Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Karriärutvecklingsmodellen för psykologer

Du ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. Därför har du som är psykolog i Västra Götalandsregionen en individuell kompetensutvecklingsplan. Den stöttar dig i din karriär hos oss.

Karriärutvecklingsmodellen visar hur du kan utvecklas inom den patientnära vården, forskning och utveckling (FoU) samt verksamhetsutveckling. Modellen är ett verktyg för att tydliggöra och koppla din kompetens till verksamhetens behov och ett stöd för såväl din utveckling som verksamhetens kompetensplanering.

Karriärutvecklingsmodellen ska få dig att känna dig trygg och självständig i din yrkesutveckling så att du har möjlighet att utvecklas, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Med hjälp av de olika nivåerna kan du se var du befinner dig nu, vilka karriärvägar som finns framöver och planera för hur du ska utvecklas i ditt yrke. I bilagan Löneutveckling kan du se hur nivåerna kan kopplas till en möjlig löneutveckling.

Tillsammans med din chef, under utvecklings- och lönesamtal, tar ni fram din individuella kompetensutvecklingsplan med karriärutvecklingsmodellen som stöd. I din kompetensutvecklingsplan planerar ni för din fortsatta karriär i Västra Götalandsregionen utifrån både dina och verksamhetens förutsättningar och behov.

Karriärutvecklingsmodellen som beskrivs här omfattar den patientnära vården, forskning och utveckling (FoU) samt verksamhetsutveckling. Hur du kan utvecklas som ledare och chef kan du ta del av i Västra Götalandsregionens chefs- och ledarskapsprogram.

Karriärutvecklingsmodellen i sex nivåer

PTP-PSYKOLOG

Så utvecklar vi din kompetens

I Västra Götalandsregionen börjar din karriär som nyutbildad psykolog med ett kliniskt PTP*-år som låter dig växa in i din nya yrkesroll. Du deltar i Västra Götalandsregionens PTP-program och tillsammans med din PTP-handledare och chef tar ni fram din tjänstgöringsplan.

Under PTP-perioden har du regelbundna uppföljningar och avstämningar med din PTP-handledare och chef för att din kompetens ska utvecklas enligt plan. Som stöd och hjälp i planeringen av din PTP finns en nationell PTP-handbok och möjlighet till kontakt med en studierektor.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

När du har introducerats i verksamheten börjar du utföra självständigt kliniskt arbete*. Tillsammans med dina kollegor deltar du i verksamhetens arbetsplatsträffar, internutbildningar och utvecklingsdagar. Du får också vägledning av din PTP-handledare som ger dig professionshandledning. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer krävs 12 månaders tjänstgöring.

Formella krav

 • Psykologexamen från svenskt universitet med eller utan tidigare vårderfarenhet
 • För psykologer utbildade inom EU/EES eller utanför EU krävs en individuell bedömning från Socialstyrelsen innan anställning

* Praktisk tjänstgöring som psykolog
** Du arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter för praktisk tjänstgöring för psykologer, SOSFS 2008:34

LEGITIMERAD PSYKOLOG

Så utvecklar vi din kompetens

Som nylegitimerad psykolog har du möjlighet att delta i kurser och utbildningar riktade till din verksamhets specifika ansvarsområden och utifrån din individuella kompetensutvecklingsplan. Du får möjlighet till handledning för att kvalitetssäkra den vård eller behandling du ger och utveckla dina kliniska färdigheter.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du arbetar självständigt som psykolog utifrån verksamhetens mål. Psykologarbetet innebär till exempel bedömningar, utredningar och behandlingar samt handledning eller konsultation av andra yrkesgrupper.

Genom undervisning och samarbete med kollegor bidrar du till interprofessionellt lärande på enheten. Du medverkar i verksamhets- och utvecklingsarbeten på enheten för att öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet.

Du bidrar också till att utveckla andra och introducerar nya kollegor. När du har arbetat i 12 månader som legitimerad psykolog kan du handleda studenter från psykologprogrammet. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 2, vanligen minst två år.

