Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturstrategi och plan för Västra Götaland 2020-2023

Sedan hösten 2018 har arbetet med att ta fram en ny kulturplan varit full gång. Planen slås samman med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och kallas därför Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. Samtidigt revideras även den regionala biblioteksplanen.

Om processen

Arbetet med att ta fram kulturplanen, som integreras med Västra Götalandsregionens kulturstrategi, resulterade i ett färdigt förslag till kulturnämnden i april 2019. Detta förslag tas över av regionstyrelsen som sköter remissförfarandet under maj-juli 2019. Remissversionen finns att ta del av längre ned på den här sidan. Efter beslut i regionstyrelsen den 10 september går en färdig version upp för beslut hos regionfullmäktige den 8 oktober 2019.

Den 1 november 2019 ska Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 vara Statens kulturråd tillhanda.

Insamling av kunskapsunderlag

Arbetsprocessen har inneburit intensiva samråd för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturlivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland. Syftet med dessa samråd och dialoger har varit att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv. Från och med mars 2019 har processen gått in i skedet av politisk förankring och bearbetning av utkast för beslut. Se mer om samråd och dialoger nedan.

Efter att det första utkastet publicerats i februari 2019 hölls två open hearings för att ta emot synpunkter och respons. Det gick under februari även att göra digitalt på vår hemsida. Se sammanfattning av inkommen respons nedan. 

Utkast till Kulturstrategi och plan för Västra Götaland 2020-2023

Mellan 1-25 februari 2019 tog vi emot respons på utkast 1. Över 100 svar kom in med förslag, kritik och affirmationer. Koncernavdelning kultur har läst och gjort revideringar baserat på dessa. Att engagemanget varit så stort har varit mycket betydelsefullt i det fortsatta arbetet. Remissversionen gick upp för beslut i kulturnämnden den 25 april för att sändas vidare till regionstyrelsen, som skickar ut kulturstrategin på remiss den 30 april.

Beslutad Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020-2023

Bilaga 1 Kulturnämndens stöd och uppdrag

Bilaga 2 Regional biblioteksplan 2020-2023 

Sammanställning av respons på utkast 1

Delregionala kulturpolitiska dialoger

Den regionala kulturplanen ska tas fram i samverkan med länets kommuner. Dialogarbetet består dels av delregionala kulturpolitiska dialoger. Dessa hålls i var och en av Västra Götalands fyra delregioner Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen Sjuhärad och Göteborgsregionen. Till dessa tillfällen bjuder kulturnämnden in förtroendevalda och förvaltningschefer i respektive kommuner.

9 nov, Göteborgsregionen inklusive Göteborg.
Läppstiftet konferens, Göteborg, kl 13.00-16.00

19 nov, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Skaraborgsgatan 1, Borås, kl 13.00-16.00

21 nov, Skaraborgs kommunalförbund.
Gothia Science Park, Skövde, kl 13.00-16.00

22 nov, Fyrbodals kommunalförbund.
Quality hotel, Vänersborg, kl 13.00-16.00

Samråd för aktörer inom följande överenskommelser:

Kulturstrategiska utvecklingsstöd – 31 maj 2018, återkoppling februari 2019

Verksamhetsstöd – 30 augusti 2018, uppföljande möte. Särskilt möte med centrumbildningarna i januari 2019

Överenskommelsen med den sociala ekonomin – 30 oktober 2018 kl 16-20, Ullevi konferens

Långsiktiga uppdrag – se sektorsvisa samråd

Samråd med kommittén för mänskliga rättigheter 

Beredningen för mänskliga rättigheter – 21 maj 2019

Ax kulturorganisationer i samverkan och Sverok – 10 december 2018

Centrumbildningar & kollektivverkstäder – 11 januari 2019

Förvaltningschefer inom kultur & fritid – 17 januari 2019

Beredningen för mänskliga rättigheter – 7 mars 2019

Syfte med samråden

Enligt förordningen ska den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Dokumentet skrivs med fokus på varje invånares rätt att delta i kulturlivet.

Samråden tar sin utgångspunkt i nuvarande kulturstrategi En mötesplats i världen, med de kulturpolitiska dimensionerna. Tillsammans med samrådets deltagare diskuteras nuvarande förutsättningar, utmaningar och möjligheter i Västra Götalands kulturliv. Detta diskuteras i relation till de förändringar som behöver ske för att uppnå önskade effekter av statlig och regional kulturpolitik, och förflyttningar framåt för fältet, under den kommande strategiperioden. Samråden ställer respektive kulturområden i centrum.

Dialogerna planeras och genomförs med grund i Roger A Harts delaktighetstrappa, en metod för målgruppers delaktighet i politiska beslutsprocesser (se bild). Trappan består av åtta steg – de tre första står för ”falsk” delaktighet och de fem översta av verkligt förankrad delaktighet. Samråden inom kulturstrategiarbetet sker på ”steg 5” – målgrupperna rådfrågas och en aktiv dialog hålls, där synpunkter spelas in och tas med till beslutet, som fattas av den regionala politiken.

Inspelen från samråden vägs in som underlag till den kommande regionala kulturstrategin som beslutas av regionfullmäktige under hösten 2019.

Sektorsvisa samråd

Under oktober 2018 genomförs 9 träffar med representanter från det regionala kulturlivet, sektorsvis efter konst- och kulturområde. Kärnan i samråden är att träffa den verksamheter och institutioner som tar del av de statliga medlen genom kultursamverkansmodellen idag. Undantag är området områdena folkbildning, idrott, och gestaltad livsmiljö. Sektorer som inte ingår specifikt i kultursamverkansmodellens inriktningsområden idag, men som kulturnämnden definierar som viktiga för samhällsutvecklingen ur ett kulturellt och konstnärligt perspektiv.

För att förankra så väl planens prioriteringar som dess genomförande, är det viktigt att under arbetsprocessen träffa representanter för institutioner med fackkunskap, och en bredare skara för att vidga perspektiven på kulturell utveckling.

Det fria kulturlivet och civilsamhället

Kulturstrategin tas fram i samråd med fria kulturaktörer och det civila samhället. Under arbetsprocessen träffar koncernavdelning kultur delar av civilsamhället områdesvis, indelat efter respektive ekonomisk överenskommelse med Västra Götalandsregionen, samt genom öppna möten (”open hearings”) i början av 2019, som är öppna oavsett deltagarens medlemskap i förening eller eventuella överenskommelser med Västra Götalandsregionen.

Sofia Lubian

Flernivåsamverkan och kultursamverkansmodellen
Telefonnummer

Terese Anthin

Regionutvecklare – Kultur
Telefonnummer
Föräldraledig t o m 31 januari 2020
Senast uppdaterad: 2019-04-29 10:21