Regionstyrelsen den 13 december 2016

Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade region!

I samband med regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg blev Västra Götalandsregionen Fairtradediplomerad, och är därmed Sveriges andra Fairtrade region. Generalsekreteraren för Fairtrade Sverige, Hewan Temesghen, överlämnade diplomet till Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande, vid tisdagens möte.

Fullmäktigeärenden

Handlingsplan för fullföljda studier (ärende 1)

Under de senaste 15-åren har antal behöriga till gymnasiet ständigt sjunkit procentuellt i samtliga delregioner i Västra Götaland.  Västra Götalandsregionen har därför inlett en kraftsamling och kommer i samarbete med andra arbeta för att vända den nedåtgående trenden och för att alla elever som lämnar grund- och gymnasieskolan ska ha godkända betyg.

Under år 2016 har en handlingsplan arbetats fram av Folkhälsokommittén. Handlingsplanen innehåller fem delområden som bl a handlar om ökad samverkan, främja psykisk hälsa, öka intresset för studier och skapa bättre förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund.  Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anta handlingsplanen för fullföljda studier 2017-2020 och att Folkhälsokommittén ska samordna arbetet.

Beslut: enligt förslag

Ny rese- och mötespolicy  (ärende 2)

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta en reviderad resepolicy ” Rese- och mötespolicy ” för Västra Götalandsregionen. Den nya policyn vill öka Västra Götalandsregionen miljöprofil när det gäller resor. Den nya policyn kommer också att omfatta även möten då dessa ofta styr resandet. Det är därför viktigt att försöka skapa en möteskultur som innebär en minskad miljöpåverkan.
Regionstyrelsen bestämde också att ” Riktlinjer för tjänsteresor och möten i Västra Götalandsregionens verksamheter” ska gälla för alla verksamheter och majoritetsägda bolag i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

Svar på motion om att motverka tjuvåkning genom externa kontroller (ärende 3)

Jimmie Stranne med flera (SD) föreslår i en motion att Västtrafik ska göra fler biljettkontroller och att kontrollverksamheten ska säljas för att skötas av någon extern part. Syftet är att motverka tjuvåkning i kollektivtrafiken.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska anse att motionen är besvarad genom det remissvar som kommit från Västtrafik. Västtrafik arbetar med en ny upphandling och ny modell för biljettkontrollverksamheten, som även omfattar frågeställningarna som lyfts fram i motionen.
Västtrafik bedömer att kontrollerna i förhållande till det totala resandet behöver ökas i kommande avtal. Att sälja tjänsten externt för att öka antalet biljettkontroller skulle dock motverka biljettkontrollens utveckling mot att vara en naturlig del av Västtrafiks varumärke, anser bolaget. 

Även kollektivtrafiknämnden har fått motionen på remiss, och har ställt sig bakom Västtrafiks svar.

Beslut: enligt förslag

S och V yrkar på avslag till motionen. SD yrkar på bifall och reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yttrande.

Regionstyrelsen vill vänta med utökningar av Närtrafiken (ärende 4)

Det är för tidigt att utöka grundutbudet inom Närtrafiken till att gälla även lördagar och söndagar. Det anser regionstyrelsen, och föreslår att regionfullmäktige ska anse en motion i ärendet vara besvarad.

Motionen är ställd av Jimmie Stranne med flera (SD). Motionärerna vill att kollektivtrafiknämnden ska få i uppdrag att komplettera Närtrafikens grundutbud så att det även omfattar lördagar och söndagar.
Genom Närtrafiken kan man resa till och från en adress där det inte finns någon linjetrafik. Idag innebär lägsta utbudsnivå att man kan beställa transport måndag-fredag.

Kollektivtrafiknämnden skriver i sitt yttrande att de ser positivt på att Närtrafiken fortsätter att utvecklas för att klara landsbygdens resbehov. Nämnden rekommenderar att eventuella beslut om olika förändringar tas efter att en utvärdering gjorts under 2017.

Beslut: enligt förslag

SD yrkar på bifall till motionen och reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yttrande.

