Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM maj 2020

Publicerad:
Illustration som visar kartan över Västra Götaland, med ett antal människor som är placerade på olika ställen i området.

Lägessummeringen för maj handlar bland annat om att det nu är klart att alla 49 kommuner i Västra Götaland går med i satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö. Andra ämnen är planeringen av det kommande förändringsledningsarbetet och ett par exempel på större aktiviteter i designarbetet.

Klart med gemensam vårdinformationsmiljö för VGR och alla 49 kommuner

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla kommuner har sagt ja till en eller flera av de kommunala optionerna inom programmet FVM. Det innebär enklare samverkan mellan vårdgivare - till nytta för invånarna.

I slutet av maj blev alla avtal klara. Resultatet är att alla 49 kommuner sagt ja till option 1, informationsutbyte mellan vårdgivare. 14 kommuner har tecknat avtal om option 2 (elevhälsa) och nio kommuner har tecknat avtal om option 3 som innebär att man använder Millennium som gemensamt journalsystem. Under 2020 pågår arbetet med att designa funktioner och arbetsflöden i Millennium för att passa hälso- och sjukvården i Västra Götaland och där kommer nu kommunerna att delta bland annat med verksamhetsexperter på samma sätt som designarbetet hittills.

Läs mer i nyhet här på Vårdskiftet om kommunernas avtal om framtidens vårdinformationsmiljö

Planer för förändringsledning

Införandet av Millennium som nav i en ny, gemensam vårdinformationsmiljö kommer att innebära stora förändringar i den dagliga verksamheten för många. Målet är att enas om gemensamma processer, öka standardiseringen och utforma nya arbetssätt. Det kräver omfattande förberedelser på många plan, varav förändringsledning är en del.

Just nu pågår arbetet med en förändringsledningsstrategi. Den består i sin tur av flera planer för olika delar som behöver omhändertas för att Millennium ska kunna införas i vården med start våren 2022.

Områden som ingår är bland annat samverkan mellan och inom områdena för införandet av Millennium, samverkan med övriga projekt inom programmet FVM, hur chefer och ledare ska engageras i arbetet för att kunna driva förändringsledning och hur medarbetare involveras och förbereds genom utbildning och andra insatser.

Andra frågor är vilka organisatoriska förberedelser som krävs för nya arbetssätt och att förbereda för vidareutveckling och förvaltning av Millennium. I strategin ingår också att bilda nätverk bland annat för superanvändare. Arbetet leds av projektet för implementering och baseras på Cerners modell för förändringsledning, men anpassas för programmet FVM. Den övergripande strategin är nyligen klar.

Full fart i designarbetet

Designarbetet som startade i mars pågår för fullt fram till semestern, i princip endast digitalt. I och med att kommunernas avtal nu är klara (se ovan) kommer även kommunerna att rekrytera verksamhetsexperter. Utöver arbetet som handlar om kliniska och administrativa processer blir det nu också flera arbetsströmmar inom området diagnostisk och utredning.

Ett par exempel på aktuella frågor som kommer att beröra många medarbetare när Millennium är infört är dels arbetsflöden för inskrivning, utskrivning och överflyttning av patienter (arbetsström medicinsk dokumentation) och hur tvärprofessionella vårdplaner ska utformas för att främja patientsäkerhet och en gemensam journal för varje patient (arbetsström dokumentation vårdprofession).

Båda dessa omfattande processer har använt sig av eller kommer att använda sig av metoden med workshoppar, där verksamhetsexperter från flera yrkeskategorier och specialiteter deltar för att täcka in så många perspektiv som möjligt. Innan beslut tas ska förslagen stämmas av med andra berörda arbetsströmmar och arbetet fortsätter även efter sommaren.

Modellen som används i designarbetet innebär att minst 90 procent av besluten ska tas i arbetsströmmarna. Större strategiska beslut, eller sådana som kommer att innebära stora förändringar i arbetssätt för många medarbetare, lyfts en beslutsnivå till FVM Klinisk ledning. Just nu pågår ett arbete med hur beslut i FVM klinisk ledning ska kommuniceras på ett strukturerat sätt för att nå ut dels till de som berörs allra mest, dels till verksamheterna i stort. 

Mer om designarbetet under 2020 

Övrigt aktuellt i programmet FVM

 • Ny kommunikationsplan som stöd i arbetet
  Kommunikationsplanen för FVM har uppdaterats och kompletterats. Planen är främst ett stöd för projektledare och uppdragstagare inom programmet FVM, i planering och genomförande av kommunikationsinsatser. Kommunikationsplanen innehåller den övergripande kommunikationsstrategin och en årsplan.
   
  Kommunikationsbehovet kommer att variera och ha fokus på olika målgrupper vid olika tidpunkter. I planen framgår bland annat att kommunikationen med patienter och invånare blir allt viktigare ju närmare införandet vi kommer. Kommunikationsplanen finns på startsidan för FVM här på Vårdskiftet

 • Teknikprojekt som stöttar programmets mål
  Flera stora teknikprojekt ingår i programmet FVM. Den nya IT-miljön som byggs upp ska kort sammanfattat stödja de arbetssätt och processer som blir resultatet av designarbetet. IT-miljön ska också vara mer flexibel än idag, med större möjligheter att lägga till nya system och applikationer med tiden. Teknikprojekten omfattar bland annat IT-infrastruktur och drift, support och förvaltning samt integration mellan olika system.

  Teknikfrågorna blir nu alltmer sammanflätade med det övriga arbetet. Under 2021 blir en viktig del av förberedelserna inför den första driftstarten att testa hur FVM:s version av Millennium fungerar i praktiken, både tekniskt och vad gäller arbetsflöden och enskilda funktioner.

  Läs mer om några av de tekniska förberedelserna
  Frågor och svar om bland annat tekniska aspekter av FVM
Publicerad: