Regionstyrelsen den 22 mars 2016

Fullmäktigeärenden

Bokslutsdispositioner (Ärende 1)

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner bokslutsdispositionerna för årsredovisningen 2015. Dispositionerna innebär bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnderna ersättas med 127,5 miljoner kronor för merkostnader som uppstått för Vårdval Rehab samt att de verksamheter som i och med årets resultat fått negativa egna kapital måste återställa detta inom tre år.

Beslut enligt förslag.

Årsredovisning 2015 och bokslutsdispositioner (Ärende 2)

Västra Götalandsregionens ekonomi är god med ett överskott på 761 miljoner kronor för 2015 och många av fullmäktiges mål blev uppfyllda. Det visar årsredovisningen som är klar och presenterades för regionstyrelsen på tisdagen. Styrelsen föreslår nu att fullmäktige godkänner både redovisningen och de föreslagna bokslutsdispositionerna.

Beslut enligt förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från styrelsens sammanträde

Ny IS/IT-policy för Västra Götalandsregionen (Ärende 3)

Regionfullmäktige beslutade under 2015 att regiondirektören skulle ta fram förslag på ett nytt måldokument för Västra Götalandsregionens IS/IT vilket nu resulterat i en policy. IS/IT-policyn stöttar Västra Götalandsregionens vision, Det goda livet, och de mål som finns beskrivna i måldokumenten VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet.

De utmaningar som väntar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken kräver en tydlig inriktning på IS/IT i regionen och krävs en stabil robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards, som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar dokumentet ”IS/IT för ett gott liv” som policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen.

Beslut enligt förslag.

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens primärvård i egen regi (Ärende 4)

Regionstyrelsen föreslår nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens egen primärvård. Riktlinjerna är riktade till primärvårdsstyrelsens verksamhet, Närhälsan, och gäller den primärvård och rehabilitering som Närhälsan bedriver inom vårdvalet VG-Primärvård. Bakgrunden till förslaget är ett beslut i fullmäktige i höstas om att regionstyrelsen ska ta fram ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten.

Enligt de nya riktlinjerna ska primärvårdsstyrelsen nu bland annat ansvara för:

  • att verksamheten präglas av god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet, gott bemötande.
  • att Närhälsan ska vara en attraktiv arbetsgivare som minskar sjuktalen samt minska sitt behov inhyrd personal
  • att Närhälsans arbetssätt präglas av att decentralisera ansvar och befogenheter
  • att utarbeta en marknads- och etableringsstrategi för att utveckla befintlig verksamhet
  • att det minst en gång per år genomförs en värdering om var och en av de ingående enheterna har långsiktig ekonomisk balans och förmåga vad gäller bemanning samt vårdkvalité
  • att Närhälsan vid avveckling av enheter inom vårdvalet agerar i enlighet med konkurrensneutralitet

Sedan införandet av vårdvalsreformen VG-primärvård finns nu både offentligt drivna och privata vårdcentraler i Västra Götaland. För den verksamhet eller det företag, offentlig eller privat, som uppfyller kraven är det idag möjligt att starta en primärvårdsverksamhet.

Beslut enligt förslag. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för ett eget yrkande.

Återrapport av uppdrag från delårsrapport augusti 2015 för att nå verksamhet i balans (Ärende 5)

I samband med delårsrapporten per augusti tog regionstyrelsen och regionfullmäktige beslut om ett antal åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning av hälso- och sjukvården och få verksamheten i balans. Detta gällde främst akutsjukhusen som i rapporten visade på underskott.

Det genomförda arbetet samt påbörjade arbeten med åtgärder och planer har nu återrapporterats till regionstyrelsen.

Utifrån redovisningarna och åtgärdsplanerna bedömer nu Koncernkontoret:

  • att Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Södra Älvsborgs sjukhus har förutsättningar att uppnå resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut
  • att NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus har osäkra förutsättningar att uppnå beslutade resultat för 2016.
  • att Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett inte har förutsättningar att under 2016 uppnå ekonomi i balans då de inte redovisat tillräckligt preciserade eller beslutade åtgärdsplaner.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att notera återrapporteringen och att regionstyrelsen ska lämna förslag om eventuella åtgärder i delårsrapport mars 2016. För egen del beslutade regionstyrelsen att styrelserna för Kungälvs sjukhus respektive Alingsås lasarett, senast delårsrapport mars, ska redovisa en risk- och konsekvensanalys utifrån förutsättningen ekonomi i balans under 2016.

Beslut enligt förslag.

