Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Målbild tåg 2035

Målbild Tåg 2035 beskriver hur tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas fram till 2035.

För Västra Götalandsregionen är det ett uttalat mål att knyta samman Västra Götalands huvudorter bättre. Även bättre förbindelser till regioncentrum i grannlänen efterfrågas, och tåget ska fungera som ryggrad när det gäller invånarnas pendlingsresor in mot Göteborg.

Antalet tågresor i Västra Götaland har mer än fördubblats sedan 1999. Det finns en stor potential för att avlasta vägnätet och ytterligare öka tågresandet i framtiden. 

Framtidens Västra Götaland

Västra Götaland ska vara ett konkurrenskraftigt tillväxtområde, som erbjuder god livskvalitet. Kommunikationer som fungerar bra innebär att invånarna snabbt kan ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Ambitionen i målbilden är att tågresandet i Västsverige skall trefaldigas från år 2006, till 130 000 resor/dag år 2035.

Hur skall vi nå målet?

För att nå målet måste tågtrafiken byggas ut kraftigt. Idag är många av tågen fullbelagda under maxtimmarna och järnvägens kapacitet är begränsad. I målbilden föreslås tätare avgångar, längre tåg, högre hastighet och ett väl utbyggt järnvägsnät.  Tågtrafiken byggs ut mest där det finns störst resandeunderlag, men kommer även att byggas ut i stråken med där resandeunderlaget är mindre. På så vis får alla invånare i Västra Götaland bättre tågtrafikutbud.

Målbilden är framtagen i bred samverkan eftersom det krävs att många arbetar i samma riktning för att vi ska nå målen. Förutom förbättringar av järnvägens infrastruktur handlar det om bebyggelseplanering, utbyggnad av gång- och cykelvägnät, pendelparkeringar och andra åtgärder som stödjer ett kollektivt resande.

Infrastrukturinvesteringar krävs

För att klara det framtida trafikeringsbehovet i Västsverige med snabbtåg, godståg, regiontåg och pendeltåg krävs infrastrukturåtgärder för cirka 45 miljarder kronor utöver de åtgärder som är finansierade i nuvarande infrastrukturplaner och i det västsvenska paketet.

Målbilden är ett samarbetsprojekt

Målbild Tåg 2035 är en vidareutveckling och en konkretisering av det fastställda trafikförsörjningsprogrammet. Målbilden har tagits fram i samverkan med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket, men det är Västra Götalandsregionen som fastställer målbilden. Arbetet har skett i nära samarbete och dialog med kommunerna genom kollektivtrafikråden i Västra Götaland.

Att förverkliga målbilden

Målbilden förverkligas av Västra Götalandsregionen och Västtrafik i samarbete med Trafikverket, kommunerna och andra samhällsaktörer.

Målbilden antogs av regionfullmäktige i juni 2013.

Senast uppdaterad: 2020-03-04 07:59