Styrelseärenden

Framgångsrikt arbete med bildspråk för flyktingar fortsätter (ärende 5)

Regionstyrelsen avsätter ytterligare 2,4 miljoner kronor till kommunikationsinsatser för hantering av flyktingsituationen. Det innebär bland annat att bildstödsprojektet "KomHitFlykting" fortsätter även under 2017.
Bildstödet används inom vården för att kommunicera med flyktingar som inte kan läsa, skriva eller tala andra språk än sitt eget. Sedan tidigare finns 600 000 kronor avsatta till kommunikationsinsatser inom ramen för hantering av flyktingsituationen. Behovet av kommunikationsstöd i verksamheterna har dock ökat kraftigt på grund av den ökade flyktingtillströmningen och att arbetet med bildstödet varit framgångsrikt och nu efterfrågas av fler verksamheter. De avsatta pengarna kommer från statsbidrag.

Beslut: enligt förslag

Uppföljning av handlingsplan för säkerhetsarbetet på Koncernkontoret (ärende 6)

2015 fastställde regionstyrelsen en handlingsplan för säkerhetsarbetet
i Koncernkontoret, Västra Götalandsregionens koncernövergripande förvaltning. Handlingsplanen grundades på en riskanalys och beskriver mål och aktiviteter för säkerhetsarbetet.
En uppföljning som nu gjorts visar att merparten av aktiviteterna är utförda eller kommer att genomföras. De aktiviteter som återstår kommer att föras över till åtgärdsplan för intern kontroll och säkerhet 2017.

Beslut: enligt förslag

Fördelning av investeringsramar (ärende 7)

Regionfullmäktige har avsatt 14 miljarder kronor till investeringar under perioden 2016-2018, varav 4,8 miljarder för 2017.
Förvaltningarnas investeringsbehov för 2017 har kartlagts under hösten, och regionstyrelsen beslutade nu om hur ramarna för 2017 ska fördelas per förvaltning.

Beslut: enligt förslag

Vinst från testamenterad bostad till cancerforskning (ärende 8)

Regionstyrelsen beslutade att ta emot en gåva som en privatperson testamenterat. I gåvan ingår en bostadsrättslägenhet värderad till cirka 1,1 miljoner kronor, och som nu fastighetsnämnden får i uppdrag att sälja.
Gåvan inklusive vinsten från försäljningen ska gå till stiftelsen Donationer till Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i enlighet med testamentet.

Beslut: enligt förslag

Regionstyrelsens ordförande ska medla i tvist (ärende 9)

Regionstyrelsen utsåg styrelsens ordförande att medla i en tvist mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsstyrelsen.
I tvister mellan nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen har regionstyrelsen enligt reglementet en medlarroll. Den aktuella tvisten har sin bakgrund i en tillfällig stängning av jourverksamhet på Öckerö i somras, och handlar bland annat om tolkning av regelverk. Primärvårdsstyrelsen anser också bland annat att storleken 411 985 kronor på det vitesbelopp som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om inte är skäligt.

Beslut: enligt förslag

Stiftelse återtar driften av Skara skolscen (ärende 10)

Regionstyrelsen godkände för sin del ett nytt avtal med Skara kommun om Skara skolscen.
Västra Götalandsregionen och Skara kommun står bakom Stiftelsen Skara skolscen, som under en period överlåtit driften av verksamheten till Folkuniversitetet. Stiftelsens styrelse har gjort bedömningen att detta är ett arrangemang som vid en granskning skulle underkännas av länsstyrelsen. Från 1 januari 2017 återtar därför stiftelsen uppdraget att främja och bedriva förberedande scenisk utbildning i Skara.
Västra Götalandsregionen ska stå för 70 procent av bidraget till verksamheten, och Skara kommun för 30 procent.

Beslut: enligt förslag.

Nytt avtal om musikteaterverksamhet i Skövde godkändes (ärende 11)

Regionstyrelsen godkände för sin del ett nytt avtal med Skövde kommun och Göteborgsoperan om Göteborgsoperans regionala musikteaterverksamhet. Västra Götalandsregionen har sedan tidigare avtal med Skövde kommun om Göteborgsoperans så kallade Skövde-scen i fastigheten Eric Uggla Det nya avtalet ska reglera verksamheten i fastigheten i Skövde samtidigt som den bygger på Göteborgsoperans regionala produktionsplan. Planen garanterar ett turnéutbud i hela Västra Götaland men utgör också grundförutsättningen för verksamheten i Skövde.

Det nya avtalet gör det också möjligt för Skövde kommun att utveckla fastigheten Eric Uggla till att bli ett kulturhus med kulturverksamhet generellt.

