FVM - Termer och definitioner (efter kategori)

1.1 Aktörer i hälso- och sjukvård

1.2 Hälsan, hälsotillstånd och diagnos

1.3 Hälso- och sjukvårdens verksamhet

1.4 Tid

1.5 Kontakter

1.6 Ansvar, vårdbegäran, mandat

1.7 Information, dokumentation, beslutsstöd

1.8 Patientsäkerhet

1.9 Resurser

1.1 Aktörer i hälso- och sjukvård

En aktör i hälso- och sjukvården är självklart den (eller de) som utför något. I Contsys har individer och grupper (organisationer) sammanförts till begreppet "hälso- och sjukvårdsaktör" med definitionen "organisation eller person som deltar i hälso- och sjukvård". När begreppet specialiseras förklaras om aktören har personroll eller organisationsroll. Denna princip tillför inget när begreppssystemet ska läggas till grund för en informationsmodell, och t.ex. i HL7 RIM 2.47 anges "Entity" specialiserad till "Person" eller "Organization" innan roll tilldelas, t.ex. "Employee" eller "Patient". Rollen organisation sätts som attribut i klassen roll. Med utgångspunkt från detta resonemang har "person" och "organisation" gjorts till grundbegrepp i aktörskapitlet.

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

1.1

person

 

mänsklig individ

1.1.1

patient

 

person (1.1) som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (3.1)

1.1.1.1

dospatient

 

patient (1.1.1) som får vissa av sina läkemedel (9.1.3) dosdispenserade

1.1.2

närstående

 

[hälso- och sjukvård] person (1.1) som patienten (1.1.1) har en nära relation till

1.1.2.1

anhörig

 

person (1.1) inom familjen eller bland de närmaste släktingarna

1.1.2.2

företrädare

 

[hälso- och sjukvård] person (1.1) som är bemyndigad att agera på en patients (1.1.1) vägnar

1.1.2.2.1

god man

 

[hälso- och sjukvård] person (1.1) som är utsedd att företräda en patient (1.1.1) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas

1.1.2.2.2

förvaltare

 

[hälso- och sjukvård] person (1.1) som är utsedd att företräda en patient (1.1.1) som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad

1.1.2.2.3

vårdnadshavare

 

förälder eller av domstol särskilt utsedd person (1.1) som har att utöva vårdnaden om ett barn (1.1.5)

1.1.2.2.4

förmyndare

 

person (1.1) som utövar förmynderskap (6.3)

1.1.3

hälso- och sjukvårdspersonal

 

person (1.1) eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård (3.1)

1.1.3.1

förskrivare

 

person (1.1) behörig att utfärda recept (3.2.2.3.1), livsmedelsanvisning (3.2.2.3.2), hjälpmedelskort (3.2.2.3.3) eller dosrecept (3.2.2.3.4)

1.1.3.2

behörighetsbevis

 

bevis om formell hälso- och sjukvårdskompetens

1.1.3.3

remittent

 

hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) som utfärdar remiss (6.2.2)

1.1.4

annan vårdare

 

person (1.1) som utan att vara närstående (1.1.2) eller anhörig (1.1.2.1) ger stöd åt en patient (1.1.1)

1.1.5

barn

underårig (föräldrabalken)

person (1.1) som är yngre än 18 år

1.2

organisation

 

person (1.1) eller grupp av personer (1.1) med ansvar, befogenheter och samband för att nå sina mål

1.2.1

hälso- och sjuk-vårdsorganisation

 

organisation (1.2) som är engagerad i hälso- och sjukvård (3.1)

1.2.1.1

vårdgivare

 

hälso- och sjukvårdorganisation (1.2.1) som är juridisk person eller enskild näringsidkare

1.2.1.2

vårdenhet

 

administrativt avgränsad hälso- och sjukvårdorganisation (1.2.1) som är del av en vårdgivare (1.2.1.1)

1.2.1.2.1

förvaltning

 

vårdenhet (1.2.1.2) som leds av en förvaltningschef

1.2.1.2.2

område

 

vårdenhet (1.2.1.2) som leds av en områdeschef och är en del av en förvaltning (1.2.1.2.1)

1.2.1.2.3

verksamhet

Verksamhets-område

vårdenhet (1.2.1.2) som leds av en verksamhetschef och är del av antingen ett område (1.2.1.2.2) eller en förvaltning (1.2.1.2.1)

1.2.1.2.4

enhet

 

