FVM - Termer och definitioner (efter bokstavsordning)

I Västra Götalandsregionens strategiska dokument ”Framtidens hälso- och sjukvård 2025” beskrivs ett antal insatsområden som är förutsättningar för att nå visionen ”Det goda livet”. Det förutsätter att det finns en stabil grund med en gemensam och känd informationsstruktur, gemensamma termer och begrepp.

Detta åstadkoms genom att beskriva och besluta en gemensam informationsarkitektur. Genom detta möts också flera av målen i Västra Götalandsregionens regionala informatikgrupps måldokument för informationsstruktur.

Som del av en gemensam informationsarkitektur är en överenskommen fastställd terminologi en förutsättning för att skapa en sömlös vård och att möjliggöra rätt information på rätt plats vid rätt tid.  Detta förutsätter att varje term betecknar ett och endast ett begrepp och att dessa är tydligt och begripligt definierade.

På denna sida visas begreppsmodellen i alfabetisk ordning. Genom att klicka på respektive bokstav i alfabetsstrukturen nedan når man direkt den korresponderande alfabetiska punkten i begreppslistan.

I spalten "Nummer" visas varje terms kategorinummer enligt det interna kategorisystemet. Eftersom tabellen är sorterad i alfabetisk ordning hamnar numren inte i rätt följd.

Begreppslistan kommer att revideras i Q2 2018.

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö  

 

Nummer

Term

Synonym

Definition

9.1.3.5

ATC-kod

 

klassifikationskod för gruppering av läkemedel (9.1.3) i fem nivåer

3.2.7

administrativ aktivitet

 

[hälso- och sjukvård] aktivitet (3.2) som stöder vårdprocessen (3.3.1) utan att direkt påverka patientens (1.1.1) hälsotillstånd (3.2)

9.1.3.4

aktiv substans

verksam substans

[i läkemedel] beståndsdel i läkemedelsprodukt (9.1.3.2) vars syfte är att ge effekt

3.2

aktivitet

 

något som utförs av någon eller något

6.4.2.1

aktivitetsmandat

 

vårdmandat (6.4.2) som avser specifik hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

3.3.3

aktivitetsmål

 

önskat utfall av en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

3.3.6

aktivitetsperiod

 

tidsperiod under vilken hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) med samma aktivitetsmål (3.3.3) utförs för en patient (2.1.1)

5.1.1.1.3

akut vårdkontakt

 

vårdkontakt (5.1) där patientens (1.1.1) hälsotillstånd (2.2) kräver omedelbar bedömning (3.3.4)

8.2.1.1

allvarlig vårdskada

 

vårdskada (8.2.1) som medför bestående funktionsnedsättning (2.2.3.2) eller får andra betydande konsekvenser

5.1.2.1

ambulansinsats

 

öppenvårdskontakt (5.1.1) som tillhör ambulanssjukvården (5.1.2)

5.1.2

ambulanssjukvård

 

hälso- och sjukvård (3.1) som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) i eller i anslutning till ambulans

1.1.2.1

anhörig

 

person (1.1) inom familjen eller bland de närmaste släktingarna

1.1.4

annan vårdare

 

person (1.1) som utan att vara närstående (1.1.2) eller anhörig (1.1.2.1) ger stöd åt en patient (1.1.1)

3.2.6

annan vårdares aktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som utförs av annan vårdare (2.1.4)

9.1.6.2

Användnings-kostnad

 

beräknad kostnad för en användning av medicinteknisk materiel (9.1.1.3.3) eller sjukvårdsmateriel (9.1.5)

2.2.4.2

arbetsdiagnos

 

diagnos (2.2.4) som beskriver hälsotillståndet (2.2) vid bedömning (3.3.4) under pågående vårdprocess (3.3.1)

3.3.7

arbetsflöde

 

ordningsföljd för utförda hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) i en vårdprocess (3.3.1)

9.1.1.1

arbetstid

 

tid som hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) lägger ner på en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

6.4.4

autentisering

 

kontroll av uppgiven identitet

3.2.5

automatisk hälso- och sjukvårdsaktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som efter programmering gjord av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3) utförs av automatisk medicinteknisk produkt (6.1.1.3.1)

