Regionstyrelsen den 21 juni 2016

Fullmäktigeärenden

Förslag om ansvarsfrihet för samordningsförbunden 2015 (ärende 1)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för styrelserna till de 14 samordningsförbunden i Västra Götaland för verksamhetsåret 2015.

Genom samordningsförbunden samarbetar Västra Götalandsregionen med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och kommunerna i Västra Götaland för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Finansiering av Bohusläns museum (ärende 2)

Sedan den 1 januari 2016 är Bohusläns museum inte längre en verksamhet inom Västra Götalandsregionen utan drivs av Stiftelsen Bohusläns museum. Västra Götalandsregionen kommer dock även fortsättningsvis vara en stor finansiär av verksamheten. Vid tisdagens sammanträde beslutade regionstyrelsen att godkänna det nya avtalet om hur finansieringen ska går till. Västra Götalandsregionen kommer framöver finansiera 70 procent av verksamheten och Uddevalla kommun 30 procent. För 2016 har Västra Götalandsregionen avsatt närmare 20,5 miljoner kronor i budgeten till museets verksamhet. Av Västra Götalandsregionens andel kommer 43 procent av pengarna från statliga genom den så kallade samverkansmodellen.

Beslut: enligt förslag

Samordnad revidering av bidragsregler för föreningslivet (ärende 3)

Efter en genomgång av Västra Götalandsregionens regler för bidrag till föreningslivet beslutade regionstyrelsen att kulturnämnden och kommittén för mänskliga rättigheter tillsammans ska revidera sina bidragsregler. Organisationsbidragen ska framöver beräknas utifrån antal medlemmar men också utifrån en skala där små föreningar får högre bidrag per medlem än större föreningar.

Styrelsen beslutade också att regiondirektören ska ta fram ett styrande dokument för föreningsbidragen som tar hänsyn till prioriterade målgrupper. Direktören ska också utveckla en gemensam funktion, inom koncernkontoret, som ska vara ett stöd för föreningslivet och handlägga bidragsfrågor inför beslut.

Beslut: enligt förslag

Intern granskning av kontroll och styrning utifrån besluten om produktionsstyrning och omställningskostnader för Vårdval Rehab (ärende 4)

Regionstyrelsens internrevision har granskat den interna kontrollen och styrningen utifrån de två besluten om regiongemensam produktionsstyrning 2013 och ersättning för omställningskostnader till följd av införandet av vårdval rehab 2014. Utgångspunkten för granskningen har varit att hitta viktiga utvecklingsområden i besluts- och genomförandeprocesserna och att undersöka om den interna kontrollen och styrningen har varit tillräcklig.

Beslut: enligt förslag

Utifrån granskningen bedömer internrevisorerna att regionstyrelsens interna kontroll och styrning, när det gäller regiongemensam produktionsstyrning, kan bli bättre. Regionstyrelsen beslutade därför att regiondirektören ska göra en samlad uppföljning och återrapportering av beslutet om regiongemensam produktionsstyrning.

När det gäller beslutet om omställningskostnader till följd av Vårdval Rehab bedömer internrevisorerna att regionstyrelsen har säkerställt en god intern kontroll och styrning. Det har funnits upprättade kriterier för att ta del av omställningskostnader och beslutsprocessen har varit tydlig och väl dokumenterad.

Beslut: enligt förslag

Intern granskning av inköpsprocessen (ärende 5)

Regionstyrelsens internrevision har undersökt om den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig.

Revisorernas samlade bedömning är att det finns utvecklingsområden inom ramen för den interna kontrollen i inköps- och upphandlingsprocessen, främst vad gäller avtalsfasen och för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning. Bland annat saknas en strukturerad uppföljning och analys av genomförda inköp som kan utgöra underlag för kommande upphandlingar.

Regionstyrelsen beslutade att de rekommendationer som framkommer i rapporten ska beaktas i det pågående arbetet med att ta fram ny inköpspolicy och nya riktlinjer för inköp i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

Regiongemensamma riktlinjer för arbetet med detaljbudgeten 2017 (ärende 6)

Den 14 juni i år fattade regionfullmäktige beslut om Västra Götalandsregionens budget för nästa år, 2017. Budgeten innehåller mål och inriktning för verksamheten men även de ekonomiska ramarna som organisationen ska hålla sig inom. Fullmäktiges budget innehåller dock inga detaljer för verksamheten utan dessa fastställs först i detaljbudgeten som regionstyrelsen fattar beslut om under hösten.