[hälso- och sjukvårdens organisation] vårdenhet (1.2.1.2) som leds av en enhetschef och utgör en del av en verksamhet (1.2.1.2.3)

1.2.1.2.5

underenhet

lägre enhetsnivå (KIV)

vårdenhet (1.2.1.2) som är del av en enhet (1.2.1.2.4)

1.2.2

huvudman

Sjukvårds-huvudman

[hälso- och sjukvård] landsting eller kommun som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård (3.1)

1.2.3

hälso- och sjukvårdsstödjande organisation

 

organisation (1.2) utanför hälso- och sjukvården (3.1) som har en stödfunktion i vården av en eller flera patienter (1.1.1)

1.2 Hälsan, hälsotillstånd och diagnos

Kapitlet beskriver hälsa och ohälsa ur olika perspektiv, individ och befolkning. Kapitlet omfattar också diagnos och kodning. Kodning avser också åtgärder (aktiviteter) som i övrigt specificeras i kapitel 3.

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

2.1

hälsa

 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada

2.2

hälsotillstånd

 

observerbar aspekt av en patients (1.1.1) hälsa (2.1) vid en given tidpunkt

2.2.1

hälsoförhållande

 

komponent i hälsotillståndet (2.2) som är föremål för särskilt intresse

2.2.2

Hälsoangelägen-het

 

hälsoförhållande (2.2.1) som utan att utgöra ett hälsoproblem (2.2.3) kan föranleda patient (1.1.1) att utfärda vårdbegäran för egen räkning (6.2.1)

2.2.3

hälsoproblem

 

hälsoförhållande (2.2.1) som utgör ett problem

2.2.3.1

ohälsa

 

av patienten (1.1.1) upplevt dåligt hälsotillstånd (2.2)

2.2.3.2

funktionsnedsätt-ning

 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga

2.2.3.3

sjukdom

 

störning av kroppens struktur och funktion till följd av onormala kroppsinterna fenomen

2.2.3.4

skada

 

[hälso- och sjukvård] störning av kroppens struktur och funktion till följd av yttre påverkan

2.2.4

diagnos

 

sammanfattande kortfattad beskrivning av en patients (1.1.1) hälsotillstånd (2.2) sådant det uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

2.2.4.1

diagnoskod

 

statistisk kod för klassificering av sjukdomar (2.2.3.3) och relaterade hälsoproblem (2.2.3)

2.2.4.2

arbetsdiagnos

 

diagnos (2.2.4) som beskriver hälsotillståndet (2.2) vid bedömning (3.3.4) under pågående vårdprocess (3.3.1)

2.2.5

åtgärdskod

 

kod för statistik avseende hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1)

2.2.6

risktillstånd

 

potentiellt hälsotillstånd (2.2) som en patient (1.1.1) löper risk att drabbas av

2.2.7

symtom

symptom

sjukdomsyttring som uppfattas av patienten (1.1.1)

2.3

egenmakt

empowerment

förmåga att ta kontroll över sin situation och uppnå sina mål

2.4

folkgrupp

 

grupp av personer (1.1) med ett eller flera gemensamma kännetecken

2.4.1

populationshälsa

population health

definierad uppsättning av hälsoförhållanden (2.2.1) i en folkgrupp (2.4)

 

1.3 Hälso- och sjukvårdens verksamhet

Verksamheten beskrivs avseende aktiviteter, planer, processer, kvalitet och ordinationer.

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

3.1

hälso- och sjukvård

 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador

3.2

aktivitet

 

något som utförs av någon eller något

3.2.1

hälso- och sjukvårdsaktivitet

vårdaktivitet

aktivitet (3.2) som direkt eller indirekt syftar till att upprätthålla eller förbättra hälsotillståndet (4.2)

3.2.1.1

behandlande vårdaktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) med syfte att förbättra eller bibehålla en patients (2.1.1) hälsotillstånd (4.2)

3.2.1.2

utredande vårdaktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) med syfte att klargöra en patients (2.1.1) hälsotillstånd (4.2)

3.2.2

hälso- och sjukvårdstjänst

vårdtjänst

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som erbjuds av vårdenhet (2.2.1.2)

3.2.2.1

bedömning av vårdbegäran

 

hälso- och sjukvårdstjänst (3.2.2) där beslut tas om vidare handläggning av vårdbegäran (5.2)

3.2.2.2

ordination

 

beslut av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3) som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd (4.2) genom en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

3.2.2.3

förskrivning

 

utfärdande av recept (3.2.2.3.1), livsmedelsanvisning (3.2.2.3.2), hjälpmedelskort (3.2.2.3.3) eller dosrecept (3.2.2.3.4) av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3)

