Regionstyrelsen 30 maj

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Budget 2018

13 juni ska regionfullmäktige fastställa budget 2018 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP) och beslutade lämna det till regionfullmäktige.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, prioriterade mål för planperioden 2018-2020 och fokusområden för 2018.

Förslaget innehåller satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda ob-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.

Inom hälso- och sjukvården görs extra satsningar på utbyggnad av den nära vården, fortsatta förstärkningar inom psykiatrin och en utbyggnad av den första linjens vård vid psykisk ohälsa, samt satsningar för en förbättrad tillgänglighet till sjukhusvård.

Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region fortsätter under 2018 med en särskild satsning på biogas.

De pengar som nämnder och styrelser får till sina ansvarsområden (regionbidrag) räknas upp med två procent. Utöver detta finns ett antal riktade förändringar och satsningar. Bland annat avsätts 262 miljoner kronor till ökade OB-tillägg, 120 miljoner till friskvård, åtta miljoner till folkhögskolorna och tio miljoner till miljösatsningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs 250 miljoner för arbetet med omställning av hälso- och sjukvården där utbyggnad av den nära vården ingår. Tidigare ramhöjningar till psykiatrin och akut och prehospital vård består, liksom satsningar på utbildningar för undersköterskor och sjuksköterskor.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 170 miljoner kronor för att bland annat skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet i sjukhusvården.

Inom kollektivtrafiken är den långsiktiga målsättningen att andelen hållbara resor ska öka och att kollektivtrafikresandet fördubblas. För 2018 får kollektivtrafiken en ramhöjning med 177 miljoner.

Västra Götalandsregionen har en stabil ekonomi med ett starkt resultat för 2016 och eget kapital på drygt 7,9 miljarder kronor.

Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Budgeten visar ett underskott med 246 miljoner kronor men en kompletteringsbudget ska läggas till hösten och bedömningen är att bokslutet kommer att visa ett resultat i balans. I resultatet för 2016 finns pengar avsatta för investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö vilka kommer att återföras i bokslutet för 2018. Regeringen har aviserat stora statsbidrag på hälso- och sjukvårdens område men de ekonomiska konsekvenserna av detta går i nuläget inte att beräkna.

 

Ärende 2

Delårsrapport:
Positivt resultat i helårsprognos - satsningar på ökade OB-tillägg kan tidigareläggas

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen i sin helhet är i balans och de flesta verksamheter redovisar prognoser i enlighet med budget. Helårsprognosen visar ett positivt resultat med 700 miljoner kronor, vilket är 564 miljoner kronor bättre än budget.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet ligger i antaganden om att Västra Götalandsregionen får utökade statsbidrag för läkemedel och förlossningsvård samt lägre personal- och övriga kostnader än budgeterat. Samtliga finansiella mål i budgeten är uppnådda för årets första tre månader och målen beräknas vara uppnådda även vid årets slut.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Efter ett tilläggsyrkande från majoritetspartierna i GrönBlå samverkan vill regionstyrelsen också att den satsning på höjda OB-tillägg som föreslås i budgeten för 2018 (Se ärende 1) tidigareläggs och inleds redan 2017. Regiondirektören fick i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 27 juni återkomma med förslag till hur en tidigareläggning kan genomföras.

I anslutning till delårsrapporten beslutade regionstyrelsen även om anvisningar och direktiv till olika nämnder och styrelser, bland annat om ökad finansiering och styrning för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Beslut: Enligt justerat förslag (beslutspunkt 3)

 

Ärende 3

Ansvarsfrihet föreslås för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus gällande verksamhetsåret 2016.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Ansvarsfrihet föreslås för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling och Svensk Luftambulans

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans för verksamhetsåret 2016 och noterar informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Ansvarsfrihet föreslås för samordningsförbunden

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Under 2016 bedrev 15 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för samtliga samordningsförbund för verksamhetsåret 2016.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Förtroendevalda och medarbetare i Västra Götalandsregionen arbetar på invånarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Invånarnas förtroende för Västra Götalandsregionen vilar på att förtroendevalda och medarbetare inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det.

Syftet med riktlinjerna mot korruption är att de ska utgöra ett stöd för att tydliggöra Västra Götalandsregionens hållning och fungera som tolkning av gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) vägledning om mutor och jäv.

