Regionstyrelsen den 17 januari 2017

Fullmäktigeärenden

 

Ärende 1

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland har gjort en gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Avtalet reglerar ansvar och samverkan för personer där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.

En viktig del i översynen var att ta fram ett förslag till ny överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal med två underavtal,  Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård. Detta innebär att underavtalen ges samma avtalsperiod som huvudavtalet, från den 1 april 2017 till den 31 december 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland samt underavtal.

Beslut: enligt förslag
 

Ärende 2

Subvention av glutenfri kost till patienter över 16 år upphör

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget att Västra Götalandsregionen (VGR) upphör med att subventionera glutenfri kost till patienter över 16 år från den 1 april 2017.

Bakgrunden till beslutet är att livsmedelsverket kommer att ta bort glutenfria livsmedel från den lista som innehåller livsmedel för särskilda näringsändamål. Glutenfria livsmedel har kunnat beställas från VGR för hemleverans – en möjlighet som nyttjats av cirka en fjärdedel av de personer i Västra Götaland som beräknas ha ett behov. Idag är utbudet av glutenfritt stort i handeln och på sikt beräknas handelns priser att pressas ytterligare då fler konsumenter handlar dessa varor.

År 2012 hade elva landsting dragit in all form av subvention/bidrag, fyra landsting hade någon form av subvention/bidrag till patienter i enbart åldersgruppen 16-19 år och sex landsting (inklusive VGR) gav fortfarande någon form av subvention/bidrag.

Beslut: enligt förslag

V, S och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

 

Ärende 3

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 2017-2020.

Målet med planen är att samtliga barn och ungdomar i regionen, oavsett var man bor eller vilka barnpsykiatriska behov man har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet. Planen är avsedd att nå önskat läge senast 2020.

För att uppnå detta krävs ökad samverkan mellan regionens fem sjukhusförvaltningar. En annan viktig utgångspunkt är implementeringen av åtta nya regionala medicinska riktlinjer.

Västra Götalandsregionen vill avsluta beroendet av personal från olika bemanningsföretag, vilket kräver att alla vakanser fylls. Dessutom behövs förstärkningar för att möta behoven – VGR ska utöka antalet barn- och ungdomspsykiatriker, sjuksköterskor och psykologer. Tillgången till arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och dietister behöver säkras.

VGR kommer att införa en gemensam regional rutin för vårdövergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, liksom för omhändertagande av ungdomar i 18-årsåldern. Man ska på detta sätt säkra ett jämlikt omhändertagande och garantera att unga inte hamnar emellan två vårdgivare.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Ny ambulanshelikopter föreslås köpas in till Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter behöver ersättas med en ny. Regionstyrelsen ställde sig bakom ett förslag som bland annat innebär att kommunalförbundet Svensk Luftambulans ges i uppdrag att sköta upphandlingen och även äga ambulanshelikoptern. Slutligt beslut i frågan ska fattas av regionfullmäktige.

Den nuvarande helikoptern ägs av Västra Götalandsregionen och köptes in begagnad 2010.  Slitage och höga underhållskostnader gör att den behöver bytas ut senast 2019. Den nya helikoptern beräknas inte öka Västra Götalandsregionens kostnader för verksamheten.

Medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans är förutom Västra Götalandsregionen även landstingen i Värmland, Dalarna och Uppsala. Uppgiften är att för medlemmarnas räkning sköta anskaffning och drift av ambulanshelikoptrarna. Medlemmarna själva står för den medicinska personalen. Idag är ägandet av de ambulanshelikoptrar som förbundet ansvarar för blandat. Direktionen för Svensk Luftambulans har föreslagit att förbundet ska äga och finansiera samtliga helikoptrar, och att medlemmarna istället betalar drift och kapitalkostnad (hyra) till kommunalförbundet.

En ny helikopter ska även köpas in till Landstinget i Uppsala.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Naturbruksfastigheterna i Nuntorp och Sparresäter föreslås säljas

Regionstyrelsen ställde sig bakom ett förslag att sälja naturbruksfastigheterna Nuntorp och Sparresäter. Fastigheterna ska säljas på marknaden genom ett så kallat öppet anbudsförfarande. Slutligt beslut i ärendet ska fattas av regionfullmäktige.

Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet vid naturbruksgymnasiet  i Nuntorp i Vänersborgs kommun upphör efter vårterminen 2017. Detta efter tidigare beslut i regionfullmäktige. Vänersborgs kommun har tidigare aviserat intresse att köpa fastigheten men efter politisk behandling av ärendet bedömer kommunens företrädare att ett köp inte kommer att ske.

