Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM sep 2020

Publicerad:

Sammanfattningen av vad som händer i programmet FVM handlar i september bland annat om Ledarforum FVM, en gemensam startpunkt för ökat förändringsarbete. Andra aktuella frågor är förberedelser för produktionsplanering i samband med övergången till Millennium, avtal på gång för privata vårdgivare och en ny begreppstjänst för vården.

Ledarforum FVM – gemensam start för förändringsarbetet

I höst ökar verksamheternas engagemang i FVM:s förändringsarbete. Som avstamp inbjuds ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, kommunal hälso- och sjukvård och privata vårdgivare i Västra Götaland till det digitala mötet Ledarform FVM den 9 oktober.

Ledarforum FVM är en del i att förbereda och engagera chefer och ledare i det gemensamma förändringsarbetet som krävs i och med införandet av Millennium. På mötet kommer deltagarna att få en glimt av designen och utformningen av det nya vårdinformationssystemet. Strategier och planer för förändringen kommer att presenteras. Ledarforum FVM är även startskottet för de efterföljande sessioner som kommer att hållas för chefer med start senare i höst.

Läs mer om Ledarforum FVM

Aktuella frågor inom ramen för förändringsledning

Införandet av Millennium som nav i ny vårdinformationsmiljö kommer att innebära stora förändringar på flera plan. Ett delområde inom förändringsledningsstrategin är Organisatoriska förberedelser. Just nu utarbetas en process för hur verksamhetsförändringar ska implementeras som resultat av hur Millennium designas. Funktionalitet och arbetsprocesser behöver analyseras utifrån påverkan. Det handlar om vilka delar av organisationen som kommer att bli påverkade och på vilket sätt, samt vilka åtgärder som behövs för att genomföra förändringen.

Ambitionen är att verksamhetsförändringar, så långt det är möjligt, ska vara genomförda innan respektive driftstart av Millennium. Ett exempel är ökad användning av medicinteknisk utrustning vid kontroller. För den som är van att använda utrustningen blir det enbart kopplingen till Millennium som innebär en förändring i samband med driftstart.

Ett annat område där planeringen nu kommit igång är produktions- och kapacitetsplanering i samband med driftstarten av Millennium och den mest intensiva utbildningsperioden veckorna före. Målet är att göra en övergripande plan för alla verksamheter som ingår i programmet FVM och där utgångspunkten är att hjälpas åt med att ha hand om patienterna.

Det finns också möjlighet att göra extra satsningar på köpt vård, något som samordnas regionalt av hälso- och sjukvårdsstaben på Koncernkontoret. Inom programmet FVM arbetar en grupp med representanter från VGR:s förvaltningar samt företrädare för kommunerna och privata vårdgivare med denna fråga. Den övergripande planen för produktionsplanering ska vara klar vid årsskiftet.  

Nytt arbetssätt förenklar processen med aktivt val

När Millennium införs kommer det att bli färre steg i rutinerna för aktivt val. Föreskriften om aktivt val kräver idag en aktiv handling (kryss i boxar och knapptryckning) för att få ta del av information från andra enheter hos den vårdgivare som användaren tillhör.

När nu arbetsflöden och funktioner i Millennium anpassas till vården i Västra Götaland byggs istället reglerna in i systemet. När användaren aktivt väljer att se en viss patients journal visas all relevant information inom dess vårdgivarorganisation, till exempel VGR eller ett privat vårdföretag.

Det ger minskad administration och ökad patientsäkerhet genom att användaren får ta del av all nödvändig information. Eftersom detta är en viktig principiell skillnad i hur lagens krav på sekretess tolkas jämfört med dagens arbetssätt har frågan avgjorts av Koncernledning hälso- och sjukvård efter förslag från programmet FVM.

OLLI - ny begreppstjänst för hälso- och sjukvården

Informatikprojektet i programmet FVM har utvecklat begreppstjänsten OLLI, en sökbar ordlista över termer som används inom hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Begreppen omfattar både klinisk terminologi och administrativa och tekniska begrepp och ska bland annat ligga till grund för vilka begrepp som används i designen av Millennium.

OLLI kan användas som en uppslagsbok och ska vara ett stöd i arbetet med att använda ett enhetligt språk inom olika verksamheter. I dagsläget innehåller OLLI över 1000 definierade och beskrivna termer och begrepp. Tjänsten byggs ut kontinuerligt med nya begrepp och funktioner.

Länk till OLLI begreppstjänst

Lägessummeringen blir nyhetsbrev

Med start nästa månad ändras formatet för sammanfattningarna om större beslut och aktiviteter och vad som är på gång i programmet FVM. Lägessummeringarna blir istället nyhetsbrev som går att prenumerera på och som gör det lättare att få koll på vad som händer i programmet. Nyhetsbrevet kommer också att innehålla vissa delar riktade främst till chefer.

Nyhetsbreven publiceras också här på Vårdskiftet för att vara tillgängliga för alla. Vill du redan nu anmäla dig som prenumerant? Skriv till fvm@vgregion.se och ange ditt namn och e-postadress så lägger redaktionen till dig som mottagare. En första specialutgåva av Nyhetsbrev FVM kommer i mitten av oktober och skickas till deltagarna vid Ledarforum FVM 9 oktober (se ovan).

Övrigt aktuellt i programmet FVM

  • Avtal för privata vårdgivare och kommuner. Projektet FVM Externa intressenter arbetar just nu med att ta fram relevanta avtal och avtalsstrukturer för privata vårdgivare som kommer att ansluta sig till Millennium som gemensamt vårdinformationssystem, samt för kommunerna i Västra Götaland utifrån de optioner som varje kommun valt. Arbetet ska vara klart vid årsskiftet 2020/21.
  • Implementeringsansvariga på plats i alla kommuner. Samtliga 49 kommuner har nu tillsatt rollen som implementeringsansvarig för införandet av Millennium. I de flesta kommunerna finns även många av de rekommenderade rollerna på plats, så som projektledare, IT-ansvarig, utbildningsansvarig, ansvarig för förändringsledning och effekthemtagning. Organisationerna för kommunernas införande är anpassade utifrån hur omfattande funktionalitet man valt genom optionerna, kommunstorlek och vilken etapp man tillhör.
  • Ny arbetsström för elevhälsa. I och med att avtalen med kommunerna blev klara före sommaren utökades rekryteringen av verksamhetsexperter till designarbetet nu i höst. En ny arbetsström för elevhälsa, som ska designa arbetsflöden och funktioner i Millennium inom det området, har påbörjat sitt arbete med verksamhetsexperter från både VGR och kommunerna.
  • Vårdpodden om migrering av data. Det mesta av den patientinformation som finns i dagens journalsystem går inte att överföra till Millennium eftersom den är olika införd och olika använd. Det berättar Jesper Poucette, medicinsk rådgivare i projektet FVM Migrering och gäst i Vårdpodden. Istället kommer Millennium att fyllas på med strukturerad, enhetlig och sökbar information ju längre systemet är igång.  Vårdpodden om migrering av data.
     
Publicerad: