Regionstyrelsen den 2 juni 2015

Fullmäktigeärenden

Yttrande över motion av Hanna Wigh (SD) om inrättande av en psykiatrinämnd (ärende 1)

Hanna Wigh (SD) föreslår i en motion från februari 2013 att fullmäktige inrättar en ny nämnd för den psykiatriska vården inom Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen och hänvisar till fullmäktiges beslut den 15 april 2013 om detaljutformningen av den nuvarande politiska organisationen. Av beslutet framgår att den grundläggande utformningen av den politiska organisationen inte ska förändras och att en psykiatriberedning, knuten till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, ska inrättas för kunskaps- och metoduppbyggnad om psykiatrifrågor. Arbetsformen kan, om erfarenheterna blir goda, utvecklas under mandatperioden med fler beredningar om diagnosgrupper/folkhälsoproblem.

Inför varje ny mandatperiod genomför de politiska partierna i regionfullmäktige en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Yttrande över motion av Kurt Karlsson (SD) om folkhögskola för nya medborgare (ärende 2)

Kurt Karlsson (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska undersöka om det går att starta en folkhögskola för nya medborgare för att förbereda dem för arbete eller vidare studier inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. I remissvaren hänvisas till att den föreslagna ägandeformen och inriktningen för en folkhögskola inte stämmer med Västra Götalandsregionens och Folkbildningsrådets uppfattningar om hur folkbildningsverksamhet bör utformas. Av remissvaren framgår också att Västra Götalandsregionen redan i dag på olika sätt arbetar med gruppen utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal för att på olika sätt ta hand om deras kompetens. Exempelvis har, sedan starten 2013, 110 utlandsutbildade läkare genomgått PLUS – program för lärande och utveckling inom svensk hälso- och sjukvård.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Styrelseärenden

Väg 168 Ekelöv-Kareby 101 miljoner dyrare än väntat (ärende 3)

Trafikverket har konstaterat att kostnaderna för Väg 168 mellan Ekelöv och Kareby i Kungälvs kommun blir betydligt högre man tidigare trott. Troligen kommer vägen att kosta 101 miljoner kronor mer än budgeterat. Orsaken till att det blivit dyrare är flera men beror främst på att kunskaperna om detaljerna har ökat när man kommit längre i projektet. Bland annat har bro- och markarbeten blivit dyrare. För att projektet inte ska försenas kommer man nu att omfördela 86 miljoner kronor inom den regionala transportinfrastrukturplanen. Pengarna tas från projektet väg 168 Tjuvkil, som nu får vänta på finansiering. De sista 15 miljonerna kommer att sparas in genom en alternativ lösning för gång och cykelbanan.

Förslaget att flytta pengarna från ett projekt till ett annat kommer från Beredningen får hållbar utveckling som är ett samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna finansieringslösningen av projektet väg 168 Ekelöv – Kareby.

Samarbete för höghastighetsjärnväg Götalandsbanan, Linköping–Göteborg (ärende 4)

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen ska ingå i ett samarbete inför den planerade höghastighetsjärnvägen på sträckan Linköping – Göteborg.

I samarbetet, som startade 2014, ingår Borås, Göteborg, Linköping och Jönköping och nu har även Västra Götalandsregionen bjudits som part. Målet med samarbetet är att tillgodose det gemensamma önskemålet om att en höghastighetsjärnväg ska vara klar senast år 2031.

Arbetet bedrivs genom en treårig projektorganisation. Organisationen finansieras med ett årligt bidrag på 1,5 miljoner kronor från var och en av de deltagande parterna. Västra Götalandsregionens bidrag blir 750 000 kr för den resterande delen av 2015 och 1,5 miljoner för 2016.

Samarbetet mellan kommunerna är följd av Sverigeförhandlingen som arbetar för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg där tågen ska kunna köra i 320 km/h. Tågen kommer att gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen.

Sammanträdestider 2016 för regionstyrelsen och utskott (ärende 8)

Regionfullmäktige och regionstyrelsen beslutar varje år om kommande års sammanträdesdagar.

