Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturnämndens stöd med anledning av covid-19

Publicerad: Uppdaterad:

En översikt av de stöd och insatser som Kulturnämnden genomförde under 2020 med anledning av pandemin.

Förenklande åtgärder för kulturutövare

 • Långsiktiga stöd, kulturstrategiska stöd och verksamhetsstöd: Kulturnämnden beslutade, i linje med regionstyrelsen (beslut RS 2020–02485) att verksamheter med stöd till långsiktiga uppdrag (LSU), kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) och medel till organisationer med verksamhetsstöd, fick behålla sitt nuvarande stöd, trots att verksamheten för flera organisationer påverkas eller ställs in med anledning av Covid-19. Beslutet gällde i första hand till 31 augusti 2020 och sågs sedan över på nytt. 

 • Beviljade projektmedel: Avsteg gjorde för redan beviljade projektmedel så att de inte återkrävdes för redan upparbetade kostnader, då verksamheten hade förändrats med anledning av Covid-19.

 • Utvecklingsprojekt: Kulturnämnden begärde in uppdateringar av utvecklingsprojekt beviljade våren 2019 och hösten 2019 för enskild bedömning.

 • Studieförbund: Studieförbunden fick redovisa verksamhetsåret 2020 i enlighet med tidigare beslut (KUN 77–2016) och anvisningar. Fördelning av regionbidrag 2021 till studieförbunden grundades på verksamhetsåret 2019.

Frigjorda medel från kulturnämndens budget 

Kulturnämnden omdisponerade sin budget för att frigöra 3 900 000 kronor som användes såhär:

 • Kulturstipendier: 900 000 kronor omfördelades till ytterligare 30 kulturstipendier à 30 000 kronor bland inkomna ansökningar ur utlysningen som beslutas vid kommande nämndsmöte. Stipendiaterna utses bland de som sökte under utlysningen hösten 2019.
 • Utbildningsstipendier: 1 700 000 kronor omfördelades till utlysning av 100 utbildningsstipendier om 17 000 kronor vardera. Centrumbildningarna fick i uppdrag att ta fram förslag på stipendiater, även utanför sin medlemskrets. Beslutet om tilldelning av stipendier togs av kulturnämnden som ett ordförandebeslut (enligt KUN 2019–00520).
 • Centrumbildningar: Kulturnämnden avsatte 700 000 kronor till nio centrumbildningar i Västra Götaland. Stödet ska stärka centrumbildningarnas arbete med att kompetensutveckla sina medlemmar.
 • Medel till kurser: 300 000 kronor omfördelades till Kulturakademin för planering och genomförande av kurser utformade av Kulturakademins branschråd samt företrädare för bild och formområdet. Kurserna hölls kostnadsfritt under 2020.
 • Kulturella och kreativa näringar: KKN-programmet (kulturella och kreativa näringar) förstärktes med ytterligare 500 000 kronor. Utlysningen var gemensam med Regionutvecklingsnämnden. Beslut togs på kulturnämndens möte den 17 juni 2020. Pressmeddelande: Utökat stöd till kulturföretag med anledning av covid-19
 • Arrangörsstöd: Regelverket för arrangörsstödet som fördelas av Samsam till deras medlemsföreningar ändrades, så att Samsam kunde betala medel till föreningar som ansökte om stöd för upparbetade kostnader vid inställda evenemang. Ändringen avsåg också att stötta medlemmarnas akuta behov, främst driftskostnader för lokaler. Stödet gällde endast medlemsföreningar i Samsam.
 • Stöd till biografer: Kulturnämnden fördelade totalt 1 500 000 kronor till biografer som drivs i ideell regi eller av ekonomiska föreningar, som kompensation för uteblivna intäkter under pandemin.
 • Stöd till ideella natur- och kulturarvsföreningar: Natur- och kulturarvets ideella föreningar fick ett särskilt riktat stöd. Genom de tre mottagarna fördelades medel vidare till medlemsföreningar i hela Västra Götaland. Stöd till ideella natur- och kulturarvsföreningar (december 2020)
 • Västra Folkets hus och parkregionen: Kulturnämnden avsatte 500 000 kronor till Västra Folkets hus och parkregionen för att utveckla totalt 12 mötesplatser inom Samlingslokalernas samarbetskommitté, till digitala scenrum för livesändning av scenkonst. Stödet gick till utrustning och kompetensutveckling och samfinansieras av medverkande föreningar. (Dnr KUN 2020-00521)

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-02-02 13:28