9.1.1.3.1

automatisk medicinteknisk produkt

 

medicinteknisk produkt (9.1.1.3) som efter programmering utför hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1)

8.5

avvikelse

 

händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat

8.5.1

Avvikelse-hantering

 

identifiering, dokumentation, rapportering, utredning, åtgärdande och uppföljning av avvikelse (8.5)

8.5.2

Avvikelsehante-ringssystem

 

administrativt system för handläggning av avvikelser (8.5)

1.1.5

barn

underårig (föräldrabalken)

person (1.1) som är yngre än 18 år

3.2.2.1

bedömning av vårdbegäran

 

hälso- och sjukvårdstjänst (3.2.2) där beslut tas om vidare handläggning av vårdbegäran (5.2)

3.3.4

bedömning

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som innebär värdering av information (8.2) om aktuellt hälsotillstånd (4.2)

7.4.1.3

begäran om journalutdrag

 

rekvisition av en patientjournal (7.4.1.1) eller specifika delar av en sådan

3.2.1.1

behandlande vårdaktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) med syfte att förbättra eller bibehålla en patients (2.1.1) hälsotillstånd (4.2)

6.4.5

behörighet

 

rättighet att ha åtkomst till viss information (7.2) eller vissa lokaler, eller till att utföra vissa aktiviteter (3.2)

1.1.3.2

behörighetsbevis

 

bevis om formell hälso- och sjukvårdskompetens

6.6

bemyndigande enligt lag

 

bestämmelse i lagstiftning som upphäver behovet av samtycke (6.5)

6.5.2

beslutsförmåga

 

förmåga hos patient (1.1.1) att ge samtycke (6.5)

7.7

beslutsstöd

 

datorbearbetning av stora informationsmängder i syfte att stöda effektivt beslutsfattande

8.2.4

biverkning

biverkan

oönskad effekt

9.1.6.1

brukartid

 

tid som automatisk medicinteknisk produkt (9.1.1.3.1) används

7.1

data

 

representation av fakta, idéer eller liknande i en form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel

6.4.7

delegering

 

utdelande av mandat (6.4)

2.2.4

diagnos

 

sammanfattande kortfattad beskrivning av en patients (1.1.1) hälsotillstånd (2.2) sådant det uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

2.2.4.1

diagnoskod

 

statistisk kod för klassificering av sjukdomar (2.2.3.3) och relaterade hälsoproblem (2.2.3)

5.1.1.2.1

direkt distanskontakt

 

distanskontakt (5.1.1.2) med synkron kommunikation mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

9.1.2.3

disponibel vårdplats

 

vårdplats (9.1.2.1) i sluten vård (5.4) med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet (8.1) och arbetsmiljö

5.1.1.2

distanskontakt

 

öppenvårdskontakt (5.1.1) där patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) är rumsligt åtskilda

7.3

dokumentation

 

insamling och sammanställning av information (7.2)

7.3.4

dokumentering

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) där patientjournal (7.4.1.1) skapas eller underhålls

3.2.2.3.5

dosdispensering

 

(inom apoteket:) uttag ur tillverkarens originalförpackning och färdigställande av läkemedelsprodukter (6.1.3.2) för varje doseringstillfälle till patient (2.1.1)

1.1.1.1

dospatient

 

patient (1.1.1) som får vissa av sina läkemedel (9.1.3) dosdispenserade

3.2.2.3.4

dosrecept

 

förteckning över alla förskrivningar (3.2.2.3) för en dospatient (2.1.1.1)

2.3

egenmakt

empowerment

förmåga att ta kontroll över sin situation och uppnå sina mål

6.2.1.1

egenremiss

 

skriftlig vårdbegäran för egen räkning (6.2.1)

3.2.4

egenvård

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3) bedömt att en patient (2.1.1) själv kan utföra

3.2.4.1

egenvårdsaktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som patienten (2.1.1) själv utför efter ordination (3.2.2.2) av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3)

4.3.1

egenvårdsperiod

 

hälsorelaterad tidsperiod när ordinerad egenvård (3.2.4) utförs

1.2.1.2.4

enhet

 