Vid Sparresäters naturbruksgymnasium i Skövde har den huvudsakliga verksamheten redan upphört. Flera aktörer har under 2016 visat intresse för att köpa fastigheten. Dialog har förts med två större skogsägare om en bytesaffär där skogsmark i närheten av Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium i Svenljunga byts in mot hela eller delar av Sparresäter. Syftet har varit att erbjuda ytterligare utbildningsskog i närheten av Svenljungaskolan.
Förutsättningarna för en sådan överlåtelse har dock visat sig saknas, och istället föreslås att Västra Götalandsregionen ingår samarbetsavtal med aktuella skogsägare om att tillhandahålla skog till Svensljungaskolan.

I samband med försäljningen av fastigheten ska även möjligheten till samarbetsavtal med den nya ägaren beaktas.

Beslut: enligt förslag

SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 6

Regionstyrelsen godkänner att 2016 års överskott sätts av till framtida utmaningar

Västra Götalandsregionen (VGR) befinner sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge jämfört med många andra regioner och landsting då prognosen för 2016 visar på ett stort positivt ekonomiskt överskott.

Inför bokslutet 2016 har VGR ett prognostiserat resultat på 1 500 miljoner kronor, vilket innebär att frågan uppkommit om detta överskott kan användas för de stora omställningar som hälso- och sjukvården står inför. Dessa omställningar är införandet av ”Framtidens vårdinformationssystem” och den planerade verksamhetsomställningen inom hälso- och sjukvården vad gäller den nära vården, koncentration och digitalisering.

Det goda resultatet förklaras främst av att intäkterna blivit betydligt högre samtidigt som kostnadsutvecklingen varit något lägre än planerat. På intäktssidan kan två poster särskilt lyftas fram. Intäkterna från statsbidrag har blivit cirka 1000 miljoner kronor högre och de finansiella intäkterna cirka 200 miljoner kronor högre än beräknat. På kostnadssidan är den enskilt största förklaringsfaktorn att energi- och trafikkostnader för Västtrafik inte ökat lika mycket som förväntat vilket medfört sänkta kostnader med cirka 200 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att utreda hur detta överskott skulle hanteras och föreslår nu att regionstyrelsen får regionfullmäktiges uppdrag att reservera 2016 års överskott i det egna kapitalet. Medlen ska användas för att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningar som införande av framtidens vårdinformationsmiljö och som omställning av vården innebär. En väsentlig del av kommande engångskostnader kan därmed finansieras regiongemensamt och behöver inte belasta sjukvårdens löpande driftkostnader.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Nytt paraplyavtal ska styra kommande arbeten i Västsvenska paketet

Regionstyrelsen godkände förslag till så kallat paraplyavtal som ska styra kommande arbeten och projekt inom Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg, och är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland och Trafikverket. Exempel på åtgärder i paketet är Västlänken (tågtunnel under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen), Marieholmstunneln, ny Götaälvbro, nya busskörfält, pendelparkeringar och plattformsförlängningar för pendeltågen.

De delprojekt som hittills genomförts har reglerats i två så kallade blockavtal. Nu går Västsvenska paketet in i sin mest intensiva period med många parallella projekt där olika avtal kommer att behöva ingås successivt. Paraplyavtalet ska gälla som gemensam grund för dessa avtal, och omfattar bestämmelser för organisation, genomförande och finansiering av Västsvenska paketet.

Beslut: enligt förslag

SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 8

Nässpray med motgift vid överdos kan införas i Västra Götaland

Nässpray med motgiftet Naloxon kan komma att införas av Västra Götalandsregionen, men först ska resultaten av Region Skånes forskning på området inväntas.  Det anser regionstyrelsen i ett yttrande över en motion från Janette Olsson (S).

Naloxon är ett motgift mot opioider. Nässprayen ges i en akut situation för att om möjligt förhindra dödsfall vid en överdos. Janette Olsson vill att ett förslag ska tas fram till hur Naloxon kan införas i Västra Götalandsregionen vid vård och behandling av heroinmissbrukare, att Västra Götalandsregionen tar del av region Skånes kunskaper på området och att en pilotverksamhet startas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande i ärendet att dödligheten på grund av svårt narkotikamissbruk har stigit under flera år. Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska få uppdrag att förbereda ett så kallat Ordnat införande av Naloxon nässpray, om forskningsresultaten från Region Skåne är positiva.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

 

Ärende 9

Ny station ska byggas på Bohusbanan vid Brunnsbo

Regionstyrelsen anslår 55 miljoner kronor för byggande av Brunnsbo station på södra Bohusbanan. Pengarna tas från de medel som finns avsatta för järnvägssatsningar  i den regionala transportinfrastrukturplanen 2014-2025.

