Regionstyrelsen 11 april 2017

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner ska ha fortsatt samarbetsavtal när det gäller personliga hjälpmedel till invånarna.

VGR och kommunerna har en gemensam handbok för hjälpmedel och en gemensam hjälpmedelsförsörjning. För den enskilde patienten innebär det kontinuitet i vård och behandling även om ansvaret för vården växlar mellan kommun och region under vårdtiden.

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun regleras i ett hälso- och sjukvårdavtal. Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen drivs av Hjälpmedelscentralen inom VGR:s förvaltning Regionservice och regleras av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.

Nuvarande samarbetsavtal startade i oktober 2015 och löper ut den 30 september. En utvärdering visar positiva resultat när det gäller bland annat kvalitet, leveranstider, tillgänglighet och underhåll. Samarbetsavtalet har också inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 miljoner kronor.

Beslut: Enligt justerat förslag

 

Ärende 2

Slopat ersättningstak ska ge mer vård vid de mindre sjukhusen i Göteborgsområdet

Regionstyrelsen vill pröva en modell där det så kallade ersättningstaket lyfts bort under resten av 2017 för de mindre sjukhusen i Göteborgsområdet. Avsikten är att stimulera en önskad utveckling där sjukhusen får ett ökat ansvar för vården i området, så att fler patienter ska kunna tas om hand där.

I oktober 2016 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att avsätta 250 miljoner kronor till regionens sjukhus om de producerar mer vård än vad som överenskommits och betalats av hälso- och sjukvårdsnämnderna. Syftet är att öka sjukhusens produktion och produktivitet.

För sjukhusen i Kungälv, Alingsås, Frölunda och Angered behöver ersättningen tydligare anpassas för att understödja den önskade utvecklingen av de sjukhusens roll i Göteborgsområdet. En sådan utveckling kan underlättas om dessa sjukhus ges andra förutsättningar i ersättningsmodellen än de större akutsjukhusen. Därför vill regionstyrelsen under resterande delen av 2017 i större skala pröva en modell utan fastställt ersättningstak för dessa sjukhus.

30 miljoner kronor av de 250 miljonerna avsätts för ändamålet, och mer pengar kan vid behov komma att skjutas till.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 3

Avgift vid behandling på Skandionkliniken

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) antar Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala.

Kliniken drivs gemensamt av de landsting och regioner som har universitetssjukhus. På kliniken bedrivs protonterapi som är en effektivare och skonsammare cancerbehandling än traditionell strålning.

Behandlingarna ges i öppen vård och därmed krävs tillgång till patienthotell. Kliniken har konstaterat att både patienter och anhöriga betalar olika avgifter, utifrån hemlandstingets regelverk. För att harmonisera avgiften för patienter har SKL rekommenderat en avgift om max 100 kronor per dygn vilket omfattar patienthotell, kost och eventuell hemresa under helgerna.

Rekommendationen omfattar inte den vanliga patientavgiften för läkarbesök eller sjukvårdande behandling som ska tas ut enligt hemlandstingets patientavgiftsregler.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 4

Integrerade mottagningar för missbruks- och beroendevård ska utredas

Integrerade mottagningar tillsammans med kommunerna är ett av de sätt som Västra Götalandsregionen vill förbättra missbruks- och beroendevården. En utredning om sådana mottagningar ingår i ett regionuppdrag som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om i mars i år. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige ska anse att en motion från Janette Olsson (S) är bifallen.

Janette Olsson vill i motionen från oktober utreda förutsättningarna att skapa socialmedicinska mottagningar i samtliga kommuner i regionen. En socialmedicinsk mottagning är en integrerad verksamhet mellan region och kommun för att tillsammans erbjuda beroendevård. Den som behöver hjälp får genom mottagningen en enda väg in till ett samlat utbud av olika typer av stöd.

Samtliga remissinstanser har ställt sig bakom motionens förslag.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 5

Framställan från naturbruksstyrelsen om bidrag för omställningskostnader 2017

Naturbruksstyrelsen har ansökt om bidrag till  finansiering av omställningsåtgärder med 53 miljoner kronor under 2017. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår denna begäran eftersom det saknas en aktuell beskrivning av faktiska omställningskostnader.

Regionfullmäktige har tidigare avsatt 62 miljoner kronor för 2016 för specificerade omställningskostnader kopplade till avveckling av tre naturbruksskolor. Under 2016 har naturbruksstyrelsen använt 40 miljoner av dessa. Regionstyrelsen föreslår att naturbruksstyrelsen får använda resterande 22 miljoner från 2016 under 2017.

Naturbruksstyrelsen får också möjlighet att återkomma med uppdaterad beskrivning av kostnader och en förnyad framställan för 2017.