3.2.2.3.1

recept

 

(inom läkemedelshantering:) handling, utfärdad av en förskrivare (2.1.3.1), som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss läkemedelsvara (6.1.3.3) till en viss person

3.2.2.3.2

Livsmedels-anvisning

 

handling, utfärdad av förskrivare (2.1.3.1), som innebär auktorisation för apotek att expediera ett visst livsmedel

3.2.2.3.3

hjälpmedelskort

 

handling, utfärdad av förskrivare (2.1.3.1), som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss förbrukningsartikel (6.1.1.3.4)

3.2.2.3.4

dosrecept

 

förteckning över alla förskrivningar (3.2.2.3) för en dospatient (2.1.1.1)

3.2.2.3.5

dosdispensering

 

(inom apoteket:) uttag ur tillverkarens originalförpackning och färdigställande av läkemedelsprodukter (6.1.3.2) för varje doseringstillfälle till patient (2.1.1)

3.2.2.3.7

förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet

 

handling, utfärdad av förskrivare (2.1.3.1), som innebär auktorisation för apotek att lämna ut ett hjälpmedel för det dagliga livet (6.1.1.3.5)

3.2.3

tjänsteutbud

 

uppsättning av hälso- och sjukvårdstjänster (3.2.2) som en vårdenhet (2.2.1.2) erbjuder

3.2.3.1

utbudskatalog

 

förteckning av tjänsteutbud (3.2.3)

3.2.4

egenvård

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3) bedömt att en patient (2.1.1) själv kan utföra

3.2.4.1

egenvårdsaktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som patienten (2.1.1) själv utför efter ordination (3.2.2.2) av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3)

3.2.5

automatisk hälso- och sjukvårdsaktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som efter programmering gjord av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3) utförs av automatisk medicinteknisk produkt (6.1.1.3.1)

3.2.6

annan vårdares aktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som utförs av annan vårdare (2.1.4)

3.2.7

administrativ aktivitet

 

[hälso- och sjukvård] aktivitet (3.2) som stöder vårdprocessen (3.3.1) utan att direkt påverka patientens (1.1.1) hälsotillstånd (3.2)

3.3

process

 

grupp av aktiviteter (3.2) som samverkar eller påverkar varandra, och som använder underlag för att åstadkomma ett avsett resultat

3.3.1

vårdprocess

 

process (3.3) avseende hälso- och sjukvård (3.1) som hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem (4.2.3) eller hälsotillstånd (4.2) i syfte att främja ett avsett resultat

3.3.2

klinisk process

 

delprocess inom en vårdprocess (3.3.1) i syfte att direkt påverka patientens (2.1.1) hälsotillstånd (4.2)

3.3.3

aktivitetsmål

 

önskat utfall av en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

3.3.4

bedömning

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som innebär värdering av information (8.2) om aktuellt hälsotillstånd (4.2)

3.3.5

utvärdering

 

bedömning (3.3.4) av utfallet av en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) jämfört med aktivitetsmålet (3.3.3)

3.3.5.1

kvalitetsledning

 

koordinerade aktiviteter (3.2) för att styra och kontrollera en hälso- och sjukvårdorganisation (2.2.1) med avseende på kvalitet

3.3.6

aktivitetsperiod

 

tidsperiod under vilken hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) med samma aktivitetsmål (3.3.3) utförs för en patient (2.1.1)

3.3.7

arbetsflöde

 

ordningsföljd för utförda hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) i en vårdprocess (3.3.1)

3.4

vård- och omsorgsplan

 

dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg

3.4.1

standardiserad vårdplan

 

[hälso- och sjukvård] vård- och omsorgsplan (3.4) som på förhand fastlagts utifrån systematiskt framtaget kunskapsunderlag och som beskriver rekommenderade hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) för specifika hälsoproblem (4.2.3)

3.4.1.1

hälso- och sjukvårdsplanering

 

skapande av vård- och omsorgsplan (3.4) i hälso- och sjukvården (3.1)

3.4.2

individuell plan

 

plan för den hälso- och sjukvård (3.1) som ska ges till en patient (2.1.1) i handläggningen av aktuella hälsoproblem (4.2.3)

3.4.2.1

vårdplan

 

vård- och omsorgsplan (3.4) som beskriver hälso- och sjukvård (3.1) för en enskild patient (2.1.1)

3.4.2.2

habiliteringsplan

 

vård- och omsorgsplan (3.4) som beskriver habilitering för patienten (2.1.1)

3.4.2.3

rehabiliteringsplan

 

vård- och omsorgsplan (3.4) som beskriver rehabilitering för patienten (2.1.1)

3.5

triage

 

process (3.3) för att sortera och prioritera patienter (2.1.1)

3.6

enhet

 

[laboratorieverksamhet] fastlagt jämförelsevärde av en storhet

1.4 Tid

Tidsbegrepp av betydelse i hälso- och sjukvården.

