Regionstyrelsen den 23 februari 2016

Styrelseärenden

Redovisning av genomförda kontroller enligt regionstyrelsens plan för intern kontroll 2015 (ärende 1)

Regionstyrelsen antog hösten 2015 en plan för styrelsens interna kontroll. Nu har samtliga kontrollmoment i planen har genomförts och redovisas. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen. Vid kontrollerna har vissa brister uppmärksammats och de förslag till åtgärder som granskarna föreslagit kommer att tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet. Behov av fortsatta kontroller kommer att uppmärksammas i kommande planer för intern kontroll. Styrelsen beslutade även att vid ett kommande möte bestämma vilken information som regionstyrelsen behöver för att kunna fullgöra sitt ansvar som vårdgivare.

Yttrande i laglighetsprövning (ärende 2)

Regionfullmäktiges beslut i november 2014 om att anta en reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst har återigen överklagats, denna gång till Kammarrätten. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och regionstyrelsen ska nu avge sitt yttrande.

Förvaltningsrätten i Göteborg har tidigare avslagit överklagan eftersom den överklagande inte kunnat visa på vilket sätt regionfullmäktiges beslut inte skulle ha kommit till i laga ordning eller på annat sätt strida mot lag. I sitt svar på den nya överklagan till Kammarrätten hänvisar Koncernkontoret till sitt tidigare yttrande och menar att Västra Götalandsregionen redan har visat varför det inte finns skäl för att upphäva regionfullmäktiges beslut. Det finns enligt kommunallagen inte grund för att upphäva beslutet.

Regionstyrelsen beslutade att lämna yttrande i laglighetsprövning i mål nr 4280-15 till Kammarrätten i Göteborg enligt Koncernkontorets förslag.

VGR åtar sig Centralt personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret Bröstimplantatregistret (ärende 3)

Regionstyrelsen beslutade att ta på sig ett centralt personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret Bröstimplantatregistret. Eftersom registret är anslutet till Registercentrum Västra Götaland är det naturligt att regionstyrelsen tar på sig ett centralt personuppgiftsansvar för registret.

En centralt personuppgiftsansvarig myndighet har ansvaret för att de personuppgifter som vårdgivarna rapporterar in i kvalitetsregistret behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och patientdatalagen.

Reviderad riktlinje för personsäkerhet (ärende 4)

Ärendet återremitterades.

Sjöfart och pendelstråken viktiga inspel i infrastrukturplaneringen (ärende 5)

Trafikverket har tagit fram ett inriktningsdokument inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018 – 2029. Västra Götalandsregionen ska nu yttra sig över remissen som utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen.

I rapporten drar Trafikverket slutsatsen om att det finns ett ökatbehov av underhållsresurser, men begränsat utrymme för investeringar. De oförändrade anslagsnivåerna i gällande plan medför därför hårda prioriteringar. Det behövs även åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser, men stora investeringar i infrastruktur löser inte klimatproblemen, där är statliga styrmedel nödvändiga för att minska utsläppen.

VGR:s utgångspunkt i remissvaret är kopplingen mellan Sverigeförhandlingen och den nationella infrastrukturplanen. Höghastighetsbanorna kommer att sätta press och skapa behov i omgivande infrastruktur, där frågor om trafikering och finansiering måste lösas. I gällande nationell infrastrukturplan, 2014 – 2025, finns medel avsatta för den första etappen av dubbelspår mellan Göteborg – Borås och det viktigt att resterande etapper genomförs.

För VGR är det ett uttalat mål att knyta samman Västra Götalands huvudorter bättre och i remissen framhåller man att pendelstråk, som de mindre järnvägarna är, också måste underhållas och utvecklas.

Trimningsåtgärder är ytterligare ett exempel på effektivisering av underhåll. En annan åtgärd att utnyttja befintlig kapacitet och som nämns i underlaget är sjöfart.  VGR stödjer denna slutsats och lyfter specifikt fram muddring av farleden till/från Göteborgs hamn och att reinvestera i slussarna i Trollhätte kanal, som två viktiga åtgärder regionalt med nationellt intresse.

Trafikverket har också ett uppdrag att få med ett internationellt perspektiv för gränsöverskridande transporter.

Sträckan Göteborg och Oslo är den viktigaste transportkorridoren för gods och persontrafik mellan Norge och utlandet och för VGR är det viktigt att delen Öxnered – Kornsjö lyfts in i nationell transportinfrastrukturplan, då det bland annat är en förutsättning för medfinansiering från EU.

