Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås

Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har enats om att ta fram en gemensam syn på utvecklingen av stadstrafiken i Borås. Borås samhällsutveckling behöver utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att förstärka resande utvecklingen och nå målet om en hållbar stad. Det innebär att Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik behöver vara överens om utvecklingen av stadstrafiken på längre sikt än dagens trafikplaner sträcker sig.

Slutsatser

För att nå målen om ökat resande och en ökad marknadsandel räcker det inte att antalet invånare i Borås ökar. Överflyttningen till kollektivtrafik behöver ökas. Vi vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv, snarare än att försvåra för biltrafiken. För att åstadkomma detta behöver kollektivtrafiken bli en integrerad och naturlig del av Borås stadsutveckling. En viktig slutsats av detta arbete är att snitthastigheten i kollektivtrafiken behöver öka, genom att framkomligheten förbättras. Dessutom behöver stadstrafikens varumärke stärkas. Därmed kan vi göra det enkelt och attraktivt att välja bussen och på så sätt nå målen.

Bakgrund

Dagens trafikupplägg infördes 2004, en översyn av trafiken gjordes 2009 och rapporten uppdaterades 2011. Vissa av de etapper som föreslogs i rapporten har genomförts men en del återstår. Hittills har utfallet av de förändringar som genomförts fallit mycket väl. Sedan trafikstarten i augusti 2004 (till och med december 2015) har resandet ökat med 32 procent. Sedan revideringen av linjenätet i december 2010 (till och med december 2015) har resande ökat med 22 procent.

Sedan ett par år har Borås stadstrafik väldigt god resandeutveckling och det är periodvis trängsel och kapacitetsproblem, både på bussen och i den trafikmiljö bussen trafikerar. En viktig fråga i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Borås är att öka kapaciteten och lösa de trängselproblem som uppstår i rusningstrafik utmed vissa sträckor samt att göra resandet mer effektivt för kollektivtrafikresenären.

Syfte

Syftet med utvecklingsplanen är att stödja samarbetet mellan ansvariga aktörer och se till att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand och stödjer varandra. Planen ska utgå från förväntat resandebehov år 2025. Innehållet i den långsiktiga planeringen ska samordnas med kommunens övergripande fysiska planering.

Delmål 

  • Enas kring nuläget i kollektivtrafiken och vilka framkomlighetsproblem som bör åtgärdas utifrån kollektivtrafikens behov.
  • Enas om gemensamma mål för kollektivtrafiken i Borås 2025. 
  • Identifiera strategier för att uppnå dessa mål.

Avgränsning

Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås omfattar busstrafik inom Borås tätort med fokus på stadstrafiken. Tidsramen för planen motsvarar trafikavtalets giltighetstid, det vill säga cirka tio år.

Eftersom det vid framtagandet av denna plan ännu inte klarlagt vilket trafikföretag som kommer att driva Borås stadstrafik under nästa avtalsperiod så har utvecklingsplanen, utom i inventering av dagens framkomlighetsproblem, tagits fram utan medverkan från något trafikföretag. Enligt Västtrafiks nya avtalsmodell ska trafikföretagen ha ett större inflytande över hur trafiken bedrivs. Detta innebär att planen inte kommer att presentera detaljerade trafikeringslösningar eller något exakt linjenät.

Innehåll

Utvecklingsplanen består av tre delar:

  • Planeringsunderlag
  • Förutsättningar och nulägesbeskrivning
  • Mål för kollektivtrafiken 2025, samt strategier för att uppnå dessa mål.
Senast uppdaterad: 2019-05-20 10:41