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

4.1

vårddag

 

dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle (5.1.4)

4.2

vårdtid

 

tid under vilken ett vårdtillfälle (5.1.4) äger rum

4.3

vårdepisod

 

period under vilken hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) utförs syftande på ett hälsoförhållande (2.2.1)

4.3.1

egenvårdsperiod

 

hälsorelaterad tidsperiod när ordinerad egenvård (3.2.4) utförs

1.5 Kontakter

All hälso- och sjukvård som ges till en patient kräver att det skapas en kontakt kallad vårdkontakt. Den kan vara direkt (direkt kommunikation med patienten, i samma rum eller via elektroniskt medium såsom videomöte och telefon) eller indirekt (när man inte träffas utan korresponderar brev, e-post eller 1177). Aktiviteter avseende en patient som utförs utan att patienten deltar utförs vid en indirekt vårdkontakt även om patienten inte kontaktas på distans utan är refererad i provsvar, ett intyg som utfärdas eller genom journalföring som inte sker i direkt anslutning till besök eller vårdtillfälle. Epikrisskrivning efter det att en patient lämnat sjukhuset är exempel på indirekt kontakt.

Av de underordnade begreppen kan endast distanskontakt genom korrespondens vara indirekt. Alla andra kontakter är direkta eftersom de inkluderar patientens fysiska närvaro eller deltagande i synkron kommunikation.

I allt väsentligt motsvarar FVM begreppssystem det som modellerats i termbanken avseende vårdkontakt. Ett viktigt avsteg har gjorts vilket förenklar informationsmodellen. Endast kontakten akutbesök är oplanerad, varför denna skilts ut som ett nytt begrepp. Socialstyrelsen använde två indelningsgrunder för att specialisera begreppet öppenvårdsbesök: plats och planering. Medan akutbesöket är ett oplanerat mottagningsbesök är alla andra besöksformer planerade, vilket förenklar begreppsmodellen.

Contsys beskriver endast vårdkontakt och första vårdkontakt, medan skillnaden mellan öppen och sluten vård, vård vid vårdenhet och i hemmet (motsvarande) inte alls beskrivs. I svensk administration och lagstiftning är denna skillnad viktig. I Contsys ingår vårdkontakt i en rad begrepp som hanterar perioder av kontakter och aktiviteter. Dessa begrepp förekommer i detta begreppssystem i avsnittet om process.

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

5.1

vårdkontakt

 

kontakt mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) då hälso- och sjukvård (3.1) utförs

5.1.1

öppenvårdskontakt

 

vårdkontakt (5.1) i öppen vård (5.2)

Nummer 

Term 

Synonym

Definition 

5.1.1.1

öppenvårdsbesök

 

öppenvårdskontakt (5.1.1) som innebär fysiskt möte mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

5.1.1.1.1

mottagningsbesök

 

planerat öppenvårdsbesök (5.1.1.1) på vårdenhet (1.2.1.2)

5.1.1.1.2

hembesök

 

[hälso- och sjukvård] öppenvårdsbesök (5.1.1.1) i patients (1.1.1) bostad eller motsvarande

5.1.1.1.3

akut vårdkontakt

 

vårdkontakt (5.1) där patientens (1.1.1) hälsotillstånd (2.2) kräver omedelbar bedömning (3.3.4)

5.1.1.1.4

planerat öppenvårdsbesök

 

öppenvårdsbesök (5.1.1.1) för vilket tid har avtalats senast dagen före besöket

5.1.1.1.5

oplanerat öppenvårdsbesök

 

öppenvårdsbesök (5.1.1.1) för vilket tid inte har avtalats senast dagen före besöket

5.1.1.2

distanskontakt

 

öppenvårdskontakt (5.1.1) där patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) är rumsligt åtskilda

5.1.1.2.1

direkt distanskontakt

 

distanskontakt (5.1.1.2) med synkron kommunikation mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

5.1.1.2.2

indirekt distanskontakt

 

distanskontakt (5.1.1.2) med asynkron kommunikation mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

5.1.2

ambulanssjukvård

 

hälso- och sjukvård (3.1) som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) i eller i anslutning till ambulans

5.1.2.1

ambulansinsats

 

öppenvårdskontakt (5.1.1) som tillhör ambulanssjukvården (5.1.2)

5.1.3

hemsjukvårdsbesök

 

vårdkontakt (5.1) inom hemsjukvård (5.3) som innebär personligt möte mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

5.1.4

vårdtillfälle

 

vårdkontakt (5.1) i sluten vård (5.4)

5.1.4.1

oplanerat vårdtillfälle

 

vårdtillfälle (5.1.4) för vilket tid inte har avtalats

5.1.4.2

planerat vårdtillfälle

 

vårdtillfälle (5.1.4) för vilket tid har avtalats

5.2

öppen vård

 

hälso- och sjukvård (3.1) när den ges till patient (1.1.1) vars hälsotillstånd (2.2) medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar

5.2.1

primärvård

 

hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar (2.2.3.3) ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser

5.2.2

vårdcentral

 

vårdenhet (1.2.1.2) med mottagningsverksamhet inom primärvård (5.2.1)

5.2.3

listning

 

anteckning om registrerad anknytning till viss vårdcentral (5.2.2)

5.3

hemsjukvård

 

hälso- och sjukvård (3.1) när den ges i patients (1.1.1) bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden

5.4

sluten vård

 

hälso- och sjukvård (3.1) när den ges till patient (1.1.1) vars hälsotillstånd (2.2) kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård (5.2) eller hemsjukvård (5.3)

5.5

telemedicin

 

hälso- och sjukvård (3.1) som bedrivs på distans med hjälp av informations- och telekommunikationsteknik

5.6

korrespondens

 

tillfälle då hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) engagerar sig i en patient (1.1.1) utan att ha direkt kontakt med patienten (1.1.1)

1.6 Ansvar, vårdbegäran, mandat

All hälso- och sjukvård utförs under yrkesansvar och med mandat från patienten eller genom lagligt beslut. Vården startas genom vårdbegäran som kan leda till vårdåtagande. Genom hela processen följer mandat av olika slag.

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

6.1

vårdansvar

 

uppdrag att omhänderta en patient (1.1.1) för hälso- och sjukvård (3.1) med befogenhet att utnyttja tillgängliga behövliga resurser (9.1) samt skydda patienten (1.1.1) mot vårdskador (8.2.1)

6.2

vårdbegäran

 

begäran om erhållande av hälso- och sjukvård (3.1)

6.2.1

vårdbegäran för egen räkning

 

vårdbegäran (6.2) som avser den egna personen (1.1)

6.2.1.1

egenremiss

 

skriftlig vårdbegäran för egen räkning (6.2.1)

6.2.2

remiss

 

vårdbegäran (6.2) som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

6.2.2.1

skriftlig begäran om övertag av vårdansvar

 

remiss (6.2.2) som begär övertag av vårdansvar (6.1)

6.2.2.2

skriftlig beställning av tjänst

 

remiss (6.2.2) som utgör beställning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

6.2.3

förfrågan

 

informell vårdbegäran (6.2) där hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) ber om råd eller hjälp avseende en patient (1.1.1) utan att kontakten formaliseras som remiss (6.2.2)

6.2.3.1

muntlig begäran om övertag av vårdansvar

 

förfrågan (6.2.3) ) som begär övertag av vårdansvar (6.1)

6.2.3.2

muntlig beställning av tjänst

 

förfrågan (6.2.3) som utgör beställning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

6.2.4

orsak till vårdbegäran

 

förhållande i hälsotillståndet (2.2) som föranleder vårdbegäran (6.2)

6.2.5

hälsoärende

 

gruppering av de individanpassade vårdprocesser (3.3.1) som har startat med samma orsak till vårdbegäran (6.2.4)

6.3

förmynderskap

 

förvaltning av en omyndig persons (1.1) egendom och tillvaratagande av dennes rätt

6.4

mandat

 

befogenhet att agera enligt uppdrag

6.4.1

vårdåtagande

 

beslut av mottagande vårdenhet (1.2.1.2) att acceptera vårdbegäran (6.2)

6.4.2

vårdmandat

 

mandat (6.4) att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) åt en patient (1.1.1)

6.4.2.1

aktivitetsmandat

 

vårdmandat (6.4.2) som avser specifik hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

6.4.2.2

mandat att begära vård

 

vårdmandat (6.4.2) som ger hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) rätt att utfärda vårdbegäran (6.2)

