Regionstyrelsen den 22 november 2016

Fullmäktigeärenden

För att gemensamt utveckla e-hälsotjänster överlåts Inera till SKL (ärende 1)

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till Sveriges kommuner och landsting (SKL) har diskuterats under ett antal år. SKL arbetar med digitala lösningar för både kommuner och landsting. Genom denna överlåtelse kommer kommunerna tillsammans med landsting och regioner att vara med och utveckla gemensamma e-hälsotjänster. 

Sveriges landsting har sedan många år samverkat kring lösningar för att utveckla e-hälsotjänster genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via nätet. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg. 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska sälja alla sina aktier förutom fem till SKL. Som en konsekvens av förändringen föreslås ett nytt aktieägaravtal mellan ägarna samt att bolagsstämman bestämmer ny bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB. 

Beslut: enligt förslag

Ny borgenssumma för lån Transitio AB (ärende 2)

Västra Götalandsregionen (VGR) har tidigare valt att köpa tåg till Västtrafik genom det landstingsgemensamma bolaget Transito AB. Transitio AB upphandlade 2011 reservdelar och tåg för 485 miljoner kronor. Som säkerhet för denna finansiering tecknades en solidarisk borgen mellan landstingen. Denna finansiering behöver nu ändras.

Det nya förslaget innebär att den tidigare gemensamma solidariska borgen ska ersättas med att varje ägare ska ställa borgen i relation till sin egen del av lånet. VGR:s andel av lånet är 14,7 miljoner kronor och en ny borgen behöver tecknas som säkerhet för den summan.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att VGR går i borgen för sin skuld på 14 700 000 kronor som avser den egna andelen av finansieringen av reservtåg och reservdelar som förvaltas av Transitio AB.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Upphandling av kärnsystem sker enskilt i konkurrenspräglad dialog (ärende 3)

Programmet 3R – Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm) är ett utvecklingsarbete som drivs av Stockholms läns landsting (SLL), Region Skåne och Västra Götalandsregionen (VGR). Målet med 3RFvm är att skapa en framtida informationsmiljö uppbyggt kring ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan vården och invånaren samt inom vården. Inom ramen för 3RFvm ska kärnsystem upphandlas som en viktig del i arbetet för att nå visionen med 3RFvm.

I juni 2016 gav regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för att påbörja upphandlingen av kärnsystem. Praktiskt kommer detta ske genom att VGR genomför upphandlingen enskilt då riskerna överväger mot de fördelar som kan nås genom en gemensam upphandling. För VGR är det viktigt att ett system som av drift- eller säkerhetsskäl måste bytas ut kan ersättas i rätt tid. Ett lyckat införande kräver också att kärnsystemet är anpassat efter de tekniska och organisatoriska förutsättningar som finns i landstinget eller regionen.

Regionstyrelsen beslutade att upphandlingen ska påbörjas och ske enskilt av VGR. Upphandlingen kommer att ske i form av konkurrenspräglad dialog vilket ger möjlighet till dialog med leverantörer innan ett slutligt förfrågningsunderlag utformas och anbud lämnas in.

Beslut: enligt förslag

Detaljbudget 2017 för regionstyrelsen och regionfullmäktige (ärende 4)

Regionstyrelsen beslutade att fastställa detaljbudgeten för den egna verksamheten och regionfullmäktige 2017.  Detaljbudgeten utgår från de mål och de uppdrag som regionfullmäktige lämnat till regionstyrelsen i samband med att budgeten beslutades i maj. Regionstyrelsens eget arbete beskrivs i detaljbudgeten och fokuserar framförallt på tre av regionfullmäktiges prioriterade mål för 2017:

  • Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten ska bli bättre.
  • Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras.
  • Arbetsmiljön ska bli bättre och sjukfrånvaron ska minska.

Beslut: enligt förslag med tillägg i enlighet med yrkande från M, L, C, KD och MP.

