Regionstyrelsen den 21 februari 2017

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1 

Regionstyrelsen vill utreda ökade insatser mot benskörhet

Regionstyrelsen vill utreda hur diagnostiseringen och behandlingen av benskörhet  kan öka i Västra Götalandsregionen. Bakgrunden är en motion från Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S). De bägge pekar bland annat på att Västra Götalandsregionen har ambitiösa riktlinjer är det gäller benskörhet, men anser att sjukdomen trots det är förhållandevis lågt prioriterad, och att omfattningen av diagnostisering och behandling varierar mycket inom regionen. 

Alla remissinstanser har ställt sig bakom förslagen, och regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen. Vidare att fullmäktige ska ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hur diagnostisering och behandling kan öka. I kartläggningen ingår även att utreda behovet av ökade resurser.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Många insatser görs för att uppnå mål om rökning

Björn Tidland (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) ska ansluta sig till opinionsbildningsprojektet Rökfritt Sverige 2025.
Tobacco Endgame -Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt drivet av Tobaksfakta, en oberoende tankesmedja. Målet är att få till stånd ett beslut för en långsiktig utfasningsstrategi för rökning i Sverige.

Regionstyrelsen hänvisar till att många insatser på området redan görs inom VGR och att regionfullmäktige därmed ska anse att motionen är besvarad. Regionstyrelsen föreslår också att VGR ställer sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. I sitt remissvar i ärendet skriver hälso- och sjukvårdsstyrelsen att detta ger en viktig signal till att fortsätta och intensifiera det arbete som redan pågår och utveckla de delar som krävs för att uppnå målen som är uppsatta för Rökfritt Sverige 2025.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Mammografi för kvinnor 75 år och äldre

Daniel Andersson (L) och Mariella Olsson (L) motionerade i februari 2014 om att justera Västra Götalandsregionens riktlinjer för mammografiverksamheten så att den även omfattade kvinnor 75 år och äldre.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen då det idag inte finns någon dokumentation om hälsovinster hos kvinnor över 74 år och att det finns en risk för överdiagnostik med påföljande överbehandling.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Ny samordningsfunktion ska ge bättre tillgänglighet

Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar att inrätta en regiongemensam tillgänglighetsservice som ska kunna slussa patienter till det sjukhus som har kortast kö. Regionstyrelsen pekar på att det redan pågår ett arbete i enlighet med motionens intentioner, och föreslår att regionfullmäktige därmed ska anse motionen besvarad.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade i oktober 2016 att inrätta en regiongemensam samordningsfunktion som ska stödja arbetet med att förbättra tillgängligheten i Västra Götalandsregionen. I januari i år beslutade HSS om organisation och finansiering av den regionala styr- och samordningsfunktionen som beräknas kunna starta under första kvartalet 2017. 

Beslut: enligt förslag

  

Styrelseärenden

 

Ärende 5

Detaljbudget för Västra Götalandsregionen godkänd

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 Västra Götalandsregionens (VGR) övergripande budget för 2017. VGR:s olika nämnder, styrelser och bolag har därefter beslutat om sina respektive budgetar för 2017, vilka ligger till grund för detaljbudget 2017 för hela Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen godkände detaljbudgeten för 2017. Det budgeterade resultatet uppgår före beslut om eget kapital och upplösning av obeskattade reserver till 158 miljoner kronor. Nämnders och styrelsers framställan om nyttjande av eget kapital och obeskattade reserver beslutades av regionstyrelsen den 7 februari,  och förändrade det budgeterade resultatet till 136 miljoner kronor. 

Beslut: enligt förslag

S och V deltog ej i beslutet

  

Ärende 6:

Handlingsplan tas fram för oberoende av inhyrd personal

Alla landsting och regioner i landet har gått samman i projektet "Oberoende av inhyrd personal". Projektet har listat en lång rad tänkbara åtgärder för att minimera behovet av inhyrd personal, till förmån för egna medarbetare. Detta bedöms ge bättre kontinuitet för patienterna,  tryggare vård med högre kvalitet, lägre kostnader och bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningen i det nationella arbetet. Under våren kommer sedan en handlingsplan med aktiviteter för just Västra Götalandsregionen att arbetas fram.