6.4.2.3

Samordnings-mandat

 

vårdmandat (6.4.2) med uppdrag att samordna hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) i syfte att skapa kontinuitet i vården av en patient (1.1.1)

6.4.2.4

mandat att lämna  ut journalhandling

 

vårdmandat (6.4.2) som ger hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) rätt att lämna ut uppgift ur patientjournal (7.4.1.1)

6.4.3

hänvisning

 

beslut att vårdbegäran (6.2) ska handläggas vid annan vårdenhet (1.2.1.2) än den mottagande

6.4.3.1

Remissmedde-lande till patient

 

besked till patient (1.1.1) att vårdbegäran (6.2) sänts till annan vårdenhet (1.2.1.2)

6.4.3.2

meddelande till inremitterande

 

besked till hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) som utfärdat remiss (6.2.2) att den vidaresänts till annan vårdenhet (1.2.1.2)

6.4.3.3

hänvisningsmissiv

 

förklaring till hänvisning (6.4.3) som bifogas vårdbegäran (6.2) när den sänds till annan vårdenhet (1.2.1.2)

6.4.4

autentisering

 

kontroll av uppgiven identitet

6.4.5

behörighet

 

rättighet att ha åtkomst till viss information (7.2) eller vissa lokaler, eller till att utföra vissa aktiviteter (3.2)

6.4.6

mandat att företräda patient

 

mandat (6.4) antingen utdelat av patient (1.1.1) eller fastställt genom bemyndigande enligt lag (6.6) som tilldelas företrädare (1.1.2.2) för patient (1.1.1) att föra dennes talan

6.4.7

delegering

 

utdelande av mandat (6.4)

6.5

samtycke

aktivt samtycke

frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person (1.1) som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller

6.5.1

samtyckesbeslut

 

tillfrågad persons (1.1) beslut om att lämna eller inte lämna samtycke (6.5)

6.5.2

beslutsförmåga

 

förmåga hos patient (1.1.1) att ge samtycke (6.5)

6.5.3

implicit samtycke

passivt samtycke

samtycke (6.5) som patienten (1.1.1) eller företrädare (1.1.2.2) inte kunnat ge men som förutsätts av omständigheterna

6.6

bemyndigande enligt lag

 

bestämmelse i lagstiftning som upphäver behovet av samtycke (6.5)


1.7 Information, dokumentation, beslutsstöd

Avsnittet tar upp dokumentation av patientdata, hälsodata och processdata.

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

7.1

data

 

representation av fakta, idéer eller liknande i en form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel

7.2

information

 

innebörd hos data (7.1)

7.3

dokumentation

 

insamling och sammanställning av information (7.2)

7.3.1

Hälsounder-visningsmaterial

 

individuellt anpassad information (.2) sammanställd åt patient (1.1.1) av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) i syfte att stöda patientens (1.1.1) egenvård (3.2.4) och hälsofrämjande arbete

7.3.2

medicinsk riktlinje

 

utifrån kunskapsunderlag systematiskt framtagna rekommendationer för hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) vid specifika hälsotillstånd (2.2)

7.3.3

lokalt anpassad riktlinje

 

medicinsk riktlinje (7.3.2) som anpassats till lokala förhållanden

7.3.4

dokumentering

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) där patientjournal (7.4.1.1) skapas eller underhålls


7.3.5

medicinsk kunskap

 

samlad erfarenhet, evidens och medicinsk utvärdering

7.3.6

förberedelseinfor-mation

 

information (7.2) och instruktion till patient (1.1.1) om hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) och vårdkontakt (5.1)

7.4

patientdokumenta-tion

 

dokumentation (7.3) om en patient (1.1.1) som avser hälsa (2.1) och hälso- och sjukvård (3.1)

7.4.1

journalhandling

 

patientdokumentation (7.4) som upprättas av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

7.4.1.1

patientjournal

journal

en eller flera journalhandlingar (7.4.1) som rör samma patient (1.1.1)

7.4.1.2

journalutdrag

 

utdrag innehållande hela eller delar av patientjournal (7.4.1.1)

7.4.1.2.1

klinisk rapport

 

journalutdrag (7.4.1.2) innehållande information (7.2) sammansatt för att motsvara mottagarens specifika informationsbehov

7.4.1.2.2

epikris

 

klinisk rapport (7.4.1.2.1) innehållande sammanfattande information (7.2) om en hel vårdprocess (3.3.1) eller en del av den