S, V och SD deltog ej i beslutet.

Yttrande över Hur står det till med den personliga integriteten (ärende 5) 

Västra Götalandsregionen kommer att yttra sig över delbetänkandet från Justitiedepartementet "Hur står det till med den personliga integriteten? Integritetskommitténs uppdrag har varit att kartlägga och analysera de risker som finns för intrång i den personliga integriteten som kan ske i samband med användning av informationsteknik i privat och offentlig verksamhet. 

Västra Götalandsregionen delar Digitaliseringskommissionens uppfattning att god personlig integritet och informationssäkerhet är en viktig grundförutsättning när allt mer av samhället digitaliseras.

Västra Götalandsregionen ser däremot inte något behov av att ytterligare begränsa möjligheterna att behandla personuppgifter inom offentliga verksamheter. Mycket talar tvärt om för att bristen på samordning och tillgång till rätt information är den enskilt största patientsäkerhetsrisken i svensk hälso- och sjukvård. Ett säkert och väl fungerande utbyte av information är nödvändigt för att invånarna ska få bra sjukvård. Det finns också ett behov en nationell samverkan i denna fråga.

Västra Götalandsregionen delar också uppfattningen att tillgången till nya informationstjänster kan göra patienterna betydligt mer delaktiga i sin egen vård och att bra informationssystem är viktiga för att personalen ska kunna använda sin kompetens och sin tid på bästa sätt. 

Beslut: enligt förslag, med justering i enlighet med yrkande från SD.

Bra med nationell samordning av resurser för elever med vissa funktionsnedsättningar (ärende 6)

Västra Götalandsregionen har getts möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets remiss  "Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildning till elever med vissa funktionsnedsättningar”.

I remissförslaget föreslås bland annat en helhetslösning för hur stödet till elever med hörselnedsättning, dövhet eller grav hörselnedsättning bör organiseras, och hur insatserna ska samordnas mellan stat, landsting och kommun.

Västra Götalandsregionen ser positivt på en nationell samordning av resurserna, men pekar på att vissa förtydliganden behöver göras när det gäller mandat och beslutsmöjligheter.
Det är också positivt att Specialpedagogiska skolmyndigheten får en ny roll med större ansvar för individinriktade insatser. 

Beslut: enligt förslag

Privata sjukförsäkringar för inte åsidosätta principerna i hälso- och sjukvårdslagen (ärende 7)

Människovärdesprincipen liksom behovs- och solidaritetsprinciperna i hälso- och sjukvårdslagen ska gälla inom hela den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Det anser Västra Götalandsregionen i ett yttrande som stöder förslagen i remissen "Privata sjukförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård".

Det är Socialdepartementet som föreslår ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen som förtydligar att hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart får ges om de nämnda principerna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen ska avtalet innehålla villkor om detta. 

Beslut: enligt förslag

Förslag om universitetssjukvård behöver förtydligas (ärende 8)

Regionstyrelsen fastställde yttrande över Socialdepartementets remiss "Driftsformer för universitetssjukhus".

I remissen föreslås att uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som efter 1 juli 2017 har tillhört ett universitetssjukhus inte får överlämnas till annan huvudman/vårdgivare. Detta för att hålla samman resurserna kring forskning och utveckling, och för att uppdraget att bedriva och utveckla den högspecialiserade vården kräver en samlad driftsform. 

Västra Götalandsregionen (VGR) anser att förslaget behöver förtydligas när det gäller begreppet enhet.  Förtydligande behövs också om förslaget även omfattar de delar av universitetssjukvården som behöver lokaliseras på annat håll i en sjukvårdsregion.

VGR anser också att förslaget inte bör begränsa innehållet på universitetssjukhusen utan låta det vara rörligt i takt med den medicinska utvecklingen. Det skulle få betydande negativa konsekvenser för landsting och regioner om de inte skulle kunna organisera och styra över innehållet i den hälso- och sjukvård som finns på universitetssjukhusen. 

