Regionstyrelsen den 17 november 2015

Fullmäktigeärenden

Ansvarsfrihet 2014 för samordningsförbunden (Ärende 1)

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för de samordningsförbund som bedrivit verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland. 2014 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Beslut: Enligt förslag

Motion om upprustning av kulturhistoriska miljöer besvarad (Ärende 2)

Patric Silfverklinga (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda och föreslå en sammanhållen organisation som arbetar för att restaurera byggnader och andra kulturhistorisk intressanta objekt.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad. Styrelsen hänvisar till att det redan finns en organisation och att insatser redan görs för upprustning av kulturhistoriska miljöer.

Beslut: Enligt förslag

Utredning för att ta ställning till organiserad provtagning för upptäckt av prostatacancer (Ärende 3)

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska skapa ett PSA-screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen och hänvisar till att samtliga remissinstanser inom VGR tycker att det är för tidigt att införa ett screeningprogram. Dessutom finns det nationella riktlinjer som säger att landsting och regioner inte bör erbjuda screening.

Regionstyrelsen anser dock att det finns det behov av att organisera och samla verksamhet och information för alla män i Västra Götaland som själva begär att få ta ett PSA-prov. Därför föreslår styrelsen att fullmäktige beslutar att VGR ska utreda och ta ställning till en försöksverksamhet för organiserad provtagning. Sådan försöksverksamhet finns idag redan i Stockholm.

Beslut: Enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

VGR stöttar redan begränsning av antibiotika i maten - avslag på motion(Ärende 4)

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen snarast ändrar sina inköpsrutiner för livsmedel så att svenskt konventionellt ekologiskt livsmedel prioriteras. Motionärerna menar att antibiotika i djurhållning och livsmedel leder till antibiotikaresistens vilket är ett hot för hälsan hos befolkningen men även får stora ekonomiska konsekvenser för sjukvården.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Styrelsen hänvisar till att förslaget att prioritera svenska livsmedel strider mot de grundläggande EU-rättsliga principerna och mot Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Styrelsen hänvisar samtidigt till att det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för nästa livsmedelsupphandling, där krav på begränsningar för användningen av antibiotika kommer att ingå. Västra Götalandsregionen stöttar också redan, genom regional utveckling, insatser som underlättar för små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland att bli leverantörer till offentlig sektor.

Beslut: Enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande

Styrelseärenden

Ny arbetsinstruktion till regiondirektören (Ärende 5)

Regiondirektörens formella uppdrag är inte reglerat i lag och behöver därför förtydligas i en instruktion. Nuvarande instruktion har inte uppdaterats sedan den antogs 1999. Regionstyrelsen beslutade att godkänna en ny instruktion för regiondirektören.

I en första del beskriver instruktionen regiondirektörens arbetsuppgifter som ledande tjänsteman för hela organisationen och i en andra del arbetsuppgifterna som förvaltningschef för Koncernkontoret. Instruktionen har utformats med hänsyn till den nybildade förvaltningen Koncernkontoret där regiondirektören är förvaltningschef, de nya reglementena för Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser, lagförslaget om ny kommunallag som är under utredning (SOU 2015:24) samt inspel från jurister, HR-specialister och chefer inom Västra Götalandsregionen.

Ledningen av Västra Götalandsregionens verksamheter utövas av nämnder och styrelser med ansvarsfördelning som utgår från de reglementen som beslutats av regionfullmäktige. Kortfattat kan instruktionen till regiondirektören beskrivas som en motsvarighet till nämndernas reglementen fast på tjänstemannasidan i organisationen.

Beslut: enligt förslag

Fullmakt till chefsjuristen och fastighetsdirektören att företräda Västra Götalandsregionen inför domstol och myndigheter 2016 (Ärende 6)

Regionstyrelsen beslutade att chefsjurist Lina Kolsmyr och fastighetsdirektör Lars Janson får fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen och bevaka organisationens rättigheter föra talan vid kontakt med domstol och andra myndigheter. Fullmakten kan delegeras och gäller nästa år, 2016.

Enligt kommunallagen får regionstyrelsen själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens talan i alla mål och ärenden. Styrelsen utser årligen chefsjuristen och fastighetsdirektören att föra regionens talan och bevaka regionens rättigheter vid domstol och andra myndigheter.

Beslut: Enligt förslag

Koncernkontorets julgåva - 300 000 till Rädda Barnen (Ärende 7)

I år blir det ingen julgåva till medarbetarna på Västra Götalandsregionens koncernkontor. Regionstyrelsen beslutade att pengarna som avsatts för gåvan, 300 000 kronor, istället ska ges till Rädda Barnens internationella arbete för utbildning och rådgivning.

Beslut: Enligt förslag

Oro över kraftigt ökande avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (Ärende 8)

I ett yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer uttrycker Västra Götalandsregionen, VGR, bland annat en oro för att avgiftsnivåerna för tillståndspliktiga lasrar höjs kraftigt samt att en ny avgift för tidigare tillståndspliktig verksamhet införs. VGR menar att dagens sätt att höja och införa avgifter utgör en osäkerhet och oförutsägbarhet. Eftersom avgifterna justeras årligen borde framförhållning för ökade satsningar inom ett område vara möjlig genom styrning och ledning av myndighetens verksamhet. Skälen till avgiftshöjningar bör kunna redovisas på ett tydligare och mer detaljerat sätt.

Beslut: Enligt förslag

Yttrande över ny ”Myndighetsdatalag” (Ärende 9)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över utredningen "Myndighetsdatalag". Avsikten med lagen är att skapa en samlad reglering för myndigheternas behandling av personuppgifter.

I ett yttrande över Justitiedepartementets förslag till ny "myndighetsdatalag" anser Västra Götalandsregionen, VGR, bland annat att utredningens förslag till största delen ska tillstyrkas.

VGR anser vidare att förslaget leder till en bättre överblickbarhet av regelverket. Förslaget innehåller dock en eventuell strykning av den så kallade "missbruksregeln" vilket kan komma att påverka den praktiska hanteringen och förutsättningarna för behandlingen av personuppgifter inom VGR:s verksamheter. Ett borttagande av regeln skulle innebära att den personuppgiftsansvarige inte längre är befriad från att iaktta de så kallade hanteringsreglerna i personuppgiftslagen som bland annat innebär att man måste ange uttryckliga ändamål för behandlingen av personuppgifterna samt att samtycke måste inhämtas.

Koncernkontoret anser vidare att utredningens förslag att personuppgiftsansvaret även ska omfatta behandling som en myndighet utför genom direktåtkomst till personuppgifter hos en annan myndighet eller enskild ska avstyrkas.

Beslut: Enligt förslag