Regionstyrelsen den 15 september 2015

Fullmäktigeärenden

Regionstyrelsen vill kunna besluta om naturbruksgymnasiernas fastigheter (ärende 1)

I en utredning föreslås omstruktureringar av naturbruksskolornas verksamhet som bland annat kan innebära att skolor avvecklas. (Se även ärende 13.1). Regionstyrelsen vill få rätt att framöver fatta beslut om byggnader och mark som idag används av naturbruksgymnasierna. Det är regionfullmäktige som slutligt avgör frågan.

Beslut: enligt förslag

Fortsatt verksamhet föreslås vid tre naturbruksskolor i Västra Götaland (ärende 13.1)

Regionstyrelsen föreslår fortsatt verksamhet vid tre av sex naturbruksgymnasier i Västra Götaland. Det gäller Sötåsen med inriktningarna lantbruk, djur och gymnasiesärskola, Svenljunga med inriktning skog, samt Uddetorp med inriktning lantbruk.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Särskild ersättning ska ge fler ST-läkare på vårdcentralerna (ärende 2)

Regionstyrelsen vill öka antalet ST-läkare inom vårdvalssystemet VG Primärvård från 400 tjänster till minst 440. Styrelsen beslutade därför om regler för fördelning och hantering av en särskild ersättning för ST i allmänmedicin.

Beslut: enligt förslag

Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2015 (ärende 3)

Enligt kommunallagen har varje nämnd ansvar för att se till att kontrollen av det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Regionstyrelsen måste därför fatta beslut om hur den interna kontrollen ska ske inom den egna förvaltningen där bland annat koncernkontoret ingår.

Regionstyrelsen fastställde planen för intern kontroll för 2015 och beslutade även att regiondirektören ska redovisa resultatet av genomförda kontroller i februari 2016.

Beslut: enligt förslag

Handlingsplan för säkerhetsarbetet inom koncernkontoret (ärende 4)

Alla Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser måste se till att det finns plan för säkerhetsarbetet som utgår från skyddsvärda objekt och regionala direktiv. Det står i Västra Götalandsregionens policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet. Dessutom ska utbildningar, risk- och sårbarhetsanalyser och övningar genomföras. 

Därför fastställde regionstyrelsen en handlingsplan för säkerhetsarbetet i koncernkontoret. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska utse ansvariga för respektive aktivitet i handlingsplanen. Grunden för planen är den riskanalys som genomfördes för regionkansliet under vintern 2013-2014.

Beslut: enligt förslag

Ändring av delegeringsordning för regionstyrelsen (ärende 5)

Efter en omorganisation av regionstyrelsens förvaltning behöver delegeringsordning i några fall justeras och kompletteras. Regionstyrelsens beslut om ändring och komplettering av delegation:

  • Beslut om att sälja och skänka bort inventarier samt avskrivning av fordran inom regionstyrelsens egen verksamhet delegeras till ekonomidirektören. Delegationen gäller högst två prisbasbelopp per ärende.
  • Beslut att inte lämna ut allmän handling i ärenden som rör kvalitetsregister där regionstyrelsen är centralt personuppgiftsansvarig delegeras till verksamhetschefen för Registercentrum.
  • Beslut om ärenden om utlämnande av allmänna handlingar från vårddatabasen VEGA och läkemedelsdatabasen Digitalis delegeras till chefen för koncernavdelning data och analys.

Beslut: enligt förslag

Tågtrafiken en ryggrad för regionen som bör utvecklas (ärende 6)

I ett yttrande över remissen "Koll på anläggningen" om den svenska järnvägens organisation ser Västra Götalandsregionen (VGR) positivt på att organisationen för järnvägens byggande och underhåll genomlyses ordentligt.

