Trafikförsörjningsprogrammet – så utvecklas kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är här det beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

I trafikförsörjningsprogrammet (länk till pdf) finns ett antal olika mål uppsatta. Det övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka och att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till år 2025.

Utöver det övergripande målet finns delmål med tillhörande strategier som beskriver hur målen ska nås. 

Delmål och strategier

Prioriterade utvecklingsområden fram till år 2020

Under de närmaste åren riktas särskilt fokus på att arbeta för att:

 • få processer för samhällsplanering och kollektivtrafik att gå hand i hand
 • få bättre samordning mellan linjelagd kollektivtrafik och skolresor, utifrån lokala förutsättningar
 • främja hållbart resande, och samverkan for att utveckla smartare kombinationer av
  färdsätt
 • utveckla pris- och betalsystem, samt information, och göra det enklare att resa
 • ta fram principer och strategier for kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav
 • utveckla kollektivtrafiken utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social hållbarhet

Programmet tas fram i samråd

Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram av Västra Götalandsregionen, som är kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland. Arbetet har skett i samråd med kommuner, trafikföretag och andra intressenter.

För dialog och samverkan kring strategiska frågor kring kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland är kommunerna organiserade i delregionala kollektivtrafikråd:

 • Göteborgsregionen
 • Skaraborg
 • Fyrbodal
 • Boråsregionen 

Planering för framtiden

Kollektivtrafiken i Västra Götaland är en verksamhet som kräver stora investeringar och mycket planering. För att det ska bli så bra som möjligt kräver det att vi lyfter blicken, tittar långt fram i tiden och skapar oss en bild av hur kollektivtrafiken ska se ut då.

Därför har programmet en långsiktig målbild som sträcker sig till 2035. Varje år görs en uppföljning av målen i programmet, och vart fjärde år revideras programmet. Den senaste revideringen av programmet fastställdes av regionfullmäktige den 29 november 2016.

Senast uppdaterad: 2018-12-03 09:37