Regionstyrelsen den 16 juni 2015

Fullmäktigeärenden

Motion om regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa besvarad (ärende 1)

Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion från februari 2013 att fullmäktige skapar ett regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa. Syftet är att skapa en varaktig kunskap och ett varaktigt stöd i arbetet för ungas hälsa, inte minst kring den psykiska hälsan.

Regionstyrelsen konstaterar att mycket av detta redan finns i regionen men att det behövs en större samordning. Styrelsen föreslår därför att fullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur befintliga verksamheter kan förbättra sina samordnings- och samverkansuppdrag. Motionen är därmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

Handlingsplan ska minimera bältesläggning inom barn- och ungdomspsykiatrin (ärende 2)

Nicklas Attefjord (MP) och Göran Larsson (MP) har skrivit en motion om att anta en nollvision för användningen av bältning och avskiljning inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen. I sitt beslut vill styrelsen att en handlingsplan ska tas fram för att nå nollvisionen och så långt det är möjligt minimera användningen av bältesläggning och avskiljning. Regionstyrelsen vill också undersöka om det finns brister i följsamheten till de riktlinjer som finns för dokumentation av tvångsvård och tvångsåtgärder i barn- och ungdomspsykiatrin.

Beslut: enligt förslag

Ingen utredning om flytt av regionfullmäktige och regionstyrelsen till Göteborg (ärende 3)

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår en motion av Lars Nordström (FP) om att utreda för- och nackdelar med att flytta regionfullmäktige och regionstyrelsen till Göteborg.

I samband med beslutet om att bygga ett nytt Regionens hus i Göteborg bekräftade regionstyrelsen ett tidigare beslut av riksdagen om att Västra Götalandsregionens säte ska vara Vänersborg.

Det nya Regionens hus i Göteborg påverkar heller inte beslutet om den inomregionala balansen. Den inomregionala balansen är ett begrepp som lanserades när det nya länet och Västra Götalandsregionen bildades 1998 och 1999. Begreppet är ett uttryck för att olika statliga och kommunala myndigheter och institutioner skulle placeras på olika orter inom länet för att ha en närhet till länets invånare.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Planeringsdirektiv för 2016 (ärende 4)

 Regionstyrelsen beslutade om planeringsdirektiv för nämnder och styrelser. Syftet med planeringsdirektivet är att förtydliga förutsättningarna och villkoren för nämnder och styrelser utifrån budgeten för 2016. Bland annat ska nämnders och styrelsers överenskommelser och uppdrag vara klara senast den 31 oktober 2015. Detaljbudgetarna för nämnder och styrelser ska vara klara senast den 30 november 2015.

Beslut: enligt förslag. (S), (V) och (SD) deltog ej i beslutet.

Regionstyrelsens stärker sin uppsiktsplikt (ärende 5)

Regionstyrelsen har beslutat om ett antal aktiviteter för att stärka sin uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser. Uppsiktsplikten ska ske bland annat genom utvecklad rapportering, presidiemöten och särskilda riktade insatser.

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Västra Götalandsregionens angelägenheter och ha uppsikt över andra nämnders verksamheter. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över bolag och stiftelser samt de kommunalförbund som Västra Götalandsreiognen är medlem i.

Beslut: enligt förslag.

Färre indikatorer ska ge ökat fokus på fullmäktiges mål (ärende 6)

Regionstyrelsen har beslutat om ett antal indikatorer för att följa upp regionfullmäktiges mål i budget 2015. Indikatorerna används för att följa upp att arbetet går i rätt riktning och rör bland annat hälso- och sjukvård, regionutveckling, rättighetsfrågor, kollektivtrafik och kultur.

Antalet indikatorer har begränsats från 114 till 22 stycken jämfört med föregående år. Anledningen är att regionfullmäktige vill fokusera på färre områden.

Indikatorerna har valts ut för att de går att följa under en längre tid, för att Västra Götalandsregionens verksamheter kan påverka indikatorerna och för att de berör en stor del av befolkningen i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag.

Ökad tillgång till gråstarrsoperationer i Göteborgsområdet (ärende 7)

Regionstyrelsen ställde sig bakom förslaget att upphandla 6000 gråstarrsoperationer i Göteborgsområdet under perioden 2016-2018. Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten genom att samla större volymer till ett fåtal platser.

Läs mer i pressmeddelandet från sammanträdet

Beslut: enligt förslag. (S) deltog ej i beslutet. (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Inga ytterligare åtgärder i avtalstvist (ärende 8)

På uppdrag av revisorskollegiet i Västra Götalandsregionen har revisionsbolaget KPMG granskat de risker som är relaterade till en avtalstvist mellan en av hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg och Citysjukhuset +7.

KPMG lämnar i granskningsrapporten ett antal rekommendationer som bland annat rör de förtroendevaldas roll samt regler och riktlinjer när det gäller jäv och oberoende.

Regionstyrelsen beslutade att inte vidta några ytterligare åtgärder med hänsyn till det arbete som pågår och de åtgärder som redan är vidtagna.

Beslut: enligt förslag.

Riktlinjer för internationellt arbete (ärende 9)

Regionstyrelsen beslutade om riktlinjer för hur Västra Götalandsregionen ska stimulera medarbetarnas intresse för internationellt utvecklingsarbete.