Under våren 2017 erbjuds alla medarbetare och förtroendevalda att gå en interaktiv webbaserad utbildning inom området.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv att gälla för Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag. Regionstyrelsen beslutar också att fastställa dessa riktlinjer för egen del.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att sammanträda under följande dagar år 2018: 30 januari, 10 april, 29 maj, 18-19 juni, 9 oktober, 23 oktober och 27 november.

Det föreslås vidare att sammanträdena börjar kl. 09:30 och att andra dagens sammanträde vid tvådagarsmöten börjar kl. 09:00.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Svensk Luftambulans

Västra Götalandsregionen är medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) sedan 2015. Övriga medlemmar är landstingen i Värmland, Dalarna och Uppsala. SLA ansvarar idag för driften av VGR:s ambulanshelikopter.

VGR och Uppsalas ambulanshelikoptrar är av äldre modell och behöver bytas ut då de flugit många timmar och kostnaden för driften har ökat de senaste åren.

Det pågår ett arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag för en ambulanshelikopter inom SLA tillsammans med VGR och Uppsala. Det behövs en interimslösning med inhyrda helikoptrar till dess att de nya ambulanshelikoptrarna är levererade. Detta kräver en förändring av samverkansavtalen mellan medlemmarna. Ett justerat samverkansavtal har tagits fram av SLA och regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner detta.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2018

Vårdval VG Primärvård infördes i Västra Götaland den 1 oktober 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen.

I årets revidering har förändringar föreslagits inom bland annat uppdraget och kontraktet. Dessutom föreslås en namnändring från Vårdval VG Primärvård till Vårdval Vårdcentral.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner namnändringen och fastställer Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral från och med 2018-01-01.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Revidering av Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2018

Vårdval inom rehabilitering på primärvårdsnivå, Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen den 1 september 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen.

I årets revidering föreslås ett justerat förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab gällande från och med 1 januari 2018. Dessutom har förändringar föreslagits avseende ekonomiska sanktioner och vite, kompetenskrav för basuppdraget samt inom tillgänglighet där enhetens föreslås ges möjlighet till stängning för kompetensutveckling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2018 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2018-01-01.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Översyn av patientavgifter 2017

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att nya patientavgifter införs i Västra Götalandsregionen från och med 1 januari 2018. Syftet med de nya avgifterna är att förenkla regelverket och minska administrationen. Ett annat syfte är att avgifterna ska bli enhetliga för vård som liknar varandra.

Några av förslagen handlar om enhetlig patientavgift på akutmottagningen, avgiftsfrihet vid sluten psykiatrisk tvångsvård, enhetlig patientavgift hos specialistläkare och enhetlig patientavgift för sjukvårdande behandling, till exempel sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

En enhetlig patientavgift på 300 kronor införs för besök hos samtliga yrkeskategorier på sjukhusens akutmottagningar. Idag betalar patienten 300 kronor för läkarbesök eller 100 kronor för sjukvårdande behandling.

Avgiften på 100 kronor för sluten psykiatrisk tvångsvård tas bort.

För besök hos specialistläkare i gynekologi höjs avgiften från 200 kronor till 300 kronor och likställs därmed med besök hos andra specialistläkare.

Patientavgiften för sjukvårdande behandling höjs från 80 till 100 kronor för besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut inom Vårdval Rehab. För besök hos naprapat och kiropraktor är avgiften fortfarande 200 kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer patientavgifter enligt förslag att gälla från 1 januari 2018.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

 

Ärende 12

Yttrande över motion av Jessica Wetterling med flera (V) om att avskaffa vårdavgifter vid tvångsvård

Jessica Wetterling med flera (V) har i en motion från september 2016 föreslagit att regionfullmäktige beslutar om att utreda möjligheterna och kostnaderna för att avskaffa vårdavgifter för patienter som tvångsvårdas med stöd av LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård).

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses bifallen med hänvisning till arbetet med översynen av patientavgifter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Yttrande över motion av Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja arbeta heltid

Ärendet återremitterades för ytterligare beredning.