7.4.1.2.3

slutanteckning

 

epikris (7.4.1.2.2) som upprättas när ett vårdtillfälle (5.1.4) avslutas

7.4.1.2.4

utskrivningsinfor-mation

 

klinisk rapport (7.4.1.2.1) som lämnas till patienten (1.1.1) när ett vårdtillfälle (5.1.4) avslutas och som innehåller information (7.2) om patientens (1.1.1) hälsotillstånd (2.2) och vilka aktivitet (3.2) som utförts under vårdtiden (4.2)

7.4.1.2.5

remissvar

 

journalutdrag (7.4.1.2) som utgör svar på remiss (6.2.2)

7.4.1.3

begäran om journalutdrag

 

rekvisition av en patientjournal (7.4.1.1) eller specifika delar av en sådan

7.4.1.4

sammanhållen journalföring

 

elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare (1.2.1.1) att ge eller få direktåtkomst till journalutdrag (7.4.1.2) hos en annan vårdgivare (1.2.1.1)

7.4.2

personlig journal

 

patientdokumentation (7.4) som förs av en patient (1.1.1) eller av en företrädare (1.1.2.2)

7.4.2.1

icke validerad patientinformation

 

patientdokumentation (7.4) vars relevans inte har bedömts och angetts som giltig av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

7.4.2.2

patientdokumenta-tion att införas i patientjournal

 

icke validerad patientinformation (7.4.2.1) som efter validering av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) räknas som journalhandling (7.4.1)

7.4.3

notifikation

 

del av patientdokumentation (7.4) som innehåller särskilt viktig information (7.2) om patientens (1.1.1) hälsotillstånd (2.2) eller visst steg i vårdprocessen (3.3.1)

7.4.3.1

påminnelse

 

notifikation (7.4.3) till hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) eller patient (1.1.1) att viss hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) ska utföras

7.4.4

hälsokalender

 

kalenderfunktion som underhålls av hälso- och sjukvårdorganisation (1.2.1) och betjänar patient (1.1.1) med information (5.2) om pågående ärenden, bokade vårdkontakter (5.1) samt påminnelse (7.4.3.1) avseende hälsan (2.1)

7.4.5

patientportal

 

öppet gränssnitt där patienten (1.1.1) eller företrädare (1.1.2.2) med autentisering (6.4.4) och behörighet (6.4.5) har tillgång till ett urval av dokumentation (7.3) i hälso- och sjukvårdens (3.1) informationssystem

7.4.6

vårdtestamente

 

patientens (1.1.1) dokumenterade vilja avseende hälso- och sjukvårdstjänster (3.2.2) som ska avstås eller särskilt önskas i livets slutskede

7.5

register

 

poster som hör ihop och hanteras som en enhet

7.6

masterdata

 

datamängd som innehåller en organisations (1.2) centrala data (7.1) och som behöver användas av flera system, applikationer och processer (3.3)

7.7

beslutsstöd

 

datorbearbetning av stora informationsmängder i syfte att stöda effektivt beslutsfattande

7.7.1

kodsamband

 

logiskt samband mellan diagnoskod (2.2.4.1) , åtgärdskod (2.2.5) och ATC-kod (9.1.3.5) i ett visst skede av vårdprocessen (3.3.1)

1.8 Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsbegrepp inklusive avvikelse, komplikation och biverkan definieras i kapitlet.

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

8.1

patientsäkerhet

 

skydd mot vårdskada (8.2.1)

8.2

skada på patient

 

lidande, kroppslig eller psykisk skada (2.2.3.4) eller sjukdom (2.2.3.3) samt dödsfall som drabbar en patient (1.1.1)

8.2.1

vårdskada

 

skada på patient (8.2) som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens (1.1.1) kontakt med hälso- och sjukvården (3.1)

8.2.1.1

allvarlig vårdskada

 

vårdskada (8.2.1) som medför bestående funktionsnedsättning (2.2.3.2) eller får andra betydande konsekvenser

8.2.2

icke undvikbar skada

 

skada på patient (8.2) som inträffar trots att adekvata åtgärder vidtagits vid patientens (1.1.1) kontakt med hälso- och sjukvården (3.1)

8.2.3

komplikation

 

oönskad utveckling av process (3.3)

8.2.4

biverkning

biverkan

oönskad effekt

8.3

tillbud

 

händelse som hade kunnat medföra något oönskat

8.4

negativ händelse

 

händelse som medfört något oönskat

8.5

avvikelse

 

händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat

8.5.1

avvikelsehantering

 

identifiering, dokumentation, rapportering, utredning, åtgärdande och uppföljning av avvikelse (8.5)

8.5.2

Avvikelsehante-ringssystem

 

administrativt system för handläggning av avvikelser (8.5)

8.5.3

myndighet

 

samhällsorgan med egen maktbefogenhet inom visst område

1.9 Resurser

Kapitlet beskriver resurser som utnyttjas i hälso- och sjukvårdaktiviteter eller ställs till patienternas förfogande. Resursen personal beskrivs i kapitlet Aktörer i hälso- och sjukvård.