[hälso- och sjukvårdens organisation] vårdenhet (1.2.1.2) som leds av en enhetschef och utgör en del av en verksamhet (1.2.1.2.3)

3.6

enhet

 

[laboratorieverksamhet] fastlagt jämförelsevärde av en storhet

9.1.6.3

enhetskostnad

 

kostnad för resurs (9.1) vid dess enda utnyttjande

7.4.1.2.2

epikris

 

klinisk rapport (7.4.1.2.1) innehållande sammanfattande information (7.2) om en hel vårdprocess (3.3.1) eller en del av den

9.1.2.2

fastställd vårdplats

 

vårdplats (9.1.2.1) i sluten vård (5.4) beslutad av vårdgivare (1.2.1.1)

2.4

folkgrupp

 

grupp av personer (1.1) med ett eller flera gemensamma kännetecken

2.2.3.2

funktionsnedsätt-ning

 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga

7.3.6

förberedelseinfor-mation

 

information (7.2) och instruktion till patient (1.1.1) om hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) och vårdkontakt (5.1)

9.1.1.3.4

förbrukningsartikel

 

medicinteknisk produkt (9.1.1.3) som används en gång och sedan kasseras

1.1.2.2

företrädare

 

[hälso- och sjukvård] person (1.1) som är bemyndigad att agera på en patients (1.1.1) vägnar

6.2.3

förfrågan

 

informell vårdbegäran (6.2) där hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) ber om råd eller hjälp avseende en patient (1.1.1) utan att kontakten formaliseras som remiss (6.2.2)

1.1.2.2.4

förmyndare

 

person (1.1) som utövar förmynderskap (6.3)

6.3

förmynderskap

 

förvaltning av en omyndig persons (1.1) egendom och tillvaratagande av dennes rätt

1.1.3.1

förskrivare

 

person (1.1) behörig att utfärda recept (3.2.2.3.1), livsmedelsanvisning (3.2.2.3.2), hjälpmedelskort (3.2.2.3.3) eller dosrecept (3.2.2.3.4)

3.2.2.3.7

förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet

 

handling, utfärdad av förskrivare (2.1.3.1), som innebär auktorisation för apotek att lämna ut ett hjälpmedel för det dagliga livet (6.1.1.3.5)

3.2.2.3

förskrivning

 

utfärdande av recept (3.2.2.3.1), livsmedelsanvisning (3.2.2.3.2), hjälpmedelskort (3.2.2.3.3) eller dosrecept (3.2.2.3.4) av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3)

1.1.2.2.2

förvaltare

 

[hälso- och sjukvård] person (1.1) som är utsedd att företräda en patient (1.1.1) som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad

1.2.1.2.1

förvaltning

 

vårdenhet (1.2.1.2) som leds av en förvaltningschef

1.1.2.2.1

god man

 

[hälso- och sjukvård] person (1.1) som är utsedd att företräda en patient (1.1.1) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas

3.4.2.2

habiliteringsplan

 

vård- och omsorgsplan (3.4) som beskriver habilitering för patienten (2.1.1)

5.1.1.1.2

hembesök

 

[hälso- och sjukvård] öppenvårdsbesök (5.1.1.1) i patients (1.1.1) bostad eller motsvarande

5.3

hemsjukvård

 

hälso- och sjukvård (3.1) när den ges i patients (1.1.1) bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden

5.1.3

hemsjukvårdsbesök

 

vårdkontakt (5.1) inom hemsjukvård (5.3) som innebär personligt möte mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

9.1.1.3.5

hjälpmedel för det dagliga livet

 

individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning (2.2.3.2)

3.2.2.3.3

hjälpmedelskort

 

handling, utfärdad av förskrivare (2.1.3.1), som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss förbrukningsartikel (6.1.1.3.4)

1.2.2

huvudman

Sjukvårdshuvud-man

[hälso- och sjukvård] landsting eller kommun som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård (3.1)

2.1

hälsa

 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada

3.1

hälso- och sjukvård

 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador

1.2.1

hälso- och sjuk-vårdorganisation

 

organisation (1.2) som är engagerad i hälso- och sjukvård (3.1)