Infrastrukturpropositionen ska beslutas av riksdagen. Därefter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell plan och länsplaner som ska vara klara våren 2018.

Yttrande över ”Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden” (ärende 6)

 Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016 – 2018. Syftet med satsningen är att stärka kulturen i bostadsområden med lågt valdeltagande och lågt deltagande i offentligt finansierad kultur.

I sitt yttrande menar Västra Götalandsregionen bland annat att det är självklart att en ny statlig satsning som vänder sig till den lokala nivån ska hanteras inom samverkansmodellens ram. VGR:s och kommunernas samverkan med civilsamhälle och kulturskapare ger god lokal kännedom om i vilka bostadsområden en satsning av detta slag kan få önskad effekt. Med den regionala nivån som huvudansvarig skulle dessutom betungande administration avlastas de civila organisationer som ska driva projekten i samverkan. Synergieffekterna skulle öka då den regionala/lokala nivån har en övergripande kunskap kring andra aktiviteter som skulle kunna ingå i projekten. Detta skulle i sin tur öka möjligheten till långsiktighet och fler engagerade invånare.

En riktad insats av detta slag inom samverkansmodellen, kan vara en metod för bättre måluppfyllelse av de nationella kulturpolitiska målen. Om verkningsgraden ska vara bestående och ständigt utveckla fler engagerade invånare bör besluten hanteras så nära projektägarna som möjligt.

I Västra Götaland har en plattform för interkulturell dialog bildats. Interkulturell dialog innebär att rättighetsbaserade arbetsmetoder, inkluderande invånarperspektiv, demokratisk styrning i kulturell mångfald, interkulturell kompetens och internationellt samarbete används. Utifrån denna plattform samverkar Västra Götalandsregionen med kommuner och civila organisationer i Västra Götaland. I Västra Götalands kulturplan 2016 – 2019 finns förutom utveckling av den interkulturella plattformen andra betydelsefulla insatser för att stärka invånarnas möjlighet att genom konst och kultur ta en tydligare plats i det offentliga samhället.

Västra Götalandsregionen positivt till förslagen i utredningen ”Välja yrke” (ärende 7)

 Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över remissen ”Välja yrke”. Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig om utredningen.

Unga söker arbete samtidigt som arbetsgivarna är oroliga för sin kompetensförsörjning. För att sätta ljus på frågan tillsattes Yrkesprogramutredningen som skulle lämna förslag som stärker den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft men också underlättar ungdomars övergång från skola till arbetsliv och förstärker den nationella kompetensförsörjningen.

Västra Götalandsregionen ser positivt på utredningens förslag i stort och konstaterar att förslagen ligger väl i linje med strategin för regional tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och det konkreta utvecklingsarbete som pågår bl.a. inom kompetensplattform Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen har de kommande åren ett mycket stort behov av att rekrytera yrkesutbildad personal. Det gäller framför allt till hälso- och sjukvårdsyrken men också inom de gröna näringarna.

Genom ett ökat regionalt samarbete mellan arbetsgivare, branschorganisationer och utbildningsanordnare kan innehållet i yrkesutbildningarna tydligare och snabbare anpassas efter de kompetenskrav som ställs inom olika yrken. Förslaget med branschskolor för spetskompetenser inom olika yrken kan bidra till kompetensförsörjningen på ett effektivare sätt.

VGR positivt till ”Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning” (ärende 8)

Västra Götalandsregionen fått möjlighet att yttra sig över remissen ”Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning”. Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar enligt förslaget från styrelsen för Habilitering & Hälsa.

Två nya socialförsäkringsförmåner föreslås: en merkostnadsersättning och ett omvårdnadsbidrag som ersätter nuvarande handikappersättning och vårdnadsbidrag. Avsikten är att göra förmånerna med förutsägbara, tidsenliga, hållbara över tid och rättssäkra.

Västra Götalandsregionen anser att reformen går i positiv riktning och vill särskilt framhålla:

  • Att det är positivt att merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag separeras och bedöms var för sig. Ett klargörande krävs hur och om merkostnadsersättningen kan påverkas av andra insatser, t ex LSS eller försörjningsstöd.
  • Att det är bra och viktigt att diagnos inte är avgörande för ersättningen, utan att alla personer med funktionsnedsättning bedöms på likvärdigt sätt.
  • Det är en självklarhet att ersättningarna ska kunna delas mellan föräldrarna/vårdnadshavarna i samband med delad vårdnad.
  • Att en extern och oberoende utvärderare bör få uppdrag att göra en fördjupad utvärdering av utvecklingen i det reformerade stödet.