Regionstyrelsen 7 mars 2017

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Finanspolicy för VGR och finansiella riktlinjer för stiftelser

Västra Götalandsregionen (VGR) har två dokument som anger ramar och riktlinjer för VGR:s finansverksamhet samt kapitalförvaltningen för VGR:s anknutna stiftelser. Koncernkontoret ser över dessa dokument årligen och lämnar förslag till uppdateringar.

Översynen för 2017 har bland annat medfört förslag till nya namn på dokumenten, en tydligare beskrivning om mål, syfte och organisation av finansförvaltningen och en uppdatering av bestämmelser om valutarisk vid placering i fonder. Förändringarna innebär inte ett ökat risktagande i placeringsverksamheten. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer Finanspolicy för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen fastställde också Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.

Dokumenten ersätter äldre versioner av samma dokument.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Ärende 2

Järnvägar och myndigheter viktiga påverkansfrågor för Västra Götaland

Lokalisering av statliga myndigheter till Västra Götaland och upprustning av regionala järnvägar är två av de påverkansfrågor som Västra Götalandsregionen vill driva tillsammans med kommunerna i Västra Götaland. Regionstyrelsen antog det förslag till påverkansfrågor som tagits fram - Agenda Västra Götaland.

Gemensamt för frågorna som förs upp på agendan är att de påverkas av beslut i regering, riksdag och eller EU. Syftet med agendan är att med samlad kraft verka i frågor som är av gemensam vikt för Västra Götaland. Tillsammans med kommunalförbunden har tre påverkansfrågor föreslagits:

SammanhållningspolitikenLokalisering av statliga myndigheter till Västra GötalandUpprustning av regionala järnvägar

Sammanhållningspolitiken ska utjämna ekonomiska, sociala och territoriella skillnader mellan olika delar av Europa. Västra Götaland lyfter bland annat fram att det är angeläget att lokal och regional nivå är med tillsammans med nationell och europeisk nivå och styr genomförandet av EU:s budget.

Gällande statliga myndigheter ska Västra Götaland bland annat verka för att fler statliga myndigheter ska förläggas i Västra Götaland, både existerande och nya myndigheter.

Gällande upprustning av de regionala järnvägarna ska Västra Götaland bland annat verka för att staten tar ansvar för de regionala järnvägarna i Västra Götaland, och att staten även i framtiden har ansvar för att bygga och förvalta järnväg. Underhåll och investeringar för de regionala järnvägarna måste lyftas in i statens nationella infrastrukturplan för åren 2018– 2029.

På Agenda Västra Götaland finns dessutom ytterligare tre frågor som kommunalförbunden vill vara med och driva gemensamt med Västra Götalandsregionen:

Indelning av Sverige i större och färre regionerDubbelspår mellan Öxnered och HaldenRegionalt inflytande och ett betydande statligt ansvar för finansiering av Götalandsbanan

Beslut: enligt förslag. Beslutet avgjordes genom votering med siffrorna 14 mot 1 för regionstyrelsens förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Ärende 3

Brysselkontor resurs även för kommunerna

Även de 49 kommunerna i Västra Götaland kan dra nytta av och få visst stöd från Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel. Ett serviceerbjudande där stödmöjligheterna listas godkändes av regionstyrelsen.

Västra Götalandsregionens Brysselkontor ska bland annat se till att EU-perspektivet är en del av Västra Götalandsregionens arbete på hemmaplan. Det handlar framförallt om att omvärldsbevaka, påverka, synliggöra och skapa förutsättningar för att Västra Götalandsregionen syns och har inflytande.

De frågor som Västra Götalandsregionen driver på EU-nivå berör i stor utsträckning också kommunerna. I frågor som engagerar enskilda kommuner kan Brysselkontoret i mån av tid vara en partner och bistå med EU-perspektivet på den givna frågan. Genom Brysselkontoret kan kommunerna till exempel också få tillgång till mötesrum, distansarbetsplats, information i vissa frågor och hjälp med kontakter till olika aktörer.

Beslut: enligt förslag

Ärende 4

Fullmäktiges andre vice ordförande kan bli ordförande i europeisk regionorganisation

Regionfullmäktiges andre vice ordförande Magnus Berntsson (KD) kan bli ny ordförande i organisationen Assembly of european regions, AER. Regionstyrelsen beslutade att stödja Magnus Berntssons kandidatur.

AER är den största oberoende organisationen för europeiska regioner med medlemsregioner från 35 länder, inte bara från EUs medlemsstater utan även från Europa i det vidare perspektivet så som Turkiet, Norge och Ryssland. Västra Götalandsregionen (VGR) är idag engagerade i AER som medlemsregion och genom att Magnus Berndtsson innehar posten som vice ordförande med ansvar för organisationens ekonomi. Magnus Berntsson har nu möjlighet att väljas in som ordförande i AER från juni 2017 och söker därmed regionstyrelsens stöd till sin kandidatur.

