Regionstyrelsen 9 maj

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Nytt reglemente för krisledningsnämnden

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer ett nytt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet har anpassats till gällande lagstiftning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Regionstyrelsen ansvarar för Västra Götalandsregionens övergripande samordning av den utbildning och övning som behövs för att förtroendevalda och anställd personal ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

Regionstyrelsens presidium bör leda krisledningsnämnden som ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare. För att säkerställa att krisledningsnämnden kan träda i kraft även om ordförande eller vice ordförande är förhindrad kan nämnden sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan därefter fatta beslut om att nämnden träder i funktion.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Ändring av sammanträde i oktober 2017 för regionfullmäktige

Regionfullmäktige föreslås besluta att ändra det planerade tvådagarsmötet den 23-24 oktober 2017 till ett endagsmöte den 24 oktober. Regionfullmäktige har under flera år haft ett tvådagarsmöte i oktober då den första dagen är en så kallad temadag med föredrag, grupparbeten eller liknande. Nu föreslås att temadagen ställs in då man på grund av miljöproblem inte kan vara i sina ordinarie lokaler.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Strategi antagen för hälso- och sjukvårdens omställning

Regionstyrelsen antog en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen.

För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna.  Omställningen delas in i fyra övergripande områden:

  • Utveckla den nära vården
  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
  • Utveckla digitala vårdformer och tjänster
  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 4

Yttrande över motion om målbild för hälso- och sjukvården

Håkan Linnarsson (S) har i en motion från februari 2016 föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt regionstyrelsen att utarbeta ett förslag till målbild för hälso- och sjukvård 2035.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att strategin för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen möter de behov som motionen beskriver och pekar ut en riktning för framtida utveckling i linje med motionens förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Yttrande över motion om en välorganiserad vård

Monica Selin (KD) har i en motion från juni 2012 beskrivit ett behov att, utifrån allas rätt till en trygg och värdig vård, förmedla en så stor del av vården som möjligt i ett sammanhang som patienten upplever som nära och lokalt.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen ska anses besvarad då måldokumentet för hälso- och sjukvården möter de behov som motionen beskriver och pekar ut en riktning för framtida utveckling i linje med motionens förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Yttrande över motion om att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen

Kerstin Brunnström (S) har i en motion från februari 2015 föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta fram en plan för införande av värdebaserad vård i hela regionen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen ska anses besvarad eftersom det pågår ett arbete i enlighet med motionens intentioner: inriktningen för det fortsatta arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården och styrprincipen ”vård som skapar värde”.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

Ärende 7

Delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige mars 2017

Regionstyrelsen godkände delårsrapport för första kvartalet 2017 där regionstyrelsens insatser redovisas utifrån beslutad detaljbudget.

Under perioden har ökat fokus lagts på åtgärder som kan förbättra flödet i den akuta vården, utveckla produktiviteten och minska antalet väntande över 90 dagar inom vårdgarantin. För att minska arbetsbelastning i verksamheten prioriteras extra insatser för att förenkla administration och för att minska personalomsättning.

Upphandling av kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö pågår och beslutad tidplan följs. Genomförandet av den beslutade inköpspolicyn pågår.

Koncernkontoret hade per sista mars 1 404 nettoårsarbetare varav 752 nettoårsarbetare för direkt tjänstemannastöd och resterande arbetar i VGR IT samt regiongemensamma utförarverksamheter. Sjukfrånvaron i Koncernkontoret för perioden är 4,6 %.

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige per sista mars 2017, uppgår till +92,5 mnkr och är +98,6 mnkr bättre än budget. Bedömd helårsprognos är +87 mnkr.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet

Regiondirektören fick 2015 i uppdrag att se över reglementen samt uppgiftsområden för  FoU-beredningen och regionstyrelsens utskott vilket nu är gjort. Regionstyrelsen fastställer uppgiftsområden för FoU-beredningen och justerade uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet enligt förslag.

FoU-beredningen har tidigare saknat beskrivning av sina uppgiftsområden utöver vad som anges i reglementet för regionstyrelsen. I det nya förslaget preciseras beredningens uppgifter, dels som beredande organ till regionstyrelsen och dels som samordnande funktion för övergripande FoU-frågor i Västra Götalandsregionen.

En översyn har även gjorts av ägarutskottets och personalutskottets uppgiftsområden. Utskottens uppgifter har sorterats och beskrivits utifrån de ansvarsområden respektive utskott har. I sak innebär inte förslagen några egentliga förändringar av utskottens ansvarsområden. För personalutskottets del innebär dock förslaget att vissa frågor som man tidigare beslutat om istället ska beredas inför beslut i regionstyrelsen. Motivet för denna förändring är att personalfrågor av principiell betydelse bör beslutas av regionstyrelsen som helhet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Regionstyrelsens godkänner ny bussdepå i Västra Frölunda

Regionstyrelsen ställer sig bakom Västtrafiks inriktning att genomföra projektet med en ny strategisk bussdepå vid området Radiomasten, Västra Frölunda och förvärvandet av fastigheter och markområden inom ramen 35 miljoner kronor.

Regionstyrelsen uppmanar Västtrafik att så snart som möjligt återkomma med underlag för investeringsbeslut för genomförandet att uppföra ny bussdepå samt hur detta ska finansieras.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Västfastigheter genomför om- och tillbyggnad vid Mölndals sjukhus

Regionstyrelsen godkände fastighetsnämndens förslag och ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet "Västfastigheter, Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z" med central finansiering inom 77 mnkr (löpande pris). Denna del av projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Regionstyrelsen beslutade också att fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag om 5,9 mnkr, till följd av investeringen, ska beaktas i framtida budgetarbete.

Nuvarande anläggning är i slutet av sin livslängd och behöver ersättas och kompletteras för att kunna täcka de ökade behoven av teknisk försörjning med förväntad driftsäkerhet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Svar på revisionskollegiets rapport om styrning och ledning i nämnder och styrelser

Revisorskollegiet har granskat styrning och ledning i nämnder och styrelser. Granskningen är andra delen i en granskning som är planerad att sträcka sig över hela innevarande mandatperiod. Syftet med den andra granskningen har varit att bedöma om nämnder och styrelser, samt regionstyrelsen via uppsiktsplikten, har säkerställt att nämnd/styrelses styrsystem efterlevs i verksamheten.

Revisorskollegiets granskning omfattar styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus (avseende Kungälvs sjukhus), styrelsen för folkhögskolorna, regionutvecklingsnämnden samt regionstyrelsen.

Med anledning av granskningen lämnar revisorskollegiet dels övergripande rekommendationer, dels rekommendationer till respektive nämnd och styrelse. Till regionstyrelsen lämnas fyra specifika rekommendationer.

Koncernkontorets bedömning är att pågående utvecklingsarbete inom styrning och ledning ligger väl i linje med revisorskollegiets rekommendationer. Ytterligare åtgärder bedöms inte behöva initieras utan viktigare är att säkerställa genomförandet av pågående insatser. Revisorskollegiets rapport tas tillvara i utvecklingsarbetet.

Beslut: enligt förslag (regionstyrelsen översänder svar)

 

Ärende 12

Västra Götalandsregionens distribuerar hela läkemedelsnära produktområdet i egen regi

Regionstyrelsen beslutade att distribution av hela det läkemedelsnära produktområdet ska ske i egen regi från den 1 maj 2018.

För närvarande har VGR ett distributionsavtal med en extern leverantör för inkontinens- och nutritionsprodukter, som gäller fram till den 30 april 2018. 

Distribution av Läkemedelsnära produkter i egen regi då bedöms bli mer patientsäker och medföra en lägre kostnad för vården. VGR planerar att distribuera från Skövdedepån som idag lagerhåller och distribuerar diabetes- och stomiprodukter. Lokaler finns att hyra i nära anslutning till nuvarande lokaler, vilket skulle innebära synergieffekter och kostnadsbesparingar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Inriktning inför förhandlingar om kollektivtrafiksatsningar

Regionstyrelsen fick information om inriktningen i den kommande slutförhandlingen om storstadsåtgärder inom ramen för Sverigeförhandlingen.

Sverigeförhandlingen storstadsåtgärder är ett regeringsuppdrag om att arbeta fram överenskommelser för att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i storstadsregionerna. De fyra parterna Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad och Sverigeförhandlingen förhandlar om storstadsåtgärder för 9,7 miljarder kronor. Åtgärderna motsvaras av fem framtagna prioriterade kollektivtrafikobjekt.