En station vid Brunnsbo, med dess anslutning till bussystemet, ökar tillgängligheten till Hisingen. Stationen finns med som åtgärdsförslag i Västra Götalandsregions målbild för tågtrafiken i regionen. För resenärer till och från Hisingen förkortas restiden samtidigt som vi får en avlastning av antalet resenärer i centralen-området.

Inom ramen för det nya Kvillemotet ska ett partiellt dubbelspår byggas förbi Brunnsbo. Dubbelspåret finansieras via infrastruktursatsningen Västsvenska paketet. Att bygga en station samtidigt med det partiella dubbelspåret bedöms kosta 55 miljoner kronor  under förutsättning att arbetet kan göras i nära anslutning till att dubbelspåret byggs.

Bygget beräknas kunna starta tidigast under 2020.

Brunnsbo station ingår i ett förslag som omfattar flera andra projekt längs de regionala tågbanorna. Övriga delar av förslaget ska behandlas politiskt vid senare tillfälle.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Sjukhus får extrapengar för höga utbildningskostnader

Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett har relativt höga kostnader för att deras ST-läkare genomför sin så kallade randutbildning på andra sjukhus. I avvaktan på samordnad regional finansiering av ST-läkare tillskjuter regionstyrelsen tio miljoner kronor till Kungälvs sjukhus och fem miljoner till Alingsås lasarett för att täcka dessa kostnader under år 2017.

Motsvarande ersättning betalades ut till sjukhusen för år 2016, men då av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Yttrande över Förslag till strategi för ökad användning av solel, samt förslag till heltäckande solelstatistik

Miljö- och energidepartementet har i en rapport lämnat ett förslag till strategi för en ökad användning av solel i Sverige. Strategin ska kunna bidra till att Sverige på sikt har 100 procent förnybar energi.

Västra Götalandsregionen ser positivt på att en solcellsstrategi har tagits fram och delar målbilden med energimyndigheten att solel är viktig i den framtida energiproduktionen. I ett förslag till yttrande föreslår Västra Götalandsregionens bland annat att ett undantag av energiskatt för egenproducerad el som konsumeras inom den egna verksamheten bör införas. Detta för att underlätta fortsatt utbyggnad av solel på offentliga fastigheter. Yttrandet påtalar också att en hög ambition gällande solel kommer att främja regional tillväxt och utveckling och underlätta för Västra Götalandsregionen att stötta kommunernas arbete med utbyggnad av solel.

Beslut: enligt förslag

SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 12

Yttrande över Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över en remiss från näringsdepartementet som gäller betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet. I huvudsak handlar betänkandet om att hitta hinder och se möjligheter för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig enligt förslaget från regionutvecklingsnämnden. I förslaget framgår bland annat att Västra Götalandsregionen vill ha ett tydligare samarbete mellan nationell och regional nivå, att uppföljningsbara mål och samhällsekonomiska kalkyler utvecklas samt att ett mer jämlikt system införs där både män och kvinnor oavsett bakgrund har lika stora möjligheter att driva företag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Yttrande över Snabbare omval om förstärkt skydd för valhemligheten

Hur kan omval genomföras snabbare och hur kan skyddet för valhemligheten  stärkas? Det är frågor har som har behandlats av Justitiedepartementet i betänkandet SOU 2016:71. De nya lagändringarna i utredningen föreslås att börja gälla den 1 januari 2018 för att användas vid ordinarie riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval senare samma år. 

Västra Götalandsregionen vill att röstlängden inför omval ska uppdateras efter de nya förhållandena, till exempel att personer som fyllt 18 år eller nyinflyttade ska få delta i omvalet. De bör även ha möjlighet att ställa upp som kandidat i det val som de har rösträtt till. Västra Götalandsregionen delar därför inte förslaget i utredningen om att partiernas valsedlar inte ska kunna förändras mellan ordinarie val och omval. Det bör vara möjligt  att stryka och anmäla nya kandidater för partierna till omvalet.

Västra Götalandsregionen anser att ett omval bör ske maximalt fyra månader efter ordinarie val. När det gäller valsedlarnas placering så delar inte Västra Götalandsregionen utredningens förslag om att placera valsedlarna innanför röstbåsen. Det är bättre att valförrättarna och ansvariga på plats ser till att det finns en lämplig plats där väljarna i lugn och ro kan förse sig med valsedlar utan att valhemligheten röjs. På sikt kommer behovet av tryckta valsedlar försvinna i takt med att valen börjar genomföras elektroniskt.

Regionstyrelsen beslutade sig för att yttra sig enligt ovanstående förslag som en politisk arbetsgrupp i Västra Götalandsregionen arbetat fram.

Beslut: enligt förslag