Beslut: Enligt förslag

 

Styrelseärenden

 

Ärende 6

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Regionstyrelsen godkände Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2016.

Det är regionstyrelsen som gett regiondirektören i uppdrag att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen för 2016 har sammanställts av regionchefläkaren och speglar det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet som Västra Götalandsregionen som vårdgivare bedrivit under året. Som grund för arbetet ligger Patientsäkerhetsplan 2016.

Regionstyrelsen beslutade också att berättelsen ska översändas till hälso- och sjukvårdsststyrelsen för eventuella åtgräder. 

Beslut: Enligt justerat förslag

 

Ärende 7

Västra Götalandsregionen går med i fördjupat samarbete om biobanker

Västra Götalandsregionen ansluter sig till ett fördjupat samarbete i landet kring så kallade biobanker. Regionstyrelsen godkände en huvudöverenskommelse med universitet och andra landsting/regioner om samarbetet.

Det finns behov av samordning regionalt och nationellt när det gäller biomaterial som lagras i biobanker. Den moderna kliniska forskningen bygger på att snabbt sammankoppla patientdata från vårddokumentation med biomaterial lagrade i biobanker. Den personnummerbaserade forskningen i patientregister och biobanker når tillräckliga volymer först vid en nationell samordning. Behovet av en samordning framhölls i regionstyrelsens detaljbudget 2017.

Den infrastruktur på området som överenskommelsen ska stödja ska möjliggöra en kostnadseffektiv och rationell insamling, biobankning samt provutlämning som säkrar tillgång till prov med hög kvalitet i hela Sverige. På detta sätt stärks samarbetet mellan landsting/regioner och universitet i syfte att producera god vetenskap baserad på biobanksprov till gagn för folkhälsan, den enskilde patienten, hälso- och sjukvården i stort samt för akademi och näringsliv.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 8

Lärandecentrum för migration och hälsa inrättas i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ska inrätta ett lärandescentrum för migration och hälsa. Den primära målgruppen för verksamheten är personal som möter flyktingmigranter inom hälso- och sjukvården samt personal inom regional utveckling som arbetar med främjandeinsatser riktade till migranter. Målet är att skapa bättre stödfunktioner för personal i migrantfrågor för att främja flyktingmigranters hälsa.

Regiondirektören fick i uppdrag att fastställa centrats placering i organisationen och hur det ska vara organiserat.

Bakgrunden till beslutet är ett uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen efter den stora flyktingtillströmningen till Sverige under hösten och vintern 2015. Personalen möte under denna period många nya och oväntade situationer. Ett stort behov har identifierats av ett långsiktigt lärande och en systematisk och strategisk samordning kring hälsan och hälsans bestämningsfaktorer.
Redan befintlig kunskap, kompetens och erfarenhet i regionen behöver synliggöras för att kunna dra nytta av den och omsätta den i konkret handling.

Finansiering av uppstart och etablering av lärandecentrat sker med hjälp av statsbidrag med 1,5 miljoner kronor för 2017.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 9

Västra Götalandsregionen vill bli bästa offentliga arbetsgivaren i Sverige

Regionstyrelsen ställde sig bakom den inriktning som redovisas i plattformen för Västra Götalandsregionens (VGR) arbetsgivarvarumärke. Denna syftar till att VGR ska öka förutsättningarna för att kunna behålla och rekrytera medarbetare nu och i framtiden.

För att VGR ska kunna klara sitt uppdrag gentemot invånarna i Västra Götaland behöver organisationen ha medarbetare med rätt kompetens. Det kräver att VGR på allvar kan konkurrera med andra arbetsgivare som letar efter samma kompetenser. Då behöver VGR både uppträda och upplevas som en attraktiv arbetsgivare för befintliga och blivande medarbetare. Organisationen behöver förändras för att långsiktigt möta detta krav. Målsättningen är att VGR ska ha offentlig sektors mest nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva offentliga arbetsgivaren.

Utifrån plattformen och en långsiktig handlingsplan kommer med start våren 2017 ett antal åtgärder och förbättringsarbeten att startas.

Beslut: Enligt förslag

Läs mer om Västra Götalandsregionens satsning

 

Ärende 10

Framtida organisation för kulturverksamheter ska utredas

Regionstyrelsen beslutade om fortsatt utredning av hur de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionens (VGR) bedriver i egen regi ska vara organiserade.

Som grund för uppdraget finns tidigare översyn av de aktuella förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet och översyn av gränsdragningsfrågor mellan dessa och VGR:s centrala kulturförvaltning. Utredningarna har syftat till att överväga effekterna av olika förändringar i omvärlden, bland annat ny museilag och statliga förslag på området. Utredningarna skulle också föreslå tydligare struktur och klarare ansvarsförhållanden.

