Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdens nya IT-stöd

Hälso- och sjukvårdspersonal i arbete vid dator

I framtidens vårdinformationsmiljö blir Millennium det huvudsakliga IT-stödet inom hälso- och sjukvården. Systemet ersätter bland annat nuvarande journalsystem. Här presenteras kortfattat grundfunktionerna i Millennium.

Journaldokumentation

Med Millennium får vi en samlad vy av patientens journal som följer det kliniska arbetsflödet i en logisk process. Det blir enklare och snabbare att föra journal, genom mindre andel fritext och fler ifyllbara formulär och listor.

Informationen är anpassad och filtrerad utifrån vad som är relevant utifrån roll, specialitet och situation. Även om informationen är filtrerad finns all övrig information tillgänglig vid behov. Journalanteckningar från tidigare vårdkontakter, patientens kliniska bakgrund, allergier, problem och diagnoser dokumenterade i journalen finns alltid tillgängligt vid varje besök och vid varje interaktion med vården. Grundprincipen är att information registreras en gång, används många gånger och presenteras i olika vyer för dem som behöver den.

Systemet ger stöd och vägledning om vad som behöver registreras och granskas under exempelvis ett besök, en inskrivning eller en överrapportering. På så sätt säkerställs att vi inte missar något.

Vårdplaner

Med Millennium kommer vi på sikt att arbeta med standardiserade vårdplaner utifrån gemensamt beslutade vårdprogram vid olika diagnoser och behandlingar. Alla som är delaktiga i patientens vård jobbar efter samma vårdplan, vilken följer patienten genom hela vårdkedjan.

Standardiserade vårdplaner styr vad som behöver dokumenteras i systemet, samtidigt som de anpassas efter varje patient. Förvalda standardåtgärder kan enkelt kompletteras från en lista med mer ovanliga åtgärder. Utifrån uppgifter i patientens journal om till exempel allergier kan planen också anpassas automatiskt utifrån beslutsstödsregler.

I och med att alla kommer att använda samma standardiserade vårdplaner kommer det att finnas ett bra stöd för att tillämpa nya beslutade riktlinjer, utifrån gällande evidens.

Läkemedelslista

Patienten kommer att ha en och samma läkemedelslista som alla inblandade professioner arbetar med. Det minskar risken för läkemedelsfel och ger snabbt behandlande läkare översikt över patientens hela läkemedelssituation vilket sparar tid.

Det blir också möjligt att digitalt koppla ihop patienten, genom att skanna patientarmband, med delat läkemedel vid administrering. Vilket ökar säkerheten eftersom vi säkerställer att rätt läkemedel och dos ges till rätt patient vid rätt tidpunkt.

Systemet kommer även att kunna ge rekommendationer och varningar baserade på patientens journal om till exempel sjukdomar, allergier, andra läkemedel och laboratorieresultat.

Resurshantering

Millennium ger på sikt stöd för att boka rätt resurser för en vårdaktivitet, så som utrustning, lokaler och personal. Vid bokning känner systemet till om resurser är tillgängliga och vi slipper ringa och kolla. Systemet ger en överblick över hur vårdens resurser nyttjas och förser verksamheten med underlag i realtid. Det underlättar planeringen av resursbehov och att kunna optimera vårdprocesser och vårdplatsbeläggning. Även historisk information från systemet, gällande resurser, behov och utförande kan nyttjas för planeringen av resurser framåt.

Vårdbegäran och remisser

Med Millennium blir remisshanteringen väsentligt enklare eftersom vi får ett gemensamt digitalt flöde för remisser och svar. Med hjälp av anpassade remissmallar kan vi säkerställa att mottagande vårdenhet får relevant information inför bedömning. Genom de standardiserade vårdplanerna kan systemet också automatgenerera en vårdbegäran, till exempel en remiss för en viss undersökning. Tidigare upprättad dokumentation i Millennium kan återanvändas så att remisser och svar inte behöver upprepa information. Status för var remissen befinner sig i processen och prioritet visas för både remittent och mottagare av remiss.

Data från medicinteknisk utrustning

Mycket av den medicintekniska utrustningen i Västra Götalandsregionen kommer att kunna integreras med Millennium. Vi kommer spara tid när arbetsmoment försvinner. Mätvärden från till exempel blodtrycksmätare, pulsoximeter och övervakningsutrustning kommer att överföras direkt till patientens journal. Samtidigt ökar patientsäkerheten eftersom risken för felskrivningar försvinner, mätvärdena blir omedelbart tillgänglig för övriga i teamet runt patienten och för det digitala beslutsstödet.

Information överförs inte bara från medicintekniska utrustningen till Millennium utan kan också ske åt andra hållet. Till exempel kan ordinationsinformation skickas från Millennium till en infusionspump.

Beslutsstöd

Millenniums beslutsstöd vägleder oss att välja bästa möjliga vård i olika situationer. Beslutsstödet kan, baserat på patientens journal, automatiskt föreslå åtgärder eller hela vårdplaner, identifiera akuta medicinska risker eller ge andra typer av varningar och påminnelser. Beslutsstödet baseras främst på nationella och regionala riktlinjer.

Patientportal

Via patientportalen kan patienten vara mer delaktig i sin vård och lättare kommunicera med sin vårdgivare. Patientportalen kommer att nås via 1177 Vårdguiden. Det är i nuläget inte beslutat om vi i Västra Götaland kommer att använda Millennium som system för patientportal eller om vi kommer att välja en annan lösning.

Film med mer information om Millennium och nya arbetssätt

Viktigt att veta

Vilka funktioner och delar i Millennium som används kommer att skilja sig mellan olika verksamheter. Vår vårdinformationsmiljö och våra arbetssätt utvecklas också löpande, vilket innebär att detaljer kan justeras över tid.

Senast uppdaterad: 2021-04-20 14:41