Regionstyrelsen den 12 januari 2016

Fullmäktigeärenden

 

Västra Götalandsregionens detaljbudget och förslag på avlastning för sjukhusen (Ärende 1)

Akutsjukhusen ska få avlastning i ekonomin under 2016. Det föreslår regionstyrelsen nu i samband med beslutet om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2016. Det blir dock inga utökade ramar. Sjukhusen tillåts istället att, inom bestämda gränser, ha underskott i resultatet för 2016. Pengarna till underskotten finansieras inom ramen för moderförvaltningen och från det beräknade överskottet för koncernen som helhet. Västra Götalandsregionens årsresultat för 2016 beräknas nu bli noll kronor.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 12 januari

Ansökan om att bryta kontrakt för vårdcentralsverksamhet i Åby, Viskafors, Brastad, Åmål och Skara (Ärende 2)

Primärvårdsstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige ska avgöra om primärvårdsstyrelsen ska få ansöka om att avsluta kontrakten för Närhälsans vårdcentraler i Åby, Viskafors, Brastad, Åmål och Skara i förtid. Fullmäktige behöver ta ett beslut i frågan eftersom det rör sig om en förändring av principiell betydelse för Närhälsans verksamhet.

Alla vårdcentraler inom VG-primärvård, såväl Västra Götalandsregionens egna som de privata, har separata avtal med Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnder. Det är också till nämnderna som primärvårdsstyrelsen måste vända sig för att ansöka om att avbryta kontrakten och därmed verksamheterna för de fem vårdcentralerna.

Regionstyrelsen föreslår nu att regionfullmäktige godkänner primärvårdsstyrelsens förslag om att få ansöka hos hälso- och sjukvårdsnämnderna om att få bryta kontrakten i förtid för vårdcentralerna i Åby, Viskafors, Brastad, Åmål och Skara.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Slutrapport för regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland godkänd (Ärende 3)

2012 antog regionfullmäktige en regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland 2011-2015. Utvecklingsstrategin har sedan dess resulterat i att ett stort antal åtgärder genomförts efter förslag från Västra Götalandsregionens styrelser, nämnder och tjänstemannaorganisation. Åtgärderna och eventuella nya uppdrag har nu sammanställts i en slutrapport.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner slutrapporten om utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Komplettering för posttraumatiskt stressyndrom i Regional utvecklingsplan för psykiatrin (Ärende 4)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige kompletterar den regionala utvecklingsplanen för psykiatri med ett avsnitt för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eftersom denna diagnos den är ett område där det behövs regional utveckling och samordning.

Finansieringen av åtgärderna som hör samman med avsnittet om PTSD i utvecklingsplanen behandlades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i december 2015.

Den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatri 2014-2018 antogs av regionfullmäktige i maj 2014.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Riktlinjer för handikappidrottsstipendium upphävs (Ärende 5)

I och med att Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor antagit en ny riktlinje för stipendier som omfattar både stipendiet för mänskliga rättigheter och stipendiet får parasport (handikappidrott) föreslår regionstyrelsen nu att regionfullmäktige beslutar att upphäva ”Riktlinjer för handikappidrottsstipendium” och ger kommittén för rättighetsfrågor uppdraget att besluta om regler för stipendium för parasport.

13 verksamheter och 1300 anställda samlokaliseras till nya Regionens Hus Göteborg 2019 (Ärende 6)

2019 ska Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter, som idag finns i Göteborg, enligt planerna samlas i ett nytt Regionens hus intill Centralstationen. Sammanlagt berörs 13 förvaltningar och bolag och cirka 1300 anställda. I det nybyggda huset planeras det, förutom arbetsplatser, även för konferens- och möteslokaler samt restaurangverksamhet både för de som arbetar i huset och för tillresta anställda och förtroendevalda. För att underlätta planeringen och bestämma inriktningen för utformningen av lokalerna har regionstyrelsen nu fattat beslut om vilka verksamheter som ska flytta in när huset är klart.

Beslutet gäller endast verksamheter och anställda som redan idag finns i Göteborgsområdet.