AERs arbete och inriktning matchar på flera punkter VGR:s inriktning och ambitioner och ett ordförandeskap bedöms skapa nya möjligheter att verka på den europeiska arenan och nå framgång för VGR:s internationella påverkansarbete.

Beslut: enligt förslag

Ärende 5

Regionstyrelsen täcker del av underskott för driften av Marieholm

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (VGR) och Mariestads kommun har sedan 1998 ett gemensamt ansvar för driften av det före detta länsresidenset Marieholm i Mariestad. Under 2016 uppstod ett underskott på 92 000 kronor i verksamheten. De tre parterna är sedan tidigare överens om att täcka eventuella förluster i verksamheten med var sin lika stor andel. För Västra Götalandsregionens del innebär detta en kostnad på 30 590 kronor för underskottet 2016. Regionstyrelsen beslutade att betala Västra Götalandsregionens andel av underskottet för år 2016.

Beslut: enligt förslag

Ärende 6:

Ägarstyrningen av verksamheter i egen regi ska följas upp varje år

Regionstyrelsen beslutade att genomföra årliga uppföljningar av hur ägarstyrningen av verksamheter i egen regi fungerar. Rekommendation om sådana uppföljningar finns i en granskningsrapport från regionstyrelsens internrevision. Regionstyrelsen noterar också övriga synpunkter i rapporten.

Beslut: enligt förslag

Ärende 7:

Riktlinje för flaggning vid VGR:s verksamheter antagen

Regionstyrelsen har bestämt hur och när flaggor ska hissas vid Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter. Den riktlinje för flaggning som styrelsen beslutat beskriver i huvudsak vad som gäller för VGR-flaggan, svenska flaggan, prideflaggan, internationell flaggning, flaggning vid dödsfall och flaggning vid särskilda händelser.

Beslut: enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Ärende 8:

Västtrafik får köpa en tredje älvskyttel

Västtrafik vill förstärka trafiken över Göta älv i centrala Göteborg. För att kunna göra det behöver man köpa ett tredje fartyg som kan gå i skytteltrafik över älven. Regionstyrelsen beslutade att godkänna investeringen. Beslutet innebär också att Västtrafik själva får besluta om den nya älvskytteln ska utrustas för batteridrift redan från början.

Idag har Västtrafik två skyttlar i trafik. Dessutom finns en option på att köpa ytterligare två fartyg. Om köpet ska genomföras med det befintliga avtalet måste den första av optionerna användas före april 2017. Investeringen beräknas kosta cirka 60 miljoner kronor. Pengarna tas från Västtrafiks grundram för utrustning 2018.

De båda skyttlar som är i trafik idag är utrustade med dieselelektriskt maskineri och är förberedda för batteridrift vilket inte används idag. Västtrafik har påbörjat ett projekt angående elektrifiering som förväntas kunna ge förslag på ett utförande under våren 2017. Den tredje färjan föreslås att utrustas med batterier direkt från leverans. Detta skulle innebära en ytterligare investeringskostnad på cirka 15 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

Ärende 9:

Västtrafik får investera 21 miljoner kronor på hållplatserna

Regionstyrelsen sa ja till ett förslag från Västtrafik om investering i hållplatsutrustning med drygt 21 miljoner kronor under 2017. Investeringarna ryms i Västtrafiks budget för 2017.

Västtrafik har sedan 1999 metodiskt arbetat med att förbättra standarden på hållplatserna. Hållplatsutrustning delas in i nyinvesteringar och reinvesteringar. Nyinvesteringar ska förse nya hållplatser med passande ny utrustning i form av väderskydd med kompletterande hållplatsmöbler. Reinvesteringar innebär att man reparerar eller byter ut utrustning.

När det gäller nyinvesteringar planeras cirka 30 nya väderskydd med kompletterande utrustning. Planen innefattar även cykelparkeringar varav cirka 40 med nya cykeltak i anslutning till hållplatser för att kunna tillgodose det ökade behovet av ordnade cykelparkeringar. Den nya utrustningen ska tillgodose behov på nya linjer och linjesträckningar.

Det finns dessutom ett antal projekt där staten bidrar med finansiering: I Mölndal kommer hållplatsen Knutpunkt Mölndal att få ett bättre anpassat perrongtak. I Göteborgs södra skärgård ska bryggor utrustas med väderskydd. På Kungälvs resecentrum ska väderskydd för tio gater uppföras. I anslutning till järnvägsstationer i Fyrbodal förbättras miljön genom nya väderskydd och perrongtak.