Beslut: enligt förslag 

Läkare utan gränser får Koncernkontorets julgåva (ärende 12)

Medarbetarna på Västra Götalandsregionens koncernövergripande förvaltning Koncernkontoret brukar varje år få varsin julgåva. I år liksom förra året är avsikten istället att gåvan ges som hjälp till att hjälpa. Motivet är den svåra krigs- och flyktingsituationen och den nöd som detta för med sig. Koncernkontorets medarbetare har själva valt att föreslå att gåvan ska riktas till organisationen Läkare utan gränser.

Regionstyrelsen godkände att julgåvan om 300 000 kronor ges till Läkare utan gränser att användas till utbildning och rådgivning, enligt bestämmelserna i lagen om vissa kommunala befogenheter.

Beslut: enligt förslag

Politisk styrgrupp utses för arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö (ärende 13)

Regionstyrelsen beslutade tillsätta en politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö. Gruppen ska bestå av en ledamot per politiskt parti.
Regionfullmäktige beslutade den 29 november om principerna för finansiering av ett så kallat kärnsystem  för framtidens vårdinformationsmiljö, och gav samtidigt regionstyrelsen uppdrag att utse en politisk styrgrupp. Arbetet kommer att ha stor påverkan både vad gäller ekonomi och verksamhet samtidigt som den tekniska utvecklingen på området är mycket snabb. Processen behöver därför ges särskild uppmärksamhet.

Beslut: enligt förslag

Västra Götalandsregionen positiv till förslag kring antiziganism (ärende 14)

Socialdepartementet har bett Västra Götalandsregionen (VGR) lämna synpunkter på betänkandet "Kraftsamling mot antiziganism", från Kommissionen mot antiziganism. VGR lämnar synpunkter på det som berör områdena för VGR:s kommitté för mänskliga rättigheter och kulturnämnd.

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom rekommendationerna om att sprida kunskap om romernas situation, att förstärka främjande insatser, att inrätta en nationell oberoende institution för mänskliga rättigheter och att se över förutsättningarna för en varaktig romsk representation i olika samråd. VGR anser däremot inte att de föreslagna insatserna ska finansieras genom det befintliga anslaget till Kulturrådet. Istället bör Kulturrådet få mer pengar som kan gå till regional kulturverksamhet som stärker civilsamhället i allmänhet och föreningslivet hos de nationella minoriteterna i synnerhet.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över öppet EU-samråd om halvtidsutvärdering av Horisont 2020 (ärende 15)

Västra Götalandsregionen har, på EU-kommissionens önskemål om en halvtidsutvärdering av forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020, arbetat fram ett förslag till yttrande. Svaret har arbetats fram inom koncernkontoret och i samarbete med andra, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting.

Yttrandet kan sammanfattas i åtta punkter där Västra Götalandsregionen anser att regionernas roll och strukturfondernas synergieffekter bör stärkas, beviljandegraden 12-13 % bör höjas och att trenden att gå mot lån istället för bidrag är problematisk.

Beslut: enligt förslag

Avtal om nytt forskningscentrum vid Göteborgs universitet (ärende 16)

Regionstyrelsen beslutade ingå avtal med Göteborgs universitet och företaget Astra Zeneca om Wallenbergcentrum för molekylär translationell* medicinsk forskning.
Centret bildades 2015 och finns på Göteborgs universitet och har motsvarigheter även i Lund och Umeå.  Initiativet till centrumbildningarna kom från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, med ett av syftena  att Sverige ska återuppta en ledande ställning inom så kallad  life science-forskning.

Driftsättning av verksamheten i Göteborg sker 2017 och finansieringen är en av de frågor som nu regleras i ett avtal.  Totalbudget för centrumbildningen i Göteborg är 677 miljoner kronor under en tioårsperiod. Efter denna period ska Göteborgs universitet ta över ansvaret för driften i sin helhet.
Av totalsumman bidrar Wallenbergstiftelsen med 270 miljoner kronor,  Göteborgs universitet med 156 miljoner, Västra Götalandsregionen 151 miljoner och företaget Astra Zeneca med 40 miljoner kronor.

*Translationell forskning innebär att forskningen utgår från riktiga sjukdomsproblem som identifierats inom sjukvården. Målet är sedan att resultaten ska kunna återföras till vården i form av bättre diagnostik eller behandling

Beslut: enligt förslag