Karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterskor och barnmorskor

Du ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. Därför har du som är sjuksköterska eller barnmorska i Västra Götalandsregionen en individuell kompetensutvecklingsplan. Den stöttar dig i din karriär hos oss.

Karriärutvecklingsmodellen visar hur du kan utvecklas inom den patientnära vården, forskning och utveckling (FoU) samt verksamhetsutveckling. Modellen är ett verktyg för att tydliggöra och koppla din kompetens till verksamhetens behov och ett stöd för såväl din utveckling som verksamhetens kompetensplanering.

Karriärutvecklingsmodellen ska få dig att känna dig trygg och självständig i din yrkesutveckling så att du har möjlighet att utvecklas, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Med hjälp av de olika nivåerna kan du se var du befinner dig nu, vilka karriärvägar som finns framöver och planera för hur du ska utvecklas i ditt yrke. I bilagan Löneutveckling kan du se hur nivåerna kan kopplas till en möjlig löneutveckling.

Tillsammans med din chef, under utvecklings- och lönesamtal, tar ni fram din individuella kompetensutvecklingsplan med karriärutvecklingsmodellen som stöd. I din kompetensutvecklingsplan planerar ni för din fortsatta karriär i Västra Götalandsregionen utifrån både dina och verksamhetens förutsättningar och behov.

Karriärutvecklingsmodellen som beskrivs här omfattar den patientnära vården, forskning och utveckling (FoU) samt verksamhetsutveckling. Hur du kan utvecklas som ledare och chef kan du ta del av i Västra Götalandsregionens chefs- och ledarskapsprogram.

Karriärutvecklingsmodellen i sex nivåer

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

Så utvecklar vi din kompetens

I Västra Götalandsregionen börjar din karriär som nyutbildad sjuksköterska med ett kliniskt basår som låter dig växa in i din nya yrkesroll. Tillsammans med din chef tar ni fram en introduktionsplan och din individuella kompetensutvecklingsplan. Från och med nu har du regelbundna uppföljningar och avstämningar med din chef för att din kompetens ska utvecklas enligt plan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

När du har introducerats i verksamheten börjar du utföra självständigt omvårdnadsarbete tillsammans med kollegor. För att du ska kunna utveckla dina kunskaper och färdigheter får du tid till diskussion och reflektion över de vårdsituationer som uppstår i det dagliga arbetet. Du får också support och vägledning av en mer erfaren sjuksköterska genom reflektionshandledning. Tillsammans med dina kollegor deltar du även i verksamhetens arbetsplatsträffar, internutbildningar och utvecklingsdagar. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 1.

Formella krav

  • Legitimerad sjuksköterska med eller utan tidigare erfarenhet
  • Påbörjar verksamhetens kliniska basår

 

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

Så utvecklar vi din kompetens

Med mer erfarenhet har du möjlighet att stötta nyutbildade sjuksköterskor. Du genomgår en studenthandledarutbildning (7,5 högskolepoäng) för att känna dig trygg som handledare. Dessutom finns det kurser och utbildningar som är riktade mot specifika ansvarsområden relaterade till den vårdenhet som du arbetar på.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Som erfaren sjuksköterska bidrar du till att utveckla andra. Du handleder studenter på grundnivå, sjuksköterskor i deras arbetsområden och introducerar nya kollegor. Du arbetar självständigt som sjuksköterska och medverkar aktivt i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån verksamhetens mål.

På vårdenheten är du delaktig i ett eller flera ansvarsområden. Tillsammans med andra i ditt team, medverkar du i verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten för att öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 2.

Formella krav

  • Legitimerad sjuksköterska med minst 12 månaders erfarenhet
  • Genomgått verksamhetens kliniska basår

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

Så utvecklar vi din kompetens

Du får fördjupning genom kurser och utbildningar utifrån de specifika ansvarsområden som finns inom ditt verksamhetsområde. För att utvecklas som handledare genomgår du utbildning på avancerad nivå. Dessutom har du möjlighet att delta i kongresser och liknande.

Det finns möjlighet för dig att påbörja en specialist- och funktionsutbildning. Om du ansöker om och blir beviljad en utbildningsanställning kan du studera till specialistsjuksköterska på halvtid. Du kombinerar studierna med ditt ordinarie arbete på halvtid samtidigt som du behåller full lön.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du utvecklar och bedriver självständigt arbete inom verksamhetens specialistområden. Dessutom fortsätter du att handleda studenter på grundnivå. Sjuksköterskor på nivå 1 till 2 vänder sig till dig för handledning och du introducerar nya kollegor på arbetsplatsen.

Din kompetens gör att du kan hantera oförutsedda händelser och du har god förmåga att prioritera. Du har utvecklat en förmåga att hantera och analysera komplexa situationer. Din förmåga att förutse oväntade effekter och konsekvenser gör att du tidigt i processen kan identifiera problem. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 3.

Formella krav

  • Legitimerad sjuksköterska med special- eller funktionsutbildning* inom verksamhetens område

*Special- eller funktionsutbildning exempelvis: diabetessjuksköterska, stomiterapeut, astma-/kolsjuksköterska, allergologisjuksköterska.

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA
SPECIALUTBILDAD, SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA/BARNMORSKA/MAGISTER/MASTEREXAMEN

Så utvecklar vi din kompetens

Som ytterligare fördjupning och kompetensutveckling har du möjlighet till fortbildning inom ditt specialistområde och du deltar i kurser, kongresser och liknande.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Arbetet utförs självständigt inom det specialistområde som du fördjupat dig i och du handleder studenter på avancerad nivå. Som specialist kan du även vara huvudhandledare och adjungerad lärare för sjuksköterskestudenter.

Du kan medverka i ett eller flera projekt- eller forskningsarbeten samt deltar eller leder verksamhetsanpassade specialuppdrag. Du driver och utvecklar verksamheten, och deltar aktivt i metodutvecklingen med ett vetenskapligt synsätt. Du förmedlar kunskap inom ditt specifika ansvarsområde. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 4.

Formella krav

  • Specialutbildning, specialistutbildning*, barnmorskeutbildning eller magister/masterexamen

*Specialistutbildningar enligt Socialstyrelsen: ambulanssjukvård, anestesisjukvård, distriktssjuksköterska, intensivvård, kirurgisk vård, medicinsk vård, onkologisk vård, operationssjukvård, psykiatrisk vård, vård av äldre, hälso- och sjukvård för barn samt valfri inriktning enligt regeringsbeslut 2013.

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA
SPECIALUTBILDAD, SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA/BARNMORSKA/MAGISTER/MASTEREXAMEN ELLER DOKTORAND

Så utvecklar vi din kompetens

En viktig del i din utbildning och kompetensutveckling är att du deltar i nationella och internationella kurser, kongresser och liknande. Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

På den här nivån finns många alternativa inriktningar, gemensamt för alla är att du arbetar åtminstone 50 procent med kliniskt arbete. Genom bland annat patientnära forsknings- och utvecklingsfrågor driver och utvecklar du verksamheten. Du driver verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten på egen hand eller tillsammans med andra.

Inom ditt specifika ansvarsområde utvecklar du verksamheten, förmedlar kunskap och deltar aktivt i metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt. Du handleder studenter på avancerad nivå och kan dessutom vara huvudhandledare och adjungerad lärare. Din förmåga att förutse oväntade effekter och konsekvenser gör att du tidigt i processen kan identifiera problem. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 5.

Formella krav

  • Special- eller specialistutbildad sjuksköterska alternativt barnmorska
  • Arbetar med exempelvis patientnära vård, utbildning och pedagogik, forsknings- och utvecklingsprojekt eller ledarskap

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA
SPECIAL- ELLER SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA/BARNMORSKA
DOKTORSEXAMEN/LICENTIAT

Så utvecklar vi din kompetens

Du får fortlöpande utbildning och kompetensutveckling som motsvarar din erfarenhetsnivå. En viktig del i din utveckling är att du deltar i nationella och internationella kurser och kongresser.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du är special- eller specialistutbildad sjuksköterska och arbetar med patientnära forsknings-, utbildnings- och utvecklingsfrågor. De studenter du handleder och utbildar studerar på avancerad nivå.

Du har ett definierat ansvarsområde som omfattar minst 50 procent kliniskt arbete. Du utvecklar och förmedlar kunskap inom ditt specifika ansvarsområde och deltar aktivt i metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt. Som en del av din tjänst kan du arbeta som klinisk lektor med en så kallad kombinationsanställning inom akademin.

Formella krav

  • Legitimerad sjuksköterska eller barnmorska. Doktorsexamen, licentiat
  • Special- eller specialistutbildad sjuksköterska som arbetar med exempelvis: patientnära vård, utbildning och pedagogik, forsknings- och utvecklingsprojekt samt ledarskap

Gunilla Persson

Kontaktperson

Ladda ner karriärutvecklingsmodellen