Filmer om systemet

Här finns filmer som ger exempel på hur Millennium kommer att användas i hälso- och sjukvården. I filmerna visar medarbetare i program Millennium funktionalitet och lösningar för olika personalkategorier i olika typer av vårdsituationer.

Filmerna är inspelade via Teams och har tidigare visats inom program Millennium. De kan därför innehålla vissa systemspecifika begrepp, se ordlista längre ned på sidan. Vissa detaljer och funktioner kan fortfarande komma att ändras. Fler filmer tillkommer allt eftersom. 

Arbetsflöde för strålanmälan

Filmen visar arbetsflödet när en patient ska anmälas till strålbehandling. Det görs i dag via en pappersblankett som skickas/faxas men blir digitalt med Millennium. Millennium kommer att integreras med det befintliga strålbehandlingssystemet Aria och filmen visar vyer från båda systemen. 


Automatiserad tilldelning av arbetsuppgifter till medicinsk sekreterare

Filmen visar hur arbetsuppgifter automatiskt kan tilldelas till medicinska sekreterare, här exemplifierat med ett beslut om tvångsvård enligt LPT som ska skrivas ut och skickas till förvaltningsrätten.


Automatisk överföring av vitalparametrar till journalen

Filmen beskriver Vitals Link-konceptet som innebär att vitalparametrar kan överföras direkt från MT-utrustningen till journalen i Millennium. En skanner används för att identifiera både patienterna och den enskilde medarbetaren. Demonstrationen görs i testmiljö på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.


Beställning och svar patologisk provtagning

Filmen beskriver processen i Millennium från beställning av patologisk provtagning till svaret har kommit, inklusive hur Millennium är integrerat med aktuellt laboratorieinformationssystem så att informationen överförs mellan systemen. Hela arbetsflödet blir med detta digitalt, till skillnad från nuvarande pappershantering.


Bokning av besök på vårdcentral

Filmen visar hur man bokar ett besök på en vårdcentral, med exempel på förinställda besökstyper, administrativa uppgifter och vilka eventuella prover och undersökningar som ska göras inför eller vid besöket.


Första och andra graviditetsbesöket i mödravården

Filmen visar det första och andra besöket i mödravården för en gravid kvinna. I dag används olika checklistor på papper som stöd vid de olika besöken, dessa checklistor blir digitala formulär i Millennium. Det handlar bland annat om formulär för levnadsvanor, sociala förhållanden och ärftlighet för olika sjukdomar. Filmen visar också ordination av blodprover och rutinultraljud, enligt basprogrammet för gravida.


Inskrivning av patient med lunginflammation, fokus läkemedel

Filmen visar olika typer av funktionalitet för läkemedel i Millennium, vid inskrivning på sjukhus av en patient med lunginflammation. Exempel på saker som visas är läkemedelslistan med tidigare och aktuella ordinationer, relaterad information om till exempel överkänslighet och följsamhet, och stöd vid dosberäkning. Filmen visar även hur kontroller görs mot e-Ped, i och med att testpatienten är ett barn. 


Planering och tilldelning av städjobb

Filmen visar hur Millennium kan användas för beställning av bland annat städning av vårdplatser och transport av patienter. Exempel på vad som visas är hur man kan beställa olika slags städning, hur man bokar personalresurser och hur status är för olika uppdrag.

I filmen finns ett faktafel vad gäller följsamheten till riktlinjen för städkvalitet i VGR, i exemplet med "spill på golv". Syftet med filmen är att visa funktionalitet i Millennium.


Registrering och dokumentation av tolkbehov

Filmen visar hur man registrerar en patients behov av tolk i den patientadministrativa delen av Millennium (”Revenue Cycle”). Den visar också hur dokumentationen av tolkbehov därefter syns i huvudjournalen (”PowerChart”).


Riskrapport för fall, undernäring och trycksår

Filmen ger exempel på hur vårdpersonal kan göra en riskbedömning för en inneliggande patient. Riskrapporterna kan visas sammanställda för hela vårdavdelningen, och är tillgängliga så snart riskbedömningarna är dokumenterade i Millennium.


Överföring av mätvärden från MT-utrustning till Millennium

Filmen visar hur MT-utrustning integreras med Millennium så att data från medicintekniska produkter kopplade till en patient förs direkt in i journalen. Demonstrationen görs i testmiljö på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.


Översiktsvy på akutmottagning

Filmen visar hur en dashboard - översiktsvy - baserad på data i realtid kan användas i akutsjukvården. Översiktsvyn samlar ett antal komponenter och visar bland annat aktuell beläggning, vistelsetid och prioriteringsfördelning för patienter på en specifik enhet.


Ordlista

Capacity management (CapMan)
Millenniums logistikmodul som används för bokning av bland annat vårdplatser, transport och städning.

Care pathway
Millenniums funktionalitet för långa vårdförlopp. Möjliggör standardiserad planering och aktivering av olika delar i förloppet beroende på var i processen patienten befinner sig.

Encounter
Det engelska begreppet för vårdhändelse, innan översättningen i Millennium var klar. En vårdhändelse skapas som utgångspunkt för att dokumentera i Millennium.

FirstNet
Millenniums akutmodul, speciellt utvecklad för att optimera arbetet på akutmottagningar. 

Konfigurationsanalytiker (KA)
VGR-medarbetare med systemkunskap. En eller flera konfigurationsanalytiker ingår i varje arbetsström och ansvarar för att anpassa Millennium utifrån svensk hälso- och sjukvård, tillsammans med övriga roller i teamet.

Launchpoint
Millenniums akutliggare.

M-Page
Startsida i Millenniums huvudjournal. Det som visas på startsidan anpassas efter yrkesroll och specialitet.

Option 1
Funktionalitet för informationsutbyte mellan vårdgivare. Ersätter nuvarande SAMSA.

Order
I Millennium drivs vårdprocessen framåt genom olika beställningar, som i filmerna beskrivs som ordrar. Varje åtgärd som ska utföras föregås av en order, till exempel av remisser, omvårdnadsåtgärder och provtagningar. Det fastställda begreppet för detta är nu ordination.

POC-labb
Förkortning för Proof of concept-labb, som innebär testmiljö där man kan testa hur till exempel integration mellan MT-utrustning och Millennium fungerar i praktiken.

PowerChart
Millenniums huvudjournal som bland annat ersätter VGR:s nuvarande journalsystem Melior och AsynjaVisph.

RevenueCycle
Millenniums patientadministrativa modul som används för bland annat patientregistrering och tidbokning.

Bakgrund

Arbetet med att utforma och anpassa Millennium till svensk hälso- och sjukvård har pågått under flera år under ledning av projekten Standardisering och kliniskt innehåll (Soki) och Standardisering och innehåll diagnostik och utredning (Sidu). Projekten är indelade i så kallade arbetsströmmar som tillsammans täcker in alla medicinska specialiteter och olika typer av verksamhet.

Beskrivning av arbetsströmmar

Varje arbetsström leds av en processledare från VGR. I teamet ingår även konfigurationsanalytiker, medarbetare från leverantören Oracle (fd Cerner) och verksamhetsexperter som är utsedda av VGR:s förvaltningar eller andra vårdgivare.

Verksamhetsexperter