Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnuppdragets piloter

Under 2019 och 2020 kommer Barnuppdraget att driva lärandepiloter, det vill säga testa och utvärdera lösningar i pilotform inom sju områden. På den här sidan finns information om de pilotprojekt som pågår.

De områden som är aktuella 2019 - 2020 är;

 1. Rätt kompetens tillgänglig för konsultation
 2. Datafångst och helhetssyn
 3. Koordination och samordning
 4. Kontinuerliga vårdflöden
 5. Samverkans- och konsultationsmodeller
 6. Stöd och tidiga insatser
 7. Barn och närståendes delaktighet

Fördjupa dig i några av våra piloter

Appen Neo Föräldrastöd är en app för föräldrar till förtidigt födda barn. Appen är utvecklad av medarbetare inom NU-sjukvårdens neonatalvård och innehåller information, instruktioner och checklistor.

Nyhetsartikel om appen  på NU-sjukvårdens webb

Inom BUM finns ett okänt antal barn med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter. Vilka är de och vilka är sjukdomsuttrycken och behoven, hur många av dessa barn har flera sjukdomstillstånd samtidigt och vad innebär de många besöken för barn och familj.

Idag koordinerar ofta familjen sitt barns vård, risken är stor att några blir sjukskrivna eller riskerar utmattning. Syftet är att ta reda på vilka dessa barn är, sökmönster, behov hos barn och familj, ta reda på hur barnen och familjerna upplever vården och deras tankar på hur vi kan göra bättre.

Till exempel:

 • Samordning och koordinering av vårdkontakter
 • Tidig identifiering av de som behöver utredning, vård, stöd och insatser
 • Kunskap och kompetens och vård jämlikt
 • Tydlig vårdprocess, bra övergångar mellan vårdgivare och kommunala verksamheter
 • IT-lösningar, plattformar som hjälper barnet/ungdomen, de närstående samt möjliggör ett informationsflöde, virtuella möten
 • Gott psykosocialt stöd
 • Trygghet för familjen att veta vad man skall göra och vart man vänder sig
 • Vården skall vara trygg, enkel och nära

Kontakt

Leo Hillman, enhetschef Barnavdelning, Skas, 0725-10 68 12

Carina Colliander Söder, enhetschef Barnavdelning, Skas, 0700-82 44 38

Projektet har i uppdrag att utveckla och börja pröva en ny modell för arbetsformer och samarbetsformer gällande upptäckt, utredning och samordning av insatser för små barn (0-5 år) med utvecklingsrelaterade svårigheter inom minst två områden. Det kan exempelvis gälla sen språklig och/eller motorisk utveckling, problem med koncentration/uppmärksamhet, svårigheter inom området social interaktion och social kommunikation, impulskontroll och/eller perception. Projektet berör flera olika verksamheter inom kommun och hälso- och sjukvård såsom central barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, psykologer för mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomshabilitering, barnlogopedi och specialpedagoger i förskola. Att hitta former för mer sammanhållen vård är i fokus, där ett helhets- och tvärprofessionellt perspektiv ska prägla bedömningar och planerade insatser för barnet tidigt.

En pilotstudie pågår i Marks kommun och under hösten 2019 knyts även Svenljunga kommun till pilotstudien. Genom att pröva, kontinuerligt utvärdera och anpassa modellen utifrån utvärderingsresultat är förhoppningen att kunna skapa mer effektiva högkvalitativa sätt att arbeta med målgruppen. Projektet har initierats utifrån antagandet att en god tidig vård ökar möjligheterna till fullföljd skolgång längre fram och förebygger sekundära negativa hälsoeffekter för barnet och dess familj som följd av de utvecklingsrelaterade svårigheterna.

Kontakt
Projektledare Karin Berg, karin.ec.berg@vgregion.se
Koordinator Närvårdskontoret Charlotte Bliesener Falkenström, charlotte.bliesener@vgregion.se

Tidig upptäckt, tidiga insatser på Vårdsamverkans webb.

Piloten är ett förbättringsarbete kring psykisk hälsa hos barn och unga med funktionell buksmärta på Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUM). Syftet med piloten är att förebygga risk för långvarig smärtproblematik och utveckling av smärtrelaterad psykisk ohälsa. Förbättringsarbetet innebär att man på en av mottagningarna i Göteborg (BUM Hisingen) prövar och utvärderar nya arbetssätt kring patientgruppen, för att sedan implementera dessa utifrån behov på övriga BUM-mottagningar i regionen.

I piloten ingår bland annat att utveckla ett teambaserat arbetssätt på den aktuella mottagningen, för möjlighet till multiprofessionell bedömning och vårdplanering av barn med funktionell buksmärta i ett tidigt skede av vårdprocessen. Vidare så prövas och utvärderas olika riktade insatser till patientgruppen, såsom ”magskola för föräldrar”, ett utbildningstillfälle i grupp där föräldrar får mer kunskap om funktionell buksmärta och hjälpsamma strategier. En individuell och delvis digital, KBT-baserad psykologisk behandling, utifrån en evidensbaserad amerikansk förlaga, håller på att tas fram och kommer också att prövas inom piloten.  Stöd och behandlingsplattformen (SoB) kommer att användas för att möjliggöra systematisk screening, uppföljning och utvärdering.

Kontakt
Utvecklingsledare Åsa Nilses, asa.nilses@vgregion.se, 072-2245311

Lärandepiloten är ett samverkansprojekt mellan Härryda kommun och Barn- och ungdomsmedicin. Härryda kommun/Utvecklings-och stödenheten är projektägare och det kallas BUMSS-projektet; BUM, Skola, Socialtjänst. Det är ett socialt investeringsprojekt som delvis finansieras av VGR.

Det övergripande syftet är att testa att sätta in samlade, effektiva insatser så tidigt som möjligt under skolgången för att främja deltagande barns kunskapsutveckling och hälsa och förebygga skolproblem. Målgrupp var de barn som började i förskoleklass och på fritidshem på tre av Härryda kommuns skolor 2018. Barnen är den primära målgruppen, sekundära målgrupper är personal och vårdnadshavare.

Kontakt
Malin Sjöman,verksamhetsutvecklare barn och ungas hälsa
Härryda kommun

Sofia Nordstrand

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Caroline Damgaard

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-05-13 13:31