Regionstyrelsen 21 mars 2017

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

 Ärende 1

Förslag till bokslutsdispositioner 2016 godkändes

Regionstyrelsen godkände förslag till bokslutsdispositioner för 2016. Beslutet innebär att gällande regelverk tillämpas med hänsyn till de beslut som tagits under 2016 avseende godkända underskott.

Enligt Västra Götalandsregionens regelverk bör det egna kapitalet hos förvaltningarna inte vara större än två procent av regionbidraget eller motsvarande. Förvaltningar som redovisar ett negativt eget kapital ska återbetala detta senast efter tre år.

Förslaget till dispositioner innebär att moderförvaltningen tillförs 361,8 miljoner kronor i eget kapital.

Slutligt beslut ska fattas av regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Årsredovisning 2016: Västra Götalandsregionens positiva resultat ger möjligheter för framtiden

Västra Götalandsregionen (VGR) befinner sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge just nu då 2016 innebar ett positivt ekonomiskt resultat med 1 684 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen som är klar och presenterades för regionstyrelsen på tisdagen. Regionstyrelsen föreslår nu att fullmäktige godkänner redovisningen och reserverar 1,4 miljarder kronor av överskottet i det egna kapitalet.

- Överskottet ger goda möjligheter att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningarna, hantera engångskostnader för omställningen av vården och därmed begränsa den ekonomiska belastningen på sjukvårdens nuvarande uppdrag, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Under 2016 har vi lagt grunden för ett av VGR:s viktigaste arbeten framöver, omställningen av vården, vilket är ett arbete som kommer att förändra hur vård bedrivs, hur invånare söker och får vård men också synen på vård. Omställningen behövs för att möta framtida utmaningar, använda digitaliseringens möjligheter och ge fler invånare bättre, mer kvalitativ och individanpassad vård.

Gemensamma krafttag för fullföljda studier
2016 var året då VGR tillsammans med kommunerna, tog krafttag i arbetet med fullföljda studier i syfte att motverka utanförskap och skapa förutsättningar för jobb, hälsa och välbefinnande. Ansvaret för utbildning ligger primärt hos kommunerna men att studier fullföljs har effekter för såväl utanförskap och hälsa vilket ligger inom ramen för regionens ansvar. Det är därmed en viktig pusselbit som fallit på plats.

Höga ambitioner som arbetsgivare
Under 2016 har VGR satt målet att på sikt bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. - Genom att sätta ett ambitiöst mål och identifiera vilka steg vi behöver ta för att komma dit har vi lagt grunden för att attrahera arbetskraft och kompetens i framtiden, säger Ann-Sofi Lodin.

Positiva resultat i resandeutvecklingen
2016 passerade VGR siffran 300 miljoner kollektivtrafikresor per år vilket är enligt plan och på god väg mot målet att fördubbla kollektivtrafikresandet till 2025 och att ställa om till ett hållbart transportsystem.

- Trots att 2016 varit positivt inom många områden har vi dock ett ansträngt läge med stora rekryteringsutmaningar även om vi har fler medarbetare än någonsin tidigare. Vi har ännu inte lyckats öka tillgängligheten till vården i enlighet med de politiska målen. Indelningen av Sverige i färre och större regioner låter vänta på sig. Jag konstaterar också att delar av vår verksamhet har en arbetsmiljö som inte är acceptabel, säger Ann-Sofi Lodin.

- Vi har dock förmågan och storleken att agera kraftfullt och med helhetssyn. Jag ser därför med tillförsikt på utvecklingen trots utmaningarna. Årets resultat ger oss möjligheter som få andra landsting och regioner har möjlighet till, säger Ann-Sofi Lodin.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 3

Förslag om förlängt avtal med SOS Alarm men prioritering i egen regi

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) tecknar fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017. Förslaget innebär också att VGR tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum.