Ambitionen är att presentera ett slutligt avtalsförslag senast 1 juli 2017. Därefter inleds beslutsprocessen.

Beslut: enligt förslag (informationen noteras)

 

Ärende 14

Regler för tillgång till journal via e-tjänster fastställda

Regionstyrelsen fastställde regelverk för invånarnas tillgång till sina journaluppgifter via e-tjänster. Regelverket är framtaget och rekommenderas av Inera, som är landstingens och regionernas gemensamma bolag för utveckling av e-hälsotjänster.

Regionstyrelsen fastställde i mars förra året ett regelverk men därefter har Inera tagit fram ett nationellt ramverk. Det innehåller målbild och gemensamma principer för enskilds direktåtkomst till sin egen journalinformation via e-tjänster. Målbilden är att vid utgången av år 2020 har alla invånare tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, och vårdnadshavare har tillgång till barns information till det att barnet fyller 13 år.

Ramverket anger några  förändringar i förhållande till Västra Götalandsregionens befintliga regelverk, bland annat att åldersgränsen för direktåtkomst ändras från 18 till 16 år, och att all digital dokumentation ska göras tillgänglig så att all information bakåt i tiden blir tillgänglig.

16-årsgränsen baseras på den europeiska persondataskyddsförordningen som träder i kraft maj 2018 och anses därför vara en mer lämplig lägsta ålder för att ta del av journalen.

Regionstyrelsens beslut innebär också att en risk-och konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv ska göras innan anpassning av Västra Götalandsregionens regelverk till det nationella ramverket sker.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Åtgärder för att säkra tillgången på gynekologer listade

Regionstyrelsens personalutskott har tidigare fastställt ett antal punkter för hur Västra Götalandsregionens behov av gynekologer ska säkerställas. Detta gjordes som följd av ett tidigare uppdrag från regionstyrelsen.

Regionstyrelsen noterade nu informationen i ärendet, och förklarade uppdraget slutfört.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Stärkta insatser vid rehabilitering positivt för att få tidigare återgång i arbete

Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till förändringar som Socialdepartementet vill göra i socialförsäkringsbalken, "Förstärkt rehabilitering  för återgång i arbete".  Socialdepartementet föreslår bland annat att om arbetstagares arbetsförmåga beräknas vara nedsatt under minst 60 dagar, ska arbetsgivaren upprätta en plan för återgång arbetet.

Även om VGR redan idag genomför insatser i tidigt skede är det positivt att åtgärder som föranleder tidigare insatser ytterligare förstärks . I remissvaret påpekar VGR bland annat vikten av samordning från Försäkringskassan även i fortsättningen så att en effektiv och hållbar rehabilitering säkerhetsställs. VGR vill också ha en större flexibilitet när det gäller ersättningsnivåer, något som kan gynna en tidigare återgång i arbetet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Förslag kring minskade hälsoklyftor i landet välkomnas

Ökat fokus på jämlikhet i hälsa och ett tydligare mål för folkhälsan i landet . Det är ett par av förslagen i betänkandet "För en god och jämlik hälsa - en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket". Betänkandet är en del av de Kommissionen för Jämlik hälsas regeringsuppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar i Sverige.

Västra Götalandsregionen (VGR) är i sitt yttrande i huvudsak positiva till förslagen i betänkandet. VGR lämnar synpunkter bland annat kring formuleringen av målområden, betydelsen av strategier med delmål och etappmål, delaktighet av berörda vid uppföljning av ojämlikhet i hälsa bland grupper i särskilt utsatta situationer, angående förslag om att utöka länsstyrelsens folkhälsopolitiska roll samt behovet av integrering av arbete för jämlik hälsa i olika myndigheters uppdrag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Linn Brandström (M) ny ordförande för styrgruppen för den politiska organisationen

Linn Brandström (M) utsågs till ny ordförande för styrgruppen för utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation.

Den politiska majoriteten nominerade Linn Brandström efter att Joakim Larsson (MP) lämnat samma uppdrag eftersom han tillträtt ett uppdrag inom regeringskansliet.

Beslut: enligt förslag