Regionstyrelsen beslutade att under 2016 sammanträda den 12 och 26 januari, 9 och 23 februari, 8 och 22 mars, 26 april, 24 maj, 7 och 21 juni, 30 augusti, 13 och 27 september, 25 oktober, 8 och 22 november och den 13 december.

Ägarutskottet sammanträder enligt beslutet den 19 januari, 24 februari, 15 mars, 20 april, 17 maj, 15 juni, 31 augusti, 21 september, 18 oktober, 15 november och den 6 december. Personalutskottet sammanträder den 20 januari, 17 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 23 augusti, 14 september, 5 oktober, 16 november och 7 december. Utskotten bestämmer själva om ändringar av sammanträdestiderna.

Sammanträdestiderna kommer att samordnas med sammanträdestiderna för hälso- och sjukvårdsstyrelsen, beredningen för hållbar utveckling, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och folkhälsokommittén.

Bidraget till stiftelsen Läckö slott ökas med en miljon per år (ärende 6)

Regionstyrelsen beslutade att öka det årliga bidraget till Stiftelsen Läckö slott med en miljon kronor. Västra Götalandsregionen vill med pengarna garantera den fortsatta utvecklingen av stiftelsens arbete för att bland annat i högre utsträckning också kunna attrahera internationella besökare. Besöken på Läckö slott har ökat sedan 2013 då naturrum Vänerskärgården – Victoriahuset invigdes.

Höjningen av Västra Götalandsregionens bidrag är en del i en överenskommelse med de andra bidragsgivarna om att öka bidragen till stiftelsen. I dag ger Västra Götalandsregionens drygt 7,5 miljoner kronor per år i bidrag till verksamheten. Övriga bidragsgivare och stiftare är Lidköpingskommun och Sparbanken Lidköping.

Uppdrag för regionstyrelsens internrevisorer (ärende 7)

I december utsåg regionstyrelsen nya interna revisorer som efter en genomgång av uppgifterna önskat att uppdragsbeskrivningen från 2007 ska gås igenom och uppdateras. 

Internrevisorernas uppgift är att stötta och bidra till att stärka och utveckla regionstyrelsens förmåga både i dess roll som ansvarig för koncernkontoret och i dess arbete med den övergripande uppsikten över och samordningen av VGR:s verksamheter. Internrevisorerna ska också belysa och påtala förbättringsmöjligheter inom i första hand förvaltningsansvaret och samordningsuppdraget.

Regionstyrelsen beslutade att internrevisorerna under mandatperioden 2015-2018 ska arbeta med:

  • Regionstyrelsens egen uppföljning
  • Övergripande samordning av VGR:s verksamhet
  • Beredningsorgan åt regionfullmäktige
  • Centralt förvaltningsorgan, ägarskap för egenregiverksamhet

Rapport om regionens betydelse för hälso- och sjukvården (ärende 8)

Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att ta fram en rapport som beskriver vilken betydelse regionbildningen haft för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Rapporten ska framförallt omfatta den specialiserade sjukvården och regionsjukvården men även beskriva effekterna inom primärvård och tandvård.

Västra Götalandsregionen har tidigare sammanställt erfarenheter av att ha ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna och kulturen. Nu ska alltså motsvarande rapport tas fram för den samlade hälso- och sjukvården.

Rapporten ska kunna användas som argumentsamling för att driva regionfrågan och som informations- och utbildningsmaterial internt och externt och inspirera till fördjupad uppföljning och forskning.

Delegering av beslut för utlämnande av allmän handling ur kvalitetsregister inom cancer (ärende 9)

Västra Götalandsregionen är centralt personuppgiftsansvarig för nationella kvalitetsregister inom cancerområdet. Kvalitetsregistren stöds för sin utveckling och drift av Regionalt cancercentrum väst (RCC väst). Regionen är också personuppgiftsansvarig för andra register som förs av RCC väst. Utlämning av data sker idag till nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsens cancerregister och för forskningsändamål, förbättringsändamål och kvalitetsuppföljning.

