Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan och åtgärder

För att långsiktigt kunna möta kravet på oss som arbetsgivare behöver vi förändras. Vi har höga ambitioner. Målet är att VGR ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. I arbetet med att bli en bättre arbetsgivare har medarbetare och chefer lyft ett antal områden vi vill förbättra. Allt går inte att genomföra med en gång, men på sikt kommer vi att kunna förändra.

Det här har vi löst

Fördubblad ob-ersättning på natten

Regionstyrelsen har beslutat att höja ob-tilläggen för vårdpersonal som arbetar natt från och med 1 september 2017. De höjda ob-tilläggen är en extra satsning i år på 72,7 miljoner kronor Yrkesgrupperna som berörs är sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, skötare, ambulanssjukvårdare, barnsköterskor, medicinska sekreterare, biomedicinska analytiker, psykologer, kuratorer och de som arbetar med rehabilitering och förebyggande arbete.
Läs mer om vad beslutet innebär.

Samlade förmåner ger bättre överblick

För att du som är medarbetare i VGR ska få en bättre överblick över vad som ingår i din anställning har vi nu samlat alla gemensamma förmåner för alla som jobbar i VGR.  De gemensamma förmånerna kompletteras i vissa fall av förmåner som är knutna till den förvaltning eller det bolag där du arbetar. Fråga därför din närmsta chef om vad som gäller på just din arbetsplats.

Lön den 25:e

Du som jobbar i Västra Götalandsregionen får din lön den 25:e i månaden istället för den 27:e. Att tidigarelägga löneutbetalningen är något våra medarbetare efterfrågat, nu blir det verklighet.

Karriärutvecklingsmodeller visar vägen vidare i yrket

Utvecklingsmöjligheterna i VGR är stora, att medarbetare vill fortsätta utvecklas är positivt. För att underlätta för dem som vill utvecklas i sitt yrke finns karriärutvecklingsmodeller riktade till sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, barnskötare, skötare, psykologer respektive biomedicinska analytiker. Läs mer om karriärutvecklingsmodellerna.

138 miljoner extra lönesatsning för yrkesgrupper i patientnära arbete

Utöver den satsning med 50 miljoner kronor för jämställda löner som görs regionövergripande, satsar sjukhusen i Västra Götalandsregionen 138 miljoner kronor extra på löneökningar för yrkesgrupper i patientnära arbete, med särskilt fokus på dem som har ordinarie arbetstid på helger och/eller nätter.

Det här jobbar vi med

Hälsosamma scheman

Genomföra en webbutbildning (e-learning) för chefer och medarbetare kring hälsosamma scheman för medarbetare som arbetar oregelbundet kvällar och nätter. Det här gör vi för att visa hur planeringen av arbetstider kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om att det behöver finnas tid för återhämtning mellan arbetspassen.

Chefers organisatoriska förutsättningar

Chefer i VGR har en nyckelroll oavsett var man är chef. För att cheferna ska kunna arbeta med att leda och utveckla sin verksamhet tillsammans med sina medarbetare, behöver cheferna ges bättre förutsättningar. En beslutad åtgärd är att förbättra de organisatoriska förutsättningarna. Den första åtgärden handlar om ett så kallat normtal. Det innebär att chefer inte ska ha för många underställda medarbetare. Baserat på organisation, komplexitet och verksamheternas uppdrag har vi beslutat om ett normtal på 10 till 35 direkt underställda medarbetare för chefer. Det skapar ökad möjlighet för våra chefer i VGR att ha dialog med sina medarbetare.

Stärkt medarbetarskaps- och ledarskapskultur

En stärkt medarbetarskaps- och ledarskapskultur ger verktygen för att driva förbättring och utveckling på den egna arbetsplatsen. Det skapar i sin tur förutsättningar för individer och grupper att leverera nytta för invånare, patienter och kunder i Västra Götaland. Arbetsplatsens kultur byggs inifrån, därför behöver alla arbetsplatser arbeta med att utveckla och underhålla sin egen kultur så att den bidrar till trivsel och ett gott arbetsklimat.

Ökad intern rörlighet och karriärcoachning

Utvecklingsmöjligheterna i VGR är stora. För att underlätta för dem som vill utvecklas i sitt yrke finns flera karriärutvecklingsmodeller framtagna.

För dem som vill byta jobb internt inom VGR behöver det bli lättare att överblicka vilka jobb som finns att söka. För att fler ska välja att byta jobb internt, i stället för att lämna VGR behöver jobb-bytet bli smidigare. Här kommer vi att göra ett arbete för hur det ska gå till. 

Kartlägga hur ofta medarbetare blir inringda eller beordrade att arbeta extra pass

Kartläggning och förslag till åtgärder som förbättrar situationen.

Uppgiftsväxling - fokus på patienten

Att alla medarbetares kompetens används på rätt sätt är viktigt. Genom att kartlägga vem som gör vad i vården och utgå från att rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift ökar både arbetsglädjen och effektiviteten.  

Rekryterings- och bemanningscenter för VGR

För att underlätta för både nya och nuvarande medarbetare som söker eller vill byta jobb planerar VGR för ett koncerngemensamt bemanningscenter. Ett bemanningscenter förenklar även administrationen för chefer. Arbetet handlar om att ta fram förslag på en koncerngemensam modell för rekryterings- och bemanningscenter. I uppdraget ingår att undersöka hur befintliga bemanningscenter kan samarbeta och skapa ett koncerngemensamt bemanningscenter.

Administrativt stöd till chefer

Det ska vara enkelt administrativt att vara chef i VGR. För att våra chefer ska kunna fokusera på sina medarbetare och verksamhetens utveckling behöver de administrativa lösningarna vara smartare. Arbetet handlar bland annat om att undersöka hur chefer kan avlastas administrationen för nyanställda medarbetare.

Utvecklat rekryteringssystem

Det ska vara enklare att söka jobb i VGR både för nya medarbetare och för dem som vill byta jobb inom VGR. Arbetet handlar om att skapa möjlighet till bättre överblick och enklare hantering.

Senast uppdaterad: 2019-02-05 09:46