3.2.1

hälso- och sjukvårdsaktivitet

vårdaktivitet

aktivitet (3.2) som direkt eller indirekt syftar till att upprätthålla eller förbättra hälsotillståndet (4.2)

1.1.3

hälso- och sjukvårdspersonal

 

person (1.1) eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård (3.1)

3.4.1.1

hälso- och sjukvårdsplanering

 

skapande av vård- och omsorgsplan (3.4) i hälso- och sjukvården (3.1)

9.1.1

hälso- och sjukvårdsresurs

 

resurs (9.1) som behövs för att utföra hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

1.2.3

hälso- och sjukvårdsstödjande organisation

 

organisation (1.2) utanför hälso- och sjukvården (3.1) som har en stödfunktion i vården av en eller flera patienter (1.1.1)

3.2.2

hälso- och sjukvårdstjänst

vårdtjänst

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) som erbjuds av vårdenhet (2.2.1.2)

2.2.2

hälsoangelägenhet

 

hälsoförhållande (2.2.1) som utan att utgöra ett hälsoproblem (2.2.3) kan föranleda patient (1.1.1) att utfärda vårdbegäran för egen räkning (6.2.1)

2.2.1

hälsoförhållande

 

komponent i hälsotillståndet (2.2) som är föremål för särskilt intresse

7.4.4

hälsokalender

 

kalenderfunktion som underhålls av hälso- och sjukvårdorganisation (1.2.1) och betjänar patient (1.1.1) med information (5.2) om pågående ärenden, bokade vårdkontakter (5.1) samt påminnelse (7.4.3.1) avseende hälsan (2.1)

2.2.3

hälsoproblem

 

hälsoförhållande (2.2.1) som utgör ett problem

2.2

hälsotillstånd

 

observerbar aspekt av en patients (1.1.1) hälsa (2.1) vid en given tidpunkt

7.3.1

Hälsounder-visningsmaterial

 

individuellt anpassad information (.2) sammanställd åt patient (1.1.1) av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) i syfte att stöda patientens (1.1.1) egenvård (3.2.4) och hälsofrämjande arbete

6.2.5

hälsoärende

 

gruppering av de individanpassade vårdprocesser (3.3.1) som har startat med samma orsak till vårdbegäran (6.2.4)

6.4.3

hänvisning

 

beslut att vårdbegäran (6.2) ska handläggas vid annan vårdenhet (1.2.1.2) än den mottagande

6.4.3.3

hänvisningsmissiv

 

förklaring till hänvisning (6.4.3) som bifogas vårdbegäran (6.2) när den sänds till annan vårdenhet (1.2.1.2)

8.2.2

icke undvikbar skada

 

skada på patient (8.2) som inträffar trots att adekvata åtgärder vidtagits vid patientens (1.1.1) kontakt med hälso- och sjukvården (3.1)

7.4.2.1

icke validerad patientinformation

 

patientdokumentation (7.4) vars relevans inte har bedömts och angetts som giltig av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

6.5.3

implicit samtycke

passivt samtycke

samtycke (6.5) som patienten (1.1.1) eller företrädare (1.1.2.2) inte kunnat ge men som förutsätts av omständigheterna

5.1.1.2.2

indirekt distanskontakt

 

distanskontakt (5.1.1.2) med asynkron kommunikation mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

3.4.2

individuell plan

 

plan för den hälso- och sjukvård (3.1) som ska ges till en patient (2.1.1) i handläggningen av aktuella hälsoproblem (4.2.3)

7.2

information

 

innebörd hos data (7.1)

7.4.1

journalhandling

 

patientdokumentation (7.4) som upprättas av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

7.4.1.2

journalutdrag

 

utdrag innehållande hela eller delar av patientjournal (7.4.1.1)

3.3.2

klinisk process

 

delprocess inom en vårdprocess (3.3.1) i syfte att direkt påverka patientens (2.1.1) hälsotillstånd (4.2)

7.4.1.2.1

klinisk rapport

 

journalutdrag (7.4.1.2) innehållande information (7.2) sammansatt för att motsvara mottagarens specifika informationsbehov