Förslaget innebär att bedömning och prioritering blir en del av den prehospitala sjukvården med möjlighet att få högre kvalitet och precision i bedömningarna. De sjuksköterskor som gör bedömning och prioritering anställs av Västra Götalandsregionen och de får då möjlighet att växla mellan jobb på larmcentral och akutmottagning.

Som grund för förslaget finns en oberoende utredning som gjorts på uppdrag av regionstyrelsens ägarutskott. En utgångspunkt har varit Västra Götalandsregionens krav att medicinska bedömningar i största möjliga utsträckning ska göras av en sjuksköterska för att säkerställa en hög patientsäkerhet och att resurserna används effektivt. SOS Alarm har historiskt haft svårigheter att leva upp till VGR:s krav på sjuksköterskebemanning i minst 90 procent av vårdärendena.

Regionstyrelsens förslag är i enlighet med det förslag som hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom 22 februari i år. Slutligt beslut i frågan ska fattas av regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

Ärende 4

Programpunkter under Almedalsveckan 2017

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att Västra Götalandsregionen (VGR) ska delta i årets Almedalsveckan på Gotland, som en av parterna i samverkansplattformen Västsvenska arenan. Nu är det också klart vilka programpunkter som blir VGR:s egna aktiviteter under veckan.

Gemensamt för punkterna är bland annat att de har ett tydligt påverkansperspektiv, har ett budskap som är relevant på nationell nivå och att det finns ett tydligt mål om vilken effekt VGR vill uppnå.

De åtta programpunkter som VGR arrangerar är (preliminära rubriker):

  • Sekretess till döds
  • Hur väl förbereds våra sjuksköterskor?
  • Hållbara transporter
  • Western Scandinavia – en megaregion som lyfter Sverige
  • Livsmedelsförsörjning
  • Förbättrad integration i det svenska samhället
  • Det står i tidningen – alltså är det falskt
  • Fullföljda studier

Beslut: Enligt justerat förslag

 

Ärende 5

Förlängd period för tillgänglighetsinvesteringar

Sedan 2015 har fastighetsnämnden haft i uppdrag att förbättra tillgängligheten i Västra Götalandsregionens egna lokaler. Ramen man fick för uppdraget uppgick till 90 miljoner kronor och skulle genomföras till och med 2018. Nu har fastighetsnämnden inkommit med önskemål om att förlänga ramens nyttjandetid att inkludera 2019. Regionstyrelsen ställer sig bakom detta.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 6:

Uppdaterat ledningssystem för hälso- och sjukvården

I Socialstyrelsens författning Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete regleras att varje vårdgivare ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

Vid godkännandet av detta ledningssystem i februari 2016 beslöts att den skulle uppdateras årligen. Regionstyrelsen ställer sig bakom årets uppdatering.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 7:

Primärvårdsstyrelsen får nej på begäran om minskat avkastningskrav

På grund av förändringar i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab har primärvårdsstyrelsen anhållit om att regionstyrelsen ska minska avkastningskravet för 2017 med fem miljoner kronor. Primärvårdsstyrelsen skriver i sin begäran att förändringarna får stora konsekvenser för hela Närhälsan Rehab. För att kunna bibehålla samma utbud behöver de starta sju nya rehabenheter och fem filialer. För att kunna uppfylla kraven på lokaler behövs ombyggnad på rehabenheter och filialer.

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente ett ansvar för verksamhet i egen regi, som Närhälsan Rehab är exempel på. Ansvaret innebär att styrelsen har ett samordningsansvar gentemot Västra Götalandsregionens egna utförarverksamheter. I ansvaret för verksamhet i egen regi ingår dock inte att finansiera kostnader som uppkommer på grund av förändringar i Krav- och kvalitetsboken, och regionstyrelsen avslår därför primärvårdsstyrelsens begäran.

Beslut: Enligt förslag.

S och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden. Yrkandena stöddes av SD.

 

Ärende 8:

Grön Rehabs framtida organisering och finansiering

Grön Rehab har sedan 2010 varit en permanent enhet inom Göteborgs botaniska trädgård och finansierats inom den ram som miljönämnden tilldelats. Ansvaret för uppdrag till Botaniska trädgården om Grön Rehab föreslås flyttas från miljönämnden till regionstyrelsens personalutskott från och med 2018.

