Regionstyrelsen 27 juni

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Budget 2018 och verksamhetsplan godkänns för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling avseende 2018-2020.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ägs av Landstinget Uppsala län, Landstinget Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen (VGR) samt Region Örebro län. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen.

Abonnemangskostnaderna fördelas mellan medlemmarna i kommunalförbundet efter befolkningsunderlag. Förslaget till budget 2018 innebär att abonnemangsersättningen från VGR uppgår till cirka 15 mnkr.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Nytt reglemente fastställs för revisorskollegiet

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för revisorskollegiet.

Revisorskollegiet har mot bakgrund av att samtliga övriga reglementen setts över för nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen, lämnat förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet. Reglementet följer strukturen för övriga reglementen och beskrivningen av revisorskollegiets uppdrag har förenklats och förtydligats.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Policy för styrning i Västra Götalandsregionen antogs

Regionstyrelsen gav i mars 2016 regiondirektören i uppdrag att lämna förslag till policy för intern styrning och kontroll. Västra Götalandsregionen (VGR) har flera befintliga styrande dokument som rör styrning och kontroll. Det finns dock ett behov att på en övergripande, samlad nivå beskriva vilka styrande principer som gäller.

Den nya policyns utgångspunkt är att nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att:

 • planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser
 • genomföra verksamheten
 • följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter
 • analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling

Policyn beskriver också på övergripande nivå relationerna mellan:

 • regionfullmäktige och nämnder och styrelser
 • regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser
 • relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer
 • nämnd/styrelse och dess förvaltning

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar policyn för styrning i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” ("Strategiska vägval"), vilket innebär en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

”Strategiska vägval” är en plan för hur VGR ska prioritera och höja tempot i arbetet med att nå målet i Klimatstrategin för Västra Götaland. Klimatstrategins formulerade målsättning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av slutsatserna i ”Strategiska vägval” föreslås att nuvarande fokusområden ersätts med nya arbetssätt, fokusområden och satsningar.

De fyra fokusområdena är: Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara/resurseffektiva produkter/tjänster och Sunda/klimatsmarta bostäder/lokaler. Inom dessa återfinns bland annat följande satsningar:

 • Accelererad om ställning till fossilfria bränslen
 • Främja hållbart lantbruk
 • Design för en hållbar livsstil
 • Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Genomförandet av den reviderade Klimatstrategin kommer fortsättningsvis att kommuniceras under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Tillämpningsanvisningar avseende omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Regionfullmäktige antog i maj 2014 bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL / PBF).

Vissa av bestämmelserna behöver närmare regleras vad gäller omfattning och tillvägagångssätt. Arvodesberedningen har därför tagit fram ett förslag till tillämpningsanvisningar.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

 

Ärende 6

Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018

Regionfullmäktige beslutade den 13 juni om budget för 2018. I beslutet fick regionstyrelsen i uppdrag att besluta om tillkommande regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018.

Regionstyrelsen beslutar därför att uppmana hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna att gemensamt och solidariskt i samverkan disponera tillgänglighetsmedel för att uppnå största möjliga effekt genom utnyttjande av befintlig kapacitet i egen regi och genom upphandlade vårdavtal.

I anslutning till riktlinjerna beslutade regionstyrelsen även om anvisningar och direktiv till olika nämnder och styrelser, bland annat om att detaljbudget ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 30 november och att regionstyrelsen för över medel till de nämnder och styrelser som ännu inte har 1 500 kr i friskvårdsbidrag till anställda.

Beslut: enligt förslag
V, S och SD deltog ej i beslutet

 

Ärende 7

Avveckling av modell för kulturpensioner

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att avveckla tidigare modell för hantering av kulturbolagens pensionskostnader från och med 2017.

Den tidigare modellen har varit i bruk sedan 2011. Från 2015 finns ett nytt pensionsavtal som innebär större stabilitet i systemet då de stora variationerna från tidigare avtal inte längre förekommer och det innebär också sänkta pensionskostnader. Det har funnits viss eftersläpning från det gamla avtalet och modellen har därför funnits kvar under 2015 och 2016.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 vid Mölndals sjukhus

Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens förslag och ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra delprojektet för byggnad 4429 i huvudprojektet för Mölndals sjukhus, teknisk del för om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z.

Denna del av projektet finansieras från fastighetsnämndens investeringsram och uppgår till 26 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Omsättningshyra för café- och restaurangverksamhet

På den öppna marknaden hyressätts lokaler som används för restaurangverksamhet i allt större utsträckning utifrån omsättningshyra (marknadshyra). Inom VGR har dessa lokaler hyressatts enligt internhyresmodellen med ett fast pris per kvadratmeter. För att den interna café- och restaurangverksamheten ska få samma förutsättningar som på den privata marknaden föreslås att omsättningshyra ska kunna användas.

Regionstyrelsen beslutar därför att lokaler som används för intern café- och restaurangverksamhet kan hyressättas med omsättningshyra.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Svar på revisionskollegiets granskningsrapport Finansieringsmodell för IS/IT-kostnader

Revisorskollegiet har granskat finansieringsmodellen inom IS/IT. Det övergripande syftet var att granska om finansieringsmodellen fungerar så att IS/IT-kostnader fördelas på ett strukturerat sätt.

I regionstyrelsens svar till revisionskollegiet framgår det att nuvarande finansieringsmodell utgår från grundtanken att modellen ska vara ”solidarisk".

Att förändra nuvarande modell skulle innebära ett mycket stort arbete och skulle på olika sätt påverka samtliga styrelsers och nämnders förutsättningar vad det gäller IS/IT. Det skulle dessutom ske parallellt med det omfattande arbetet med framtiden vårdinformationsmiljö (FVM).

Koncernkontoret bedömning är att nuvarande finansieringsmodell bör behållas tills dess att FVM är införd.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Översyn av styrande dokument

Sedan 2015 finns det en fastställd struktur för styrande dokument i Västra Götalandsregionen. I enlighet med strukturen gjordes en översyn av de styrande dokument som regionfullmäktige har antagit.

Ärendet innehåller förslag på hantering av de som har passerat sitt giltighetsdatum, det vill säga är mer än fem år gamla.

Regionstyrelsen föreslås bland annat besluta att Riktlinjer för barnperspektivet inom vuxensjukvården upphör att gälla den 1 juli då området har omhändertagits i handlingsplanen för mänskliga rättigheter. Dessutom föreslås att regiondirektören får i uppdrag att redigera alternativt samordna "säkerhetspolicy för publikt nät" och "riktlinjer om dofter och tobaksrök" med andra styrdokument.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Återrapportering av utredningsuppdrag gällande motion av Eva Olofsson med flera (V) om att upphandla enligt s.k. Vita jobb-modellen

Eva Olofsson med flera (V) föreslog i en motion från 2015 att regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda om VGR kan anpassa och utveckla metoden ”Vita jobb-modellen” för att få ett samlat system för krav vid upphandling som bidrar till bättre arbetsvillkor på marknaden. I samma motion föreslogs även att  regionstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda om VGR kan ställa krav vid upphandling på att viss andel av de anställda ska anvisas av Arbetsförmedlingen.

Regionstyrelsen beslutar att inte implementera Vita Jobb-modellen i inköpsprocessen och istället avvakta de förändringar i Lagen om offentlig Upphandling. Dessutom får regiondirektören i uppdrag att genomföra pilotprojekt i särskilt utvalda upphandlingar där krav på anvisning av personal från arbetsförmedlingen ska ingå.

Regionstyrelsen förklarar utredningsuppdraget avseende motionen från Eva Olofsson med flera (V) som slutfört.

Beslut: enligt förslag
V och S reserverade sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 13

Kartläggning och analys över utvecklingen av antalet nettoårsarbetare

Ärendet utgår och återkommer.

 

Ärende 14

Fördubblad OB-ersättning för vårdpersonal från september

Regiondirektören fick i uppdrag av regionstyrelsen den 30 maj att redovisa förslag till hur genomförandet av höjd OB-ersättning för vårdpersonal inom vårdande verksamheter kan ske under hösten 2017. Initiativet återfanns i GrönBlå samverkansförslag till budget för 2018.

Regionstyrelsen föreslås besluta att OB-tillägg natt ska höjas från den 1 september 2017 med 100 procent till yrkesgrupper inom sjukvårdande verksamheter med arbetstider dygnet runt. Finansiering av beslutet för perioden 2017-09-01 – 2017-12-31 sker från moderförvaltningen med 72,7 mnkr.

Från 2018 sker finansiering från personalutskottets tillförda medel för riktade lönesatsningar för natt-OB samt en tillkommande höjning av helg-OB med 15 procent.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Regiongemensam riktlinje för ökad användning av arbetstidsschema med längre schemaperioder

För att minska personalomsättningen behövs en förbättrad schemaläggning med en tydligare koppling till verksamhetens behov. Längre schemaperioder och gemensamma schemaperioder underlättar bemanning, schemaläggning och kompetensplanering/utveckling.

I förslaget till regiongemensamma riktlinjer som tagits fram föreslås bland annat att samtliga förvaltningar ska besluta om lägsta schemaperiod (minst 10 veckor) och ha gemensamma schemaperioder för verksamheter/område.

Regionstyrelsen fastställer riktlinjen och uppdrar åt regiondirektören att vid behov göra mindre justeringar i riktlinjen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Regiongemensam riktlinje och mål för uppgifts- och kompetensväxling

Regiondirektören har på regionstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till regiongemensamma riktlinjer och mål för uppgifts- och kompetensväxling.

I de föreslagna riktlinjerna framgår att målet med uppgifts - och kompetensväxling är att bidra till:

 • en effektiv, god och säker vård som ger värde till patienterna och en rätt använd och effektiv kompetensanvändning samt
 • ökad tillgänglighet och möjlighet att hålla vårdplatser öppna

Dessutom återfinns ansvar och roller för förvaltningar, förvaltningschefer och hur uppföljningen av arbetet ska gå till. Vidare inkluderar riktlinjerna en digital verktygslåda och inspirationsmaterial.

