Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnuppdragets piloter

Under 2019 och 2020 kommer Barnuppdraget att driva lärandepiloter, det vill säga testa och utvärdera lösningar i pilotform inom sju områden. På den här sidan finns information om de pilotprojekt som pågår.

De områden som är aktuella 2019 - 2020 är;

 1. Rätt kompetens tillgänglig för konsultation
 2. Datafångst och helhetssyn
 3. Koordination och samordning
 4. Kontinuerliga vårdflöden
 5. Samverkans- och konsultationsmodeller
 6. Stöd och tidiga insatser
 7. Barn och närståendes delaktighet

Tidig upptäckt, tidiga insatser (Närvårdssamverkan Södra Älvsborg)

Projektet har i uppdrag att utveckla och börja pröva en ny modell för arbetsformer och samarbetsformer gällande upptäckt, utredning och samordning av insatser för små barn (0-5 år) med utvecklingsrelaterade svårigheter inom minst två områden. Det kan exempelvis gälla sen språklig och/eller motorisk utveckling, problem med koncentration/uppmärksamhet, svårigheter inom området social interaktion och social kommunikation, impulskontroll och/eller perception. Projektet berör flera olika verksamheter inom kommun och hälso- och sjukvård såsom central barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, psykologer för mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomshabilitering, barnlogopedi och specialpedagoger i förskola. Att hitta former för mer sammanhållen vård är i fokus, där ett helhets- och tvärprofessionellt perspektiv ska prägla bedömningar och planerade insatser för barnet tidigt.

En pilotstudie pågår i Marks kommun och under hösten 2019 knyts även Svenljunga kommun till pilotstudien. Genom att pröva, kontinuerligt utvärdera och anpassa modellen utifrån utvärderingsresultat är förhoppningen att kunna skapa mer effektiva högkvalitativa sätt att arbeta med målgruppen. Projektet har initierats utifrån antagandet att en god tidig vård ökar möjligheterna till fullföljd skolgång längre fram och förebygger sekundära negativa hälsoeffekter för barnet och dess familj som följd av de utvecklingsrelaterade svårigheterna.

Kontakt
Projektledare Karin Berg, karin.ec.berg@vgregion.se
Koordinator Närvårdskontoret Charlotte Bliesener Falkenström, charlotte.bliesener@vgregion.se

Tidig upptäckt, tidiga insatser på Vårdsamverkans webb.

Appen Neo Föräldrastöd

Appen Neo Föräldrastöd är en app för föräldrar till förtidigt födda barn. Appen är utvecklad av medarbetare inom NU-sjukvårdens neonatalvård och innehåller information, instruktioner och checklistor.

Nyhetsartikel om appen  på NU-sjukvårdens webb

Tidiga insatser för barn och familjer (Härryda kommun)

Lärandepiloten är ett samverkansprojekt mellan Härryda kommun och Barn- och ungdomsmedicin. Härryda kommun/Utvecklings-och stödenheten är projektägare och det kallas BUMSS-projektet; BUM, Skola, Socialtjänst. Det är ett socialt investeringsprojekt som delvis finansieras av VGR.

Det övergripande syftet är att testa att sätta in samlade, effektiva insatser så tidigt som möjligt under skolgången för att främja deltagande barns kunskapsutveckling och hälsa och förebygga skolproblem. Målgrupp var de barn som började i förskoleklass och på fritidshem på tre av Härryda kommuns skolor 2018. Barnen är den primära målgruppen, sekundära målgrupper är personal och vårdnadshavare.

Kontakt
Malin Sjöman,verksamhetsutvecklare barn och ungas hälsa
Härryda kommun

Tidig psykologisk insats till barn med funktionella mag-tarmsmärtor på BUM

Piloten är ett förbättringsarbete kring barn med funktionella mag-tarm smärtor på BUM, i syfte att förebygga eller minska psykisk ohälsa som kan följa av långvarig smärtproblematik. Förbättringsarbetet innebär att man på en av BUM-mottagningarna i Göteborg (BUM Hisingen) prövar och utvärderar nya arbetssätt kring patientgruppen, för att sedan implementera dessa utifrån behov på övriga BUM-mottagningar.

I den första fasen införs ett teambaserat arbetssätt, för möjlighet till multiprofessionell vårdplanering av barn med funktionell mag-tarm smärta i ett tidigt skede av vårdprocessen. I den andra fasen prövas och utvärderas riktade insatser till patientgruppen, såsom en ”magskola”, det vill säga psykoedukativa grupptillfällen kring mag-tarm systemet och kring smärta. Piloten är också i planeringsstadiet för att utveckla andra gruppinterventioner såsom smärtskola för äldre barn. För att utvärdera de insatser som testas kommer piloten även att pröva digitala möjligheter för systematisk uppföljning och utvärdering.

Kontakt
Utvecklingsledare Åsa Nilses asa.nilses@vgregion.se 072-2245311

Väntrumsmodellen

Mer information kommer

Samverkan SkaS

Inom BUM finns ett okänt antal barn med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter. Vilka är de och vilka är sjukdomsuttrycken och behoven, hur många av dessa barn har flera sjukdomstillstånd samtidigt och vad innebär de många besöken för barn och familj.

Idag koordinerar ofta familjen sitt barns vård, risken är stor att några blir sjukskrivna eller riskerar utmattning. Syftet är att ta reda på vilka dessa barn är, sökmönster, behov hos barn och familj, ta reda på hur barnen och familjerna upplever vården och deras tankar på hur vi kan göra bättre.

Till exempel:

 • Samordning och koordinering av vårdkontakter
 • Tidig identifiering av de som behöver utredning, vård, stöd och insatser
 • Kunskap och kompetens och vård jämlikt
 • Tydlig vårdprocess, bra övergångar mellan vårdgivare och kommunala verksamheter
 • IT-lösningar, plattformar som hjälper barnet/ungdomen, de närstående samt möjliggör ett informationsflöde, virtuella möten
 • Gott psykosocialt stöd
 • Trygghet för familjen att veta vad man skall göra och vart man vänder sig
 • Vården skall vara trygg, enkel och nära

Kontakt

Leo Hillman, enhetschef Barnavdelning, Skas, 0725-10 68 12

Carina Colliander Söder, enhetschef Barnavdelning, Skas, 0700-82 44 38

Sofia Nordstrand

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Caroline Damgaard

Projektsamordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-17 15:42