7.7.1

kodsamband

 

logiskt samband mellan diagnoskod (2.2.4.1) , åtgärdskod (2.2.5) och ATC-kod (9.1.3.5) i ett visst skede av vårdprocessen (3.3.1)

8.2.3

komplikation

 

oönskad utveckling av process (3.3)

5.6

korrespondens

 

tillfälle då hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) engagerar sig i en patient (1.1.1) utan att ha direkt kontakt med patienten (1.1.1)

9.1.1.3.2

kroppsmonterad produkt

 

medicinteknisk produkt (9.1.1.3) som fästs på kroppen eller implanteras ersättning för kroppsdel

3.3.5.1

kvalitetsledning

 

koordinerade aktiviteter (3.2) för att styra och kontrollera en hälso- och sjukvårdorganisation (2.2.1) med avseende på kvalitet

5.2.3

listning

 

anteckning om registrerad anknytning till viss vårdcentral (5.2.2)

9.1.7

livsmedel för särskilda näringsändamål

 

livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod är lämpliga för spädbarn och barn (1.1.5) upp till tre år, personer (1.1) i behov av särskild kost samt personer (1.1) som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i kosten

3.2.2.3.2

livsmedelsanvisning

 

handling, utfärdad av förskrivare (2.1.3.1), som innebär auktorisation för apotek att expediera ett visst livsmedel

7.3.3

lokalt anpassad riktlinje

 

medicinsk riktlinje (7.3.2) som anpassats till lokala förhållanden

9.1.1.2

lokaltid

 

tid som en utförarplats (9.1.2) utnyttjas för en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

9.1.3

läkemedel

 

substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom (2.2.3.3) hos människor eller djur, eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos (2.2.4)

9.1.3.1

läkemedelsform

 

form som läkemedel (9.1.3) förekommer i

9.1.3.2

läkemedelsprodukt

 

namngivet läkemedel (9.1.3) med viss styrka och läkemedelsform (9.1.3.1)

9.1.3.3

läkemedelsvara

 

läkemedelsprodukt (9.1.3.2) med viss förpackningsstorlek och av viss förpackningstyp

6.4.2.2

mandat att begära vård

 

vårdmandat (6.4.2) som ger hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) rätt att utfärda vårdbegäran (6.2)

6.4.6

mandat att företräda patient

 

mandat (6.4) antingen utdelat av patient (1.1.1) eller fastställt genom bemyndigande enligt lag (6.6) som tilldelas företrädare (1.1.2.2) för patient (1.1.1) att föra dennes talan

6.4.2.4

mandat att lämna ut journalhandling

 

vårdmandat (6.4.2) som ger hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) rätt att lämna ut uppgift ur patientjournal (7.4.1.1)

6.4

mandat

 

befogenhet att agera enligt uppdrag

7.6

masterdata

 

datamängd som innehåller en organisations (1.2) centrala data (7.1) och som behöver användas av flera system, applikationer och processer (3.3)

6.4.3.2

meddelande till inremitterande

 

besked till hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) som utfärdat remiss (6.2.2) att den vidaresänts till annan vårdenhet (1.2.1.2)

7.3.5

medicinsk kunskap

 

samlad erfarenhet, evidens och medicinsk utvärdering

7.3.2

medicinsk riktlinje

 

utifrån kunskapsunderlag systematiskt framtagna rekommendationer för hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) vid specifika hälsotillstånd (2.2)

9.1.1.3.3

medicinteknisk materiel

 

medicinteknisk produkt (9.1.1.3) med passiv funktion som kan återanvändas

9.1.1.3

medicinteknisk produkt

 

produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom (2.2.3.3), påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada (2.2.3.4) eller en funktionsnedsättning (2.2.3.2) , undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning

5.1.1.1.1

mottagningsbesök

 

planerat öppenvårdsbesök (5.1.1.1) på vårdenhet (1.2.1.2)

6.2.3.1

muntlig begäran om övertag av vårdansvar

 

förfrågan (6.2.3) ) som begär övertag av vårdansvar (6.1)