Göteborgs spårvägar AB får besluta om tilldelningsbeslut för nya spårvagnar (Ärende 6)

Upphandlingen av fler spårvagnar till Göteborg är snart klar och ett tilldelningsbeslut förväntas under det första halvåret 2016. Innan Göteborgs Spårvägar AB fattar beslut om tilldelningen måste regionfullmäktige ge spårvägsstyrelsen tillstånd att fatta beslutet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger sitt medgivande till att Göteborgs Spårvägar AB får fatta beslut om tilldelning i upphandlingen av de nya spårvagnarna.

Upphandlingen omfattar 40 nya spårvagnar med option på ytterligare 60 stycken. I april 2014 gav regionfullmäktige tillstånd till Göteborgs stad att påbörja upphandlingen.

Beslut enligt förslag.

Västra Götalandsregionen ska utreda vita jobb vid upphandlingar (Ärende 7)

I en motion föreslår flera ledamöter från Vänsterpartiet att Västra Götalandsregionen ska utreda om det går att anpassa och utveckla metoden ”Vita jobb modellen” och genom ett samlat system för kraven vid upphandlingar bidra till bättre villkor på arbetsmarknaden. Motionärerna föreslår dessutom att regionstyrelsen ska utreda om Västra Götalandsregionen, vid upphandlingar, kan ställa krav på att en viss andel av de anställda anvisas av Arbetsförmedlingen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att motionärernas förslag ska utredas.

Vita Jobb innebär att den upphandlande myndigheten bland annat ställer krav på sociala villkor för arbetet enligt utvalda bestämmelser i tillämpligt kollektivavtal. Leverantören behöver inte ha tecknat kollektivavtal men det ska, i utvalda delar, vara möjligt att kräva sociala villkor vid offentlig upphandling.

Beslut enligt förslag.

Styrelseärenden

Befogenhet för Göteborgs stad att ingå avtal om spårvagnstrafik ska utredas (Ärende 8)

Inom några år upphör det nuvarande avtalet om spårvagnstrafiken i Göteborg. När avtalet löper ut 2019 behöver en ny antalsstruktur tas fram eftersom lagstiftningen inte tillåter en fortsättning på samma sätt som tidigare. Förutsättningarna för avtalet förändrades när Västra Götalandsregionen blev kollektivtrafikmyndighet i länet och ensam ägare av Västtrafik.

Göteborgs kommunfullmäktige har tidigare beslutat att Göteborgs Spårvägar AB även i fortsättningen ska vara helägt av Göteborgs stad och nu föreslås en utredning som ska ta reda på förutsättningarna för framtida avtal om spårvägen.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till direktiv för en utredning om förutsättningarna för att ge befogenhet till Göteborgs stad att ingå avtal om spårvagnstrafik.

Beslut enligt förslag.

Gemensamma åtgärder på systemnivå för ekonomi i balans (Ärende 9)

Ärendet utgick från dagordningen

Regional patientsäkerhetsberättelse 2015 (Ärende 10)

Regionchefläkaren har sammanställt en patientsäkerhetsberättelse för år 2015.

Regionstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslut enligt förslag.

Journal via 1177 införs successivt under 2016 (Ärende 11)

Från den 1 juni i år kommer det successivt att bli möjligt för invånarna i Västra Götaland att nå sin journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om tidplan och regler för åtkomst av journalinformation via 1177.

Beslut enligt förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från styrelsens sammanträde

Svar på skrivelse till primärvårdsstyrelsen om tvistehantering Krav- och kvalitetsboken (Ärende 12)

Primärvårdsstyrelsen har begärt medling i en tvist om en sanktionsavgift som södra hälso- och sjukvårdsnämnden riktat till Närhälsans vårdcentral i Sätila. I denna typ av tvister, som gäller verksamheter inom VG-primärvård och mellan nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen medlar regionstyrelsen. Gäller det en tvist mellan VGR och en privat verksamhet avgörs tvisten i allmän domstol.

Regionstyrelsen beslutade att regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), ska vara medlare i tvisten mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsstyreslen. Styrelsen beslutade även att primärvårdsstyrelsens skrivelse är besvarad med tjänsteutlåtandet.

Beslut enligt förslag.

Förslag på ökad styrning av läkarnas specialistutbildning (Ärende 13)

Styrningen av läkarnas specialistutbildning (ST) är en viktig och prioriterad fråga för Västra Götalandsregionen, VGR. VGR vill både som vård- och arbetsgivare förhindra att det uppstår eller bevaras brister inom olika specialiteter. Dessutom vill VGR i god tid kunna planera för regionala strategiska förändringar inom vården.

För att öka styrningen av ST-utbildningen beslutade regionstyrelsen att regiondirektören, efter avstämning med koncernledningsgruppen hälso- och sjukvård, ska ta fram förslag till prioriteringar för ST-utbildningen och överlämna förslaget till personalutskottet.

Beslut enligt förslag.

Västra Götalandsregionen rökfritt - ny regiongemensam riktlinje (Ärende 14)

Västra Götalandsregionen ska bli rökfritt enligt en ny riktlinje som gäller både anställda, patienter och besökare. Ingen som besöker eller vistas inomhus eller utomhus i någon av Västra Götalandsregionens verksamheter ska behöva utsättas för passiv rökning eller lukt av tobaksrök. Både patienter och medarbetare som röker ska erbjudas hjälp att sluta använda tobak.

Läs mer i pressmeddelandet från styrelsens sammanträde

Beslut enligt förslag.

Regiondirektören får besluta om tilldelning i upphandlingen läkarkonsulter specialistläkare (Ärende 15)

Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören får fatta beslut om tilldelningen i upphandlingen läkarkonsulter specialistläkare. Värdet på upphandlingen uppgår till cirka 800 miljoner kronor. Eftersom gränsen för regiondirektörens tilldelningsbeslut normalt går vid 600 miljoner kronor behövs en särskild delegering från regionstyrelsen.

Upphandlingen annonserades 1 mars 2016. Anbud får lämnas från till den 30 mars 2016. Tilldelningen, beslutet om vem som får upphandlingen, beräknas ske den till den 15 april 2016.

Beslut enligt förslag.

Åtgärdsplan för stråk 6 Mark-Göteborg (Ärende 16)

Regionstyrelsen beslutade att godkänna den åtgärdsplan som Trafikverket och Västtrafik tagit fram för stråk 6, vägsträckan mellan Mark och Göteborg. Stråket är ett av nio prioriterade vägstråk i den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014 - 2025. För stråk 6 finns 35 miljoner kronor avsatta för åren 2016-2019. Syftet med pengarna är att med mindre och kostnadseffektiva åtgärder skapa bättre möjligheter till arbets- och studiependling och därmed bidra till regional utveckling och regionförstoring.

Åtgärdsplanen för stråket mellan Mark och Göteborg innehåller i huvudsak sidoområdesåtgärder längs väg 156 (7 mnkr), stigningsfält på sträckan Skoghem - Backadal (19 mnkr) samt kollektivtrafikåtgärder, inklusive gång och cykel, vid hållplatserna Hyssna respektive Källarbacken (9 mnkr).

Beslut enligt förslag.

Täcker underskott i driften av Marieholm 2015 (Ärende 17)

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Mariestads kommun skrivit ett avtal om användning och finansiering av residenset Marieholm i Mariestad.

Enligt avtalet ska Västra Götalandsregionen varje år bidra med 400 000 kronor per år till driften av residenset. Under 2015 uppstod ett underskott på 164 000 kronor beroende på för låg beläggningsgrad. Vid det senaste brukarrådet kom parterna överens om att stå för en tredjedel var av underskottet. Regionfullmäktiges presidium har tillstyrkt förslaget och regionstyrelsen beslutade att regionstyrelsen täcker Västra Götalandsregionens andel av underskottet för 2015 med 56 000 kronor. Tidigare år har underskotten kunnat täckas av fonderade medel.

Beslut enligt förslag.

Yttrande över ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar – delrapport från Sverigeförhandlingen" (Ärende 17)

I sitt yttrande över Näringsdepartementets delbetänkande "Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” svarar Västra Götalandsregionen att Västra Götaland ser positivt på Sverigeförhandlingens målsättning att bygga en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm, med potential att öka det nationella, storregionala och regionala resandet med tåg. Komplexiteten i projektet och dess storlek gör dock att effekterna är svårberäknade och högst osäkra. Västra Götalandsregionen anser att det behövs ytterligare analyser innan det går att lämna synpunkter på detaljnivå och lämnar därför endast övergripande synpunkter.

Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt regionutvecklingsnämndens förslag.

Beslut enligt förslag.

Ingen grund för överklagan på beslut om att få bryta kontrakt för vårdcentraler (Ärende 22.1)

Regionfullmäktige beslutade den 2 februari i år att primärvårdsstyrelsen får ansöka hos hälso- och sjukvårdsnämnderna om att avbryta kontrakten för vårdcentralsverksamheten vid Närhälsans vårdcentraler i Åby, Viskafors, Brastad, Åmål och Skara.

Regionfullmäktiges beslut har överklagats och förvaltningsrätten har begärt att Västra Götalandsregionen ska yttra sig. Koncernkontoret har lämnat ett svar som i korthet innebär att de överklagande inte anfört någon omständighet som medför att beslutet kan upphävas och att förvaltningsrätten därför ska avslå överklagandet.

Regionstyrelsen beslutade att lämna yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg enligt koncernkontorets förslag.

Beslut enligt förslag.