För att göra förutsättningarna och villkoren tydligare inför arbetet med detaljbudgeten för 2017 fattade regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde beslut om regiongemensamma riktlinjer för budgetarbetet.

Beslut: I stort enligt förslag. Ändringar gjordes på två punkter. Socialdemokraterna och Väsnterpartiet deltog ej i beslutet.  

Justering av investeringsplan 2016-2018 för tågupphandling och projektering av nytt växthus i Botaniska (ärende 7)

I budgeten för 2017 ökade regionfullmäktige investeringsutrymmet med 400 miljoner kronor till 4,8 miljarder. Det gör att två investeringar som det tidigare inte funnits plats för i investeringsplanen nu kan genomföras eller påbörjas. Det gäller dels Västtrafiks upphandling av nya tåg och dels Botaniska trädgårdens nya växthus och besökscentrum.

När det gäller tågupphandlingen är det inte klart hur mycket den kommer att kosta men investeringen tas nu ändå med i investeringsplanen för de kommande åren 2016-2018.

När det gäller Botaniskas växthus är inte själva byggnationen med i planen men regionstyrelsen avsätter nu 20 miljoner under 2017 för att påbörja projekteringen.

Regionstyrelsen beslutade att fastställa den justerade investeringsplanen för 2016-2018.

Beslut: enligt förslag

Återremitterat ärende om tillfällig beredning om medborgardialog och demokratiarbete avskrivs (ärende 8)

Regionstyrelsen beslutade att avskriva ärendet ”Förslag om inrättande av tillfällig beredning om medborgardialog och demokratiarbete”. Ärendet har tidigare återremitterats för förtydligande av beredningens uppdrag och relation till andra nätverk och översyn av den politiska organisationen.

Regionfullmäktiges presidium har numera ansvar för regionövergripande demokratifrågor. Presidiet har initierat ett forum för erfarenhetsutbyte om medborgardialog som initierats av regionfullmäktiges presidium. I forumet ingår presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden, folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter samt Västra Götalandsregionens ledamöter i Nätverket Hälsa och Demokrati.

Beslut: enligt förslag

Grund saknas för överklagande av beslut om riktlinjer för fysisk tillgänglighet (ärende 9)

Den 26 april 2016 godkände regionstyrelsen de reviderade riktlinjerna för fysisk tillgänglighet. Beslutet har överklagats och förvaltningsrätten har begärt ett yttrande från regionstyrelsen om överklagandet.

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig enligt koncernkontorets förslag. I korthet menar koncernkontoret att det saknas grund för att upphäva beslutet eftersom personerna som överklagat inte anfört någon omständighet som medför att beslutet kan upphävas. Överklagan handlar sammanfattningsvis om att de nya riktlinjerna inte tar hänsyn till elöverkänslighet och att det finns brister i handläggningen riktlinjerna.

Beslut: enligt förslag

Nedreösterrikes appell om den framtida sammanhållningspolitiken – nytt tillägg (ärende 10)

Den 24 maj beslutade regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom Nedreösterrikes appell om den framtida sammanhållningspolitiken. Efter ett tillägg till appellen behövs ny ett nytt beslut.

Tillägget består av en inledning till appellen och innebär ingen förändring i sak, men innebär att det klart uttalas att regionerna är redo att bidra till en förnyelse av sammanhållningspolitiken.

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom och skriva under Nedreösterrikes appell med tillägg.

Beslut: enligt förslag

Om trafiken ska kunna öka måste Viskadalsstråket Varberg-Borås rustas (ärende 11)

I ett yttrande där Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att svara på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie av Viskadalsstråket Varberg-Borås anser VGR att det finns behov av att öka tågtrafiken på järnvägen mellan Borås och Varberg. Enligt trafikverkets studie har dock banan idag stora brister och underhållet är eftersatt. Att öka trafiken på banan är idag omöjligt om inte staten ökar järnvägsunderhållet och gör ytterligare investeringar i Viskadalsbanan.

Detsamma gäller även väginvesteringarna som behöver öka eftersom Trafikverkets prognoser visar på en ökning av framtida person- och godstrafik i Viskadalsstråket.

Regionstyrelsen beslutade sig att Västra Götalandsregionen yttrar sig enligt förslaget från kollektivtrafiknämnden och Beredningsgruppen för hållbar utveckling.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” (ärende 11)

Kulturdepartementet har frågat efter Västra Götalandsregionens (VGR) synpunkter på remissen Palett för ett stärkt civilsamhälle. Regionstyrelsen beslutade att svara med yttrandet som beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin föreslagit.

VGR är i stort positiv till de förslag som finns i betänkandet och det breda anslaget på civilsamhällets möjligheter och viljan i betänkandet att på ett brett plan stärka civilsamhället, på många olika sätt. Betänkandets många olika delar ligger i linje med de initiativ som pågår inom Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över ”Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (ärende 13)

I ett yttrande över sig över Finansdepartementets betänkande ”Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon” (SOU 2016:33) anser Västra Götalandsregionen (VGR) att det är positivt att, med nationella styrmedel, arbeta för en fossiloberoende fordonsflotta. Detta ligger helt i linje med Västra Götalandsregionens ambitioner.

Däremot anser VGR att det nuvarande förslaget inte tillräckligt snabbt leder mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, utan det är snarare en försämring mot det nuvarande systemet med bland annat fordonsskatt och supermiljöpremie. Med ett bonus–malus-system avses ett system där miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med en högre skatt. VGR anser också att fordon som drivs av förnybara bränslen bör omfattas av en bonus-nivå.

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig enligt miljönämndens förslag.

Beslut: enligt förslag

Västra Götalandsregionen positivt till ge asylsökande samordningsnummer (ärende 14)

I ett svar på Finansdepartementets remiss ”Samordningsnummer till asylsökande” är Västra Götalandsregionen positivt till förslaget asylsökande tilldelas ett samordningsnummer.

Bakom Västra Götalandsregionens svar finns det faktum att olika sjukvårdssystem skapar olika tillfälliga registreringsnummer, att namn kan stavas på olika sätt och att namnformatet kan tolkas och skrivas olika. Detta innebär att det finns risker för sammanblandning av provsvar och röntgenbilder samt svårigheter att rekvirera journaler från andra vårdgivare.

För registrering av patienter utan personnummer använder VGR idag reservnummer vilket innebär fler manuella moment och en mer osäker rutin. Ett införande av samordningsnummer kommer sannolikt att påtagligt minska behovet av användning av reservnummer.

VGR anser också att samordningsnummer kan vara ett bra sätt att förstärka patientsäkerheten vid hanteringen av denna patientgrupp. Person- och patientsäkerheten är central och måste säkras i alla delar i förslaget för att patientsäkerheten ska förstärkas.

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig enligt koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förslag

EU-samråd om framtidens rymdstrategi för EU (ärende 15)

EU-kommissionen vill ha synpunkter från regionalt håll på en framtida rymdstrategi för EU. Västra Götalandsregionen har ingen separat strategi inom rymdområdet men påtalar att arbetet är viktigt. Detta bland annat för att en fjärdedel av de anställda inom de företag som är verksamma inom rymdindustrin finns i Västra Götaland.

Vid ett samråd kommer Västra Götalandsregionens inspel att bygga på tre olika dokument;

VG2020, regionutvecklingsnämndens positiva inställning till organisationen och verksamheten Rymd i Väst samt memorandum of understanding mellan Västra Götalandsregionen och Horisont2020/Clean-Sky.

Samrådet från EU-kommissionen är utformat som en öppen webbenkät och frågorna är ganska tekniska och detaljerade. Västra Götalandsregionen svar kommer att lämnas i den anda som de tre dokumenten anger.

Regionstyrelsen beslutade att svara på samrådet om framtidens rymdstrategi för EU med utgångspunkt från de tre beslutsdokumenten.

Beslut: enligt förslag

Ändring av sammanträdestid i maj 2017 för regionstyrelsen och ägarutskottet (19 övrigt ärende)

Regionstyrelsen fattade den 7 juni i år beslut om styrelsens och utskottens sammanträdestider för 2017. Regionstyrelsens presidium är dock upptaget med andra åtaganden de första dagarna i maj 2017 och beslutade därför att flytta sitt sammanträde till den 9 maj (tidigare 2 maj) och att ägarutskottets sammanträde flyttas till den 4 maj (tidigare 3 maj).

Beslut: enligt förslag