I det nationella arbetet lyfts Västra Götalandsregionen fram som en föregångare  på området genom arbetet med att fasa ut hyrläkare inom psykiatrin. Den nationella listan över förslag på åtgärder bygger till stor del på detta arbete, och handlar till exempel om arbetsmiljö/attraktiv arbetsplats, rekrytering och ersättningsfrågor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7:

Varumärkesarbete ska ge tydligare bild av VGR

I förslaget till detaljbudget 2017 konstateras att bilden av Västra Götalandsregionen (VGR) som organisation och som arbetsgivare behöver stärkas och göras tydligare genom ett varumärkesarbete. Regionstyrelsen fick en nulägesanalys av detta arbete. 

De övergripande resultaten i nulägesanalysen visar att VGR står inför flera stora utmaningar i omvärlden och framstår som otydlig. Kunskapen om organisationen är förhållandevis låg bland invånare och medarbetare och attityden bland framför allt invånarna drar tydligt åt det negativa hållet.

Fas 1 i varumärkesarbetet består i att fram till juni ta fram målsättningar och önskad position genom en bred involveringsfas där samtliga delar av koncernen ges möjlighet till synpunkter. Detta kommer att ske genom dialogmöten på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå. Därefter ska ett utkast upprättas som går ut på remiss fram till februari 2018 för att, enligt plan, gå till beslut i regionfullmäktige i april 2018. 

Beslut: enligt förslag (informationen noteras)

  

Ärende 8:

Yttrande om föreskrifter för vårdlegitimation

Västra Götalandsregionen (VGR) ställer sig positiv till Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om legitimation för hälso- och sjukvårdsyrken när den sökande har utbildning från tredjeland. Det övergripande syftet med förslaget är att skapa en tydlig och enhetlig process som också ska bli mer effektiv.

VGR har dock några synpunkter som bland annat handlar om att det i Socialstyrelsens information till sökande om legitimationsprocessen tydligt bör framgå vad som ligger till grund för om kunskapsprov är nödvändigt för den sökande eller ej.  Dessutom bör det erbjudas fler och bättre möjligheter till förberedelser så att de sökande ges de bästa förutsättningarna att lyckas med kunskapsproven - något som i nuläget varierar mycket.

Vidare anser VGR att det är viktigt att Socialstyrelsen utan dröjsmål kommunicerar vilka övergångsregler som ska gälla för att undvika risk för missförstånd. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9:

Yttrande över betänkande Ökad insyn i välfärden

Socialdepartementet har berett Västra Götalandsregionen (VGR) möjlighet att yttra sig över betänkandet "Ökad insyn i välfärden". VGR svarar att man är för ökad insyn i offentligt finansierad privat utförd välfärd men anser att förslaget bör utredas ytterligare.

VGR anser även att offentlighetsprincipen inte får stå tillbaka på grund av administrativa skäl, trots de utmaningar detta innebär.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10:

Yttrande över remiss Ordning och reda i välfärden

Regeringen har sänt ut remiss på utredningen om ”Ordning och reda i välfärden" till ett antal kommuner och landsting och andra remissinstanser. Trots att Västra Götalandsregionen (VGR) inte är formell remissinstans, något som regionstyrelsen finner anmärkningsvärt, väljer man att svara på den aktuella utredningen.

Regionstyrelsen menar i sitt svar att förslagen i utredningen riskerar att direkt drabba patienter och brukare i Västra Götalandsregionen. Den begränsning av vinstuttag som föreslås riskerar att skapa en minskad tillgång till alternativa vårdgivare och därmed en försämrad tillgänglighet. Det skulle även negativt påverka Västra Götalandsregionens möjligheter att nå framgång i det aktiva och målmedvetna omställningsarbete som bedrivs, från en alltför sjukhusfokuserad hälso- och sjukvård till en mer nära vård, i många fall utförd i patientens hem.

Att initiera en lagstiftning som syftar till att tvinga upp kostnadsläget inom välfungerande verksamheter förefaller ogenomtänkt med tanke på de utmaningar välfärden och sjukvården står inför, anser regionstyrelsen. 

Beslut: enligt förslag

SD, V och S reserverade sig till förmån för egna yrkanden

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter