Regionstyrelsen den 1 september 2015

Fullmäktigeärenden

Samarbete för gemensamt svenskt ambulansflyg (ärende 1)

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen, tillsammans med de andra regionerna och landstingen i Sverige, ska bilda ett gemensamt kommunalförbund för ambulansflyg - Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Beslut: enligt förslag

Ny säkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet (ärende 2)

Västra Götalandsregionen (VGR) får en ny säkerhetspolicy. Policyn ska hjälpa VGR i uppdraget och arbetet med att skydda människor, egendom, verksamheter och miljö, men också grundläggande värden som demokrati, jämlikhet, rättvisa, mot hot och risker. Dagens beslut i regionstyrelsen är ett förslag till regionfullmäktige.

Om fullmäktige antar policyn beslutade styrelsen dessutom att införa nya riktlinjer för informationssäkerhet.

Besluten innebär att flera tidigare styrdokument upphör att gälla.

Beslut: enligt förslag

Tolkförmedling Västs får ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar (ärende 3)

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har föreslagit att man ska få ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt Avgiftsförordningen (1992:191).

Förslaget från Tolkförmedling Väst stämmer överens med Västra Götalandsregionens egen dokumenthantering och regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige beslutar att Tolkförmedling Väst ska få ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar.

För att det ska bli möjligt för kommunalförbundet att ta ut avgifter krävs beslut från samtliga medlemmars fullmäktige.

Beslut: enligt förslag

Överlämnande av allmänna handlingar till Stiftelsen Västergötlands museum (ärende 4)

Vid en omorganisation sommaren 2014 övertog Stiftelsen Västergötlands museum ansvaret för Västergötlands museum. Museet ingick tidigare i Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturarv Västarvet.

Vid omorganisationen framfördes det önskemål om att en del allmänna handlingar skulle lämnas över från Västarvet till Stiftelsen Västergötlands museum. För att få överlämna handlingarna till en annan huvudman krävs ett godkännande från regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att allmänna handlingar i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar enligt upprättat förslag får lämnas över från Västarvet till Stiftelsen för Västergötlands museum.

Beslut: enligt förslag

Omfördelning av ansvar Vårdval Rehab (ärende 5)

Regionstyrelsen föreslår att ansvaret för finansieringen av Vårdval Rehab flyttas från Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS). Förslaget innebär att närmare 416 miljoner kronor ska föras över från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Bakom förslaget finns i korthet tre motiv:

  • Principiellt bör befogenheter och ansvar följas åt och HSS har idag ansvaret för att fastställa krav- och kvalitetsboken i Vårdval Rehab. Därför bör även kostnadsansvaret för vårdvalet ligga hos HSS.
  • Den osäkerhet som funnits om volym- och kostnadsutvecklingen under vårdvalets första år, och som nu börjar bli tydligare, visar på en högre konsumtion och kostnad än budget för 2015.
  • Det finns en viss fortsatt osäkerhet om kostnadsutvecklingen under 2016 som riskerar att försvåra arbetet med övriga vårdöverenskommelser mellan nämnderna och vårdens andra utförarverksamheter.

Slutgiltigt beslut om omfördelningen av ansvar och finansiering av Vårdval Rehab fattas av regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

Justering av budgeten 2016 för Västra HSN (ärende 5)

Regionstyrelsen föreslår att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden medges ett underskott i budgeten för 2016 på högst 80 miljoner kronor. Bakgrunden till förslaget är att det tidigare beslutet, som togs i samband med budgetbeslutet, om att nuläget inte förändra resursfördelningsmodellen har påverkat framförallt den Västra HSN mycket negativt. Västra HSN föreslås därför tillåtas ett underskott i avvaktan på översynen av
resursfördelningsmodellen.

Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om justeringen av budgeten.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

Yttrande över motion om förmånsbilar och bilpool (ärende 6)

Birgitta Losman med flera (MP) föreslår i en motion att systemet med förmånsbilar för förtroendevalda och anställda ska slopas. Motionärerna vill också att en bilpool med hög miljöprestanda skapas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår förslaget om att avveckla förmånsbilssystemet för förtroendevalda, och att motionens förslag i övrigt är besvarade.

Styrelsen hänvisar till att rätten till förmånsbil för förtroendevalda regleras i arvodesberedningens bestämmelser för region- och oppositionsråd och att en ny översyn av bestämmelserna kommer att göras först inför nästa mandatperiod.
När det gäller motionärernas förslag om att avveckla förmånsbilarna för anställda och etablera en bilpool med hög miljöprestanda föreslår regionstyrelsen att fullmäktige anser att dessa delar av motionen är besvarade. Riktlinjerna gällande förmånsbilar för anställda har nyligen stramats åt jämfört med tidigare. En upphandling av bilpool pågår där miljökraven väger tungt.