Beslut: Enligt förslag

Ärende 10:

Slutredovisning av byggen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset godkänd

Regionstyrelsen godkände slutredovisningen av Hus T och om- och tillbyggnad av sterilcentral. Sahlgrenska Universitetssjukhuset tog 2010 fram ett förslag för planering och byggnation av steriltekniska enheter på Mölndal, Sahlgrenska och Östra sjukhuset. För att uppnå en modern enhet med tillräcklig kapacitet på Mölndals sjukhus planerades en om- och tillbyggnad av nuvarande steril. Projektet startade sommaren 2013, genomfördes under pågående verksamhet och avslutades hösten 2015.

Fastighetsnämnden fick i uppdrag att genomföra projektet inom en ram om drygt 44 miljoner kronor. Utfallet blev knappt 50 miljoner kronor. Entreprenadindex ökade under perioden med tio procent vilket motsvarar 4,5 miljoner kronor av avvikelsen. Andra fördyrande omständigheter i projektet var bland annat det svåra marknadsläget, besparingar som inte kunde realiseras fullt ut, utrustningsförändringar och en ny väg som behövdes för att öka tillgängligheten.

Beslut: enligt förslag

Ärende 11

Slutredovisning av ut- och ombyggnad av Kungälvs sjukhus godkänd

Regionstyrelsen godkände slutredovisningen av utbyggnad, ombyggnad för Operation, IVA-Anestesi och ambulanshall hus 4, 10 och 11, plan 01, 02 och 03 vid Kungälvs sjukhus.

Projektet innehöll uppförande av tre nya operationssalar, en uppdatering av IVA-avdelningen, uppfräschning av befintliga operations- och IVA-lokaler, utbyggd sterilcentral och en utbyggd ambulanshall. Fastighetsnämndens ursprungliga ram var 82 miljoner kronor. Projektutfallet blev knappt 78.8 miljoner. Den positiva avvikelsen om cirka 3,2 miljoner kronor kommer att ligga kvar i projektet för eventuella åtgärder under garantitiden.

Beslut: enligt förslag

Ärende 12

Överenskommelse om de politiska sekreterarnas arbetsformer

Regionstyrelsens arbetsgrupp för tolkningsfrågor om regler och former för förtroendevaldas arbete har kommit med en rapport angående en översyn av den politiska överenskommelsen. Regionstyrelsen ställer sig bakom gruppens förslag som bland annat innehåller principer för sammanträdesdagar samt arbetsformer och arbetsmiljöansvar för de politiska sekreterarna.

Beslut: enligt förslag

Ärende 13

Ändrade förbundsordningar godkändes

Regionstyrelsen godkände ändrade förbundsordningar för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA), Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Göteborg Nordost och Samordningsförbundet Göteborg Centrum.

Förändringarna är en anpassning till stadsdelsindelningen i Göteborg.

Beslut: enligt förslag

Ärende 14

Yttrande över betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen grund"

Västra Götalandsregionen (VGR) har valt att lämna synpunkter på sex av utredarens förslag som direkt berör den regionala och kommunala nivån i betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen grund".

VGR menar att flera förslag i betänkandet bäst skulle kunna lösas med en tydlig kommunal och regional samverkan. Ett substantiellt statsbidrag till regionerna för att införliva kulturskoleverksamheten i samverkansmodellen är rimligt och stämmer med modellens grundidé som är samverkan mellan kommun och region.

VGR:s synpunkter kortfattat:

Föreslagna nationella mål bör omformuleras.Placering och föreslagna uppgifter för ett kulturskolecentrum bör vidare utredas.Uppgiften kring samordning och erfarenhetsutbyte hanteras bäst av den regionala och kommunala nivån i samverkan.Uppföljning, statistik och utvärdering bör hanteras av Myndigheten för kulturanalys.Förslagen kring fördelning av vissa statsbidrag bör i vissa fall överföras till den regionala nivån.

Beslut: enligt förslag

Ärende 15

Yttrande över betänkandet "En gränsöverskridande mediepolitik"

Regionstyrelsen godkände Västra Götalandsregionens (VGR) yttrande över medieutredningens slutbetänkande "En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar".

Yttrandet koncentrerar sig kring regionernas möjliga roll i en kraftfull nationell mediepolitik där publicistiskt drivna medier åter blir ett kitt i lokalsamhället, och där utredningens samtliga honnörsord – upplysning, engagemang och ansvar – kan bli verklighet tillsammans med regionala insatser.

VGR står redo att, gärna i samverkan med staten, inrätta ett nationellt innovationsprogram, Medier & demokrati, på Lindholmen Science Park i Göteborg där definierade problem kan lösas i brett samarbete mellan mediebransch, akademi och offentliga aktörer och i dialog med internationella aktörer. Idag saknas en sådan mötesplats och neutral motor för medie- och demokratiutveckling. I Västra Götaland finns redan Nordicom, ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, SOM-institutet och JMG, vilket gör Göteborg extra lämpat för uppdraget.

Beslut: enligt förslag

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter