Miljö- och klimatstrategi

Miljö- och klimatstrategin stakar ut vägen för att nå miljömålen i trafikförsörjningsprogrammet.

En miljövinst när fler väljer att resa med kollektivtrafiken, samåker, cyklar eller går istället för med resa med privatbil, är att transportsektorns totala miljöpåverkan kommer att minska.

I trafikförsörjningsprogrammet – det dokument som styr hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas – beskrivs att andelen hållbara resor ska öka och hur detta ska ske.

Miljömål

I programmet finns också mål som anger att kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska, genom utfasning av fossila drivmedel och minskad energianvändning med låga nivåer av avgaser och buller

Det övergripande målet är 80 procent minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer från 2006 – 2020. För att nå målen krävs en kombination av förnybara drivmedel som exempelvis biogas, el och HVO.

För att nå miljömålen i trafikförsörjningsprogrammet behövs en strategi som stakar ut vägen. Miljö- och klimatstrategin som uppdateras under 2017 är ett viktigt underlag när Västtrafik ställer krav i sina upphandlingar.

Leif Magnusson

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39