Beslut: enligt förslag med tillägg i enlighet med yrkande från M, L, C, KD och MP. 

Ja till förslag om strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland (ärende 9)

Regionstyrelsen godkände Västra Götalandsregionens (VGR) yttrande över remissen "Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2013". 

Förslaget har tagits fram av Länsstyrelsen och VGR tillsammans och i bred dialog med lokala och regionala aktörer. Bakgrunden är den klimatstrategi som regionfullmäktige fastställde 2009 och som har målet att Västra Götaland ska vara fossiloberoende till 2030.
Förslaget omfattar bland annat tolv satsningar inom fyra fokusområden:

  • Hållbara transporter
  • Klimatsmart och hälsosam mat
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Västra Götalandsregionen är positiv till förslaget, som ligger i linje med regionala prioriteringar och mål i regionfullmäktiges budget. Förslaget överensstämmer också med prioriterade frågor i Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling, VG 2020. 

Beslut: enligt förslag

Plan för intern kontroll och säkerhet för regionstyrelsen 2017 (ärende 10)

Regionstyrelsen fastställde plan för intern kontroll och säkerhet för 2017.

Regionstyrelsen är liksom varje nämnd ansvarig enligt kommunallagen för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Genom arbetet med intern kontroll uppmärksammas och hanteras risker vilket bidrar till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse.
Enligt Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy ska arbetet med intern kontroll även omfatta säkerhetsarbetet.
Uppföljning av de kontroller som görs enligt planen ska rapporteras till regionstyrelsen i samband med delårsrapporter och årsredovisning. 

Beslut: enligt förslag

Hyresgaranti för nytt scenkonsthus ska hanteras i regionfullmäktiges budgetarbete (ärende 11)

Styrelsen för GöteborgsOperan AB har beslutat att bygga ett fristående scenkonsthus som ska innehålla en mellanstor scen med salong och konferenssal för 500 personer. Regionstyrelsen ställde sig 2010 positiv till att vara ekonomisk garant för den ökade hyreskostnaden med anledning av tillbyggnaden, som i 2014 års penningvärde beräknades till 170 miljoner kronor.
Operans styrelse hemställde i juni i år om regionens fortsatta garanti. Tillbyggnaden kostnadsberäknas idag till 250 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutade att operans hemställan ska hanteras av de politiska partierna i regionfullmäktige inom ramen för beredningen av Västra Götalandsregionens budget och plan 2018 -2020.

Beslut: enligt förslag

Projektet Regionens Hus i Göteborg får mer pengar (ärende 12)

Regionstyrelsen beslutade att tillföra 54 miljoner kronor till bygget av  Regionens hus vid Bergslagsgatan i Göteborg.

Beslut om projektet togs av regionfullmäktige i februari förra året, men med de förutsättningar som gällde 2012 då regionstyrelsen beslutade skjuta upp projektet. Beviljade investeringsmedel var 858 miljoner kronor.

Sedan 2012 har flera förutsättningar förändrats. Bland annat har Göteborgs stad beslutat utveckla det aktuella området från fortsatt trafiklandskap till innerstadsmiljö, vilket bland annat ställer nya krav på husets gestaltning och anpassningar till andra byggprojekt i området. Efter en översyn har innehållet i huset också ändrats så att ännu fler personer ska kunna arbeta och mötas där, vilket minskar Västra Götalandsregionens externa hyreskostnader ytterligare.

Regionstyrelsen beslutade också tillföra 85 miljoner kronor som kompensation enligt index för den kostnadsutveckling som skett den aktuella perioden.

Regionens hus är planerat att stå klart under 2019.  Huset ska bli en lättillgänglig arbetsplats och konferenscenter som samlar personal och funktioner som idag är spridda på  en mängd olika externa lokaler i Göteborg.

 Beslut: enligt förslag