Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Förstärkt vård för barn och unga med psykisk ohälsa

Flera vårdcentraler i Västra Götaland deltar i ett pilotprojekt med extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6 år till och med dagen då personen fyller 18 år. Det är ett pilotprojekt med tilläggsuppdrag som pågår 2018-2019.

Resursförstärkningen består av psykologer/psykoterapeuter, socionom och medel till ytterligare en tjänst. Huvudinriktningen är korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp. Projektet finansieras av statsbidrag och kommer att utvärderas, innan ett eventuellt breddinförande i hela Västra Götalandsregionen.

Nästa steg - satellitmottagningar och ytterligare fem vårdcentraler

Under vintern 2018 har projektet att utökas ytterligare. En vårdcentral med tilläggsuppdrag har blivit en nod och till noden knyts ett antal vårdcentraler som blir satellitmottagningar och ska samarbeta med noden kring insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Under 2019 kommer ytterligare fem vårdcentraler med tilläggsuppdrag att starta upp.

Är din vårdcentral intresserad av att bli satellitmottagning?

Bedömningar av ansökningar för att bli satellit sker regelbundet fram till och med att alla noder har fyllt sin respektive kvot med antal satellitmottagningar, så som läget är nu så kan ni fortfarande att göra en intresseanmälan att bli satellitmottagning. Hör av dig till ansvariga i projektet, kontaktuppgifter finns nedan.

Utbildningar till alla vårdcentraler

Projektet arrangerar löpande utbildningar som syftar till att öka kompetensen på vårdcentralerna och därigenom kunna erbjuda adekvata insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Utbildningarna är kostnadsfria och öppna för alla vårdcentraler i regionen att ta del av. För vårdcentraler med tilläggsuppdrag och kommande satellitmottagningar är utbildningarna ett grundkrav. 

  • Föräldraprogram; Alla Barn i centrum (ABC)
  • Alkohol och droger
  • Ångestbehandling; Cool kids
  • Utvecklingspsykologi/ patologi 7.5 hp vid psykologiska institutionen/ GU
  • Mottagande av barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården – praktiska förhållningssätt och samtalsmetodik
  • Nybesöksbedömning, diagnostik och skattningsformulär

Infomation om utbildningarna med datum skickas ut via Vårdgivarnytt och anmälan sker via regionkalendern.

Om vården

Vårdcentralerna med tilläggsuppdrag kan ge vård till barn och unga lättare psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet.

På vårdcentralerna med tilläggsuppdrag erbjuds planerad vård, vilket innebär vård som måste bokas i förväg och som inte är akut. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller för att initiera farmakologisk behandling är barn- och ungdomspsykiatrin även fortsättningsvis den instans man ska vända sig till. För mer information se även regional medicinsk riktlinje om ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- ungdomspsykiatri.

Vid behov av akut hjälp – sök hjälp på Vårdcentral eller på en Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. Den som är osäker kan ta kontakt med 1177 Vårdguiden.

Hur kommer man i kontakt? 

I första hand ska barn, unga och deras närstående söka hjälp på vårdcentralen där hen är listad. Om insatserna på vårdcentralen inte skulle räcka till, finns möjligheten för vårdcentralen att samarbeta med de resursförstärkta vårdcentralerna kring planering och genomförande av behandlingsinsatser. Somatisk basutredning görs på listad vårdcentral.

  • Barn, unga och familjer bör kontakta sin ordinarie vårdcentral i första hand och om det blir aktuellt ska de kunna få hjälp med kontakten till en vårdcentral med tilläggsuppdrag.
  • Elevhälsa och ungdomsmottagningar ska i första hand lotsa till den vårdcentral som personen är listad hos. Det fria vårdvalet innebär att individen kan söka hjälp direkt på en vårdcentral med tilläggsuppdrag om personen vill det.
  • Vårdcentraler där patienten är listad ska ta emot och göra en bedömning med aktivt ställningstagande till vilken insats som efterfrågas innan man bistår patienten i kontakten med någon av vårdcentralerna som har tilläggsuppdraget. Listning och patientansvarig läkare kan bibehållas. Kontakt sker via telefon/webb enligt nedan.

Man kommer i kontakt med dessa vårdcentraler genom att ringa något av nedanstående telefonnummer. Vid kontakttillfället görs en bedömning om de kan erbjuda adekvat hjälp och om så är fallet erbjuds personen tid för ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Vid stort söktryck kan enheterna, under en kortare period behöva pausa från att ta emot nya patienter. Det innebär att man då får höra av sig igen när mottagningen kan ta emot nya patienter.

Telefonrådgivning är alltid tillgänglig oavsett söktryck, men för vårdkontakt hänvisas personen då till den vårdcentral där hen är listad i första hand.

Information till vårdgrannar/samverkanspartners

Vårdcentralerna med tilläggsuppdraget tar inte emot skriftliga remisser för barn och unga med psykisk ohälsa. Medicinsk information om genomförda bedömningar kan meddelas via journalkopia efter samtycke med patient eller vårdnadshavare.

För vuxna som är aktuella på vårdcentral och har fysisk eller psykisk problematik och där hållpunkter finns för att kognitiva faktorer kan spela roll för problembilden eller insatser, kan vårdcentraler i Västra Götaland få hjälp med en del av utredningen av en vårdcentral med tilläggsuppdrag. I dessa fall ska skriftlig remiss skickas. Konsultera gärna vårdcentral med tilläggsuppdrag innan ni skriver remiss. Ingen omlistning krävs. Patienten betalar sedvanlig avgift. För mer information om vad vårdcentral ska göra innan och efter remiss om testning se regional medicinsk riktlinje vid ohälsa med hållpunkter för svag teoretisk begåvning.

Zophia Mellgren

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-02 14:19