Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trygg i vardagen

Känner du dig trygg gör du ett bättre jobb och kan koncentrera dig på dina uppgifter. Tryggheten kommer både från kompetenta arbetskamrater som du kan lita på och från de förmåner du får i form av bland annat anställningstrygghet, pensionslösningar och skydd vid sjukdom och olycka.

Grunden i vårt trygghetspaket är våra kollektivavtal. Du har förmånliga pensionslösningar och möjlighet att löneväxla samt tillägg på föräldrapenningen. Vi arbetar också målmedvetet och aktivt för jämställda löner.

Anställningstrygghet

Hos oss har du en mycket trygg anställning. Om verksamheten eller din privata situation förändras kan vi nästan alltid tillgodose dina behov och önskemål om byte till annat arbete eller anställningsort.

Skulle du, trots allt, bli uppsagd på grund av arbetsbrist får du stöd och hjälp tillbaka till nytt jobb genom kollektivavtalet KOM-KL. I sökandet efter nytt jobb har du stöd av Omställningsfondens rådgivare. Du har även möjlighet till tidsbegränsat ekonomiskt stöd för att trygga övergången från ditt tidigare jobb till det nya.

Trygg på jobbet

För att du ska känna dig trygg på jobbet arbetar vi både hälsofrämjande och förebyggande, men du har också ett stabilt skydd vid eventuell sjukdom och olyckor.

Om du blir sjuk får du sjuklön med 77,6 procent av lönen från och med andra sjukdagen. Från dag 15 till med dag 90 stärker vi upp skyddet från Försäkringskassan med 10 procent av lönebortfallet. Det innebär att du får totalt 87,3 procent av lönen under denna period. Har du högre lön än 62,5 procent av prisbasbeloppet får du sjuklön som täcker glappet mellan det högsta sjukpenningsbelopp och 77,6 procent av lönen.

Om du blir långvarigt sjuk (mer än 90 dagar) får du en kompletterande dagersättning utöver sjuklön. Vid olyckor har vi kollektivavtal som skyddar dig. Om skadan bedöms som arbetsskada kan du få ersättning för förlorade inkomster, sveda och värk, bestående men och för vissa kostnader.

Trygg som förälder

Att bli förälder är bland det största som händer i livet. Mycket förändras och mycket är nytt. Då ska du inte behöva oroa dig för ekonomin. Hos oss får du därför antingen föräldrapenningtillägg eller föräldralön.

Föräldrapenningtillägg är ett tillägg på föräldrapenningen som motsvarar 10 procent av lönebortfallet per kalenderdag. Tillägget betalas ut under högst 180 dagar per födsel till och med att barnet är två år. För att få föräldrapenningtillägg ska du ha varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar före föräldraledigheten.

Föräldralön innebär ett tillägg motsvarande 77,6 procent av lönebortfallet per kalenderdag och högsta lagstadgade belopp för föräldrapenning. Föräldralönen kan tas ut under högst 270 dagar per barn. För att ha rätt till föräldralön ska du ha en månadslön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet och varit anställd hos offentlig arbetsgivare under minst 180 kalenderdagar före ledigheten.

Trygg ålderdom

Din pension består av tre delar: Allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat sparande. Tjänstepensionen, som också kallas avtalspension, styrs av kollektivavtal och är den del som din arbetsgivare betalar in till. Det finns olika avtal och vilket du tillhör beror på din ålder. Storleken på pensionen beror på hur länge du har arbetat och när du väljer att ta ut den.

Är du född 1985 eller tidigare gäller avtalet KAP-KL som innehåller tre delar: avgiftsbestämd pension, förmånsbestämd pension och pension till efterlevande.

Den avgiftsbestämda pensionen innebär att vi som arbetsgivare betalar en pensionsavgift till det försäkrings- eller pensionsbolag du väljer. Pensionen kan sedan tas ut från 55 års ålder.

Den förmånsbestämda pensionen tjänas in av dig som har en pensionsgrundande lön på mer än 7,5 prisbasbelopp. Denna del tjänar du in från det att du är 28 år och den kan tas ut från 61 års ålder.

Efterlevandepension innebär en trygghet för dina anhöriga ifall du skulle avlida innan du gått i pension. Pensionen kan betalas ut både till din make/maka eller sambo, och till dina barn.

Om du är född 1986 eller senare gäller avtalet AKAP-KL som innehåller två delar: Avgiftsbestämd pension och familjeskydd. Den avgiftsbestämda pensionen är den samma som inom avtalet KAP-KL. Familjeskyddet innebär att vi tecknar en försäkring som garanterar din familjs ekonomiska skydd om du avlider.

Utöver dessa båda avtal finns ett antal äldre överenskommelser som gäller för dig som arbetat länge hos oss.

Alla medarbetare omfattas också av vår tjänstegrupplivförsäkring som är en trygghet för familjen om du skulle avlida före 67 års ålder. Då betalas ett engångsbelopp ut. Storleken beror på i vilken omfattning du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och hur kretsen av efterlevande ser ut. Beloppet är skattefritt.

Oavsett hur gammal du är har du alltid möjlighet till löneväxling. Det innebär att du avstår en del av din lön innan skatt och placerar den i en extra tjänstepension. På så vis får du bättre framtida pension. Dessutom får du ett extra tillskott på sex eller sju procent från oss som arbetsgivare eftersom arbetsgivaravgiften på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgiften på lön. En annan fördel med löneväxling är att du inte betalar inkomstskatt på beloppet du löneväxlar förrän det tas ut som pension.

 

Senast uppdaterad: 2018-06-21 08:52