Formella krav

 • Legitimerad psykolog

STP-psykolog/legitimerad psykolog under vidareutbildning

Här finns två inriktningar:

 • Inriktning 1: Specialistutbildning
 • Inriktning 2: Kompetensutveckling utanför ramen för specialistutbildningen

Så utvecklar vi din kompetens

Inriktning 1: Specialistutbildning

Utifrån verksamhetens behov och din kompetensutvecklingsplan kan det finnas en möjlighet för dig att påbörja en specialistutbildning. Du kan få studera till specialistpsykolog på arbetstid med bibehållen lön genom att kombinera studierna med ditt ordinarie arbete. I vissa verksamheter finns särskilda specialiseringstjänster, så kallade STP-tjänster.

Specialistutbildning kräver tjänstgöring som psykolog under minst fem år inom specialistområdet. Tillsammans med din chef och specialistmentor eller studierektor tar ni fram en studieplan. Under de perioder när du som STP-psykolog går kurser eller skriver specialistarbete studerar du ungefär 20 procent av din tjänstgöring.

Du kan bli specialist i:

 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Pedagogisk psykologi
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Klinisk barn- och ungdomspsykologi
 • Psykologisk behandling/Psykoterapi*
 • Neuropsykologi
 • Missbruks- och beroendepsykologi
 • Funktionshindrens psykologi
 • Hälsopsykologi
 • Forensisk psykologi

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Inriktning 2: Kompetensutveckling utanför ramen för specialistutbildningen

Du har möjlighet att fördjupa dig genom kurser och utbildningar utanför specialistordningen. Den fördjupade kompetensutvecklingen kan till exempel vara inom bedömning, utredning, psykoedukation, psykologisk behandling, konsultation eller handledning och längre sammanhållna psykoterapeututbildningar. Du har också möjlighet att delta i konferenser och kongresser. För att kvalitetssäkra den vård eller behandling du ger och utveckla dina kliniska färdigheter får du dessutom handledning.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du utvecklar och bedriver självständigt arbete inom verksamhetens område eller specialistområde. Det ingår mer komplicerade bedömningar, utredningar och behandlingar samt handledning eller konsultation av andra yrkesgrupper. Din kompetens gör att du har förmåga att ta ställning till och värdera olika behandlingsval utifrån patientens behov, rådande evidensläge och verksamhetens resurser.

Du utvecklar en förmåga att hantera, prioritera och analysera komplexa situationer. Din förmåga att förutse oväntade effekter och konsekvenser gör att du tidigt i processen kan identifiera problem. Du utvecklar en god förmåga att utifrån patientens behov samarbeta med andra professioner.

Du utför kliniskt arbete med nära koppling till din specialistutbildning eller fördjupade kompetens. Du kan även utföra kliniknära utvärdering eller forskning kopplat till din kompetens. Du får möjlighet att fördjupa dig inom din specialisering och sprida kunskap om ditt specialistområde.

Dessutom fortsätter du att handleda studenter från psykologprogrammet. Psykologer på nivå 1 och 2 vänder sig till dig för handledning och du introducerar nya kollegor. Efter tre år som legitimerad psykolog förväntas du även handleda PTP-psykologer. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 3, vanligen minst fem år.

Formella krav

 • Legitimerad psykolog som verksamheten bedömer har behov av vidareutbildning i sin tjänst. För att få påbörja vidareutbildning till psykoterapeut krävs minst två års yrkeserfarenhet.

* Det finns möjlighet att kombinera specialistutbildningen med psykoterapeututbildning för att få specialistbehörighet och psykoterapeutlegitimation.

Specialistpsykolog/psykolog med vidareutbildning på avancerad nivå

Här finns två inriktningar:

 • Inriktning 1: Specialistpsykolog
 • Inriktning 2: Psykolog med erfarenhet och vidareutbildning på avancerad nivå

Så utvecklar vi din kompetens

Som ytterligare fördjupning och kompetensutveckling har du möjlighet till fortbildning inom ditt specialistområde och du deltar i nationella kurser, kongresser eller motsvarande. Du får möjlighet till handledning för att kvalitetssäkra den vård eller behandling som du ger och utveckla dina kliniska färdigheter. Du förväntas handleda och utbilda andra för att utveckla såväl ditt som andras lärande. Du medverkar i nätverk lokalt, regionalt och nationellt.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Inriktning 1: Specialistpsykolog

Som behörig specialist har du förvärvat särskild och fördjupad vetenskaplig kompetens, metod- och professionskompetens samt kompetens att leda och utveckla verksamheter. Du bedriver självständigt arbete inom verksamhetens område eller specialistområde. I arbetet ingår mer komplicerade bedömningar, utredningar och behandlingar samt handledning eller konsultation.

Din kompetens gör att du har god förmåga att ta ställning till och värdera olika behandlingsval utifrån patientens behov, rådande evidensläge och verksamhetens resurser. Din kliniska erfarenhet gör att du har en god förmåga till samarbete med andra professioner utifrån patientens behov. Du utgör ett stöd till mindre erfarna kollegor.

Du fortsätter att handleda studenter från psykologprogrammet och PTP-psykologer. Psykologer på nivå 2 och 3 vänder sig till dig för konsultation/handledning och du introducerar nya kollegor. Du förväntas kunna ta uppdrag som specialistmentor eller lokal studierektor.

För att dela din specialistkunskap med andra håller du föreläsningar. Du medverkar aktivt i verksamhetens kliniska utvärderingsarbete och bidrar till att verksamheten arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 4.

Dina arbetsuppgifter och ditt ansvar varierar beroende på verksamhetens behov. I vissa verksamheter finns specialisttjänster, de kan vara utformade så här:

Specialistpsykolog med klinisk inriktning: Du arbetar huvudsakligen kliniskt på specialistnivå samt har en handledande och utbildande funktion. Du har en klinisk expertfunktion med särskilt ansvar för komplexa ärenden. Efter ett tag som specialist får du uppdrag som specialistmentor, börjar handleda STP-psykologer och tar ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen.

Specialistpsykolog med utvecklingsinriktning: Du har utvecklingsuppdrag men arbetar också kliniskt på specialistnivå på minst 50 procent. Du deltar aktivt i metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt och utgör ett stöd till verksamheten i utvecklings- och implementeringsfrågor. Efter ett tag som specialist får du uppdrag som specialistmentor, börjar handleda STP-psykologer och tar ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen.

Specialistpsykolog med klinisk inriktning och utvecklingsinriktning: Du arbetar med en kombination av de två inriktningarna ovan.

Inriktning 2: Psykolog med erfarenhet och vidareutbildning på avancerad nivå

Du bedriver självständigt arbete inom ditt kompetensområde. I arbetet ingår mer komplicerade arbetsuppgifter utifrån ditt kompetensområde. Din kliniska erfarenhet gör att du har en god förmåga till samarbete med andra professioner utifrån patientens behov.

Du fortsätter att handleda studenter från psykologprogrammet och PTP-psykologer. Psykologer på nivå 2 och 3 vänder sig till dig för konsultation/handledning och du introducerar nya kollegor. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 4.

Formella krav

 • Inriktning 1: Legitimerad psykolog med specialistbehörighet
 • Inriktning 2: Legitimerad psykolog med vidareutbildning som bedöms värdefull för verksamheten samt minst fem år inom kompetensområdet

Specialistpsykolog med lång klinisk erfarenhet inom specialistområdet/psykolog med lång klinisk erfarenhet och vidareutbildning på avancerad nivå

Här finns två inriktningar:

 • Inriktning 1: Specialistpsykolog
 • Inriktning 2: Psykolog med lång klinisk erfarenhet och vidareutbildning på avancerad nivå

Så utvecklar vi din kompetens

Genom kliniskt arbete och utveckling av specialistkompetensen får du fortsatt fördjupning inom ditt kunskapsområde. Du har möjlighet till fortbildning inom ditt specialistområde och du deltar i nationella och internationella kurser, kongresser eller motsvarande. Du handleder och utbildar andra för att utveckla såväl ditt som andras lärande samt medverkar i nätverk lokalt, regionalt och nationellt.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Som senior psykolog med fördjupad klinisk erfarenhet inom ditt specialistområde är du mentor och handledare till kollegor samt ett stöd till ledningen i utveckling av verksamheten. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 5.

Inriktning 1: Specialistpsykolog

Du har utifrån klinisk erfarenhet fördjupad förmåga att utföra de uppgifter som beskrivs på nivå 4. Utifrån din kompetens tar du på nivå 5 ett större ansvar. Dessutom har du ett utökat ansvar utifrån ditt specialistuppdrag. Du förväntas ta uppdrag som specialistmentor och du kan hålla i specialistkollegium.

I arbetet ingår mer komplicerade bedömningar, utredningar och behandlingar. Kollegor vänder sig till dig för ny medicinsk bedömning, tidigare kallad second opinion. Din kompetens gör att du har god förmåga att ta ställning till och värdera olika behandlingsval utifrån patientens behov, rådande evidensläge och verksamhetens resurser. Du förväntas ta uppdrag som specialistmentor, lokal studierektor för STP samt handleda eller ge konsultation till andra yrkesgrupper. Du utbildar lokalt, regionalt eller nationellt och deltar i interna utvecklingsarbeten.

Inriktning 2: Psykolog med lång klinisk erfarenhet och vidareutbildning på avancerad nivå

Du har utifrån klinisk erfarenhet fördjupad förmåga att utföra de uppgifter som beskrivs på nivå 4. Du tar utifrån din kompetens och yrkeserfarenhet ett större ansvar.

Formella krav

 • Inriktning 1: Legitimerad psykolog med specialistbehörighet och lång klinisk erfarenhet som specialist
 • Inriktning 2: Legitimerad psykolog med lång klinisk erfarenhet inom kompetensområdet och vidareutbildning som bedöms värdefull för verksamheten

PSYKOLOG MED UPPDRAG PÅ LEDNINGSNIVÅ

Så utvecklar vi din kompetens

Det livslånga lärandet ger dig en fortsatt fördjupning. Du har möjlighet till fortbildning inom ditt specialistområde och deltar i nationella och internationella nätverk, seminarier, kurser, kongresser eller motsvarande. För att utveckla såväl ditt som andras lärande handleder och utbildar du även andra.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

På den här nivån finns många alternativa inriktningar. Du driver och utvecklar verksamheten utifrån ditt uppdrag. Du har ett definierat ansvarsområde på en övergripande nivå inom till exempel:

 • Psykologisk utredning, behandling eller handledning – övergripande ansvar för till exempel utvärdering, kvalitetssäkring, metodutveckling och implementering av nya metoder
 • Forsknings- och utvecklingsfrågor, FoU-råd
 • Verksamhetsutveckling
 • Ledning av regionala utbildningsfrågor, till exempel studierektorsfunktion
 • Framtagning av regionala eller nationella riktlinjer eller kunskapsunderlag
 • Rådgivning kring juridiska, professionella och etiska frågeställningar

Formella krav

 • Psykologer med för uppdraget relevant utbildning och erfarenhet. Till exempel specialistpsykolog, psykolog med handledar- och ledarutbildning, psykolog med pedagogisk kompetens, disputerad psykolog eller psykolog med chefserfarenhet

Length

Kontaktperson

Ladda ner karriärutvecklingsmodellen

Dina karriärmöjligheter som psykolog (pdf)

Löneutveckling för psykolog (pdf)

Beställ tryckt exemplar via Marknadsplatsen, ange artikelnummer VGR12638.

Senast uppdaterad: 2019-01-18 08:37