Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille

Restiderna kortas med 20-25 procent och kapaciteten ökar med 70 procent. Metrobuss, Stadsbana, Spårvagn, Citybuss och Linbana är trafikkoncepten som ska göra jobbet. Mellanstadsringens metrobussbanor längs trafiklederna och innerstadsringens spårväg med hög framkomlighet och Allélänken avlastar de centrala delarna av Göteborg och ökar kvaliteten i hela systemet. Bland annat.

Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då antalet invånare väntas ha ökat med 200 000 och antalet arbetstillfällen med 200 000. Nu finns det ett slutligt förslag som kommer att behandlas politiskt hos de fyra parterna under hösten 2017. Arbetet har pågått sedan 2014 och omfattat en uppmärksammad medborgardialog 2015 en bred remissrunda i mitten av 2016.

Redan idag börjar det bli trångt ombord och trångt i staden. Målbildens trafikkoncept och struktur skapar en kostym att växa i, även efter 2035.

Målbilden antagen

Målbilden antogs av regionfullmäktige den 10 april 2018 och är sedan tidigare antagen av respektive kommunfullmäktige i Göteborg, Mölndal och Partille. Länk till dokumenten finns längre ner på sidan.

I målbilden finns flera förslag till satsningar, till exempel:

 • Spårvagnstrafiken delas upp i två koncept: Stadsbana som trafikerar längre stråk där spårvägen normalt går på egen banvall och har längre mellan hållplatserna. Angereds-, Bergsjö-, Länsmansgårds-, Frölunda- och även Mölndalsbanan håller redan stadsbanestandard i långa stycken. Spårvagnslinjer trafikerar övriga, något kortare stråk.
 • Citybussnätet erbjuder i likhet med stadsbane-  och spårvagnslinjer, direktresor till och från City, men längs stråk där kapacitetsbehovet inte motiverar spårväg. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss”, vilket innebär att körväganar ska vara stabila över tid precis som spårvagnsnätet och att den upplevda kvaliteten ska vara densamma
 • Metrobuss har egna körbanor längs trafiklederna och stationsliknande hållplatser.  Metrobusslinjerna ger snabba resor mellan tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter, men kommer även att trafikera ytterstaden och grannkommunerna och är på det sättet en vidareutveckling av dagens så kallade färgade expresser gör.
 • Linbanor är idealiska för att överbrygga älvar, dalgångar, trafikleder och andra typer av barriärer. I målbilden ingår en första linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen via Lindholmen.

Några exempel på åtgärder i målbilden

 • Innerstadsringen: Ny spårväg från Linnéplatsen i tunnel till Stigbergstorget, över eller under älven till Lindholmen och vidare längs Norra älvstranden till Frihamnen kortar restiderna och ökar pålitligheten i hela spårvägssystemet.. Med en hel innerstadsring går det också lättare att resa mellan platser utanför innerstaden och man sliper oftare passera city.
 • Allélänken: Ny spårväg från Haga till Polhemsplatsen och förbi centralen avlastar Brunnsparken och andra delar av City och gör hela spårvägssystemet pålitligare
 • Mellanstadsringen: Egna körbanor för metrobusslinjer längs Söder-Västerleden, Lundbyleden och E6 Tingstadstunneln-Åbromotet. Mellanstadsringen förbinder flera viktiga platser i storstadsområdet, innehåller många av de saknade tvärlänkarna, och är en del i metrobussnätet som sträcker sig ut i ytterstaden och grannkommunerna och in till City via trafiklederna
 • Nya Citybusstråk från Länsmansgården via Vårväderstorget och Västra Eriksberg mot City, från Rymdtorget och söder om Bergsjön via Gamlestaden och Gullbergsvass, från Kallebäck via Gårda, från Forsåker via Mölndals stadskärna och vidare genom Toltorpsdalen samt uppgraderingar av befintliga stombusstråk, exempelvis från Tuve och Backa, för att höja kvaliteten och ta hand om många fler boende.
 • En första linbana: Planeringen av den första stadslinbanan är redan i full gång. Den kommer att göra det lättare och snabbare att ta sig mellan Järntorget, Lindholmen och Wieselgrensplatsen, över älven, Lundbyleden och hamnbanan och utan byten.

Högre kapacitet och kortare restider:

 • 75 procent ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet
 • 20-25 procent kortare restider i stomnätet
 • Bättre koppling mellan olika stadsdelar.

Åtgärderna i målbilden är kostnadsbedömda till 25 miljarder kronor, varav 9,5 för satsningar på Metrobuss, 6 för Stadsbana, 2 för Citybuss, 1 för vardera Spårvagn och Linbana samt 5 för bytespunkter, pendelparkeringar, uppsnabbningar etc

Målbilden utgör ett viktigt underlag för Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, för infrastrukturplanering och kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering.

Medborgardialog 2015

Next Stop 2035 var namnet på den medborgadialog som genomfördes under hösten 2015. Sammanlagt 340 personer deltog i 28 fokusgrupper och mer än 6 000 personer svarade på webbenkäten som bland annat ställde olika kvaliteter mot varandra och mätte inställningen till nya och utvecklade trafikslag. Next Stop 2035 bjöd även på dialogtillfällen med politiker och tjänstemän på stan. De preliminära kvalitetsmålen och utvecklingsprinciperna fick överlag ett stort stöd och det stora flertalet var positiva till de nya och utvecklade trafikkoncepten, men dialogen kom även att påverka prioriteringar och ledde till förtydliganden.

Remissrunda 2016

I början av 2016 gick förslaget på målbilden ut på remiss. Totalt 60 kommuner, nämnder, myndigheter, organisationer samt enskilda personer och företag lämnade synpunkter. De strategiska delarna i målbilden fick ett brett stöd, liksom vilka stråk som behöver förstärkas. Synpunkterna handlade framförallt om att komplettera, konkretisera och förtydliga, men också om att höja ambitionsnivån vad gäller restider, ytterligare analysera målkonflikten mellan framkomlighet och stadsmiljö, bättre belysa sociala konsekvenser, göra en utblick mot 2050 etc. Remissvaren och hur de hanterats finns sammanställda i en remissrapport (se dokumentrutan nedan)

Gemensamt projekt

Målbildsarbetet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun.


Senast uppdaterad: 2019-05-03 11:03