Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Löneväxling

I Västra Götalandsregionen kan du förstärka din framtida pension genom avdrag på lönen. Systemet kallas löneväxling och sker med ett fast belopp varje månad och/eller vid enstaka tillfällen.

Vem får/kan löneväxla?

Alla anställda i Västra Götalandsregionen som är mellan 21 och 67 år får löneväxla. Det är ändå viktigt att känna till att det är bruttolönen efter löneväxling som ligger till grund för olika ersättningar från det sociala trygghetssystemet (sjukpenning, föräldrapenning mm). Likaså är det bruttolönen efter löneväxling som ligger till grund för den allmänna pensionen. Lönen efter löneväxling bör därför överstiga 8,07 inkomstbasbelopp (intjänandetak till allmän pension) och därmed överstiger den också 7,5 och 10 prisbasbelopp (ersättningstak vid sjukpenning, föräldrapenning mm). Är lönen lägre bör man inte löneväxla.

Vad menas med lön som man kan löneväxla?

Grundlön och andra ersättningar utöver grundlön (t ex ob-ersättning) som löper varje månad kan användas för löneväxling.

Olika former av bonuslön eller andra ersättningar som inte betalas ut månadsvis (t ex jourersättning som betalas ut efter årlig avstämning, semesterersättning vid avslutad tjänst) kan användas för löneväxling vid ett enstaka tillfälle. Den tillfälliga ersättningen får dock inte ha varit tillgänglig för lyftning. Med detta menas att en anställd på eget initiativ inte kan påverka utbetalningstidpunkten och därmed också beskattningen.

Hur stort belopp kan man löneväxla?

Vid löneväxling varje månad är lägsta beloppet 200 kr och högsta beloppet 20 procent av bruttolönen.

Vid löneväxling vid ett enstaka tillfälle finns ingen övre gräns. Beloppet får dock inte vara högre än den tillfälliga ersättningen.

Vad menas med premietillägg?

Du får 6 eller 7 procent (beroende på löneläge) som en extra premie som beräknas på löneväxlingsbeloppet. Exempel: du löneväxlar 1000 kr och får då 60 kr eller 70 kr som ett premietillägg.

Premietillägget upphör vid ingången av det år du fyller 66 år.

Vad får löneväxling för skatteeffekter?

Vid löneväxling skjuter man upp beskattningen, d.v.s. skatten dras på lön efter löneväxling och beloppet beskattas istället vid pensionsuttaget. På så vis blir skatten lägre under tid man löneväxlar. Skatten kan också bli lägre vid pensionstillfället eftersom pensionen är lägre än lön och brytpunkten för statlig skatt är något högre för pension än för lön.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är den pension du tjänar in hos arbetsgivaren och som arbetsgivaren betalar in till. I Västra Götalandsregionen heter tjänstepensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KL.

Blir tjänstepensionen lägre om jag löneväxlar?

Din kommande tjänstepension påverkas inte av löneväxlingen. Tjänstepensionen grundar sig på lönen före löneväxling.

Jag vill löneväxla, hur går det till?

Du och din chef skriver ett avtal om löneväxling, se Blanketter Löneväxling. Därefter påbörjas ett månatligt avdrag på din lön. Avtalsmall finns också för löneväxling vid ett tillfälle. Preliminärskatt beräknas på lön efter löneväxlingsavdraget.

Vart tar pengarna som jag löneväxlat vägen?

Pengarna skickas till valcentralen Pensionsvalet som i sin tur förmedlar pengarna vidare till det försäkrings- eller pensionsbolag du valt för tjänstepensionen.

När placeras mina löneväxlingspengar?

Fyra gånger om året, det vill säga att det löneväxlade beloppet från januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december, förmedlas till det försäkrings- eller pensionsbolag du valt, efter respektive period. Det vill säga efter varje kvartal.

Kan jag välja annat bolag för löneväxlingspengarna?

Nej, löneväxlingspengarna förmedlas till samma försäkrings- eller pensionsbolag du valt för tjänstepensionen.

Kan jag byta försäkrings- eller pensionsbolag?

Ja, du kan byta till annat försäkrings-eller pensionsbolag. Du kan också flytta tidigare insatta pengar från ett bolag till ett annat. Byte och flytt är begränsat till de bolag som anslutit sig till att vara valbart bolag inom vårt tjänstepensionsavtal. På Pensionsvalets webbplats finns information om de valbara bolagen. Här finns också information om hur du går tillväga vid byte och flytt.

När kan man börja ta ut löneväxlingen?

Eftersom löneväxlingspengarna samlats i samma bolag som tjänstepensionens avgiftsbestämda pension så gäller samma regler för uttag. Man kan ta ut sin avgiftsbestämda pension från 55 år och i övrigt enligt överenskommelse med det berörda försäkringsbolaget.

Hur mycket pensionspengar har jag?

Varje år kommer du att få ett brev från Pensionsvalet med en sammanställning över inbetalda pensionspremier. I september en sammanställning över arbetsgivarens inbetalning till avgiftsbestämd pension och i februari en sammanställning över inbetalning från löneväxlingen.

Försäkrings- och pensionsbolagen skickar också varje år brev med information om insatta pensionspengar, avkastning, avgifter och skatter. Här redovisas en totalsumma, dock inte separat redovisning av arbetsgivarens inbetalning till avgiftsbestämd pension respektive inbetalning från löneväxlingen.

Jag vill ändra löneväxlingsbeloppet, hur gör jag?

Ändrat belopp, högre eller lägre skrivs till på befintligt avtal med din och chefens signatur alternativt att nytt avtal skrivs. Om du vill avsluta löneväxlingen ska detta meddelas skriftligt i någon form. Meddela förändringar i god tid så att det hinner träda i kraft vid önskad tidpunkt.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir långvarigt sjuk över 14 dagar, görs uppehåll i alternativt avslutas löneväxlingen. Man kan inte löneväxla sjuklön.

Information och kontakt

Information om löneväxling får du av din förvaltnings HR-funktion. Det är också dit du vänder dig vid förändringar och om du har frågor och funderingar kring löneväxling.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36