Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturstrategi – strategiområden

Kulturstrategin pekar ut fem strategiska områden som vägledande och särskilt viktiga för regionens arbete. De samspelar med de globala megatrenderna och Västra Götalandsregionens utvecklingsuppdrag. Till varje område hör konkreta insatser för hur regionen ska nå dit, och fokusområden som bara kan nås tillsammans med andra kulturverksamheter och kommuner.

Vidgat deltagande

Strategiområdet Vidga deltagandet innebär att genom samverkan med skola, folkbildning,universitet, föreningsliv, arbetsliv och hälso- och sjukvård, aktivt motverka diskrimineringsgrunder, men också geografiska avstånd som hindrar eller försvårar deltagande i regionens kulturliv.

Det innebär också att verka för ett kulturliv som präglas av jämställdhet och interkulturell dialog, att göra särskilda insatser för barn och unga och betrakta kulturengagemanget ur ett livslångt lärande/skapande-perspektiv samt att låta kultursatsningar vara en del av utbildnings- och bildningsarbetet och på så sätt stärka demokratin.

Läs mer om strategiområdet Vidga deltagandet

Utveckla kapaciteter

Strategiområdet Utveckla kapaciteter innebär att utveckla Västra Götalandsregionen som resurs för kommuner, fria kulturutövare och oetablerade kulturföretagare i samverkan med universitet och civilsamhälle. Inte bara när det gäller pengar, utan också vad gäller initiering av forskning samt samordning, kompetens, teknik.
Inom strategiområdet ryms även att bidra till en metodutveckling inom samhällsplaneringen som stärker kulturens roll och utgår från lokalsamhällets behov och resurser.

Läs mer om Utveckla kapaciteter

Gynna nyskapande

Strategiområdet Gynna nyskapande innebär att skapa förutsättningar för den nyskapande konsten oavsett var den dyker upp. Det innebär att utarbeta en långsiktig strategi för att möta kulturinstitutionernas kostnadskris, vilken annars kan skapa konflikter inom kulturlivet.
Inom strategiområdet ryms även att bidra till att det spänningsladdade förhållandet mellan etablerade kulturinstitutioner och det friakulturlivet kommer till uttryck i produktiv samverkan samt att stimulera kulturformer som utmanar det nuvarande samhället och dess kulturliv.

Läs mer om Gynna nyskapande

Nyttja tekniken

Strategiområdet Nyttja tekniken innebär att utnyttja digitaliseringens revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling och tillägnelse av konst och kultur.
Digitaliseringen tycks innebära ett grundskott mot den hävdvunna skillnaden mellan kulturskapare och konsument. Det betyder bland annat att minnesinstitutionernas samlingar och kompetenser kan tas tillvara, exponeras och brukas – konstnärligt, pedagogiskt, vetenskapligt – på ett helt nytt sätt, givet att de besvärliga frågorna om upphovsrätt når en lösning.

Läs mer om Nyttja tekniken

Öka internationaliseringen

Strategiområdet Öka internationaliseringen innebär att utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner inom och utanför EU, både vad gäller enskilda konstnärer och via festivaler, men också genom kunskapsutbyte och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella partners.
Det innebär också att verka för ett demokratiskt kulturliv via internationella nätverk och organisationer. Det internationella arbetet syftar också till att motverka främlingsfientliga stämningar och öka förståelsen för olika kulturformer samt att utvidga Västra Götaland som gränsland och mötesplats till att omfatta hela världen.

Läs mer om Öka internationaliseringen

Senast uppdaterad: 2019-06-28 15:56