Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetet med att ta fram Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023

Hösten 2018 inleddes arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi och en ny kulturplan för Västra Götaland. Samtidigt revideras även den regionala biblioteksplanen. Kulturplanen slogs samman med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och heter därför "Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023". I oktober 2019 beslutade Regionfullmäktige att anta den nya planen.

Kulturpolitiska dialoger och samråd

Under hösten 2018 fram till februari 2019 har arbetsprocessen inneburit intensiva samråd och dialoger för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturlivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland. Syftet med samråden och dialogerna var att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Enligt förordningen ska den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Dokumentet skrivs med fokus på varje invånares rätt att delta i kulturlivet.

Samråden tog sin utgångspunkt i dåvarande kulturstrategi En mötesplats i världen, med de kulturpolitiska dimensionerna. Tillsammans med samrådets deltagare diskuteras nuvarande förutsättningar, utmaningar och möjligheter i Västra Götalands kulturliv. Detta diskuteras i relation till de förändringar som behöver ske för att uppnå önskade effekter av statlig och regional kulturpolitik, och förflyttningar framåt för fältet, under den kommande strategiperioden. Samråden ställer respektive kulturområden i centrum.

Delregionala kulturpolitiska dialoger hölls i Västra Götalands fyra delregioner Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen Sjuhärad och Göteborgsregionen. Till dem bjöd kulturnämnden in förtroendevalda och förvaltningschefer i respektive kommuner.

Sektorsvisa samråd

Under oktober 2018 genomfördes 9 träffar med representanter från det regionala kulturlivet, sektorsvis efter konst- och kulturområde. Kärnan i samråden är att träffa den verksamheter och institutioner som tar del av de statliga medlen genom kultursamverkansmodellen idag. Undantag är området områdena folkbildning, idrott, och gestaltad livsmiljö. Sektorer som inte ingår specifikt i kultursamverkansmodellens inriktningsområden idag, men som kulturnämnden definierar som viktiga för samhällsutvecklingen ur ett kulturellt och konstnärligt perspektiv.

För att förankra så väl planens prioriteringar som dess genomförande, är det viktigt att under arbetsprocessen träffa representanter för institutioner med fackkunskap, och en bredare skara för att vidga perspektiven på kulturell utveckling.

Det fria kulturlivet och civilsamhället

Kulturstrategin tas fram i samråd med fria kulturaktörer och det civila samhället. Under arbetsprocessen träffar koncernavdelning kultur delar av civilsamhället områdesvis, indelat efter respektive ekonomisk överenskommelse med Västra Götalandsregionen, samt genom öppna möten (”open hearings”) i början av 2019, som är öppna oavsett deltagarens medlemskap i förening eller eventuella överenskommelser med Västra Götalandsregionen.

Metod för delaktighet

Dialogerna planerades och genomfördes med grund i Roger A Harts delaktighetstrappa, en metod för målgruppers delaktighet i politiska beslutsprocesser (se bild). Trappan består av åtta steg – de tre första står för ”falsk” delaktighet och de fem översta av verkligt förankrad delaktighet. Samråden inom kulturstrategiarbetet sker på ”steg 5” – målgrupperna rådfrågas och en aktiv dialog hålls, där synpunkter spelas in och tas med till beslutet, som fattas av den regionala politiken.

Inspelen från samråden vägs in som underlag till den kommande regionala kulturstrategin som beslutas av regionfullmäktige under hösten 2019.

Utkast 1 efter kunskapsinsamling

Efter att det första utkastet publicerats i februari 2019 hölls två open hearings för att ta emot synpunkter och respons. Det gick även att lämna synpunkter och respons genom ett formulär på vår hemsida, där över 100 svar kom in med förslag, kritik och affirmationer. Att engagemanget varit så stort har varit mycket betydelsefullt i det fortsatta arbetet. Utifrån all repons och synpunkter har revideringar gjorts.

Politisk förankring och beslut

Efter februari 2019 gick arbetet in i ett skede av politisk förankring och bearbetning av utkast för beslut, enligt nedan:

  • April 2019: Arbetet med att ta fram kulturplanen, som integreras med Västra Götalandsregionens kulturstrategi, resulterade i ett färdigt förslag som kulturnämnden tog beslut om i april 2019.
  • Maj-juni 2019: Förslaget som kulturnämnden besutade om i april tas över av regionstyrelsen som sköter remissförfarandet under maj-juli 2019. 
  • September 2019: Efter beslut i regionstyrelsen den 10 september gick en färdig version till beslut hos regionfullmäktige den 8 oktober 2019.
  • Oktober 2019: Regionfullmäktige fattade beslut om den färdiga versionen den 8 oktober 2019. 
  • November 2019: Den 1 november 2019 ska Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 vara Statens kulturråd tillhanda.

Terese Anthin

Regionutvecklare – Flernivåsamverkan och kultursamverkansmodellen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-09 14:35