Regionstyrelsen beslutade att till Chefen för RCC väst och till registerhållare anställd av Västra Götalandsregionen delegera att var för sig fatta beslut i ärenden om utlämnande av allmänna handlingar från kvalitetsregister inom cancer där regionstyrelsen är centralt personuppgiftsansvarig och andra cancerregister där regionstyrelsen är personuppgiftsansvariga som Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) hanterar.

Yttrande över ”Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde” (ärende 10)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över ”Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde”. Styrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig med kulturnämndens förslag.

I yttrandet framkommer det bland annat att Västra Götalandsregionen delar Riksantikvarieämbetets bedömning att Sverige ska ratificera Farokonventionen. Konventionen stärker förutsättningarna för förnyelse och utveckling av svensk kulturmiljöförvaltning. En ratificering skapar också goda förutsättningar för utvecklat arbete kring kulturarv utifrån olika gruppers och individers värderingar och behov.

Människan står i centrum inte objekt eller gammal sedvänja. Det är dock av stor vikt att staten vid utveckling av kulturarvsförvaltningen i landet tillför nödvändiga ekonomiska resurser.

Farokonventionens syfte att stärka rättigheter och olika kulturarv i Europa, är en viktig fråga för Europa och dess invånare. Genom att ratificera konventionen stärks också den europeiska gemenskapen och de enskilda ländernas eget arbete kring kulturarv och mänskliga rättigheter.

Hämta utredningen

Yttrande över ”Överprövning av upphandlingsmål m.m.” (ärende 13)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till betänkandet Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkandets mål är att effektivisera upphandlingsprocessen och att minska de negativa konsekvenserna av överprövningar. Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig med koncernkontorets förslag.

Västra Götalandsregionen anser att merparten av förslagen är bra och att de bör leda till en förbättring mot hur det är i dag. Bland annat föreslås i betänkandet en påtalandeskyldighet som innebär att en anbudsgivare som anser att det förekommer fel eller brister i förfrågningsunderlaget ska påtala detta innan halva anbudstiden har gått. Ett annat förslag handlar om att införa en tidsfrist för förvaltningsrättens handläggning till att vara klar inom 90 dagar från det att ansökan om överprövning inkom.

Västra Götalandsregionen avstyrker dock förslaget om att tidsfristen för skadeståndstalan ska ändras till en senare tidpunkt än vad som gäller i dag. Västra Götalandsregionen anser att det finns behov av ytterligare utredning av förslaget i förhållande till skadeståndslagen.

Hämta utredningen

Yttrande över ”Billigare utbyggnad av bredbandsnät” (ärende 12)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över utredningen ”Billigare utbyggnad av bredbandsnät”. Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig med regionutvecklingsnämndens förslag.

Västra Götalandsregionen anser att förslaget är utformat på ett lämpligt sätt och stödjer dess införande. En fortsatt bredbandsutveckling är en viktig förutsättning för lokal näringslivsutveckling och tillväxt. En utbyggnad ger också bra förutsättningar för ett mer hållbart arbetssätt med minskat pendlande. Det ger också möjligheter att kunna delta på distans i olika aktiviteter som till exempel utbildning, omsorg eller sjukvård.

Hämta utredningen

Västra Götalandsregionen till Almedalen 2015 (informationsärende)

Vid sammanträdet fick regionstyrelsen information om Västra Götalandsregionens (VGR) medverkan i årets Almedalsvecka. Även i år agerar VGR tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs stad på den så kallade Västsvenska arenan. På den Västsvenska arenan, som har ett brett västsvenskt perspektiv, möter man olika delar av Västra Götaland. Arenan ger en möjlighet att ta del av seminarier inom Life Science och andra frågor som är viktiga för hälso- och sjukvården. Det blir även seminarier inom kultur, med arbetsmarknadspolitisk inriktning samt seminarier med fokus på cirkulära affärsmodeller och hållbar livsmedelsutveckling.

Mer information om Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2015 finns på:

http://vastsvenskaarenan.se/