6.2.3.2

muntlig beställning av tjänst

 

förfrågan (6.2.3) som utgör beställning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

8.5.3

myndighet

 

samhällsorgan med egen maktbefogenhet inom visst område

8.4

negativ händelse

 

händelse som medfört något oönskat

7.4.3

notifikation

 

del av patientdokumentation (7.4) som innehåller särskilt viktig information (7.2) om patientens (1.1.1) hälsotillstånd (2.2) eller visst steg i vårdprocessen (3.3.1)

1.1.2

närstående

 

[hälso- och sjukvård] person (1.1) som patienten (1.1.1) har en nära relation till

2.2.3.1

ohälsa

 

av patienten (1.1.1) upplevt dåligt hälsotillstånd (2.2)

1.2.1.2.2

område

 

vårdenhet (1.2.1.2) som leds av en områdeschef och är en del av en förvaltning (1.2.1.2.1)

5.1.4.1

oplanerat vårdtillfälle

 

vårdtillfälle (5.1.4) för vilket tid inte har avtalats

5.1.1.1.5

oplanerat öppenvårdsbesök

 

öppenvårdsbesök (5.1.1.1) för vilket tid inte har avtalats senast dagen före besöket

3.2.2.2

ordination

 

beslut av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3) som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd (4.2) genom en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

1.2

organisation

 

person (1.1) eller grupp av personer (1.1) med ansvar, befogenheter och samband för att nå sina mål

6.2.4

orsak till vårdbegäran

 

förhållande i hälsotillståndet (2.2) som föranleder vårdbegäran (6.2)

1.1.1

patient

 

person (1.1) som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (3.1)

7.4.2.2

patientdokumenta-tion att införas i patientjournal

 

icke validerad patientinformation (7.4.2.1) som efter validering av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) räknas som journalhandling (7.4.1)

7.4

patientdokumenta-tion

 

dokumentation (7.3) om en patient (1.1.1) som avser hälsa (2.1) och hälso- och sjukvård (3.1)

7.4.1.1

patientjournal

journal

en eller flera journalhandlingar (7.4.1) som rör samma patient (1.1.1)

7.4.5

patientportal

 

öppet gränssnitt där patienten (1.1.1) eller företrädare (1.1.2.2) med autentisering (6.4.4) och behörighet (6.4.5) har tillgång till ett urval av dokumentation (7.3) i hälso- och sjukvårdens (3.1) informationssystem

8.1

patientsäkerhet

 

skydd mot vårdskada (8.2.1)

1.1

person

 

mänsklig individ

7.4.2

personlig journal

 

patientdokumentation (7.4) som förs av en patient (1.1.1) eller av en företrädare (1.1.2.2)

5.1.4.2

planerat vårdtillfälle

 

vårdtillfälle (5.1.4) för vilket tid har avtalats

5.1.1.1.4

planerat öppenvårdsbesök

 

öppenvårdsbesök (5.1.1.1) för vilket tid har avtalats senast dagen före besöket

2.4.1

populationshälsa

population health

definierad uppsättning av hälsoförhållanden (2.2.1) i en folkgrupp (2.4)

5.2.1

primärvård

 

hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar (2.2.3.3) ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser

3.3

process

 

grupp av aktiviteter (3.2) som samverkar eller påverkar varandra, och som använder underlag för att åstadkomma ett avsett resultat

7.4.3.1

påminnelse

 

notifikation (7.4.3) till hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) eller patient (1.1.1) att viss hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) ska utföras

3.2.2.3.1

recept

 

(inom läkemedelshantering:) handling, utfärdad av en förskrivare (2.1.3.1), som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss läkemedelsvara (6.1.3.3) till en viss person

7.5

register

 

poster som hör ihop och hanteras som en enhet

3.4.2.3

rehabiliteringsplan

 

vård- och omsorgsplan (3.4) som beskriver rehabilitering för patienten (2.1.1)

6.2.2

remiss

 

vårdbegäran (6.2) som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

6.4.3.1

remissmeddelande till patient

 

besked till patient (1.1.1) att vårdbegäran (6.2) sänts till annan vårdenhet (1.2.1.2)