Regionstyrelsen fastställer riktlinjen och uppdrar åt regiondirektören att vid behov göra mindre justeringar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Yttrande över remiss om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Regionstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över arkivnämndens förslag till Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen.

I regionstyrelsens yttrande görs bedömningen att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i huvudsak svarar mot de frågor som arkivnämnden ställer. Regionstyrelsen har dock lämnat ett antal synpunkter och kommentarer på förslaget.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Yttrande över remiss - Promemorian Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Socialdepartementet föreslår ett införande av ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Denna lag föreslås träda kraft den 1 januari 2019.

I sitt yttrande ställer sig Västra Götalandsregionen positiv till Socialdepartementets förslag till förändringen i sjukförsäkringen och lagen om sjuklön. Förslagen bedöms som tillfredställande ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv. Om lagändringen träder i kraft innebär det att vissa anpassningar behöver göras i arbetsgivarens personaladministrativa system.

Beslut: enligt justerat förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 19

Yttrande över remiss ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020”

I sitt yttrande över länsstyrelsens remiss ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020”, anser Västra Götalandsregionen att länsstyrelsens mycket tydligare ska signalera vikten av måluppfyllelse för de regionala miljömålen.

Bedömningen idag är att de regionala miljömålen inte kommer att nås till 2020. Detta åtgärdsprogram är ett viktigt steg i arbetet med att nå dem. Men det krävs en mycket offensiv process runt åtgärdsprogrammet och en bred förankring för att lyckas. Västra Götalandsregionen anser att länsstyrelsen mycket tydligt måste ta ett regionalt samordningsansvar.

Västra Götalandsregionen delar gärna detta regionala samordningsansvar inom de områden där utvecklingsarbete idag pågår, på liknande sätt som vi idag tillsammans driver processen ”Strategiska Vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Yttrande över remiss "Från värdekedja till värdecykel"

I sitt yttrande över remissen ”Från värdekedja till värdecykel” från Miljö- och energidepartementet, lyfter Västra Götalandsregionen (VGR) bland annat att VGR ställer sig bakom strategin att gå från värdekedja till värdecykel och ser detta som ett nödvändigt paradigmskifte.

Vidare anser VGR att den regionala nivån är en viktig aktör i övergången till en cirkulär ekonomi, dels genom stora offentliga organisationer men också genom satsningar i det regionala utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att insatser för en cirkulär ekonomi harmoniserar med befintliga målsättningar i samhället.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Yttrande över remiss "Digitalförvaltning.nu"

I remissyttrandet på delbetänkandet om Digitalförvaltning.nu så instämmer Västra Götalandsregionen i allt väsentligt i delbetänkandets förslag. En effektivare styrning av nationella digitala tjänster skulle vara av stort värde för hela Sverige.

Vidare delar Västra Götalandsregionen delbetänkandets förslag om att införa den digitala myndighetstjänsten ”Mina meddelanden” som ett säkert sätt att hantera remisser, tidsbokningar och notiser, egen personals lönebesked etc. på ett tryggt sätt som samtidigt kan spara pengar i den egna verksamheten. Däremot anser Västra Götalandsregionen att denna tjänst skall användas av privata utförare av samhällstjänster också.

Västra Götalandsregionens remissyttrande innefattar ytterligare förslag på åtgärder och satsningar för att påskynda digitaliseringen i Sverige, kopplat till de centrala myndigheternas ansvar och roll. Kommuner och landsting spelar en viktig roll och bör därför vara representerade i den nationella digitaliseringssamverkansgruppen.

Västra Götalandsregionen gör också bedömningen att det på sikt kan finnas behov av en fristående digitaliseringsmyndighet med ansvar för hela samhällets digitalisering, vilket även inkluderar offentlig sektors digitalisering. 

Beslut: enligt justerat förslag

 

Ärende 22

Yttrande över remiss om kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

I Västra Götalandsregionens yttrande över Socialdepartementets remiss "Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden", ställer sig VGR generellt positiva till utredningens förslag.

Dock ställer sig VGR bland annat frågande till varför sjukhusapoteksmarknaden exkluderats i utredningen. Dessutom missas helhetstänk för hela vårdkedjan med fokus på patientens bästa. Ett stort antal farmaceuter i vården är idag landstingsanställda och trenden är att antalet fortsätter öka.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Yttrande över remiss om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

I ett yttrande över Socialdepartementets remiss om ”Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre" välkomnar Västra Götalandsregionen förslaget enligt promemorian.

Utredningens förslag kommer att innebära att äldre människor snabbare kan få bistånd och trygghetsboende. Ökat självbestämmande, tidigare omsorgsinsatser och tillgång till trygghetsboende kan bidra till att de äldre kan bibehålla funktionsförmågor och troligen även minskat behov av hälso- och sjukvård. Vidare kan utredningens förslag att bidra till minskat behov av sjukhusvård eftersom sjukdom kombinerat med ökat omsorgsbehov ofta leder till att äldre söker vård på sjukhus.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande