Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 2035

Plan för kollektivtrafiken i Skövde antagen i Kollektivtrafiknämnden. Planen kommer ge ökade möjligheter att nå målen om en hållbar region- och stadsutveckling.

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Skövde kommun har i ett nära samarbete under de senaste två åren arbetat med en gemensam kollektivtrafikplan för hur Skövdes stadsbusstrafik ska utvecklas fram till 2025 med utblick mot 2035.

Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna ta hand om fler resenärer i stadstrafiken såväl som i regionbusstrafiken, behöver den utvecklas och förstärkas efter behov och i samverkan med kommunens utbyggnadsplaner. Med en gemensam plan har vi betydligt bättre möjligheter att nå målen om en hållbar region- och stadsutveckling, underlätta ett enkelt vardagsliv och öka andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel.

Kollektivtrafikplanen antagen

Planen antogs av Kollektivtrafiknämnden den 20 september 2018 och är sedan tidigare antagen av kommunfullmäktige i Skövde samt Västtrafiks styrelse.

Innehåll

Kollektivtrafikplanen är en konkretisering av Trafikförsörjningsprogrammet, TFP, och Skövde kommuns vision och måldokument. Planen blir i och med fastställandet en bilaga till nuvarande TFP och ett underlag inför kommande revidering för perioden år 2020-2024.

Planens innehåll

Som underlag inför genomförandet av planen har ett årligt resandemål på tre procent antagits. Utgångspunkten är att kollektivtrafikresandet ska ha en större marknadsandel av de motoriserade resorna jämfört med i dag.

Ett antal strategier togs fram för att nå uppsatta mål samt vara vägledande vid genomförandet. Med utgångspunkt i dessa togs därefter ett trafikkoncept för stadstrafik och regiontrafik fram innehållande riktlinjer för de viktigaste egenskaperna för trafikering, fordon, gator och vägar, hållplatser och bytespunkter med kopplingen till stadsutveckling och hållbarhet. Flera av de infrastrukturinvesteringar vilka merparten har tidigare identifierats som viktiga i andra samverkansarbeten, beskrivs och en etapputbyggnad mot 2025 föreslås som utgångspunkt för det vidare arbetet. 

Kollektivtrafikplanen innebär i sig inga ekonomiska åtaganden att finansiera kollektivtrafik och genomföra infrastrukturinvesteringar, men parterna är nu överens om kollektivtrafikens behov och vilka strategier vi ska arbeta vidare med. Planen kan också ligga till grund för kommande mer specifika överenskommelser mellan parterna, exempelvis vid genomförande av infrastrukturåtgärder. 

Samrådsdialog och remissrunda 2017

Parterna har vid olika tillfällen samrått med invånare och berörda parter. Både dialoger och inkomna remissynpunkter gav värdefulla inspel som har lett till bland annat förtydliganden och fördjupningar inom vissa frågor.

Antagen kollektivtrafikplan har därmed blivit en mer utvecklad och sammanhållen plan.

 

Senast uppdaterad: 2018-10-19 09:07