7.4.1.2.5

remissvar

 

journalutdrag (7.4.1.2) som utgör svar på remiss (6.2.2)

1.1.3.3

remittent

 

hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) som utfärdar remiss (6.2.2)

9.1

resurs

 

något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av en aktivitet (3.2) eller process (3.3)

9.1.6

resurskostnad

 

driftkostnad för resurs (9.1) som inte är förbrukningsartikel (9.1.1.3.4)

2.2.6

risktillstånd

 

potentiellt hälsotillstånd (2.2) som en patient (1.1.1) löper risk att drabbas av

7.4.1.4

sammanhållen journalföring

 

elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare (1.2.1.1) att ge eller få direktåtkomst till journalutdrag (7.4.1.2) hos en annan vårdgivare (1.2.1.1)

6.4.2.3

Samordnings-mandat

 

vårdmandat (6.4.2) med uppdrag att samordna hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) i syfte att skapa kontinuitet i vården av en patient (1.1.1)

6.5

samtycke

aktivt samtycke

frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person (1.1) som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller

6.5.1

samtyckesbeslut

 

tillfrågad persons (1.1) beslut om att lämna eller inte lämna samtycke (6.5)

2.2.3.3

sjukdom

 

störning av kroppens struktur och funktion till följd av onormala kroppsinterna fenomen

9.1.4

sjukvårdsmaterial

 

förbrukningsartikel (9.1.1.3.4) som inte är medicinteknisk produkt (9.1.1.3)

9.1.5

sjukvårdsmateriel

 

sjukvårdsartiklar som kan återanvändas

8.2

skada på patient

 

lidande, kroppslig eller psykisk skada (2.2.3.4) eller sjukdom (2.2.3.3) samt dödsfall som drabbar en patient (1.1.1)

2.2.3.4

skada

 

[hälso- och sjukvård] störning av kroppens struktur och funktion till följd av yttre påverkan

6.2.2.1

skriftlig begäran om övertag av vårdansvar

 

remiss (6.2.2) som begär övertag av vårdansvar (6.1)

6.2.2.2

skriftlig beställning av tjänst

 

remiss (6.2.2) som utgör beställning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1)

7.4.1.2.3

slutanteckning

 

epikris (7.4.1.2.2) som upprättas när ett vårdtillfälle (5.1.4) avslutas

5.4

sluten vård

 

hälso- och sjukvård (3.1) när den ges till patient (1.1.1) vars hälsotillstånd (2.2) kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård (5.2) eller hemsjukvård (5.3)

3.4.1

standardiserad vårdplan

 

[hälso- och sjukvård] vård- och omsorgsplan (3.4) som på förhand fastlagts utifrån systematiskt framtaget kunskapsunderlag och som beskriver rekommenderade hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) för specifika hälsoproblem (4.2.3)

2.2.7

symtom

symptom

sjukdomsyttring som uppfattas av patienten (1.1.1)

9.1.2.3.1

teknisk vårdplats

 

disponibel vårdplats (9.1.2.3) på vårdenhet (1.2.1.2) med särskilda resurser (9.1)

5.5

telemedicin

 

hälso- och sjukvård (3.1) som bedrivs på distans med hjälp av informations- och telekommunikationsteknik

8.3

tillbud

 

händelse som hade kunnat medföra något oönskat

3.2.3

tjänsteutbud

 

uppsättning av hälso- och sjukvårdstjänster (3.2.2) som en vårdenhet (2.2.1.2) erbjuder

3.5

triage

 

process (3.3) för att sortera och prioritera patienter (2.1.1)

1.2.1.2.5

underenhet

lägre enhetsnivå (KIV)

vårdenhet (1.2.1.2) som är del av en enhet (1.2.1.2.4)

3.2.3.1

utbudskatalog

 

förteckning av tjänsteutbud (3.2.3)

9.1.2

utförarplats

 

fysisk plats där hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) utförs

3.2.1.2

utredande vårdaktivitet

 

hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) med syfte att klargöra en patients (2.1.1) hälsotillstånd (4.2)