VGR menar bland annat att tågtrafiken är en ryggrad för den regionala kollektivtrafiken och att det är avgörande för Västra Götalands utveckling att tågtrafiken kan fortsätta att utvecklas som ett konkurrenskraftigt alternativ, som medger komfort, punktlighet och korta restider. VGR anser dock att dagens tillförlitlighet är alltför låg vilket påverkar förtroendet för tågtrafiken i sin helhet. VGR betonar vikten av att de åtgärder som bedöms ge bäst effekt genomförs med hög prioritet och takt och stöder förslaget att utöka och utveckla samplaneringen av underhåll, reinvestering och nyinvestering.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över förslag om värdeåterföring (ärende 7)

Offentliga investeringar i vägar och annan transportinfrastruktur bidrar ofta till att fastigheter ökar i markvärde. Sverigeförhandlingen föreslår i ett delbetänkande att ett nytt verktyg skapas för att kommuner och fastighetsägare ska kunna ingå avtal om återföring av värdeökningen. Detta som ett sätt att låta fastighetsägare och andra exploatörer vara med och finansiera satsningar på transportinfrastruktur.

Västra Götalandsregionen tycker det är bra att reglerna tydliggörs, men pekar bland annat på vissa risker för godtycklighet och osäkerhet, och att förhoppningarna på värdeåterföring som finansieringsmöjlighet kan vara för stora.

Sverigeförhandlingen föreslår också att kommunallagen ändras för att öka möjligheterna för en kommun att vara med och betala för vägar och järnvägar i andra kommuner och landsting.

Västra Götalandsregionen tycker att förslaget är bra och kan göra det lättare att ta ett gemensamt ansvar för regionala infrastruktursatsningar.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över förslag till ny säkerhetsskyddslag (ärende 8)

En statlig utredning föreslår att Säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag med samma namn. Lagen ska möta nya krav som bland annat beror på IT-utvecklingen och ökat internationellt samarbete.

Västra Götalandsregionen lämnar dels flera allmänna synpunkter, dels flera enskilda synpunkter på förslag i utredningen.

En av de synpunkter Västra Götalandsregionen lyfter fram handlar om särskilt skyddsvärda funktioner. Utredningen anger att säkerhetsskydd ska avse till exempel centrala läkemedelslager eller laboratorier som hanterar smittoämnen som vid ett angrepp kan innebära allvarlig fara för människors liv och hälsa. Övrig samhällsviktig verksamhet som landstingen ansvarar för nämns inte.  Västra Götalandsregionen tycker att detta tyder på en brist i utredningen när det gäller medverkan från aktörer inom landstingen.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg (ärende 9)

Räddningstjänsten Storgöteborg har tagit fram ett handlingsprogram för åren 2016-2019, enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Handlingsprogrammet innehåller inga förslag som berör Västra Götalandsregionen men tar upp frågor som har bäring på Västra Götalandsregionens verksamhet.

Västra Götalandsregionen lämnar dels sammanfattande synpunkter, dels enskilda synpunkter kring innehållet i programmet. Bland annat anser Västra Götalandsregionen att räddningstjänsten tillsammans med berörda aktörer inom hälso- och sjukvården bör utveckla särskild förmåga vad gäller evakuering av sjukhus.

Västra Götalandsregionen efterlyser också ett avtal med Räddningstjänsten Storgöteborg om IVPA (I väntan på ambulans).

Beslut: enligt förslag

Upphävande av föreskrifter om undantag från kravet på legitimation för sjuksköterskevikarier (ärende 13.2)

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag som innebär att nuvarande föreskrifter om undantag från kravet på legitimation för sjuksköterskevikarier upphävs.

Västra Götalandsregionen (VGR) tycker att förslaget är tillfredsställande ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ur ett EU-rättsligt perspektiv, men anser att några förtydliganden bör göras. VGR lyfter bland annat fram att personalförsörjningen är fortsatt beroende av Socialstyrelsens handläggningstider, särskilt inför sommaren. Socialstyrelsen behöver därför ha beredskap för en ökad mängd ansökningar om undantag från krav på legitimation.

Beslut: enligt förslag