För egen del beslutade regionstyrelsen att personalutskottet ska revidera resepolicyn för arbetsresor från 2008. Utskottet ska också¨se till att policyn implementeras i nämnder, styrelser och bolag. Syftet med revideringen är att ytterligare stärka Västra Götalandsregionens miljöprofil. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska följa upp och redovisa förvaltningarnas arbete med resepolicyn och föreslå eventuella åtgärder.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över motion om ekonomiskt bidrag till UNHCR (ärende 7)

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen varje år ska skänka 1 krona per invånare i regionen till FN:s flyktingorgan UNHCR. Syftet är att stödja UNHCR i organisationens arbete med flyktinghjälp.

Regionstyrelsen pekar i sitt yttrande över motionen på att det finns bestämmelser i kommunallagen som hindrar Västra Götalandsregionen att ge ett sådant ekonomiskt stöd. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Styrelseärenden

Statsbidrag via fullmäktiges budget ska ge bättre överblick (ärende 8)

Cirka tio procent av Västra Götalandsregionens totala intäkter består av statsbidrag som är en viktig del i finansieringen av verksamheten. Vissa statsbidrag hanteras inom ramen för regionfullmäktiges budget, medan andra går direkt till olika nämnder och styrelser.

Verksamheterna upplever idag en osäkerhet kring vilka statsbidrag som finns för varje år och innan man får besked har ofta en stor del av året gått. De motprestationer som är kopplade till bidragen hinns då inte med under året.

Regionstyrelsens beslut innebär att alla statsbidrag i fortsättningen ska hanteras via regionfullmäktiges budget, som fastställs i juni. Då vet berörda nämnder redan i juni vilka statsbidrag de kommer att få. Om ett statsbidrag skulle förändras under året påverkas inte bidraget till verksamheten, utan förändringen hanteras centralt i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

Nytt parkeringshus vid Mölndals sjukhus (ärende 9)

Det blir ett nytt parkeringshus vid Ågatan intill Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus. Det har regionstyrelsen beslutat. Det nya parkeringshuset får fyra våningar och kommer att innehålla drygt 300 parkeringsplatser. Huset ska främst fylla behovet av parkering för personalen men även ha plats för besökande till sjukhuset.

Beslut: enligt förslag

Ny magnetröntgenkamera till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset (ärende 10)

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att en ny 1,5T magnetröntgenkamera ska köpas och installeras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset. Beslutet, som totalt omfattar drygt 16 miljoner kronor, innehåller även en uppgradering av en befintlig 1,5T magnetröntgenkamera samt ombyggnad och anpassningar av sjukhusets lokaler. Arbetet med ombyggnad och installation beräknas bli klar under 2016.

Beslut: enligt förslag

Tydligare roller och ansvar för Koncernkontoret och kulturförvaltningarna (ärende 11)

Det finns stora möjligheter att utveckla den interna styrningen och kontrollen inom Kultur i Väst. Det visar en utredning från april i år.

Regionstyrelsen uppmanar nu styrelsen för Kultur i Väst att, under våren 2016, återkomma med en rapport om hur den interna styrningen och kontrollen utvecklas.

Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska göra det tydligt var gränserna går mellan Koncernkontorets kulturavdelning och förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet när det gäller tjänstemännens roller och ansvar.

Beslut: enligt förslag

Redovisning av uppdrag kring hantering av föreningsbidrag (ärende 12)

Regiondirektören fick i juni 2014 i uppdrag av regionstyrelsen att förbättra hanteringen av föreningsbidrag. Uppdraget har nu redovisats för regionstyrelsen och godkänts.

Två åtgärder har genomförts. Dels har en gemensam ingång för föreningslivet skapats på Västra Götalandsregionens webbplats, för att ge en samlad överblick av de möjligheter till stöd och bidrag som finns har. Dels har det gjorts en sammanställning av hur berörda nämnder betalat ut bidrag och stöd till ideella föreningar under 2014. I sammanställningen redovisas även några sammanfattande reflektioner utifrån det arbete som gjorts.

Som en följd av det tidigare uppdraget beslutade regionstyrelsen att regiondirektören nu ska se över Västra Götalandsregionens policy och riktlinjer för föreningsbidrag.

Beslut: enligt förslag

Upphandling av leverantör för cancerdiagnostik (ärende 13)

Regiondirektören ska på regionstyrelsens uppdrag fatta beslut om tilldelning av kontrakt gällande tjänsteleverantör till projektet Patos.

Patos är ett verksamhetsprojekt som omfattar en viktig del inom cancerdiagnostiken i Västra Götalandsregionen, från prov/biopsi till digitalbild och lagring. Upphandlingen omfattar en tjänsteleverantör med helhetsansvar för system för processensens samtliga moment, och innebär ett byte från analog till digital teknik.

Införandet av systemet inleds så snart ett avtal är tecknat.

Beslut: enligt förslag

Yttrande till kammarrätten - förslag till avslag på laglighetsprövning (ärende 14)

Fullmäktigeledamoten Monica von Martens har överklagat ett beslut i regionfullmäktige om reviderad policy för fordringar och inkasso samt högkostnadsskydd och frikort i Västra Götalandsregionen. Förvaltningsrätten i Göteborg har avslagit överklagandet. Monica von Martens har nu överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg som nu har förelagt Västra Götalandsregionen att yttra sig.

Regionstyrelsen beslutade om ett yttrande som i korthet innebär att Monica von Martens inte anfört någon omständighet som medför att beslutet kan upphävas och att kammarrätten därför ska avslå överklagandet.

Beslut: enligt förslag

Inbjudan till ut vecklingsarbete om mänskliga rättigheter (ärende 15)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har bjudit in kommuner, landsting och regioner att delta i ett utvecklingsarbete som fokuserar på hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning. Bakgrunden är att SKL tecknat ett treårigt samarbetsavtal med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen avstår möjligheten att delta i ett nationellt utvecklingsarbete om mänskliga rättigheters integrering i styrning och ledning. Styrelsen gör bedömningen att Västra Götalandsregionen bör prioritera det interna arbetet med dessa frågor istället för att ingå i nationella arbetsgrupper. Västra Götalandsregionens erfarenheter kan vid förfrågan givetvis ställas till det nationella projektets förfogande.

Inom Västra Götalandsregionen samordnas rättighetsarbetet av Kommittén för rättighetsfrågor. I en kommande översyn av den politiska organisationen är en av frågorna kommittéernas arbete.

Västra Götalandsregionen vilar också på andra grundläggande värderingar som till del tangerar mänskliga rättigheter, och som gäller också för Västra Götalandsregionens styrning och ledning. Dessa kommer under hösten 2015 att formuleras och samlas i ett nytt styrande dokument.

Just nu pågår också ett omfattande arbete med att utveckla ledningssystemet för Västra Götalandsregionen som helhet.

Beslut: enligt förslag. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Resursfördelningsmodellen för sjukvården ses över (ärende 16)

Regionfullmäktige beslutade i samband med budgeten för 2016 att regionstyrelsen ska initiera en översyn av den modell som används för fördelning av pengar till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Bakgrunden till uppdraget är att dagens fördelningsmodell upplevs som osäker.

Regionstyrelsen beslutade göra en översyn av resursfördelningsmodellen inom sjukvården och att tillsätta en politisk styrgrupp för arbetet med en representant från varje parti i styrelsen samt att gruppen även ska vara styrgrupp för arbetet med översyn av ersättningssystemet för hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen beslutade även att regiondirektören ska bistå styrgruppen i arbetet med översynen.

Beslut: enligt förslag

Västra Götalandsregionen stödjer Göteborgs stads val för undantag från trängselskatt (ärende 17)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets promemoria ”Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg, två modeller”.

Regionstyrelsen konstaterar att båda alternativen ger ungefär samma effekt på trängselskattefrågan men skiljer sig åt vad gäller både kostnad och tid för införande. Eftersom alternativen i första hand påverkar Göteborg och dess invånare i främst Backaområdet ser Västra Götalandsregionen att Göteborgs slutsatser för val av alternativ har stor betydelse och stödjer därför Göteborg i dess val av alternativ.

Det alternativ i promemorian som Göteborgs Stad förordar innebär i korthet att bilar med hemmaadress i Backa slipper betala trängselskatt vid vissa betalstationer.
Det andra alternativet innebär i korthet att det endast är genomfartstrafik genom Backa som ska betala trängselskatt i området.

Beslut: enligt förslag. Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

Yttrande över betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt” (ärende 18)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt”, från utredningen Statliga finansieringsinstanser. I betänkandet föreslås att en ny statlig fond, Fondinvest AB, inrättas med uppdrag att tillsammans med privat kapital investera i svenska innovativa företag med hög tillväxtpotential. Fondinvest AB ska investera i ett antal underliggande fonder med olika inriktning.

Västra Götalandsregionen anser att utredningens förslag att slå samman och styra om inriktningen på det statliga riskkapitalet i grunden är positivt. Men att det finns en del frågetecken om den föreslagna fondstrukturen verkligen leder till den överskådlighet som efterfrågas, om fond i fond-lösningen främjar ökat riskkapital i de tidiga skedena och om arbetssättet är kostnadseffektivt.

Västra Götalandsregionen anser bland annat också att:
Utredningen har missat betydelsen av en regional representation i styrningen av Fondinvest AB. Företagens kunskaper om hur man söker kapital och vad som krävs för att få olika typer av kapital är låg. Den föreslagna förändringen innebär inte att det blir lättare för företagen att hitta pengarna. Förslaget gällande ett ökat innovationsstöd till Almi och Vinnova är mycket positivt.

Västra Götalandsregionen lyfter också fram betydelsen av fortsatt utveckling av Almi Invest.

Beslut: enligt förslag