 

Nummer 

Term 

Synonym

Definition

9.1

resurs

 

något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av en aktivitet (3.2) eller process (3.3)

9.1.1

hälso- och sjukvårdsresurs

 

resurs (9.1) som behövs för att utföra hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

9.1.1.1

arbetstid

 

tid som hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) lägger ner på en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

9.1.1.2

lokaltid

 

tid som en utförarplats (9.1.2) utnyttjas för en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

9.1.1.3

medicinteknisk produkt

 

produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom (2.2.3.3), påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada (2.2.3.4) eller en funktionsnedsättning (2.2.3.2) , undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning

9.1.1.3.1

automatisk medicinteknisk produkt

 

medicinteknisk produkt (9.1.1.3) som efter programmering utför hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1)

9.1.1.3.2

kroppsmonterad produkt

 

medicinteknisk produkt (9.1.1.3) som fästs på kroppen eller implanteras ersättning för kroppsdel

9.1.1.3.3

medicinteknisk materiel

 

medicinteknisk produkt (9.1.1.3) med passiv funktion som kan återanvändas

9.1.1.3.4

förbrukningsartikel

 

medicinteknisk produkt (9.1.1.3) som används en gång och sedan kasseras

9.1.1.3.5

hjälpmedel för det dagliga livet

 

individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning (2.2.3.2)

9.1.2

utförarplats

 

fysisk plats där hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) utförs

9.1.2.1

vårdplats

 

ligg- eller sittplats på vårdenhet (1.2.1.2) som kan användas för vård och behandling

9.1.2.2

fastställd vårdplats

 

vårdplats (9.1.2.1) i sluten vård (5.4) beslutad av vårdgivare (1.2.1.1)

9.1.2.3

disponibel vårdplats

 

vårdplats (9.1.2.1) i sluten vård (5.4) med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet (8.1) och arbetsmiljö

9.1.2.3.1

teknisk vårdplats

 

disponibel vårdplats (9.1.2.3) på vårdenhet (1.2.1.2) med särskilda resurser (9.1)

9.1.3

läkemedel

 

substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom (2.2.3.3) hos människor eller djur, eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos (2.2.4)

9.1.3.1

läkemedelsform

 

form som läkemedel (9.1.3) förekommer i

9.1.3.2

läkemedelsprodukt

 

namngivet läkemedel (9.1.3) med viss styrka och läkemedelsform (9.1.3.1)

9.1.3.3

läkemedelsvara

 

läkemedelsprodukt (9.1.3.2) med viss förpackningsstorlek och av viss förpackningstyp

9.1.3.4

aktiv substans

verksam substans

[i läkemedel] beståndsdel i läkemedelsprodukt (9.1.3.2) vars syfte är att ge effekt

9.1.3.5

ATC-kod

 

klassifikationskod för gruppering av läkemedel (9.1.3) i fem nivåer

9.1.4

sjukvårdsmaterial

 

förbrukningsartikel (9.1.1.3.4) som inte är medicinteknisk produkt (9.1.1.3)

9.1.5

sjukvårdsmateriel

 

sjukvårdsartiklar som kan återanvändas

9.1.6

resurskostnad

 

driftkostnad för resurs (9.1) som inte är förbrukningsartikel (9.1.1.3.4)

9.1.6.1

brukartid

 

tid som automatisk medicinteknisk produkt (9.1.1.3.1) används

9.1.6.2

användningskostnad

 

beräknad kostnad för en användning av medicinteknisk materiel (9.1.1.3.3) eller sjukvårdsmateriel (9.1.5)

9.1.6.3

enhetskostnad

 

kostnad för resurs (9.1) vid dess enda utnyttjande

9.1.7

livsmedel för särskilda näringsändamål

 

livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod är lämpliga för spädbarn och barn (1.1.5) upp till tre år, personer (1.1) i behov av särskild kost samt personer (1.1) som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i kosten

Senast uppdaterad: 2018-11-23 08:44