Regionstyrelsens beslut omfattar Folktandvården, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Kultur i Väst, Västtrafik AB, Film Väst AB, Turistrådet Västsverige AB, Hälsan & Stressmedicin, Regionservice, Västfastigheter, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Koncernkontoret.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Uppsala läns landsting blir medlem i kommunalförbundet Svensk luftambulans (Ärende 7)

2015 bildade Västra Götalandsregionen och landstingen i Värmland och Dalarna Kommunalförbundet Svensk Luftambulans för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet för medlemmarna. Uppsala läns landsting har nu ansökt om medlemskap i kommunalförbundet.

De andra medlemmarna i förbundet, Landstingen i Värmland och Dalarna, har tidigare beslutat godkänna ansökan och justeringar i förbundsordningen vilket nu även regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar.

Motion om besök av blodbussen i norra Bohuslän besvarad (Ärende 8)

David Lindh (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om blodbussen kan besöka Strömstad och norra Bohuslän på regelbunden basis. Motionärens menar att regelbundna turer till norra Bohuslän skulle kunna förbättra servicen till boende i området som önskar lämna blod.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Bakom förslaget finns hälso- och sjukvårdsstyrelsens med flera remissinstansers bedömning att ansvaret för tillgången på blod är tydligt och att det finns en plan för blodförsörjning i regionen. Det är sjukhusledningarnas uppgift att säkra tillgången på blod till vården och att detta sker på bästa och mest effektiva sätt samt att väga kostnader för olika metoder för att få tillgång till blod.

Motion om utökat utbud i Närtrafiken avslås (Ärende 9)

Lena Malm och Hans Strandberg (S) föreslår i en motion att kollektivtrafiknämnden ska genomföra en uppgradering av riktlinjerna så att även de som bor i orter med upp till 1000 invånare erbjuds helgresor inom Västtrafiks Närtrafiken.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Både kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik AB har bedömt att riktlinjerna inte bör ändras eftersom de nyligen antagits efter en lång förankringsprocess. Man anser också man bör vänta med att utvärdera riktlinjerna, inför en fortsatt utveckling, tills dess att arbetet med att införa grundutbudet genomförts.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Avslag på motion om yttrande kring lag om utbyte av sprutor och kanyler (Ärende 10)

Maddelen Larsson med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen skickar ett yttrande till regeringen om att ändra Lag (2006:323) så att även personer under 20 år kan delta i sprututbytesprogrammet fullt ut.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen i avvaktan på den statliga remiss som aviserats på området och som Västra Götalandsregionen kommer att yttra sig över.

Styrelseärenden

Västtrafik satsar närmare 18 miljoner kronor på ny- och reinvesteringar i hållplatser 2016 (Ärende 11)

Under 2016 kommer Västtrafik att satsa närmare 18 miljoner kronor på upprustning och nyinvestering av hållplatser, cykelparkeringar samt utveckling av resecentrum i Mariestad och Skövde. Kollektivtrafikens hållplatser är det första mötet och entré till resan med Västtrafiks bussar, spårvagnar, båtar och tåg och därför viktiga att underhålla och utveckla.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 12 januari

Klart för ombyggnad av produktionsköket på Uddevalla sjukhus (Ärende 12)

Produktionsköket på Uddevalla sjukhus ska byggas om. Regionstyrelsen gav fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnaden, och servicenämnden tilldelades pengar för ny utrustning.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 12 januari

Slutredovisning av projekt Utebelysning Norra Älvsborgs Länssjukhus (Ärende 13)

I samband med yttre underhåll vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan har ytterbelysning bytts ut för att förbättra energianvändningen. En slutredovisning av projektet har nu lämnats till regionstyrelsen som beslutade att godkänna redovisningen.

Ytterligare två våningsplan på parkeringshus vid nya barnsjukhuset (Ärende 14)

I samband med att det byggs ett nytt barnsjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg byggs även ett nytt parkeringshus med drygt 300 parkeringsplatser inom området. Fastighetsnämnden har nu begärt att få lägga till ytterligare två våningsplan på det nya parkeringshuset. Regionstyrelsen beslutade att fastighetsnämnden får genomföra påbyggnaden som får kosta 19 miljoner kronor.

Inget delägarskap i Trollhättan Vänersborgs flygplats (Ärende 15)

Västra Götalandsregionen, VGR, ska inte bli delägare i Fyrstads flygplats AB. Det är svaret från regionstyrelsen på företagets fråga om VGR:s inställning till ett delägarskap i bolaget. Samtidigt tar VGR, genom ett utökat driftsbidrag som ges via transportinfrastrukturplanen, ett större ansvar för flygplatsen.