 

Ärende 14

Yttrande över motion av Eva Olofsson (V) om försök med 30-timmarsvecka

Eva Olofsson (V) föreslår i en motion att Regionservice får i uppdrag att genomföra försök med 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön vid en eller flera av sina arbetsplatser.

Regionstyrelsen föreslår med hänvisning till ett remissvar från Servicenämnden att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 15

Yttrande över motion av Håkan Lösnitz och Caroline Nordengrip (SD) om att utveckla folkhögskolorna

Håkan Lösnitz (SD) och Caroline Nordengrip (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar att ge folkhögskolestyrelsen uppdrag att erbjuda fler yrkesförberedande gymnasiekurser till grupper som riskerar utanförskap.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse motionen som besvarad med hänvisning till att Folkhögskolornas uppdrag redan idag riktar sig till målgruppen.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Styrelseärenden

 

Ärende 16

Principer för varmvattenbassänger ägda av VGR

I samband med införandet av Vårdval Rehab 2014 i Västra Götalandsregionen (VGR) var det inte möjligt att utforma en enhetlig lösning för varmvattenbassänger för sjukvårdande behandling i regionens ägo. Regionfullmäktige beslutade då att tills vidare låta bassängdriften fortsätta oförändrad. För att säkerställa en fortsatt tillgång till varmvattenbassäng tecknades vårdöverenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för beställd primärvård.

Koncernstab hälso- och sjukvård har arbetat fram övergripande principer för varmvattenbassänger i VGR. Principerna gäller för varmvattenbassänger ägda av VGR i både primärvården och specialistvården. Principerna syftar till att skapa en tydlighet i hur regionen ska förhålla sig till varmvattenbassänger i sin ägo.

Regionstyrelsen godkänner förslaget om principer för varmvattenbassänger ägda av Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Fjolårets parkeringstaxor gäller under hela 2017

Ägarutskottet beslutade i mars i år att uppdra till presidiet att bereda vidare ärendet angående parkeringsavgifter för Västra Götalandsregionensfastighetsbestånd. I avvaktan på denna översyn förlängs regionstyrelsens beslut från februari i fjol om taxor 2016 för parkeringsavgifter för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd till att gälla även under 2017.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 18

Översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner

Regiondirektören gav i juni 2016 avdelningschefen för ärendesamordning och kansli i uppdrag att göra en översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner. Syftet var att skapa förutsättningar för en kvalificerad registratorsfunktion till stöd för varje myndighets förvaltning och samtidigt ge förutsättningar för en samlad spetskompetens inom Västra Götalandsregionen inom områdena dokumenthantering, registrering och arkivering.

Regionstyrelsen godkänner redovisade principer och ekonomiska konsekvenser av organisationsförändringar mellan berörda myndigheter hanteras under 2017 genom fakturering mellan dessa. Dessutom ger regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att justera tjänstekatalogen samt att återkomma med förslag till tekniska justeringar i detaljbudget 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Tilldelningsbeslut av utrustningsplattform för kemi- och immunkemianalyser förväntas i juni

Regiondirektören får i uppdrag av regionstyrelsen att fatta beslut om tilldelningen av kontrakt i den pågående upphandlingen av en heltäckande och flexibel lösning för drift och övervakning av kemi- och immunkemianalyser. Denna lösning ska ske via en regiongemensam utrustningsplattform som genererar analysresultat till regionens multipla laboratorieinformationssystem.

Upphandlingen ersätter befintliga utrustningar och möjliggör samtidigt en sammanhållen regiongemensam utrustningsplattform som även omfattar kostnader för reagenser och tillbehör.

Avtalstiden är sju år och upphör att gälla utan föregående uppsägning. Västra Götalandsregionen (VGR) har ensidigt rätt att förlänga hela eller delar av avtalet i ytterligare sammanlagt sju år. Kontraktsvärdet för sju år beräknas till 595 miljoner kronor och med eventuellt utlösande av optioner kommer därmed det möjliga kontraktsvärdet att överstiga 600 miljoner.

Tilldelningsbeslut planeras till juni 2017 med planerad avtalsstart juli 2017 med ett succesivt införande i VGR under två år.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Ändamålsenlighet måste säkerställas i regionens investeringsprocess

Revisionen har i sin granskning av ändamålsenligheten i regionens investeringsprocess noterat stora brister avseende strategisk styrning mot regionens övergripande styrdokument. I revisionsrapporten rekommenderas regionstyrelsen att säkerställa en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån regionens strategiska måldokument. Vidare rekommenderas regionstyrelsen att säkerställa att det finns tillförlitliga ekonomiska kalkyler innan beslut fattas om större investeringar och att regionstyrelsen lämnar förslag på fördelning av samtliga tillkommande kostnader hänförliga till investeringarna.

Inom avdelning Koncernekonomi inom Koncernstab Verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp har en arbetsgrupp tillsatts för att utveckla regionens investeringsprocess. Revisionens synpunkter och rekommendationer kommer att beaktas i detta arbete. Arbetet med utveckling av investeringsprocessen ska vara färdigt i juni 2017. Resultatet från detta arbete kommer att utgöra ett underlag för regionstyrelsens svar till revisionsenheten av åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån regionens strategiska måldokument.

Regionstyrelsen beslutar att ta med sig rekommendationerna från rapporten i det pågående arbetet med att förbättra regionens investeringsprocess samt att översända Koncernkontorets tjänsteutlåtande till revisorerna som svar på revisionsrapporten.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Svar på granskningsrapport om VGR:s anknutna stiftelser

Västra Götalandsregionen (VGR) har idag 92 anknutna stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare. Tillsynsansvaret för dessa stiftelser åligger Länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsen har under 2015 och 2016 gjort en granskning av 33 av dessa. Granskningen har omfattat hur förvaltaren har främjat stiftelsens ändamål och förvaltningens kostnader.

Länsstyrelsen har framfört kritik på hur förvaltningen av stiftelserna skett. Kritiken avser att förvaltaren inte främjat stiftelsernas ändamål genom att utdelning inte skett eller är för låg från stiftelserna, att fördelning av kostnaderna inom stiftelseförvaltningen borde ändras och stiftelsernas revision.

Länsstyrelsen har inte funnit att några oegentligheter förekommit i stiftelseförvaltningen.

Regionstyrelsen godkänner förslag till svar på länsstyrelsens granskningsrapport där det framgår vilka åtgärder förvaltaren har vidtagit med anledning av de påtalade bristerna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser - Årsredovisning 2016

Västra Götalandsregionen har 92 anknutna stiftelser och 15 gåvor. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde uppgick vid årets utgång till 421 miljoner kronor. Marknadsvärdet på placeringarna uppgår till 491 (473) miljoner.

Stiftelsernas och gåvornas ändamål omfattar olika områden. Stiftelser inom det patientsociala området lämnar bidrag till behövande sjuka bosatta i Västra Götalandsregionen. Bidrag utdelas också till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhus. Kulturstiftelserna lämnar bidrag bland annat till Naturhistoriska museet och Göteborgs botaniska trädgård och till Göteborgs musikliv och utbildningsstiftelser delar ut bidrag, stipendier till elever inom specifika områden. Dessutom finns det forskningsstiftelser där bidrag lämnas till forskning inom olika sjukdomsområden.

Stiftelserna delar löpande ut avkastningen på kapitalet i enlighet med stiftelsernas urkunder. Under 2016 har 10,9 miljoner kronor delats ut.

Regionstyrelsen godkänner årsredovisningarna för VGR:s anknutna stiftelser 2016.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018

Regionstyrelsen beslutade att sammanträda under följande dagar år 2018: 16 januari, 6 februari, 20 februari, 6 mars, 20 mars, 24 april, 15 maj, 5 juni, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 13 november och 11 december.

Regionstyrelsen fastställde och sammanträdesdatum under 2018 för ägarutskottet och personalutskottet med tillägget att dessa utskott själva kan besluta om eventuella ändringar av sina sammanträdestider.

Beslut: enligt justerat förslag

 

Ärende 24

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndernas arbetsformer

I regionstyrelsens svar på revisorskollegiets granskning av Koncernkontoret gavs regiondirektören i uppdrag att ta initiativ till en detaljerad beskrivning och analys av respektive hälso- och sjukvårdsnämnds arbetsuppgifter och återkomma med förslag till arbetsformer med mera. Uppdraget till regiondirektören gavs mot bakgrund av att revisorerna konstaterat att stödet till hälso- och sjukvårdsnämnderna inte säkerställts på ett balanserat sätt vid bildandet av Koncernkontoret.

Mycket har hänt under det år som har gått sedan revisionen genomförde sin granskning av skapandet av Koncernkontoret. Formerna för hur nämnderna arbetar har satt sig på ett tydligt vis. Tjänstemannastödet i form av nämndteam fungerar idag på ett sätt som nämnderna överlag är nöjda med. Arbetsformerna i sig är inget egentligt problem. Men det finns ändå möjlighet till en del förbättringar:

  • Se över om det är möjligt att effektivisera möten - samla frågor och klubba en gång istället för flera
  • Se över delegeringen – behöver alla ärenden som idag behandlas av nämnden fortsatt behandlas där?
  • Tydligare uppföljning
  • Uppdrag till tjänstemannaorganisationen ska formaliseras

Ovanstående har resulterat i rapporten "I befolkningens tjänst" som regionstyrelsen godkände och därmed förklarade uppdraget fullgjort.

Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar av tjänstemannaorganisationen för att svara upp mot kvarstående behov av ett tydligare tjänstemannastöd. Vidare rekommenderar regionstyrelsen att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ger anvisningar till hälso- och sjukvårdsnämnderna gällande uppföljningen ur ett befolkningsperspektiv. Slutligen rekommenderar regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsnämnderna att se över hur arbetsformerna kan förbättras utifrån rapportens slutsatser.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 25

VGR vill skapa attraktiva stationslägen i Borås, Jönköping och Ulricehamn

I ett yttrande över Trafikverkets förhandskopia för åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås anser Västra Götalandsregionen (VGR) att Götalandsbanan är ett för landet mycket viktigt utvecklingsprojekt som bör genomföras snarast möjligt.

Den nu aktuella åtgärdsvalsstudien omfattar inte de framtida stationerna i Borås eller Linköping men Västra Götalandsregionen förutsätter att dessa stationer placeras i attraktiva centrala lägen och att linjesträckningen däremellan anpassas efter stationslägena.

Synpunkterna i yttrandet görs med utgångspunkt från VGR:s regionala perspektiv med ansvar för regional utveckling och hållbar tillväxt. VGR:s uppfattning är att Götalandsbanan behöver fungera för såväl nationell trafik som utvecklad regiontrafik. Fokus i yttrandet blir därför på möjligheterna att utveckla trafiken samt angöra, för regiontrafiken, attraktiva stationslägen i Borås och Jönköping samt möjligheten att skapa ett stationsläge i Ulricehamn.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 26

VGR stödjer EU-ambitioner på energiområdet

EU-kommissionen har lagt fram flera nya lagförslag på energiområdet för perioden 2020-2030. Västra Götalandsregionens (VGR) miljönämnd har tagit fram ett antal ståndpunkter för tre av de föreslagna direktiven som bedöms ligga närmast de områden VGR arbetar kring: förslaget till nytt förnybarhetsdirektiv, förslaget till energieffektiviseringsdirektiv och direktivet om byggnaders energiprestanda.

Generellt stödjer VGR ambitionerna i direktiven, som bland annat innehåller bindande mål på energieffektivitet på 30 procent och andel förnybar energi på 27 procent till år 2030, även om regionen gärna sett skarpare mål. VGR stödjer även principen om att energieffektivitet ska vara första prioritet, och anser att stöd kommer att behövas för all förnybar energiproduktion efter 2020, inte bara förnybar elproduktion.

VGR anser bland annat också att det bör finnas kvar ett mål gällande andel förnybar energi inom transportsektorn och att den låga nivån på tillåten mängd grödbaserad energi som föreslås hämmar möjligheten till regional utveckling inom lantbrukssektorn.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 27

Viktigt samråd väntar om landsbygds- och jordbruksfrågor i EU

EU-kommissionen har bjudit in till samråd om framtidens landsbygds- och jordbrukspolitik. Samrådet är öppet för alla som har synpunkter och önskar påverka utformningen av politiken.

Regionstyrelsen godkände förslag till Västra Götalandsregionens yttrande om samrådet. Synpunkterna baseras på tidigare ställningstaganden i beslutade strategier, program och yttranden inom området.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (EU:s landsbygds-, fiske-, regional- och socialfond) har stor betydelse för regional och lokal utveckling. Det regionala inflytandet över medlen och de regionala prioriteringarna är viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 28

VGR vill se starkare regional koppling i Göteborgs turismprogram

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått "Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030" på remiss från Go:teborg&co.

VGR anser att förslaget rimmar översiktligt väl med VGR:s ambitioner med besöksnäringen. Blir Göteborgs turiststrategi framgångsrik bidrar den även till att VGR:s mål med besöksnäringen kan uppnås. VGR föreslår dock en större betoning på det regionala samspelet och utökad samverkan med andra regionala turistaktörer för att på sikt nå ett bättre resultat.

Programförslaget har ett bra allmänt anslag gällande samsyn, samverkan och samarbetsklimat mellan lokala aktörer för att turismen ska kunna växa. Däremot är kopplingen till Västra Götaland utanför Göteborg med kranskommuner bristfällig. Dels omnämns inte det regionala ägandet av flera stora besöksmål i Göteborgsområdet, men framför allt missar programförslaget det viktiga regionala samspel som har stor påverkan på den lokala besöksnäringen i Göteborg. Här finns många andra starka turistattraktioner utanför Göteborgsregionen som i samverkan skapar reseanledningar till både stad och land.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 29

VGR stödjer förslag till ny målstyrning inom transportpolitiken

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått remissen "Ny målstyrning i transportpolitiken" för yttrande från näringsdepartementet.

Sammanfattningsvis innebär förslaget att de 16 preciseringar som funnits kopplade till de nationella transportpolitiska målen tas bort. Istället föreslås att regeringen årligen redovisar tre transportpolitiska prioriteringar som både stödjer regeringens övergripande prioriteringar och riksdagens transportpolitiska mål.

VGR delar utredningens uppfattning att de 16 preciseringarna haft marginell betydelse för målstyrningen, och därmed kan tas bort. VGR anser bland annat också att det skulle ge ökad tydlighet om regeringen la fast prioriteringar, men att detta bör göras vart fjärde år och inte tätare, för att få genomslag. VGR jobbar med långsiktiga processer och kan inte styras av prioriteringar som ändras årligen.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 30

Förslag om kultursamverkan ska minska skillnader i tillgång till kultur

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen".

VGR är positiv till att de utredningar som genomförts under de senaste åren gällande kultursamverkansmodellen har hörsammats av Kulturdepartementet genom promemorian. Promemorian lyfter fram sju förslag och bedömningar med utgångpunkten att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samt att ge utrymme för regionala prioriteringar.

I remissyttrandet framför VGR bland annat att utvecklingsbidrag till minst 50 procent ska destineras direkt till regionerna, att dialogen med civilsamhället utvecklas på så väl nationell, distrikts- som lokal nivå samt att MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ingår i samverkansrådet.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 31

VGR stödjer förslag om betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att yttra sig över remissen "Förslag till ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård".

Västra Götalandsregionen har inga invändningar mot förslaget och stödjer den nya övergångsbestämmelsen.

De föreslagna ändringarna innebär att fram till och med den 31 december 2018 inträder kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård 30 dagar efter det att en underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats från slutenvården.

Förslaget är en justering om antal fristdagar för kommunens betalningsansvar till 30 dagar istället för nuvarande 30 vardagar. Detta från att slutenvården underrättat kommunen om att patienten är utskrivningsklar. Detta innebär också att utskrivningar ska ske årets alla dagar.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 32

Politisk styrgrupp utsedd för utredning av VGR:s kulturverksamheter

Regionstyrelsen beslutade 11 april om fortsatt utredning av hur de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionens (VGR) bedriver i egen regi ska vara organiserade. Regionstyrelsen beslutade också att en politisk styrgrupp för arbetet ska utses.

Regionstyrelsen beslutade nu att styrgruppen för översyn av den politiska organisationen även ska vara politisk styrgrupp för utredningen om kulturverksamheterna.

Beslut: Enligt förslag