Enligt riktlinjerna ska det internationella engagemanget finnas på arenor där det finns möjlighet att påverka och vara med i sammanhang som är positiva för Västra Götalandsregionen.  Det är också viktigt att det finns ett systematiserat sätt att ta hand om medarbetarens erfarenheter och kunskap när de kommer tillbaka.

Såväl globalisering som EU-beslut berör alla ansvarsområden. Genom att vara internationellt aktiv kan Västra Götalandsregionen både lära av andra och påverka beslut. VGR:s internationella arbete omfattar det skandinaviska närområdet, EU och globalt.

Beslut: enligt förslag.

Yttrande över utredningen ”Trygg och säker utskrivning från slutenvård” (ärende 10)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets utredning ”Trygg och säker utskrivning från slutenvård”. Remissen innehåller ett förslag om att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt.

Västra Götalandsregionen ser stora möjligheter med den föreslagna lagstiftningen och anser att det finns möjlighet att skapa en organisation och ett arbetssätt som utgår från olika patientgruppers behov. VGR anser också att det är positivt att den fasta vårdkontakten i öppenvård/primärvård får en mer framträdande roll.

Yttrande över betänkandet ” Framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” (ärende 11)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets betänkande ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”. Västra Götalandsregionen ställer sig i stort bakom huvudförslagen i betänkandet.

I betänkande föreslås bland annat att läkarutbildningen utökas med en termin till att omfatta sex års studier. Vidare föreslår utredningen att en ny examensordning införs som i högre utsträckning betonar vetenskaplig och professionell kompetens och förmåga till medicinskt beslutsfattande. Västra Götalandsregionen anser att det krävs en fördjupad analys inom följande områden:

  • Ekonomiska konsekvenser för sjukvårdshuvudmännen och hur dessa ska finansieras
  • Konsekvenserna av att AT-tjänstgöringen upphör och hur de kliniska färdigheterna kan säkerställas inför ST-tjänstgöring, till exempel i form av fördjupad yrkesintroduktion
  • Hur ingången till ST-tjänstgöringen bör utformas när AT-tjänstgöringen upphör.

Beslut: enligt förslag.

Yttrande över utredningen ”Matchningsanställningen – nya vägar till jobb” (ärende 12) 

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över Arbetsmarknadsdepartementets utredning ”Matchningsanställningen – nya vägar till jobb”. Utredningen innehåller ett antal förslag som syftar till att långtidsarbetslösa ska få arbete.

Västra Götalandsregionen ser positivt på förslagen men poängterar också vikten av styrning för att skapa incitament för aktörerna att ha tjänster av hög kvalitet och med goda resultat. VGR föreslår också en utredning av att kommunala arbetsmarknadsenheter kan ha rollen som matchningsaktör samt att det arbetsmarknadspolitiska regelverket i sin helhet ses över, renodlas, förtydligas och förenklas.

Beslut: enligt förslag.

Yttrande över betänkandet ”Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring” (ärende 13)

Västra Götalandsregionen har av fått möjlighet att yttra sig över

Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande ”Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring” 

Västra Götalandsregionen anser bland annat att det är viktigt att jordbruks- och trädgårdsproduktionen ses som en första viktig del av livsmedelskedjan och att den har potential att ge fler arbetstillfällen, inte minst inom restaurangsektorn.

VGR vill också betona vikten av att bibehålla och stärka viktiga mervärden hos svensk livsmedelsproduktion, som ambitiösa regler för djurskydd, växtskydd och växtförädling. Västra Götalandsregionen efterlyser också åtgärder för att öka omställningen till ekologisk produktion och att öka produktionen av grönsaker och andra vegetabiliska produkter.

Beslut: enligt förslag.

Yttrande över utredningen ”Service i glesbygd” (ärende 14)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över näringsdepartementets utredning ”Service i glesbygd”. Utredningen föreslår ett ökat stöd riktat till kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta.

Västra Götalandsregionen anser att villkoren för stöden är rimliga och väl avvägda och att åtgärderna är positiva för att kunna upprätthålla nuvarande servicenivå och att möjliggöra nyetablering av viss service.

Man påpekar också att kuststräckan med till exempel Rossö, Resö och Mollösund inte ingår i serviceglesa områden enligt förslaget. De uppfyller avståndskravet på 15 km till närmaste butik men är inte utpekade i utredningen. De är, enligt Västra Götalandsregionens mening, mycket viktiga servicenoder. Andra områden med särskilda behov finns i Munkedal, Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner. Västra Götalandsregionen skulle därför vilja att det blir mer felxibelt vilka geografiska områden som kan bli föremål för stöd och att detta avgörs utifrån mer allmänna kriterier kring särskilt sårbara och utsatta områden glesbygd.

Beslut: enligt förslag.

Ändrad sammanträdestid för regionstyrelsen i september 2016 (Övrig fråga)

Regionstyrelsen beslutade att flytta ett av styrelsens sammanträden 2016. Sammanträdet den 13 september flyttas till den 6 september.

Styrelsen sammanträder därmed under 2016 den 12 och 26 januari, 9 och 23 februari, 8 och 22 mars, 26 april, 24 maj, 7 och 21 juni, 30 augusti, 6 och 27 september, 25 oktober, 8 och 22 november och den 13 december.

Beslut: enligt förslag.