Trafikverket genomför nu en utredning av driftsbidragen eftersom regelverket eventuellt har tolkats olika inom EU:s medlemsländer. Utredningens resultat kan eventuellt påverka driftsbidragen till flygplatsen. Ett nytt beslut från Trafikverket ska dock inte påverka hur VGR ställer sig till ett delägarskap.

Fortsatt stöd till Mistra Urban Futures (Ärende 16)

Västra Götalandsregionen fortsätter att stötta forskning- och kunskapscentrum Mistra Urban Futures de kommande fyra åren. Mistra Urban Futures, som grundades 2010 är ett globalt forskning- och kunskapscentrum för hållbar Stadsutveckling. Västra Götalandsregionen är en av initiativtagarna tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, IVL Svenska miljöinstitutet och Länsstyrelsen.

Västra Götalandsregionens och övriga partners bidrag är en förutsättning för ett fortsatt arbete mot att bli en globalt ledande verksamhet. Hittills, under uppbyggnadsfasen, har centrumet haft stöd och finansiering från Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Stödet gäller fram till och med 2019 men ambitionen är att verksamheten ska fortsätta även efter det att Mistras finansiering upphör.

Under 2016 kommer en strategi för framtida organisation, partnerskap och finansiering för Mistra Urban Futures efter 2020, att tas fram.

Regional strategi för ökad cykling i Västra Götaland antagen (Ärende 17)

För att skapa bättre förutsättningar för en ökad och säker cykling antog regionstyrelsen på tisdagen dokumentet Strategi för ökad cykling i Västra Götaland. Strategin, som är en del av den regionala planen för transportinfrastrukturen i länet, ska vara ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder längs det statliga regionala vägnätet och innehåller mål och principer för prioriteringen av åtgärderna.

I den regionala planen finns pengar avsatta för en utbyggnad av säkra cykelvägar längs det statliga regionala vägnätet. Även om kommunerna förväntas medfinansiera utbyggnaden av cykelvägarna kommer pengarna inte räcka till för alla behov och önskemål, därför innehåller strategin förslag till prioriteringar.

I första hand ska vardagscyklande till exempelvis arbetsplatser, skolor, knutpunkter för kollektivtrafiken och fritidsanläggningar prioriteras. I andra hand prioriteras insatser som knyter samman ”felande länkar” i det befintliga cykelvägnätet samt rekreations- och turistcykling.

Drift- och investeringsbidrag till Trollhättans flygplats (Ärende 18)

Trollhättans – Vänersborgs flygplats har ansökt om statligt driftbidrag för åren 2015-2017 och om ett investeringsbidrag som för höjd referenskod och omtoppning av bana för att kunna bibehålla och utveckla dagens trafik.

Beredningsgruppen för hållbar utveckling har lämnat ett förslag till beslut som innebär ett driftsbidrag för 2016 på 3,4 miljoner kronor respektive 3,5 miljoner kronor för 2017. Förslaget innebär även ett investeringsbidrag till höjd referenskod och omtoppning av landningsbanan på 13,1 mnkr. Regionstyrelsen godkände BHU:s förslag.

Västra Götalandsregionen startar akademi för intern kompetensutveckling (Ärende 19)

För att stötta intern kompetens- och verksamhetsutveckling startar Västra Götalandsregionen under 2016 VGR-akademin, en egen utbildningsakademi. Satsningen hör samman med att det nu även tas fram en regiongemensam plan för kompetensutvecklingen av Västra Götalandsregionens chefer och medarbetare.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 12 januari

Kartläggning av olika typer av samråd (Ärende 20)

En kartläggning av olika typer av samråd och dialoger med intresseorganisationer/-grupper visar att dessa sker i olika utsträckning, i olika former och att ersättning till deltagarna sker på olika sätt. Arvodesberedningen har därför beslutat att det ska tas fram förslag på kriterier för när ersättning kan betalas ut.

Regionstyrelsen beslutade bland annat att notera informationen och arvodesberedningens beslut samt att regiondirektören ska samarbeta med arvodesberedningen om ett förslag till ersättningar för de samrådsformer som inte omfattas av arvodesbestämmelserna.