Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stabschefsutvecklingsprogram 2017-2018, omgång 3

Din förvaltning har nu möjligheten att nominera stabsfunktionschefer (t.ex. chefer för funktionerna Ekonomi, HR, Kommunikation och Utveckling) andra omgången av ett VGR-gemensamt utvecklingsprogram som ger möjlighet till utveckling för såväl deltagarna själva som för våra verksamheter.

I programmet kommer regionens utmaningar att problematiseras, i relation till olika perspektiv såsom omvärldsförändringar, politiskt styrda verksamheter, professioners drivkrafter samt hur dessa utmaningar påverkar stabschefsfunktionerna och stabschefsrollerna. Programmet ingår som en del i LiOV (Ledarskap i Offentlig Verksamhet) där den pedagogiska idén är att forskningsbaserad kunskap kombineras med erfarenhetsbaserad kunskap för att därigenom bidra till ett ökat lärande och ökad verksamhetsnytta. Det innebär att de medverkande föreläsarna/presentatörerna både kommer representeras av forskare från olika västsvenska akademiska institutioner men också av olika yrkes- och professionsföreträdare från VGR. 

En viktig aspekt är att deltagarna i programmet representerar olika förvaltningar, men också olika stabsfunktioner, där programmet i sig ger stora möjligheter för deltagarna att få och ge inspel utifrån olika perspektiv. Programmet är indelat i sex gemensamma moduler, men innehåller också funktionsspecifika delar, totalt cirka 15 dagar under 12 månader. Deltagarna kommer att under programmet dels arbeta med av ett av förvaltningen utpekat gemensamt utvecklingsområde, och det är därför ett önskemål att minst två stabsfunktionschefer från respektive deltagande förvaltning deltar i programmet för att därigenom möjliggöra för att nya kunskaper och erfarenheter delas av flera. Programmet innehåller även möjligheter till individuell del, där deltagarna kan välja att avsluta programmet med att lämna in en ”miniuppsats” för att därigenom erhålla 15 högskolepoäng. ”Miniuppsatsen” ska innehålla deltagarens egna reflektioner utifrån vad programmet särskilt tillfört dem, baserat på lämplig teoretisk referensram utifrån valt perspektiv. 

Syfte

Syftet med programmet är dels att utveckla och stärka stabsfunktionschefer i sin nuvarande roll, men också att skapa förutsättningar för ett ökat lärande och samspel, samt i förlängningen ett gemensamt syn- och arbetssätt, mellan stabschefer inom och mellan förvaltningar i VGR.

Stabschefsutvecklingsprogrammet gör det möjligt att:

 • Från forskning ta del av nya teoretiska perspektiv och infallsvinklar, kombinerat med att ta del av andra stabschefers praktiska erfarenheter
 • Lära känna andra stabschefer i andra förvaltningar
 • Tillsammans diskutera stabschefsrollen utifrån olika verksamhetsrelaterade perspektiv
 • Själv reflektera över den egna stabschefsrollen 

Målet med programmet och deltagandet är att:

 • Skapa förutsättningar till ett mer samordnat och koordinerat samt än mer kompetent stabstöd till förvaltningar och bolag
 • Ge möjlighet till individuell och organisatorisk kompetensutveckling
 • Ge möjligheter till ökade insikter om verksamheternas utmaningar i relation till stabschefsrollen
 • Ge en ökad förståelse för olika stabsfunktioners förutsättningar och utmaningar, samt hur ett bättre kompetens- och resursutnyttjande därigenom kan möjliggöras

Varför utvecklar vi stabschefer tillsammans inom VGR?

Som en av Sveriges största arbetsgivare utgör Västra Götalandsregionen en viktig aktör för att bidra till att utveckla den svenska nutida och framtida välfärden. Stabsfunktionerna har i detta arbete en viktig roll att samordnat stödja förvaltningar och bolag i att uppnå deras mål.

Genom att delta i det VGR-gemensamma Stabschefsutvecklingsprogrammet kan deltagarna erhålla nya perspektiv och insikter via både forskningsbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap. Kompetensförsörjning och chefsutveckling är särskilt prioriterat i VGR och därför utgör stabschefsutvecklingsprogrammet en viktig del i det långsiktiga arbetet med att våra medborgare i Västra Götaland ska ges möjlighet till det goda livet.

Praktisk programinformation, omgång 3

 • Modul 1+2 - Introduktion, Omvärld och utmaningar 30-31/8 2017
 • Modul 3 - Systemperspektiv 11-12/10 2017
 • Modul 4 - Professionellt styrd verksamhet 22-23/11 2017
 • Modul 5 - Verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling 7-8/2 2018
 • Modul 6 - Ledningsarbete i stab 21-22/3 2018
 • Modul 7 - Funktionsspecifik del (datum fastställs senare)
 • Modul 8 - VGR specifik del 16-17/5 2018
 • Modul 9 - Redovisning Förvaltningsgemensam uppgift 29/8 2018
 • Modul 10 - Redovisning individuellt arbete (inte obligatoriskt) 10/10 2018

Plats

Programmet kommer genomföras i lokaler belägna i Göteborgsområdet.

Nomineringsförfarandet

Då deltagarantalet är begränsat till 24 deltagare kommer ett urval eventuellt att behöva genomföras beroende på antalet intresseanmälningar. 

De kriterier som kommer att användas för urvalet är att det ska finnas en spridning mellan olika verksamheter, förvaltningar och bolag, att det finns en spridning mellan olika stabsfunktioner samt slutligen om det finns mer än en intresseanmälan från respektive förvaltning/bolag. Alla förvaltningar och bolag förväntas genomföra en egen nomineringsprocess så att en samlad intresseanmälan lämnas in från respektive förvaltning/bolag. Förtur kommer att erbjudas de nominerande som även nominerades till den första programomgången men som då inte erbjöds möjlighet att medverka.

Underlag för intresseanmälan och förvaltningsgemensam nominering finns längst ner under rubriken Länkar.

Ifylld nomineringsblankett mejlas till per.tilander@vgregion.se senast den 28 februari 2017. Information om vilka deltagare som bereds möjlighet att delta i programmet meddelas senast 31 mars 2017. 

Kostnad

Avgiften per deltagare är 47.000 kr för hela programmet, i enlighet med ramavtal.

Respektive förvaltning står för alla kostnader för sina deltagare, inklusive eventuella rese- och logikostnader. Den pedagogiska idén bygger på att alla deltagare förväntas kunna närvara på alla programmomenten, och avgiften kommer tas ut även om någon deltagare väljer att i förtid avbryta programmet.   

Programansvarig

Per Tilander

HR-lektor vid VGR samt forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Telefonnummer

 

Biträdande programansvarig

Katarina von Homeyer

Enhetschef
Telefonnummer

 

Länkar

Innehåll i programmoduler omgång 3

Senast uppdaterad: 2019-02-13 13:41