Regionstyrelsens beslut innebär att regiondirektören får i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet i syfte att analysera värdet av en ny samlad organisation för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2017.

Beslut. Enligt förslag

 

Ärende 11

Uppföljning av planer för intern kontroll 2017

Regionstyrelsen noterade information om uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2017.

Kommunallagen anger att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 12

Västra Götalandsregionen vill att station i Ulricehamn utreds

Ett alternativ med en station i Ulricehamn bör finnas med i en åtgärdsvalsstudie som Trafikverket just nu genomför. Det anser regionstyrelsen, som beslutade att en förfrågan om detta ska skickas till Trafikverket.

I Sverigeförhandlingens förslag till stationer för en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm finns inte Ulricehamn med. Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med berörda kommuner i stråket Göteborg-Jönköping tagit fram en funktionsutredning med en utbyggnadsordning för ny stambana i detta stråk. Här finns en station i Ulricehamn med. Trafikverket genomför just nu en åtgärdsvalsstudie för stråket Borås-Linköping. Studien utgår ifrån att den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska byggas utan station i Ulricehamn.

I Sverigeförhandlingen har VGR och Ulricehamns kommun inte fått gehör för önskan om en djupare utredning. Trafikverket anser sig inte ha i uppdrag att utreda en station i Ulricehamn även om den korridor som väljs för stambanan skulle gå genom Ulricehamn.

Västra Götalandsregionen anser att det är angeläget att Trafikverket kompletterar åtgärdsvalsstudien med en fördjupad utredning av en station även i Ulricehamn.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 13

Andra året med EU-programmen 2016

I Västra Götalandsregionens uppdrag och ansvar för det regionala tillväxtarbetet ingår bland annat att delta i utformande och genomförande av program inom EU:s sammanhållningspolitik. Regionstyrelsen noterade information om verksamheten i de regionala EU-programmen 2016.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 14

Rapport om arbetet med regiongemensam produktionsstyrning

Regionstyrelsen tog del av en rapport om läget i arbetet med regiongemensam produktionsstyrning.

Regionstyrelsen fattade 2013 beslut om regiongemensam produktionsstyrning. En del av beslutet avsåg koncentration av verksamheter till specifika sjukhus. De diagnoser som berördes var rektal- och ventrikelcancer (ändtarms- och magsäckscancer), höft- och knäledsproteser, ryggkirurgi, axelproteskirurgi och obesitaskirurgi (fetmaoperationer).

Regionstyrelsen beslutade också att översända rapporten till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för eventuella åtgärder.

Beslut: Enligt justerat förslag

 

Ärende 15

Avtal och överenskommelser finns sökbara på nätet

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att alla avtal med privata utförare och överenskommelser med utförare i egen regi ska finnas publicerade på Västra Götalandsregionens hemsida.

Under 2016 har ett diarie- och ärendeberedningssystem som heter Public 360 införts. Genom det systemet diarieförs alla avtal och överenskommelser och är sökbara via webben.

Regionstyrelsen förklarade uppdraget från det tidigare beslutet slutfört.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 16

Analys av de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda specialistsjukhus

Regionstyrelsen noterade en rapport där de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda specialistsjukhus analyseras.

Regionstyrelsen beslutade i samband med delårsrapport per augusti 2016 att analysen skulle göras. I rapporten belyses bland annat nuläge, effekter av omställning, kostnadsstrukturer och sjukhusets åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 17

Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Två gånger om året återrapporteras arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett till sina utskottet eller till Koncernkontoret. Till regionstyrelsen redovisades nu en sammanställning för tiden 30 augusti 2016 till 31 mars 2017. Sedan förra redovisningen har 33 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 22 nya uppdrag.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 18

Yttrande till förvaltningsrätten

Regionstyrelsen fastställde ett yttrande till förvaltningsrätten i ett mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Regionfullmäktige godkände i november att Västtrafik avbryter ett utvecklingsuppdrag gällande nuvarande biljettsystem, till förmån för utveckling av appen Västtrafik To Go. Den överklagande anser bland annat att beslutet innebär att personer som inte är app-kunder diskrimineras.

Regionstyrelsen anser att överklagandet i första hand ska avvisas, i andra hand avslås. I yttrandet skriver regionstyrelsen att även om utvecklingsuppdraget av det gamla systemet med kortläsare avbryts är det självklart att alla ska kunna resa enkelt med Västtrafik. Även i framtiden kommer det att finnas biljettlösningar för att möta behoven hos den grupp som inte kan eller vill använda digitala biljetter.

Beslut: Enligt förslag

 

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter