetssätt, processer termer och begrepp. Samtidigt som detta är en viktig förutsättning för en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård är det också en förutsättning för att kunna införa kärnsystemet. Det blir helt enkelt svårt att använda ett gemensamt system om vi jobbar på alldeles för olika sätt. Målet är i slutändan att förenkla för både anställda i hälso- och sjukvården, för patienter och anhöriga.

Just nu pågår det inom FVM arbete med att forma en arbetsmodell för standardisering av främst kliniska, men även andra regiongemensamma processer. Det innebär bland annat att säkerställa vilka kompetenser som behövs i olika arbetsgrupper och att man tar tillvara erfarenheterna från tidigare genomförda regiongemensamma arbeten. I juni träffas alla utvecklingschefer i en workshop för att säkerställa regiongemensam förändringsledning., Workshoppen är också ett led i att förankra FVM i verksamheterna.

EPI ska integrera vissa nuvarande IT-systemsdelar

Teknikprogrammet, som är en del av FVM, har startat det nya delprojektet EPI (Etablering av prioriterade integrationer). Kärnsystemet kommer att ersätta stora delar av vårdens nuvarande IT- system. EPI syftar till att integrera de delar av nuvarande IT-system som ska integreras i det nya kärnsystemet. I dagsläget, före det att kärnsystemet har blivit upphandlat, går det inte att säga exakt vilka delar detta kan gälla.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 11:03