Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revidering av gällande trafikförsörjningsprogram

Nu har processen med att revidera gällande trafikförsörjningsprogram startat.

Västra Götalandsregionen, som är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland, arbetar nu med att revidera nu gällande trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Programmet pekar ut riktningen för kollektivtrafiken och fastställer mål och utvecklingsområden. 

Nuvarande program sträcker sig mellan åren 2017 och 2020, med utblick till år 2035. Här kan du läsa mer om gällande program

I Västra Götaland revideras trafikförsörjningsprogrammet vart fjärde år, en gång per mandatperiod. Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021–2025 har pågått under år 2019 och 2020. Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin hjälp har de haft olika grupperingar och funktioner inom Koncernkontoret och Västtrafik till sitt förfogande. Kollektivtrafiknämnden har efter ett inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel och ställningstaganden under processens gång.

Inriktningen för framtagandet av programmet har varit att göra en mindre revidering av gällande program med fokus på prioriteringar inom befintliga långsiktiga mål och strategier samt att se över målstruktur och kalibrera målnivåer. Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, omkringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter och organisationer, näringsliv och resenärsgrupper. Vidare har de delregionala kollektivtrafikrådens tjänstepersonsnätverk gett inspel till programmets mål och inriktning.

Remissversionen av programmet hittar du här nedan. 

Programmet kommer vara ute på remiss till och med september år 2020. Därefter kommer remissynpunkterna sammanställas och tas om hand, innan programmet ska upp för ställningstagande i Beredningen för hållbar utveckling samt beslut i Kollektivtrafiknämnden, Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. 

Senast uppdaterad: 2020-03-02 15:38