Regionstyrelsen överlämnar förslaget till de politiska partierna för beaktande i beredningen av förslag till budget för 2018.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 9:

Fortsatt arbete med utveckling av ersättningssystem för sjukhusen

Det pågår ett arbete med att utveckla ersättningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Göralandsregionen. Arbetet har resulterat i ett antal pilotprojekt och förslag till förändringar av nuvarande sätt att ersätta sjukhusen för deras verksamhet. Syftet är att stödja omställningen av hälso- och sjukvården, det vill säga förstärkning av den nära vården, koncentration av vissa delar av sjukvården samt digitalisering.

Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med ersättningsystem för sjukhusen i enlighet med den inriktning som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 10:

Ny upphandling av kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö inleds

En ny upphandling av kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö påbörjas nu. Regionstyrelsen beslutade att godkänna ansökningsinbjudan för upphandlingen, som ska ske genom så kallad konkurrenspräglad dialog.

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö ska ge ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan vården och invånaren, samt mellan vårdens verksamheter där invånarens behov är utgångspunkten. En tidigare upphandling som inleddes i november avbröts tidigare i år på grund av bristande konkurrens då endast en godkänd ansökan kommit in. Inför denna nya upphandling har ändringar gjorts för att få ökad konkurrens. Frågor som inkommit under ansökningstiden i den avbrutna upphandlingen har beaktats och mer ändamålsenliga optioner för de kommuner som deltar i upphandlingen har utformats. Ansökningsinbjudan har också anpassats till en ny lag om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Nästa steg i upphandlingen är att genomföra dialoger med godkända och utvalda anbudssökande. Detta ska bidra till ett slutligt förfrågningsunderlag som regionstyrelsen sedan ska ta ställning till.

Beslut: Enligt justerat förslag

 

Ärende 11

Yttrande över utredningen "En ny organisation för etikprövning av forskning"

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att yttra sig över remissen "En ny organisation för etikprövning av forskning". Utredningen innehåller förslag till en ny organisation och ärendehantering för etisk prövning av forskning som avser människor. Bakgrunden är att en under senare år ökad mängd ärenden ställer krav på en högre effektivitet och snabbare ärendehantering än vad som uppnås vid de nuvarande lokala självständiga prövningsnämnderna.

VGR stödjer förslaget i allt väsentligt men föreslår i sitt yttrande bland annat ett tillägg om konsekvenser för ärendehanteringen kopplat till den EU-normering som ska ske.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Yttrande över slutbetänkande "För Sveriges landsbygder – En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd"

Betänkandet tar upp förslag inom nio områden: författningsordningen, sammanhållen landsbygdspolitik, näringsliv och företagande, digital kommunikation och transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, samhällsplanering och bostadsbyggande, kommersiell service, välfärdstjänster och kulturer, statens närvaro i landsbygderna, styrning och organisering av landsbygdspolitiken samt civilsamhället.

Västra Götalandsregionen (VGR) poängterar i sitt yttrande att utredningens förslag inte alltid sammanfaller med det regionala utvecklingsansvaret. Det finns en fara i att se kunskap inom landsbygdsutveckling som något isolerat från övrig regional/lokal och nationell utveckling och VGR vill betona kopplingen till både stadsutveckling och regional utveckling.

VGR anser också att utredningen bortser från den bredd av avancerade och kunskapsdrivna industri- och tjänsteföretag som finns på landsbygden och fokuserar främst på jordbruks-, livsmedels- och turistföretag.

VGR är positiv till ökade satsningar på forskning inom landsbygdsekonomi men ställer sig tveksam till utredningens förslag om att inrätta ett nytt forskningscentrum och ser hellre att man utvecklar den verksamhet som redan bedrivs vid SLU och regionala högskolor inom området.

Beslut: enligt förslag

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter