Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revidering av gällande trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikens viktigaste dokument. Programmet innehåller mål och riktning för kollektivtrafiken, och revideras en gång per mandatperiod. Under åren 2019-2020 pågår framtagandet av ett nytt program, med programstart år 2021.

Västra Götalandsregionen, som är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland, arbetar nu med att revidera nu gällande trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Programmet pekar ut riktningen för kollektivtrafiken och fastställer mål och utvecklingsområden. 

Nuvarande program sträcker sig mellan åren 2017 och 2020, med utblick till år 2035. Här kan du läsa mer om gällande program

Framtagningsprocess

I Västra Götaland revideras trafikförsörjningsprogrammet, en gång per mandatperiod. Framtagandet av trafikförsörjningsprogram för åren 2021–2025 har pågått under år 2019 och 2020. Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin hjälp har de haft olika grupperingar och funktioner inom Koncernkontoret och Västtrafik till sitt förfogande. Kollektivtrafiknämnden har efter ett inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel och ställningstaganden under processens gång.

Hållbarhetsbedömning

Parallellt och integrerat i framtagningsprocessen av nytt trafikförsörjningsprogram har en hållbarhetsbedömning gjorts för att säkerställa att programmet går i riktning mot internationella, nationella och regionala hållbarhetsmål. I första skedet gjordes en bedömning av gällande program för att ge input till revideringen. En ny bedömning har gjorts av remissversionen av programmet. En sammanställning av bedömningen finns att ta del av i dokumentlistan nedan. 

Inriktning för revidering

Inriktningen för framtagandet av programmet har varit att göra en mindre revidering av gällande program med fokus på prioriteringar inom befintliga långsiktiga mål och strategier, samt att se över målstruktur och målnivåer.

Samråd 

Samråd har genomförts med de fyra delregionala kollektivtrafikråden, omkringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter, branschorganisationer, trafikbolag, näringsliv och resenärsgrupper. Vidare har de delregionala kollektivtrafikrådens tjänstepersonsnätverk gett inspel till programmets mål och inriktning. En sammanställning av inkomna synpunkter och inspel från dessa tidiga samråd finns publicerat i dokumentlistan nedan. 

Remissförfarande och beslut

En remissversion av programmet är just nu ute, och synpunkter kommer att samlas in till och med september år 2020. Därefter kommer remissynpunkterna sammanställas och tas om hand, innan programmet ska upp för ställningstagande i Beredningen för hållbar utveckling samt beslut i Kollektivtrafiknämnden, Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. 


Senast uppdaterad: 2019-09-18 10:56