Regionstyrelsen 27 juni

Vid sammanträdet 27 juni godkände regionstyrelsen bland annat att införa höjd OB-ersättning redan från september och att anta en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

Fördubblad OB-ersättning för vårdpersonal från september

Regiondirektören fick i uppdrag av regionstyrelsen den 30 maj att redovisa förslag till hur genomförandet av höjd OB-ersättning för vårdpersonal inom vårdande verksamheter kan ske under hösten 2017. Initiativet återfanns i GrönBlå samverkansförslag till budget för 2018.

Regionstyrelsen beslutade att OB-tillägg natt ska höjas från den 1 september 2017 med 100 procent till yrkesgrupper inom sjukvårdande verksamheter med arbetstider dygnet runt. Finansiering av beslutet för perioden 2017-09-01 – 2017-12-31 sker från moderförvaltningen med 72,7 mnkr.

Från 2018 sker finansiering från personalutskottets tillförda medel för riktade lönesatsningar för natt-OB samt en tillkommande höjning av helg-OB med 15 procent.

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland  2030

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” ("Strategiska vägval"), vilket innebär en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

”Strategiska vägval” är en plan för hur VGR ska prioritera och höja tempot i arbetet med att nå målet i Klimatstrategin för Västra Götaland. Klimatstrategins formulerade målsättning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av slutsatserna i ”Strategiska vägval” föreslås att nuvarande fokusområden ersätts med nya arbetssätt, fokusområden och satsningar.

De fyra fokusområdena är: Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara/resurseffektiva produkter/tjänster och Sunda/klimatsmarta bostäder/lokaler. Inom dessa återfinns bland annat följande satsningar:

  • Accelererad om ställning till fossilfria bränslen
  • Främja hållbart lantbruk
  • Design för en hållbar livsstil
  • ​ Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Genomförandet av den reviderade Klimatstrategin kommer fortsättningsvis att  kommuniceras under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Alla beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen