Regionstyrelsen den 19 maj 2015

Fullmäktigeärenden

Beslut om budget 2016 vid extra sammanträde den 26 maj (ärende 1) 

Beslutet om budget för 2016 utgick från dagordningen. Beslutet kommer istället att tas vid ett extrainsatt sammanträde om en vecka, tisdagen den 26 maj. Anledningen är att det förekommit felaktigheter i tjänstemännens underlag för partiernas budgetberäkningar. Felaktigheterna har inte påverkat budgeten för 2016 utan endast beräkningarna för år 2017 och framåt.

Justerade budgetförslag kommer att publiceras på Västra Götalandsregionens hemsida.

Negativa trender för akutsjukhusen måste brytas – delårsrapport första kvartalet

Läget för Västra Götalandsregionen (VGR) som helhet är gott. Det är Koncernkontorets helhetsbedömning av läget för verksamhet och ekonomi under årets tre första månader. Det finns dock avvikelser. Det är framförallt akutsjukhusen som visar negativa resultat för första kvartalet. Årsprognosen för VGR som helhet 2015 är trots sjukhusens underskott positiv.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bland annat godkänner delårsrapporten och att underskotten i resultaten för Skaraborgs sjukhus,  Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården får uppgå till högst minus 50, 45 respektive minus 60 miljoner kronor för helåret. Samt att sjukhusen ska vara i ekonomisk balans på månadsbasis från och med november 2015.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för ett yrkande från Socialdemokraterna.

Fullmäktiges sammanträdestider 2016 (Ärende 3)

Regionstyrelsen föreslår följande sammanträdesdatum för regionfullmäktige 2016: 2 februari, 12 april, 10 maj, 13-14 juni, 20 september, 10-11 oktober och 29 november.

Styrelsen föreslår även att fullmäktiges sammanträden även i fortsättningen  börjar kl. 9.30 och att dag två vid tvådagarssammanträden kl. 9.00.

Extra ambulanshelikopter ska öka patientsäkerheten (ärende 4)

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen godkänner Svensk Luftambulans köp av en ambulanshelikopter. Syftet är förbättra patientsäkerheten och säkra driften och kontinuiteten för ambulanshelikoptrarna i Västra Götaland, Dalarna och Värmland. Den extra helikoptern ska fungera som reserv när ordinarie helikoptrar är på service eller har tekniska problem.

Svensk luftambulans är ett kommunalförbund mellan landstingen i Västra Götaland, Dalarna och Värmland. Kommunalförbundets uppgift är att se till att infrastrukturen för ambulanshelikopterverksamheten finns och bemannar med piloter. Medlemmarna bemannar helikoptrarna med medicinsk personal samt ser till att det finns helikoptrar för verksamheten.

Den nya helikoptern beräknas kosta 65 miljoner kronor och ska finansieras av kommunalförbundet via lån. Kostnaden för reservhelikoptern delas mellan medlemmarna och för VGR innebär det att driftskostnaderna minskar med drygt två miljoner kronor per år.

Förutom att godkänna köpet föreslår regionstyrelsen att fullmäktige godkänner lån för finansieringen, att gå i borgen för Svensk Luftambulans samt att det tecknas ett samverkansavtal om hur en framtida avveckling av helikoptern ska gå till.

Landstingen i Värmland och Dalarna har fattat motsvarande beslut.

Styrelseärenden

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektör och utskott (ärende 5)

Vid sammanträdet fick regionstyrelsen information om de uppdrag som lämnats till regiondirektören och utskotten. Sammanställningen gällde perioden 2012-01-01 till 2015-01-01.

Säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2014 (ärende 6)

Regionstyrelsen godkände en rapport om säkerhetsarbetet

och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter under 2014. Rapporten handlar bland annat om Västra Götalandsregionens förmåga att hantera kriser, regionala risker, säkerhet för enskilda personer och i vilken utsträckning verksamheten nått de måltal som regionfullmäktige har fastställt.

Sammanfattningsvis konstateras att säkerhetsläget och säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter under 2014 ligger i nivå med tidigare år. För flera verksamheter finns en potential att utveckla det lokala säkerhetsarbetet. Det gäller bland annat kris- och katastrofledning och IT-säkerhet.

Yttrande över ”Res lätt med biljett (Ds 2015:11)” (ärende 7)

Västra Götalandsregionen ser, i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet, inga principiella hinder mot de lagändringar som föreslås i departementspromemorian ”Res lätt med biljett”.

I promemorian föreslås bland annat att information om kollektivtrafiken ska lämnas och göras tillgänglig i alla befintliga format och språkversioner samt i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Informationen ska göras tillgänglig omedelbart och i originalform.

VGR anser att förslagen ligger i linje med övergripande mål om att underlätta för resenärerna att söka information om samt köpa biljett till resa med kollektivtrafiken.