Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnuppdragets piloter

Under 2019 och 2020 driver Barnuppdraget lärandepiloter, det vill säga testa och utvärdera lösningar i pilotform inom sju utvecklingsområden.

Den kartläggning som gjordes under 2018 inom regionala barnuppdraget (RBU) för att ta reda på barn och anhörigas behov kring hälso- och sjukvården ligger till grund för RBUs arbete. Behoven som identifierades kategoriserades till sju utvecklingsområden:

  1. Rätt kompetens i rätt tid tillgänglig för konsultation
  2. Datafångst och helhetssyn för verksamhetsutveckling
  3. Koordinering och samordning
  4. Kontinuerliga vårdflöden
  5. Samverkans och konsultationsmodeller för lärande och utveckling
  6. Stöd och tidiga insatser
  7. Delaktighet från barn och unga med närstående

Kartläggningen resulterade i tre övergripande områden

Under 2019 beslutade RBU att slå samman dess områden till tre övergripande områden då de berör varandra på ett eller annat sätt. De tre områden man kom fram till är också så kallade fokusområden för RBUs arbete 2020. Fokusområdena är:

  • Nära vård
  • Digitalisering
  • Koordination och samordning

Fördjupa dig i våra övergripande områden

De flesta av piloterna i detta område handlar om att barn och unga skall få vård i rätt tid genom att minska glappet i vårdkedjorna, minska ledtider samt säkra en optimal användning av allas resurser.

Tidig upptäckt, tidiga insatser i Marks kommun

Målet är att utveckla, förankra och pröva en modell för arbets- och samarbetsformer mellan aktörer inom vården och kommunen för upptäckt, utredning och samordning av insatser för små barn med breda utvecklingsmässiga svårigheter. Detta för att de ska få en så gynnsam utveckling som möjligt med ökad fysisk, psykisk och social hälsa som följd. Genom att förändra arbetssätt/processer för målgruppen mot en mer nära och sammanhållen vård och omsorg, kan hälsa främjas för barnet med familj.

Tidiga insatser för barn och familjer i Härryda Kommun

Det övergripande syftet är att testa att sätta in samlade, effektiva insatser så tidigt som möjligt under skolgången för att främja deltagande barns utveckling och hälsa, förebygga skolproblem och därmed ett potentiellt framtida utanförskap och skolmisslyckanden. Tidig samverkan kring att identifiera barn som är i behov av stöd och genom anpassade insatser i ett tidigt skede bidrar till att de får en god skolgång och förebygga eventuella problem som skulle kunna uppstå. Genom tvärprofessionell samverkan i ett tidigt skede hoppas samarbetsparterna att insatserna blir mer effektiva. Insatserna som kommer att göras i samband med projektet kan variera beroende på olika behov som finns hos barnet eller i familjen.

Rätt och tidiga insatser för små barn Nordost ANS

Syftet är att skapa goda skydds- och kontaktnät och behovsanpassade insatser för barn och föräldrar när tidiga svårigheter hos barn 0-3 år med påtagliga regleringssvårigheter (sömn, mat och skrikhet) samt andra tidiga utvecklingsrelaterade svårigheter t ex autism, utvecklingsförsening eller andra symtom hos identifierade. Regleringssvårigheter kan tyda på risk för fortsatta utvecklingsrelaterade svårigheter och annan oro kring barnet där familjen har behov av särskilt stöd. Piloten ska utveckla och erbjuda möjligheter till tidiga samordnade individuellt anpassade insatser för barn och familjen i ett särskilt utsatt område genom att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och familjecentrerat. Detta genom att säkerställa att det finns kunskap och strukturer för arr utan fördröjning göra bedömningar, ge insatser och samverka effektivt kring barnet och familjen.

Närsjukvårdsteam på barncancercentrum

I denna pilot prövas ett närsjukvårdsteam för barn med cancer i Göteborg och möjligheten till vård i hemmet. Syftet med att pröva närsjukvårdsteam för vissa vårdinsatser till barn med cancer är att minska antalet vårdbesök på sjukhus och erbjuda en vårdform som skapar mer värde för patienten.

Närsjukvårdsteam inom BUP

I denna pilot prövas ett närsjukvårdsteam som arbetar utifrån en mellanvårdsform inom barn- och ungdomspsykiatrin där andra vårdkontakter inte har lyckats i Skövde. Mellanvården innebär stor flexibilitet i hur barn och ungdomar med komplex psykiatrisk problematik får hjälp. Beroende på barnet och familjens behov anpassas vårdformen, det kan t.ex. innebära vård i hemmet, skolan eller lekplats. Patienterna är de som remitterats från öppenvården när inga andra vårdformer fungerat.

I samband med denna vårdform har slutenvårdsplatserna minskats och vi tittar på utvärdering för att se om piloten är generaliserbar.

Barn med Funktionella Mag-tarmsmärtor på BUM

Pilotens syfte är att genom metodutveckling förebygga utveckling av smärtrelaterad psykisk ohälsa, samt minska risk för återkommande och långvarig smärtproblematik, hos barn och unga som söker till BUM för funktionella mag-tarmsmärtor (FMTS). Genom att göra vårdprocessen mer systematisk, tydlig och genom ökad professionell samverkan, är syftet att i högre utsträckning kunna erbjuda behovsanpassade insatser till barn med FMTS i ett tidigare skede av vårdprocessen.

Digital specialist BVC för kompetenssäkring

Specialist BVC finns inte i alla delar av VGR och kompetenstillgången framförallt utanför Göteborg är ojämn. Målsättning är en likvärdig tillgänglighet till barnkompetens av hög kvalitet. Detta genom att tillskapa en konsultativ och lärande funktion vårdnivåer emellan, primärvård/barnhälsovård och barn- och ungdomsmedicin. En modell för digital konsultation från Dalarna testas i delar av regionen.

SMS - livräddning

Livräddning finns för vuxna, denna pilot arbetar med hur metoden kan vidareutvecklas för små barn.

Neonatal föräldrastödsplattform

Tanken bygger på stöd och behandlingsplattformen där information finns tillgängligt för föräldrar och personal under vårdtiden på neonatal samt vid hemgång med uppdaterad och kvalitetssäkrad information. Målet är bland annat att underlätta anknytningen mellan barn och föräldrar, öka kunskapen hos föräldrarna att läsa av barnets signaler samt skapa en trygghet under och efter vårdtiden.

Diabetes Stöd och behandlingsplattform NÄL

En digital plattform liksom föräldrastöd för neonatal men fokus på föräldrastöd inom diabetes.

Kom igång Online

Syftet är att öka kunskap och ge föräldrar som väntar på neuropsykiatrisk utredning redskap att kommunicera med och därmed stödja sitt barns utveckling medan de väntar på utredning och/eller annan insats. Planen är att inom piloten starta en webbutbildning och som sedan kan bli en generaliserbar lösning som kan skalas upp och användas av alla föräldrar i VGR. Denna pilot är precis i uppstart.

Inom koordination och samordning ingår sju piloter. Dessa piloter fokuserar på att överbrygga gränserna i de olika insatserna som barn och föräldrar i många fall upplever att de möter idag i vården. I sex av piloterna prövas och utvärderas ett koncept av fysiska koordinatorer som står för koordineringen av barnets vård. Den sjätte piloten nedan fokuserar på att se över andra sätt att koordinera vården utan en personell resurs.

Koordination av den neuropsykiatriska utredningsprocessen, på barn inom Specialistcentrum Barn och Unga Angereds Närsjukhus

Koordinatorerna här är medicinska sekreterare och arbetar för att korta ledtider samt möjligheten att effektivisera antalet utredningar.

Koordinator för sammanhållen vård för epilepsipatienter på barnneurologen, DSBUS

Koordinatorn här är administratör som skall arbeta för att hitta lösningar inte bara för att för att koordinera vårdkontakter men även för att hitta de för barnet lämpligaste tidpunkterna för olika behandlingar, undersökningar och besök. Det underlättar inte bara för familjerna utan det skulle även optimera besöket och spara insatser från sjukvården.

Koordinator inom Neurologi NÄL

En barnsjuksköterska kommer arbeta för att hitta lösningar inte bara för att för att koordinera vårdkontakter, utan samla ihop dialog och besök med alla de olika kontakter inom vård och kommunal verksamhet som barn och föräldrar har. Det finns också klara samordningsvinster vad gäller en samlad bedömning för det enskilda barnet.

Koordination inom Neurologi SÄS

En fysioterapeut kommer vara koordinator för barn och föräldrar då det råder en brist på neurologkompetens inom förvaltningen. Värdet av att samordna resurser mellan olika instanser är ovärderlig för att kunna möta patienternas behov, och samordningen blir då en nyckelfaktor för tillgänglighet och ”rätt” insats. Detta kommer underlätta både för att klara neurologkompetensen, samt för att kunna erbjuda barn och föräldrar samordnad vård i rätt tid.

Nära stöd och vård barn och unga

Nära stöd och vård för barn och unga påbörjades december 2017 som ett delprojekt inom Nära vård norra Skaraborg, ett projekt med kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Västra Götalandsregionen. Projektets mål är att utveckla en arbetsmodell för barn och unga som har behov av insatser från flera olika håll samt skapa förutsättningar för att modellen ska fungera. Målgruppen är barn och unga 0-18 år som är i behov av samordnade insatser.

Utreda Koordination SKAS

Inom BUM finns ett okänt antal barn med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter. Idag koordinerar ofta familjen sitt barns vård, risken är stor att några blir sjukskrivna eller riskerar utmattning. Syftet är att ta reda på vilka dessa barn är, sökmönster, behov hos barn och familj, ta reda på hur barnen och familjerna upplever vården och deras tankar på hur vi kan göra bättre.

Alternativ koordination

Denna pilot innefattar alternativ till fysisk koordination – dvs utan personell resurs eller extra kostnad och ta fram verktyg med hjälp av forskning, teori, intervjuer av föräldrar och barn med hjälp av tjänstedesign.

Här har vi startat ett forskningssamarbete med Chalmers utifrån teori om samordning och koordination, vi har kopplat till oss koncernkontorets tjänstedesigners för att designa alternativa former, och vi har rekryterat föräldrar och barn med stor erfarenhet vården i form av många vårdkontakter och flertalet diagnoser för att vara med som referensgrupp för att hjälpa till att skapa lösningar på de utmaningar som finns idag. Piloten är även kopplad till Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) för att specifikt belysa övergången från barn till vuxen vård, samt möjliggöra digitala verktyg för vårdplan och kontaktkarta.

Syftet med denna pilot är att finna andra generaliserbara möjligheter för koordination som kan underlätta vägarna i vården för både barn, unga och vuxna. Vi kommer utvärdera denna under 2020, och arbeta för möjlig implementering 2021 och 2022.

Kontaktuppgifter för respektive pilotområde

Vill du veta mer om arbetet med piloterna är du varmt välkommen att ställa följdfrågor till ansvariga inom respektive pilot.

Kontaktuppgifter Barnuppdragets piloter

Sofia Nordstrand

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Caroline Damgaard

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-06-24 15:29