7.4.1.2.4

utskrivningsinfor-mation

 

klinisk rapport (7.4.1.2.1) som lämnas till patienten (1.1.1) när ett vårdtillfälle (5.1.4) avslutas och som innehåller information (7.2) om patientens (1.1.1) hälsotillstånd (2.2) och vilka aktivitet (3.2) som utförts under vårdtiden (4.2)

3.3.5

utvärdering

 

bedömning (3.3.4) av utfallet av en hälso- och sjukvårdsaktivitet (3.2.1) jämfört med aktivitetsmålet (3.3.3)

1.2.1.2.3

verksamhet

Verksamhets-område

vårdenhet (1.2.1.2) som leds av en verksamhetschef och är del av antingen ett område (1.2.1.2.2) eller en förvaltning (1.2.1.2.1)

3.4

vård- och omsorgsplan

 

dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg

6.1

vårdansvar

 

uppdrag att omhänderta en patient (1.1.1) för hälso- och sjukvård (3.1) med befogenhet att utnyttja tillgängliga behövliga resurser (9.1) samt skydda patienten (1.1.1) mot vårdskador (8.2.1)

6.2.1

vårdbegäran för egen räkning

 

vårdbegäran (6.2) som avser den egna personen (1.1)

6.2

vårdbegäran

 

begäran om erhållande av hälso- och sjukvård (3.1)

5.2.2

vårdcentral

 

vårdenhet (1.2.1.2) med mottagningsverksamhet inom primärvård (5.2.1)

4.1

vårddag

 

dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle (5.1.4)

1.2.1.2

vårdenhet

 

administrativt avgränsad hälso- och sjukvårdorganisation (1.2.1) som är del av en vårdgivare (1.2.1.1)

4.3

vårdepisod

 

period under vilken hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) utförs syftande på ett hälsoförhållande (2.2.1)

1.2.1.1

vårdgivare

 

hälso- och sjukvårdorganisation (1.2.1) som är juridisk person eller enskild näringsidkare

5.1

vårdkontakt

 

kontakt mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3) då hälso- och sjukvård (3.1) utförs

6.4.2

vårdmandat

 

mandat (6.4) att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1) åt en patient (1.1.1)

1.1.2.2.3

vårdnadshavare

 

förälder eller av domstol särskilt utsedd person (1.1) som har att utöva vårdnaden om ett barn (1.1.5)

3.4.2.1

vårdplan

 

vård- och omsorgsplan (3.4) som beskriver hälso- och sjukvård (3.1) för en enskild patient (2.1.1)

9.1.2.1

vårdplats

 

ligg- eller sittplats på vårdenhet (1.2.1.2) som kan användas för vård och behandling

3.3.1

vårdprocess

 

process (3.3) avseende hälso- och sjukvård (3.1) som hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem (4.2.3) eller hälsotillstånd (4.2) i syfte att främja ett avsett resultat

8.2.1

vårdskada

 

skada på patient (8.2) som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens (1.1.1) kontakt med hälso- och sjukvården (3.1)

7.4.6

vårdtestamente

 

patientens (1.1.1) dokumenterade vilja avseende hälso- och sjukvårdstjänster (3.2.2) som ska avstås eller särskilt önskas i livets slutskede

4.2

vårdtid

 

tid under vilken ett vårdtillfälle (5.1.4) äger rum

5.1.4

vårdtillfälle

 

vårdkontakt (5.1) i sluten vård (5.4)

6.4.1

vårdåtagande

 

beslut av mottagande vårdenhet (1.2.1.2) att acceptera vårdbegäran (6.2)

2.2.5

åtgärdskod

 

kod för statistik avseende hälso- och sjukvårdsaktiviteter (3.2.1)

5.2

öppen vård

 

hälso- och sjukvård (3.1) när den ges till patient (1.1.1) vars hälsotillstånd (2.2) medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar

5.1.1.1

öppenvårdsbesök

 

öppenvårdskontakt (5.1.1) som innebär fysiskt möte mellan patient (1.1.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)

5.1.1

öppenvårdskontakt

 

vårdkontakt (5.1) i öppen vård (5.2)

Senast uppdaterad: 2018-11-23 08:44